Antecedentenregister RM . . . . . SDN homepage . . . . Het Pleidooi


  A. v. Velsen. L. v. Vollenhove 63. 3706 CB. ZEIST. Amersfoort 18-04-01 Aan dhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth. Pb. 20305 2500 E.H. '''s-Gravenhage. Geachte Mr. Wijkerslooth; Op 28-03-01 heeft er middels Uw tussenkomst een gesprek plaatsgevonden met van de zijde van Justitie dhr. Mr. H.F. Mos, en dhr. M.P.A.C. Baeten van de politie, op het stadhuis te Rotterdam. Het gesprek had o.a. tot doel om een oplossing te vinden om uit de impasse te raken die, althans volgens Mr. Mos is ontstaan door verschillen van interpretatie of onderdelen hiervan. Op 29-03- heeft de korpsleiding mij een weergave van het gesprek doen toekomen,(bijl. 1) waaruit ik de conclusie heb moeten trekken dat er op twee punten overeenstemming is bereikt. Deze punten heb ik bevestigd in mijn reactie op de weergave,( bijlage 2). Voor alle overige punten houden Justitie en politie vast aan haar werkwijze om de door mij specifiek genoemde en steekhoudende klachten, op een onvatbare en niet ter zake doende wijze te ondermijnen. Oorzaak van dit doelbewust ondermijnen is, het op Uw initiatief met ons gevoerde gesprek door functionarissen uit de belangengroep van politie en Justitie, tegen welke ik mijn klachten heb gericht (Twee handen op een buik). Doel is, mij te demoedigen zodat ik mij neerleg bij het decadent en misdadig gedrag van betreffende functionarissen waarvan het resultaat in onze samenleving al duidelijk voelbaar is. Het gevolg is, dat ik door mijn oprecht gepruttel tegen deze misstanden, voor de rest van mijn leven mag rekenen op de rancunes van politie en Justitie, en door mijn protestacties en de straffen hiervoor, geen leven meer heb. Blz. 233 A Het resultaat is dat ik mij zal inzetten om door krachtig protest tegen alle betrokkenen die debet hebben aan deze ontoelaatbare overheidsdaden, een duidelijke verbetering tot stand zal kunnen brengen. De overheid die een moreel beroep doet op oud Burgemeester en ex Minister Bram Peper eventueel ten onrechte ingediende en ontvangen declaraties terug te betalen, zou beter in dienen te zien dat zij zelf ook een morele voorbeeldfunctie heeft te vervullen. Het is in misdadig en discriminerend dat functionarissen een bewust demoedigingsbeleid naar de burger toepassen, enkel om te voorkomen dat ontoelaatbaar gedrag van foute ambtenaren in de openbaarheid kan komen, en tot schadevergoeding kan leiden. Alle betrokken functionarissen zal ik door middel van mijn protest in hun privé en werk situatie, zoals zij ook mij gedaan hebben, attent maken op hetgeen zij hebben aangericht zonder dit op een redelijk fatsoenlijke wijze te herstellen. Ik zal vrijwillig en direct na de zitting de Justitie in staat stellen om mij in preventieve hechtenis te nemen om de pet niet nog verder in de modder te laten zinken, in de goot ligt hij immers al, en te voorkomen dat ik (uit oogpunt van protest strafbare feiten pleeg) Indien er bij U nog aanleiding bestaat, om uit respect voor ons koninklijk huis, de overheid, Uw collega`s en de Nederlandse belastingbetaler deze inmiddels schaamteloze asociale en discriminerende klucht, die is ontstaan door het vooringenomen gedrag van de Rotterdamse rechercheurs "Miranda van Es, Jan van de Werken" en de hulpofficier Harrold Stap op een wat elegantere wijze tot een acceptabel eind te brengen, ben ik op de bij U bekende telefoonnummers te bereiken.

  Ondanks onze verschillende standpunten dank ik U voor de positieve bijdrage die U reeds heeft geleverd om tot een mogelijke oplossing te komen.

  Met vriendelijke groet,


  Hoogachtend,

  A.van Velsen


  Blz. 233 B


  A. v. