verzekeringsmaatschappijen

L Big Insurance      Big Insurance  L

St. Toezicht Nederland . . . SDN Homepage . . . Schandpaal

Brief aan de heer Docters van Leeuwen voorzitter van de STE

Beste Rob en Ab, ter info, m.vr.gr. Paul

----- Original Message -----
From: Big Insurance
To: brigitte.kleverlaan@ste.nl
Sent: Monday, February 18, 2002 12:37 PM
Subject: Delta Lloyd

Geachte Mevrouw Kleverlaan,

Wilt u zo vriendelijk zijn deze brief aan de heer Docters van Leeuwen ter informatie te geven. Tevens wil ik mijn dank uitspreken en bewondering voor zijn beleid onder zijn aandacht brengen. Van Harte GEFELICITEERD. Het is de tijd geworden dat bedrijven zoals Fortis, Delta Lloyd daadwerkelijk worden aangepakt.

Toch bevreemd mij een opmerkelijk feit. Als een directeur van een klein bedrijf de zaak belazert, dan komen Belastingdienst, het Gak met zijn sociale rechercheurs en alle andere instanties in het geweer. Echter als een bedrijf als Delta Lloyd vervolging afkoopt met het geld van haar beleggers, pensioenverzekerden en polishouders blijven de verantwoordelijke bestuurders immuun en worden niet op hun verantwoording gewezen of veroordeeld. Ze blijven gewoon in functie en laven zich aan hun fantastische salarissen en optieregelingen. Het lijkt wel of dit soort bedrijven een eigen Pikmeer Arrest van de Nederlandse Overheid hebben gekregen.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.Nu volgt de brief van Stichting Toezichthoudend Nederland


Aantekenen met handtekening retour

  Boekel de Nerée Advocaten
  t.a.v. mr. P. Wanders
  Postbus 2508
  1000 CM Amsterdam

  onderwerp: zaak Quekel

  Lelystad, 14 februari 2002.

   Geachte heer Wanders,

  Er zijn voor de Stichting Toezichthoudend Nederland (hierna te noemen Stichting TN) drie aanleidingen u deze brief te zenden. Allereerst heeft u nog een antwoord tegoed op uw brief van 15 november 2001. In de tweede instantie onze reactie op uw brief van d.d. 11 februari aan dhr. Quekel en ten derde verzoek ik u aan Delta Lloyd te vragen hun medewerking te verlenen aan ons onderzoek naar de verwevenheden van de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur met zijn schoonzoon de heer Vintges uit Wassenaar.

  In de brief van 15 november geeft u ons een aantal adviezen, waarvoor dank. Heel bewust hebben we gewacht met reageren omdat de Stichting TN inmiddels heeft ervaren dat tot nu toe de tijd, de actualiteit van onze vele brieven een extra dimensie geeft. Ook in dit geval hebben we dat weer kunnen zien. Helaas constateren wij in uw brief van 15 november 2001 dat u de problematiek en de gekozen weg om tot oplossingen te komen, zuiver theoretisch benadert en de Stichting TN uitgaat van de rauwe werkelijkheid. U bent van mening dat we in Nederland een goed systeem van gefinancierde rechtshulp voor on- en minvermogenden hebben. De stichting TN durft te stellen dat ons rechtssysteem failliet is. Rechtvaardige rechtshulp is een utopie. Een ieder die zich verdiept in het systeem en de vele affaires die over ons heen rollen, weet dat uw stelling ver af staat van de realiteit. Ook u weet dat onze bestuurscultuur, inclusief de rechterlijke macht, heftig ter discussie staat. Gezien uw antwoord adviseert de Stichting TN u zich wat meer te verdiepen in de vele maatschappelijke bewegingen die er de laatste jaren in gang zijn gezet.

  Wij zien op dit moment dat zelfs de politiek wordt afgerekend op het gedogen, marchanderen, het minachten van klokkenluiders en alle andere vormen van rechtsongelijkheid. Er is veel onvrede in de samenleving en partijen die debet zijn aan deze verwerpelijke cultuur zullen electoraal, maatschappelijk en/of zakelijk worden afgerekend op hun gedrag. Wat dat betreft adviseer ik u het boek van Paul Ruijs te lezen: 'Klassenjustitie in Nederland? We zien u wel in de rechtszaal' en de site te bezoeken van de Stichting Sociale Databank Nederland. www.sdnl.nl. Om maar één voorbeeld te noemen wijs ik u op het artikel uit de Telegraaf van 2 februari 2002 (kopie). U wilt toch niet beweren dat er niets aan de hand is? Mijn vriend Solleveld vecht al 28 jaar voor zijn recht en hij is echt niet de enige.

