Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming
van hun rechters en de integriteit van de Rechterlijke Macht

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Brief aan de president van de Hoge Raad Mr. W.E. Haak

Huizen, 26 september 2000, Fax: 070-3617484

AAN : Mr. W.E. Haak,
President van de Hoge Raad der Nederlanden.

BETREFT : benoeming van rechters


  Geachte heer Haak,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor een ernstige zaak die, naar mijn mening, ook uw professionele betrokkenheid zeker verdient. Ik wil u verwijzen naar de twee bijgevoegde brieven en ik verzoek u de inhoud daarvan te beschouwen als herhaald, ingelast en ook aan u gericht.

De strekking van deze brieven heeft mij ernstig verontrust. Wat daaruit blijkt kan eenvoudig niet, zelfs niet in gedogend Nederland. Daarom verzoek ik u om volledige opening van zaken te geven omtrent de benoeming van al uw rechters, zodat ook ik als burger op feitelijke basis kan verifiëren dat die benoemingen de kwalificatie "kosjer" verdienen.

Daarbij staat mij voor ogen de door u verstrekte informatie te publiceren op de website van de Sociale Databank Nederland op http://www.sdnl.nl, alwaar ik al jaren in het belang van een ieder sociale en andere misstanden op basis van feiten aan de orde stel. Uw achtergrondinformatie zal alle Nederlanders kunnen geruststellen over de legitimiteit van de rechters en de gerechten. Evident moge zijn, dat minder dan totale opheldering een bedenkelijke indruk zal kunnen achterlaten en dat zou ik jammer vinden. Een vlotte ontvangst van de gevraagde gegevens zou ik waarderen, en eventuele suggesties van uw zijde zou ik op prijs stellen.

Bij voorbaat dank ik u voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

  R.M. Brockhus
  Westkade 227, 1273 RJ HuizenBijlagen:

C.c.:

Naam . . . . . . . . . . . . . . . Functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faxnummer.
Mr. W.E. Haak President van de Hoge Raad der Nederlanden 070-3617484
Mr. H.D. Tjeenk Willink Vice-voorzitter van de Raad van State 070-3651380
Mr. N.A.M. Schipper President Gerechtshof Amsterdam 020-5413410
Mr. L.R. van der Weij President Gerechtshof Arnhem 026-3593333
Mr. G.Chr. Kok President Gerechtshof Den Haag 070-3813157
Mr. A.J.W.M. Jurgens President Gerechtshof Den Bosch 073-6204183
Mw. Mr. C.M.T. Eradus President Gerechtshof Leeuwarden 058-2341834
Mr. J.C. van Dijk President Rechtbank Alkmaar 072-5274843
Mr. H. Drewes President Rechtbank Almelo 0546-810188
Mr. R.C. Gisolf President Rechtbank Amsterdam 020-5413090
Mr. D.J. van Dijk President Rechtbank Arnhem 026-3593333
Mr. J.S. van der Kolk President Rechtbank Assen 059-2339417
Mr. P.R.C.M. Paalvast President Rechtbank Breda 076-5311199
Mr. J. van Veen President Rechtbank Dordrecht 078-6391522
Mr. A.H. van Delden President Rechtbank Den Haag 070-3813091
Mw. Mr. C.L. Keijzer President Rechtbank Groningen 050-3166659
Mr. F.C. Bakker President Rechtbank Haarlem 023-5126364
Mr. H.F.M. Hofhuis President Rechtbank Den Bosch 073-6202383
Mr. G. Vrieze President Rechtbank Leeuwarden 058-2341425
Mr. P.P. Lampe President Rechtbank Maastricht 043-3435380
Mr. G.A.M. Stevens President Rechtbank Roermond 0475-352242
Mr. J. Mendlik President Rechtbank Rotterdam 010-2972546
Mr. H.M. Brouwer President Rechtbank Utrecht 030-2233048
Mr. P.A. Offers President Rechtbank Zutphen 0575-543300
Mr. E.A. Maan President Rechtbank Zwolle 038-4289980
Ing. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode 0413-490385
Drs. N.C. Burhoven Jaspers Van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar 070-5118922

De President van het Gerechtshof te Arnhem
Mr. L.R. van der Weij
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Projectgroep : Rechterlijke Macht
    Datum : 17 augustus 2000          Onze referentie : Pgm-2008019-hvg
   Inzake : Uw schrijven d.d. 2 augustus 2000  Uw referentie : LW / YW 183.00

  Geachte President,

In uw brief d.d. 2 augustus 2000 hield u de nummering aan van mijn brief van 21 juli 2000.
Ik waardeer dat en zal mij ook nu aan diezelfde nummering houden.


