Paul Quekel waarschuwde heel lang (in 1996 en juli 2002) voor de gevaren van woekerpolissen. Hij informeerde de Kamer

Geachte Kamerleden van de Vaste Kamercommissies Financiën en Justitie, e.a.

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Tientallen malen hebben kamerleden en overheidsorganisaties en media waarschuwingen ontvangen
Paul Quekel, ziener, waarschuwde jarenlang tegen financiële producten van banken en verzekeraars

Waalwijk, 25 september 2004,

Geachte Kamerleden van de Vaste Kamercommissies Financiën en Justitie, e.a.,

Hierbij een citaat uit mijn webpagina beleggingsfondsen.htm en kunt u mij antwoord geven waarom u en de heren Bos en Balkenende steeds weer en weer en weer ons burgers willen doen geloven dat de huidige kredietcrisis en woekerpolissen niemand van u had zien aankomen, ondanks de vele waarschuwingen? Mijn brief aan de toenmalige Regering en Tweede Kamerleden is van 25 september 2004. Vraag: Zijn de heren Zalm, Kok en Hoogervorst bij de betreffende organisaties geplaatst om de deksels op de beerputten te houden? Waarom zijn nog steeds de verantwoordelijke directeuren, raden van bestuur en toezichthouders van de banken en verzekeraars NIET gearresteerd en van hun persoonlijke bezittingen ontdaan? De vervuiler betaalt? Wanneer komt er een parlementaire enquête naar de Nederlandse financiële organisaties met hun verwevenheden? 

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

(Prof. Dr. Ir. Mr. RA. enz. enz.,
maar bovenal bezorgd Burger van de universiteit des levens)


Waalwijk, 25 september 2004,

Ook gestuurd naar bijna alle Tweede Kamerleden!

Geachte heer/mevrouw van der Wulp, ter info voor u en de heer Balkenende,

m.vr.gr. Paul Quekel senior

 • Geachte heer/mevrouw Timmer, ter info voor u en mevrouw Ross en het lijkt mij goed dat mevrouw Ross het navolgende leest en bestudeerd op: www.sdnl.nl/quekel-34.htm en www.sdnl.nl/quekel-35.htm,

 • Geachte heer/mevrouw Kuik, ter info voor u en de heer Hoogervorst en het lijkt mij goed dat de heer Hoogervorst het navolgende leest en bestudeerd op: www.sdnl.nl/quekel-34.htm,

 • Geachte heer/mevrouw Middelbeek, ter info voor u en de heer Brinkhorst.

 • Geachte heer/mevrouw Schiethart, ter info voor u en de heer Wijn en let op een succes van de heer Wijn samen met Gerd Leers, www.sdnl.nl/gerd-leers.htm

 • Geachte heer vd Ploeg, ter info voor u en de heer Remkes,

 • Geachte heer/mevrouw Koole, ter info voor u en de heer de Geus,

  m.vr.gr. Paul Quekel senior


  L.s.,

  Eenzijdigheid ten nadele van Nederlandse Burgers!
  Wanneer nemen Tweede Kamerleden hun verantwoording?

  Weten de verantwoordelijke ministers en zijn de ministers op de hoogte gebracht dat door de modernisering van de Bankkantoren en invoering en veranderingen in de benadering van de klanten van Banken, zeg rekeninghouders dat deze rekeninghouders minimaal drie dagen van te voren moeten opgeven als deze rekeninghouders een groter bedrag van hun rekening willen opnemen? Al bij een bedrag van 2500 euro is dit verplicht.

  Wordt hiermede niet het vrije bezit van het eigen geld beperkt? Heeft dit misschien ook te maken met de toestanden zoals in de landen als Argentinië? Heeft de Nederlandse Bankwereld hiermede een eigen vangnet gecreëerd voor calamiteiten?

  Als de wereld economie nog verder instort en Banken en Verzekeraars lijden nog veel meer verlies door zaken zoals ENRON, Worldcom Xerox en Tyco, Parmalat en opnieuw instortende beurzen, hebben de ministers dan voldoende veiligheid ingebouwd (in geld of goud) voor de Nederlandse Banken, zodat de Nederlandse burgers ten alle tijden over hun spaartegoeden en positieve saldi van hun rekeningen kunnen beschikken, zonder welke beperking dan ook?

  Of treedt dan het 3 dagen vangnet in werking? Wilt u ook onderzoeken wat de valuta datum is? De aanvraag voor het geld of de werkelijke overgave van het geld? Weten de ministers dat de Banken nog steeds verschillende datums gebruiken, de stortingsdatum van geld is nooit de rentedatum, de overboekdatum van geld is nooit de bijschrijfdatum van het geld. Vroeger werd gezegd om de kosten van het betalingsverkeer hiermede op te vangen. We zijn sinds de invoering van de euro echter voor vele diensten van Banken extra gaan betalen, ook voor kosten van de gewone betaalrekeningen.