  De Stichting TN heeft u in eerdere brieven al gemeld dat de echte oorzaak van de vele affaires gezocht moet worden bij diegene die de grote ondernemingen besturen. Mijn brief van 14 september 2001 (kopie) en het interview in het blad Management Team van 7 september 2001 met Arnold Heertje (citaat: 'Heel wat mensen die nu in de toppen zitten van de financiële wereld zitten, zijn deels in die jaren opgeklommen. Als hoogleraar heb ik er nogal wat zien passeren. Als je al die mensen nu ter verantwoording zou roepen, met de normen van nu, werden ze allemaal veroordeeld') geeft duidelijk aan dat de echte problematiek ligt bij de integriteit van de topbestuurders. Deze hebben te weinig affiniteit met de werkelijkheid, onvoldoende inlevingsvermogen en moeite om begrippen als integriteit en transparantie in praktijk te brengen.

  Misschien willen dit soort topbestuurders wel door hun personeel, aandeelhouders en relaties zo worden gezien, maar zijn ze er op één of andere manier niet toe in staat ernaar te leven en/of handelen. Voer voor psychologen? We hebben de laatste maanden veel van dergelijke bestuurders, juist op dit punt 'onderuit' zien gaan. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn hen vreemd. Deze week las ik in één van de landelijke ochtendbladen hoe twee topbestuurders (kopie), ondanks hun roem, retoriek en 'schone' beloften nog maar één ding konden doen en dat was zwijgen. En u weet dat zwijgen iets is voor daders. Wat dat betreft kunnen we van de Amerikaanse overheid nog wat leren, daar worden bij fraude en andere misstanden, in een korte tijd een aantal commissies benoemd en de topbestuurders opgeroepen tekst en uitleg te komen geven.

  Omdat het in Nederland vreselijk moeilijk is en ongelofelijk veel geld kost om dergelijke 'individuen' voor de rechter te slepen en 'afrekeningen' niet passen binnen onze Westerse 'duurzame en leefbare samenleving', heeft de Stichting Toezichthoudend Nederland gekozen voor een andere methodiek. U moet daarbij denken aan medewerking verlenen aan diverse publicaties en televisie uitzendingen, vragen stellen aan de politiek (voorbeeld kopie brief rapport Traas) en wettelijke toezichthouders. Maar ook 'klokkenluiders' ondersteunen met raad en daad en in enkele gevallen consumenten die het slachtoffer zijn van de branche van financiële dienstverleners helpen 'te ontsnappen' uit de val van adviseurs, banken en verzekeraars (kopie brief juridische afdeling Bouwfonds). Dat een zaak uiteindelijk voor een rechter moet komen, is een gegeven, maar niet onze eerste keus.

  Na deze uitvoerige uiteenzetting wil de Stichting TN u in de zaak Quekel, toch nog even wijzen op onze brief aan dhr. N.W. Hoek (topbestuurder van Delta Lloyd) van d.d. 5 oktober 2001 (kopie). Daarin stellen we de volgende vraag; wat is bedoeld met de passage in de interne memo d.d. 12 oktober 1992 van Delta Lloyd (aan Delta Lloyd): 'de volgende stap is dat wij dan uitvoering moeten geven aan de omzetting en wellicht in de correspondentie daarover moeten aangeven dat er een vergissing is gemaakt bij de verstrekking van de lening', en wanneer en op welke wijze heeft Delta Lloyd aan deze samenzwering van bedoelde 'omzetting' en corrigeren van bedoelde 'vergissing' uitvoering gegeven? U begrijpt dat de Stichting TN op deze vraag nog geen antwoord heeft mogen ontvangen. Daarom herhalen we deze vraag met het verzoek deze voor 1 maart 2002 te beantwoorden.