  1. De kwestie De Kroon, Kooijmans, Valk:

1.1 ten aanzien van mijn concrete vragen over de benoeming van de bewuste 3 raadsheren, vervalt u tot het gebruik van vage en ontwijkende termen, zoals "in het algemeen" , " Ik ga ervan uit dat". Daarom zal ik zonder verdere informatie van uw zijde aannemen dat de 3 Raadsheren inderdaad niet benoemd zijn na een openbare sollicitatie, maar om interne redenen. Dat lijkt merkwaardig en bedenkelijk.

1.2 inderdaad heb ik in hiërarchische zin niets over u te vertellen, maar als burger kan en mag ik u toch wel om opheldering vragen? Uw wonderlijke reactie alsof ik u ter verantwoording zou roepen, vloeit voort uit uw eigen denkwereld.

1.3 ik betreur dat u het leeuwendeel van mijn vragen onbeantwoord laat.

1.4 naar verluid:

1.4.1 is er sprake geweest van een ietwat schimmige projectgroep binnen het ministerie van Financiën, die in het diepste geheim het financieel / fiscaal / declaratoir gedrag onderzocht heeft van minstens een tiental politici en bestuurders van hoog niveau, zoals Mw. Leemhuis-Stout, Dhr. Peper, Dhr. Lubbers enz.

1.4.2 waren De Kroon, Kooijmans en Valk lid van die projectgroep.

1.4.3 werd die projectgroep abrupt afgebroken in het najaar 1998 als gevolg van directe interventie van onze voormalige Minister-president Dhr. Lubbers.

1.4.4 werd Mw. Mr. M.C.M. de Kroon aansluitend ontslagen, niet vrijwillig, niet zonder slag of stoot. Zij schijnt dat ontslag in 2 procedures te hebben aangevochten.

1.5 het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat Mw. Mr. De Kroon onder meer:

1.5.1 zich verlaagd heeft tot verduistering, en/of valsheid in geschrift in bancair verkeer en/of imitatie van een ander's handtekening.

1.5.2 belasting ontdook, in concreto haar buitenlandse gelden verzweeg voor IB en VB en daarop door de fiscus aangesproken werd (navordering plus boete)

1.5.3 ten tijde van haar functie van gerechtsauditeur bij de Hoge Raad in gekonkel met de fiscus fiscale gegevens verkreeg van een derde en dat de Nationale Ombudsman die dit gebeuren onderzocht oordeelde dat de Minister van Financiën, destijds onze huidige Minister-president, zich onbehoorlijk gedragen had.

1.5.4 niet vrijwillig de Hoge Raad achter zich liet.

1.5.5 tijdens haar werkverband in het Ministerie van Financiën geruime tijd werd geschorst terwijl de FIOD een onderzoek instelde naar haar handel en wandel.

1.6 de benoeming van Mw. Mr. De Kroon lijkt te impliceren dat iedere burger nu ten aanzien van iedere rechter de vraag kan stellen of men voor een dergelijke benoeming eerst moet bewijzen dat men EN crimineel is EN dat men daarmee weg kan komen. De legitimiteit van iedere rechter kan nu met recht in twijfel worden getrokken.

1.7 een en ander (zie punt 1.4.2 hiervoor) maakt de indruk dat de gelijktijdige benoeming van genoemd drietal uitvloeisel is van het sensitieve karakter van de noeste arbeid van de bewuste projectgroep en roept onvermijdelijk de vraag op of hier wellicht sprake is van zwijggeld of zelfs bloedgeld of iets dergelijks.

1.8 natuurlijk is het niet aan mij u ter verantwoording te roepen, maar de vraag dringt zich onweerstaanbaar op of en in hoeverre u bewust op verzoek (van de PG bij de Hoge Raad? of van de Minister van Justitie?) uw medewerking heeft verleend aan het vinden van een creatieve oplossing voor een zeer precaire situatie?

1.9 het lijkt mij dat heldere en volledige beantwoording van de gestelde vragen geboden is.