  Oud Kamerlid de heer Hendriks heeft berekend dat zo 30 miljard gulden gestolen is door de Banken van de Nederlandse samenleving! Lees hierover ook het artikel van Prof. Knoester.

  Citaat uit fusie.htm Dat betekent dat minimaal 30 miljard gulden aan eigen vermogen van de rekeninghouders is geparkeerd in een stationaire tussenrekening, die met de sanctionering van de Nederlandsche Bank NV werd gecreëerd. Weten de ministers of eenzelfde soort tussenrekening(en) bestaat/bestaan inzake aandelen en opties om Banken en Verzekeraars de ruimte te geven om posities in te nemen? Deze vraag is van groot belang omdat vele Nederlanders hun geld in dit soort fondsen belegd hebben voor hun oudedagsvoorziening en deze vraag komt ook door een antwoord van de voormalige ombudsman J. de Ruiter die schreef in zijn brief van 16 januari 1996 met kenmerk OMB 95.380/A/WN/AH het navolgende:

  Citaat van Mr. J. de Ruiter: 

   Daarbij wil ik erop wijzen dat het bij verzekeringen als de onderhavige niet nodig nog gebruikelijk is per polishouder beleggingen te kopen/verkopen en separaat aan te houden. Belangrijk is slechts dat de beleggingen waarvoor verzekeringsnemers gekozen hebben ook werkelijk en in voldoende mate aanwezig zijn. Om onder alle normaal voorkomende omstandigheden aan die eis te kunnen voldoen, bevat in het algemeen elk beleggingsfonds ook een stuk eigen vermogen van de maatschappij.

  Onderkennen de ministers dat met deze handelswijze grote fraudes uitgevoerd en afgedekt kunnen worden en wat zijn alle normaal voorkomende omstandigheden? En hoe wordt er gehandeld bij abnormaal voorkomende omstandigheden zoals bijvoorbeeld Dexia of een beurscrash? Er kan zonder toezicht (NMa en AFM) intern geschoven worden tussen de diverse vormen van deze fondsen!

  Wat gebeurt er als het geschetste scenario van Rienk Kamer waarheid blijkt te zijn, video/rienk-kamer-doomsday.wmv.


  Hoe heeft de Nederlandse Staat de spaartegoeden van haar burgers dan beveiligd bij Banken, Verzekeraars en Pensioenfondsen?

  Wat gebeurt er bij calamiteiten met alle opgebouwde rechten in de polissen van Levensverzekeringen, Beleggingsproducten en Pensioenrechten. Stel dat Aegon omvalt door de Dexia ellende. Wie betaalt dan al de expirerende levensverzekeringen uit? Vooral die Levensverzekeringen welke verbonden zijn met de hypotheken van vele Nederlandse huiseigenaren! Men zal het moeten meemaken dat na dertig jaar betalen de hypotheek niet afgelost kan worden omdat het geld van de expirerende Levensverzekering verdwenen is!

  Weten de ministers van de eenzijdige verandering van voorwaarden door Verzekeraars inzake terroristische aanslagen, te lezen op www.sdnl.nl/flipse-1.htm nu wel gelukt is en niet was gelukt met een andere eenzijdige aanpassing zoals te lezen valt op www.sdnl.nl/gerd-leers.htm. Door welke zware lobby is de Regering en Tweede kamer akkoord gegaan met de aanpassingen van bestaande verzekeringen inzake mogelijke terroristische aanslagen?

  Nooit van enig Kamerlid antwoord gekregen op mijn vragen waarom de Nederlandse Staat (wij dus) 1 miljard euro in het terroristen potje moet stoppen! Waarom worden de premies van de afgelopen 100 jaar, welke door de Nederlandse bevolking was betaald voor terroristische aanslagen niet terugbetaald. Er zijn in Nederland de laatste honderd jaar buiten WO1 en WO2 en Bovensmilde en de Punt géén terroristische aanslagen geweest. Deze premies konden dus ook gestort worden in het terroristen potje zodat de Nederlandse Staat (wij dus) 1 miljard euro in de Staatskas konden houden. (Meevaller voor Zalm?).

  Glijden we niet af naar een geldelijke dictatuur die grote communistische gelijkenis gaat vertonen? Nu al worden tegoeden van Nederlanders met gerechtelijke macht bevroren omdat de Bank denkt dat een overboeking nadelig zou kunnen zijn voor de eigenaar van het geld, de rekeninghouder!

  Belangrijk artikel:

  Uit art. Sjo art. 3 van de EG-richtlijn 93/13 van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Pb EG 21 april 1993, L 95) volgt dat schriftelijke, door verzekeraar vastgestelde en gehanteerde verzekeringsvoorwaarden ten opzichte van de niet professionele verzekerde steeds duidelijk en begrijpelijk moeten zijn geformuleerd. In geval van twijfel over de betekenis van een voorwaarde prevaleert de voor de verzekerde gunstige interpretatie.