  Het tweede punt wat de Stichting TN aan de orde wil stellen is uw brief van 11 februari jl. Het is verbazingwekkend en schokkend dat een bedrijf als Delta Lloyd, Quekel probeert te vermorzelen en niet in staat met een eerlijke en adequate oplossing te komen. De Stichting TN, maar ook Delta Lloyd weet dat dhr. Quekel emotioneel en financieel aan de grond zit. Het getuigt dan ook van een ongekende lafheid en arrogantie om op deze manier Quekel de mond te snoeren. De Stichting TN hoopt voor Delta Lloyd dat het geen David versus Goliath gevecht wordt omdat we dié afloop kennen.

  Ik denk ook dat de 'geplande' actie van Delta Lloyd weinig zal uithalen. Dhr. Quekel heeft niet zo veel meer te verliezen en dat 'vecht' altijd wat makkelijker. Indien Delta Lloyd desondanks meent dat zij de zaak opnieuw aan de Rechter moet voorleggen, is Quekel van mening dat zulks een recht Delta Lloyd niet kan en mag worden onthouden. Niet uit het oog dient te worden verloren dat wij in een vrij land leven en dat Quekel er een eigen mening op na mag en kan houden. Dit heet het recht van vrije meningsuiting zoals vastgelegd in de grondwet en het valt zeker niet te bezien dat Quekel uitsluitend de visie van Delta Lloyd of zijn advocaat dient uit te dragen.

  Daarom is ons voorstel om toch met elkaar in gesprek te komen en in één keer de zaak af te kaarten. Of daarbij een schikking kan worden bereikt hangt af van de wil en intentie van beide partijen.

  Tot slot een korte toelichting op ons onderzoek inzake de verwevenheden van de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn schoonzoon, de heer F.L. Vintges, Groot Hoefijzerlaan 22 te Wassenaar, heeft destijds een groot deel van de onroerend goed portefeuille van Delta Lloyd, via een bevriende relatie verkocht. Deze relatie was Hopman Makelaars uit Zoetermeer. Dit bedrijf is overgenomen door ABN-AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Eén van de commissarissen is de heer Hans Wiegel, welke wij binnenkort van onze bevindingen op de hoogte zullen stellen. Wij kunnen u nu alvast melden dat dit dossier uitstekend past in onze bewijsvoering, dat het binnen het financieel establishment, op het gebied van duurzaam ondernemen, zeer droevig is gesteld.

  Onze vraag aan Delta Lloyd: hoe is bovengenoemde transactie verlopen?, voor welk bedrag is het onroerend goed ingekocht en verkocht? Welke partijen zijn er bij deze 'deal' betrokken?

  Met vriendelijke groet,

  A.E. Flipse


In verband met het uitblijven van enig antwoord op de brief van Ab Flipse
volgt hieronder de brief aan de Minister van Justitie Mr. A.H. Korthals


  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens  (aangetekend met bericht van ontvangst) _ _

  
  
  

  Waalwijk, 22 februari 2002 _ _

  Ministerie van Justitie
  Minister Mr. A.H. Korthals
  Postbus 20301
  2500 EH Den Haag


  Referentie : JUSTITIE-001, OM kenmerk Arronda-001.

  Betreft : De brief van 23 mei 2001 van Mr. H.J. de Graaff.

  Fax : Ook per fax aan u verzonden 070 370 79 39

  Pagina's : 45 _ _

  Geachte Minister Korthals,

  Pas op 8 februari 2002 heb ik de brief van Mr. H.J. de Graaff gedateerd 23 mei 2001, per fax ontvangen van Mevrouw W.E. Steenkist. Ik heb overigens naar aanleiding van deze fax een zeer plezierig gesprek met haar gehad, waarvoor mijn dank.

  De brief die ik nu per fax ontvang is een exemplaar dat niet ondertekend is. Graag ontvang ik een ondertekend exemplaar van de heer de Graaff en het bewijs dat deze brief aan mij verstuurd is op genoemde datum. Volgens Mevrouw Steenkist moeten wij met nieuwe feiten komen om het OM in Amsterdam te bewegen een onderzoek te doen naar de praktijken van Delta Lloyd.

  Bij deze enige onderliggende stukken welke door mij persoonlijk ter hand gesteld zijn aan de heren Dijkstal, Balkenende, Pronk, Vermeend, van der Camp, de Haan en velen anderen tijdens de afscheidsreceptie van Gerd Leers van de Tweede Kamer.