 1. u kent ons standpunt. De positionering van Mw. Mr. Pel lijkt evident in strijd met art 1 van onze grondwet. Is er een ouder en fundamenteler beginsel in onze wetgeving dan gelijke behandeling voor de wet, c.q. non-discriminatie ? Naar onze mening kan iemand die blijk geeft te geloven in het nut van discriminatie, niet binnen onze maatschappij de functie van rechter bekleden. Gaarne verneem ik van u uw opvatting over dit zo fundamentele punt.

 2. U moet zich vergissen of u bent verregaand onvoldoende op de hoogte van de achtergronden van uw raadsheren. Zo is ook uw Raadsheer Mw. Mr. Smilde-Nienhuis lid van de Soroptimisten.

 3. uw reactie komt op mij over als verregaand onvoldoende en ik verzoek u alsnog om een meer volledige, afdoende en gemotiveerde stellingname.

 4. opheldering heb ik nog niet mogen ontvangen. Het vlot uit de wereld helpen van deze kwestie zou ik erg appreciëren.

 5. u moge ervoor kiezen uw commentaar voor u te houden, maar ik zou uw motivering daarvoor evenals een uiteenzetting van uw zienswijze toch erg waarderen. Per slot van rekening gaat het toch om een uiterst fundamentele vraagstelling van groot gewicht. Wat moet er voor u als President van een Gerechtshof van groter belang zijn dan de legitimiteit van uw Raadsheren?

 6. uw vage formulering bevredigt mij niet. Hierbij verzoek ik u om eenduidige opheldering over de vraag tot welke gegevens ik volgens uw inzichten toegang kan krijgen op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.

 7. ik zou vermoeden dat beantwoording van al mijn vragen niet al te veel tijd zou hoeven te vergen van u als ervaren, professioneel rechtsgeleerde. Uw functie houdt toch in ervoor te zorgen dat de burger Recht krijgt?


Bij voorbaat dank ik u voor uw inspanning.

Hoogachtend,

Werkgroep "OMGANGS (ON) RECHT"


Dhr. H. van Goor (Onderzoeker / groepsleider)


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


Aantekenen.

De President van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Mr. A.J.W.M. Jurgens,
Leeghwaterlaan 8, Postbus 70583
5201 CZ 's-Hertogenbosch.

St. Oedenrode 10 september 2000

   OPEN BRIEF

BETREFT : --benoeming van Raadsheren
Ons kenmerk : --Ger/10090/br


  Geachte President,

Het navolgende vereist naar onze mening dringend ook uw aandacht.

Ons kwam ter ore dat bij het Gerechtshof te Arnhem er sprake is van een merkwaardige benoeming van een drietal raadsheren te weten Mrs. Valk, Kooijmans en De Kroon, benoemd bij KB in juni 1999. Opmerkelijk is dat twee van dit kersverse trio geen enkele ervaring hadden als rechter, terwijl de derde slechts 2 jaar actief was geweest als fulltime rechter bij de Haarlemse rechtbank, die zo bekend werd in het kader van de IRT-affaire.

Naar het zich laat aanzien zijn deze drie raadsheren benoemd na en vanwege deelname aan een geheimzinnige projectgroep in het Ministerie van Financiën, die van 1996 tot het najaar 1998 zeer sensitief onderzoek deed naar het financieel/fiscaal/declaratoir gedrag van zeker een tiental bestuurders/politici e.d. van zwaar kaliber, zoals Dhr. Peper, Ir. Leemhuis-Stout enz.. Deze zware projectgroep schijnt zeer abrupt beëindigd te zijn als gevolg van directe interventie door Dhr. Lubbers, onze voormalig Minister-president. Daarom dringt zich de indruk op dat er sprake is van zwijggeld of iets van vergelijkbare aard. Zeer opvallend is dat een van de drie, Raadsheer Mw. Mr. M.C.M. De Kroon zich schuldig heeft gemaakt aan bancair optreden in valse hoedanigheid vis--vis een Zwitserse bank zulks inbegrepen herhaalde vervalsing van een handtekening, aan belastingontduiking en aan ander gekonkel met de fiscus vanuit haar destijdse functie van gerechtsauditeur Fiscale Zaken bij de Hoge Raad enz..