  Had door dit artikel een ander antwoord verwacht mogen worden van de Ombudsman?

  Daarbij wil ik erop wijzen dat het bij verzekeringen als de onderhavige niet nodig nog gebruikelijk is per polishouder beleggingen te kopen/verkopen en separaat aan te houden. Belangrijk is slechts dat de beleggingen waarvoor verzekeringsnemers gekozen hebben ook werkelijk en in voldoende mate aanwezig zijn. Om onder alle normaal voorkomende omstandigheden aan die eis te kunnen voldoen, bevat in het algemeen elk beleggingsfonds ook een stuk eigen vermogen van de maatschappij.

  TER VERDERE INFO:

  En wie stelt de volgende vragen? uit 2002 en aangepast op 27 juli 2008
  1. privé en staatsschuld in 1990, vergelijken met 1994, 1998, 2002, 2006, 2008 en hoe zijn de bedragen en verhoudingen momenteel nu we in een recessie belanden?
  2. Hoe groot waren het aantal "kostbanen" in 1990, te vergelijken met 1994, 1998, 2002, 2006, 2008 en hoe zijn de aantallen nu? Lees www.sdnl.nl/iedereen.htm voor de definitie van kostbanen mijn column.
  3. Hoeveel "kostbanen" zijn overgeheveld van publieke sector naar de zakelijke markt, onder de dooddoender 'privatiseren' zoals van de energiesector, de NS, de PTT, het GAK en nog vele meer?
  4. Hoeveel controlerende door de overheid opgelegde dienstverlening is er zoals advocaten, accountants, boekhouders, KVK, fiscalisten enz., enz.?
  5. Hoe groot was het inwoner aantal in Nederland in 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2008 en zijn er nu in verhouding tot de bovengenoemde schulden, rekening houdend met de inflatie vanaf 1990?
  6. Het mooiste zou zijn een onderzoek per jaar en wie de verantwoordelijke ministers zijn geweest.
  7. lees mijn visies op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm (hier staan ook diverse CBS-getallen inzake kostbanen op) en www.sdnl.nl/vangnet.htm
  8. Mijn oplossing is de sociale woningbouwcorporaties te ontmantelen. De 27 miljard euro van hun vermogens daarmee vrijmaken voor grootschalige woningbouw om de kunstmatig gehandhaafde woningnood op te lossen, maar bovenal de gewone huis- tuin en keukenburger een stukje grond tegen een redelijke prijs laten kopen, en eigen bouw zoals in de 70-tiger jaren stimuleren.

  Een nieuwe woning geeft behoefte aan nieuwe meubelen, nieuwe keukens, nieuwe gordijnen, nieuwe vloerbedekking enz., enz. Mensen hebben vertrouwen in hun (toekomstige?) huis en hebben daarvoor wel de moed om te investeren, mits er waar voor hun geld geboden wordt en niet zoals bij de VINEX-locaties, www.sdnl.nl/nma.htm dat er 25 tot 50 duizend euro teveel werd betaald!

  Laat Zalm met Balkenende het heen en weer krijgen en stuur ze met pensioen, dat pensioen is namelijk voor dit soort lui in kostbanen uitstekend verzekerd! Ontneem ook Wim Kok zijn rechten en eretekens en verbiedt hem nog ooit in Nederland te komen. De uitkomsten zullen verbazingwekkend zijn en de politiek zal zich wel weer onthutst, verbijsterd en geschokt tonen.

  Met vriendelijke groet

  Paul Quekel senior


  De gemeenten en sociale woningbouwcorporaties in collusie met projectontwikkelaars en aannemers hebben de bouwgrond zo duur gemaakt en ontoegankelijk voor "eigenbouwers" dat drie onverantwoorde zaken hebben plaats gevonden:

  1. Opdrijving van de prijzen van huizen en aandelen, een heuse vulkaan volgens Wim Kok in 1999 www.sdnl.nl/quekel-40.htm maar hij liet alles op zijn beloop.
  2. Géén sociale woningbouw aangezien de sociale woningbouwcorporaties hun investeringen veelal deden in dure verkoopwoningen met hoge winsten voor zichzelf.
  3. Een bijna onmogelijkheid om via gemeenten een bouwvergunning te krijgen als particulier omdat gemeenten (geheime?) afspraken hebben met projectontwikkelaars en de winsten in de zakken komen van deze projectontwikkelaars c.q. van de gemeenten. Ik ken er een die 150.000 gulden winst per woning maakte in Oisterwijk met een project van 284 woningen waarvoor hij van zijn vriendje Pieter van Geel de contingenten had gekregen.

  Zo zijn er nog vele tientallen oorzaken te noemen, lees www.sdnl.nl/grondbank.htm ook www.sdnl.nl/nma.htm en www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en u weet de vele onthutsende, verbijsterde en geschokte antwoorden!