  Binnen twee tot drie weken zullen wij met een meer gedetailleerde verklaring / aangifte komen. Nu zijn reeds diverse stukken bijlagen 1 tot en met 8 bijgevoegd. Ik heb een conflict met Delta Lloyd. Het gaat om meer dan 6 miljoen Euro. Ik heb schriftelijke bewijzen dat Delta Lloyd in mijn geval niet volgens hun eigen polisvoorwaarden heeft gehandeld, (zie bijlage 1). Op zijn zachts gesproken kun je zeggen dat Delta Lloyd zeer onzorgvuldig gehandeld heeft. Ook hier heb ik schriftelijke bewijzen van.

  Ook Delta Lloyd heeft een zorgplicht over de bij hun ingelegde gelden. Ik heb na ruim 5 jaar en stortingen in totaal van bijna 3,2 miljoen eigen geld slechts fl. 2.854.000, - teruggekregen. Ik heb schriftelijke bewijzen dat Delta Lloyd bewust erop uit geweest is om de familie Quekel te dwingen van de PUP's (Premie Unit Plan) over te zetten naar het toen in 1992 nieuwe meerkeuzeplan. Dit is een zeer vreemde gang van zaken geweest.

   Blad 2 van JUSTITIE-001.

  Ik heb nog veel meer schriftelijke bewijzen. Momenteel ligt mijn zaak op de slaaprol omdat ik de kosten van het griffierecht voor de tweede maal niet meer kon betalen. De advocaat van Delta Lloyd had gesteld dat de verkeerde maatschappij was gedagvaard. Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV (KvK 121461) i.p.v. Delta Lloyd Levensverzekering NV (KvK 001488). Mijn zaak is hierdoor in een impasse en op de slaaprol gekomen. Aangezien indertijd de heer J.E. Jansen op televisie een interview had gegeven en hij vol overtuiging verklaarde dat Delta Lloyd een fantastische maatschappij was, heb ik geprobeerd om in contact te komen met deze voortreffelijke heer Janssen om toch nog in overleg tot een oplossing te komen.

  Dit is niet geluk en omdat ik toen al voor de vier tot vijf honderdste keer wakker lag over Delta Lloyd, heb ik de heer Jansen gebeld, en wel begin juni 2000 des morgens om 05.10. Ik heb hem verteld dat ik voor de vier tot vijf honderdste keer wakker lig, hij zei tegen mij "Meneer Quekel hoe haalt u het in uw hoofd om mij te bellen, ik als voorzitter van de raad van bestuur van Delta Lloyd, u bent een crimineel, ik stuur de politie op uw af, ik maak hier een zaak van", (zie brief van de advocaat van Delta Lloyd bijlage 2).

  Was en is dit die voortreffelijke man van dat fantastische bedrijf Delta Lloyd, die ik op televisie gezien had? Het fantastische bedrijf dat miljarden weghaalt uit de Nederlandse samenleving? Inmiddels is hij opgevolgd door de heer N. Hoek. Delta Lloyd, het bedrijf dat als je in het kadaster kijkt aan zijn leden van de raad van bestuur en directeuren hypotheken verstrekt, terwijl in de akte alleen gewag gemaakt wordt dat er volgens offerte gehandeld wordt. Er staan geen rentepercentages in en geen boete en geen aflossing!! (zie bijlage 3).

  Het bedrijf dat honderden, vele honderden NV's en BV's heeft. Momenteel meer dan 440. Hoe kan een gewone Nederlander die zijn geld heeft toevertrouwd aan Delta Lloyd in hemelsnaam wegwijs worden uit deze kerstboom. Ik heb twee volle ordners met uittreksels, u kunt hiervan een kopie krijgen. Ik heb schriftelijke bewijzen dat zelfs Delta Lloyd dit niet kan. De maatschappij Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV die mijn advocaat gedagvaard had staat ingeschreven in de KVK onder nummer 121461. De maatschappij die ik volgens de advocaat van Delta Lloyd had moeten dagvaarden Delta Lloyd Levensverzekering NV staat ingeschreven onder nummer 001488, (zie bijlage 4, met briefhoofd ondertekening en KvK nummer.) Zelf haalt Delta Lloyd deze twee rechtspersonen regelmatig door elkaar. Valsheid in geschrift of bewuste misleiding?