De Nationale Ombudsman kwam tot het oordeel dat de Minister van Financiën, destijds Dhr. W. Kok, zich in casu schuldig had gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. Als gevolg van een en ander heeft Mw. Mr. De Kroon de Hoge Raad achter zich moeten laten. Tijdens haar volgende werkverband onder diezelfde Minister van Financiën, heeft de FIOD een grondig onderzoek ingesteld naar haar handel en wandel terwijl zij langdurig geschorst was en gedwongen inactief thuis zat. Naar het zich laat aanzien werd zij door de Minister van Financiën ontslagen. Echter: de huidige Minister van Financiën weigert het betreffende FIOD-rapport over te leggen; dat geeft ons nog ééns zo veel te denken.

Wij zijn diep geschokt en het zal u niet verbazen dat een dergelijke bedenkelijke aangelegenheid ons ieder a-priori vertrouwen in raadsheren van enig, en dus ook uw, Gerechtshof totaal heeft ontnomen. Dit raakt het directe belang van zowel ons als van vele anderen, zo niet van iedere Nederlander. Voor goedgelovigheid resteert aldus helemaal geen ruimte meer.

Wij willen in enige rechter die wij tegenover ons vinden, en meer specifiek in ieder van uw raadsheren, redelijkerwijs vertrouwen kunnen stellen en worden gaarne daarvan door u afdoende overtuigd. Daarom verzoeken wij u bij deze ons te doen toekomen volledige en waarheidsgetrouwe gegevens over al uw raadsheren, zo dat wij als zelfstandige burgers geheel buiten kijf kunnen verifiëren op welke wijze en op welke gronden deze raadsheren benoemd zijn, c.q. hun functie in uw gerechtshof verkregen hebben. De legitimiteit van uw rechters en van uw gerechtshof staat op het spel. Deze brief zal op het Internet worden geregistreerd en wel op de Sociale Databank Nederland onder de bestandsnaam: www.sdnl.nl/ekc-rb14.htm Ruimte voor uw antwoord is aldaar reeds gereserveerd.

Een spoedig antwoord zouden wij natuurlijk ten zeerste waarderen. Bij voorbaat dank ik u daarvoor.

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens 't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

26 september 2000.

  Persbericht

Vrijbaan voor milieucriminaliteit ??

Bedrijven met een risico van een chemische ramp zoals in 1992 in Seveso (Italië) kun je in Sint Oedenrode in het broedrijke natuurgebied van het Dommeldal opzetten:

 • in strijd met het gemeentelijke bestemmingsplan,
 • zonder voorafgaande bouwvergunningen,
 • zonder voorafgaande vereiste milieuvergunning,
 • zonder vereiste Wvo-vergunning,
 • zonder extern veiligheidsrapport,
 • zonder arbeidsveiligheidsrapport,
 • zonder rampenbestrijdingsplan.

Als iemand zich daartegen verzet heeft hij geen schijn van kans. Tenminste als rechtszaken behandeld worden door:

 • mr. P.H.C.M. Schoemaker, coördinerend vice president, rechtbank te 's-Hertogenbosch.
 • mr. W.C.E. Winfield, fgd. President, rechtbank te 's-Hertogenbosch.
 • mr. J.M. Boll; staatsraad bij de Raad van State.
 • mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth, staatsraad bij de Raad van State.
Strafrechtelijk kan u ook niets gebeuren. Mr. G. Bos als milieuofficier van het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch dekt alles. Als persofficier houdt hij alles onder de pet. Toch gemakkelijk twee petten.

In Sint Oedenrode kunt u slapende rijk worden:

 • koop in het Dommeldal van Sint Oedenrode zo'n 2 hectare agrarische grond f. 7,- per m2.
 • begin op die agrarische grond een houtbewerkend bedrijf zoals R. v/d Biggelaar, 't Achterom 5a dat doet.
 • begin met houtimpregneeractiviteiten zoals de Gebr. van Aarle BV aan de Ollandseweg 159 dat doet
 • Burgemeester P. Schriek vindt dat fantastisch !!

De aangekochte grond van f. 7,- per m2 wordt dan f. 250,- per m2 waard. Kassa!! Vijf miljoen verdiend.

  Laat zo'n kans niet voorbij gaan !!

Internetadres: http://www.sdnl.nl/vrijbaan.htm
Meer informatie: Ad van Rooij; telefoon 0413 - 490387 of fax 0413 - 490386