  Hoe kan het toch mogelijk zijn dat ik in Juni 1995 nog participaties heb in het Investment Fund, terwijl mijn polissen gedwongen werden afgekocht op 28 november 1994 in het rente fonds, (zie bijlage 5). Zoals ik al eerder mededeelde werd het ingelegde geld 3,2 miljoen na bijna zes jaar fl. 2.854.000,-. Een negatief rendement van fl. 350.000,-. Terwijl het rendement in die periode volgens opgaaf van Delta Lloyd 9% (Rente fonds) tot 16% (Investment fonds) bedroeg.

   Blad 3 van JUSTITIE-001.

  Als Delta Lloyd in 1993 mijn depot had teruggegeven waarmee ik de achterstand betaald had en met het restant van ongeveer fl. 800.000,- de hypotheek had kunnen verlagen, dan had ik mijn onroerend goed zelf kunnen verkopen. Als ik derhalve niet gedwongen was door Delta Lloyd, dan had ik aan mijn verplichtingen kunnen voldoen en had ik nu nog mijn polissen gehad. Het geld voor mijn oude dag. In deze brieven staat dat ik zonder voorbehoud te allen tijden het depot kon opvragen. Dit heb ik meerdere malen gedaan. Het depot bedroeg toe nog ongeveer fl. 1000.000,-. (zie bijlage 6 en 7). Ook hierover heb ik een getuige, (zie bijlage 8).

  Ik hoop dat een en ander voor u of het OM, aanleiding kan zijn om een afspraak met mij te maken, of een opdracht te geven voor een degelijk onderzoek. Het is een vrij ingewikkelde zaak en het zal zeker meerdere uren vergen om u een volledig overzicht te geven hoe beleggingsinstellingen omgaan met hun klanten. Ik heb het geluk dat ik de vele fouten van Delta Lloyd kan bewijzen. Ze hebben mij een bedrag aangeboden van fl. 80.000,- voor deze gemaakte fouten. Dit bedrag heb ik geweigerd.

  Conclusie: Na het lezen van de vele berichten in de Nederlandse Dagbladen over de afkoop van een proces door Delta Lloyd, kun je niet meer spreken van fouten. U dient de Nederlandse Burger te beschermen tegen deze zogenaamde fouten. Het is meer valsheid in geschrifte, fraude en oplichting en triest te constateren dat dit soort ondernemingen van fatsoenlijke burgers bijna ??? maakt. Je moet al wel een zeer hoge morele waarde hebben om tegen dit onrecht opgewassen te zijn. Intussen een aangetekende brief van de heer Wanders, de advocaat van Delta Lloyd ontvangen, waarin wederom een kortgeding wordt aangekondigd, (zie bijlage).

  Hoogachtend,

  Aquvex Beheer BV

  P.L.G. Quekel
  C.c.
  De Heer Mr. L.A.J.M. de Wit en Mevrouw Mr. J. van Luyn voor deze Mevrouw W.E. Steenkist per fax 070 541 2761. Prof. Pim Fortuyn, de heren Balkenende, Dijkstal, Vermeend, Melkert, De Haan, van de Camp, de Graaf, alle leden van de Tweede Kamer, alle commissarissen van Delta Lloyd, Peter R. de Vries, het ANP, Jutta Chorus NRC Handelsblad en Bart de Mos Dagblad De Telegraaf.

  Bijlagen:
  Fax van Mevrouw Steenkist, Artikelen over Delta Lloyd uit Dagblad de Telegraaf van 29-01-2002 en 02-02-2002, Artikel uit het FD van 29-01-2002, brieven aan Delta Lloyd met als kenmerk Delta-002, Delta-003, Delta-004, 1e aangifte van 29-11-2000, de antwoorden van het OM van 30-11-2000 en 9 april 2000, moet zijn 9 april 2001 want een brief beantwoorden voordat deze gezonden is lijkt mij zelfs voor het OM onmogelijk, e-mail brief aan Nova van 06-02-2002, bijlagen 1 tot en met 8, de brieven van Mr. P. Wanders van 11 februari 2002 en het antwoord van A. Flipse van de Stichting Toezichthoudend Nederland.

   

  © Kopiëren geheel of gedeeltelijk van de inhoud van deze site is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
  Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met queke002@planet.nl _ _ _ Laatst bijgewerkt: 18 oktober 2010.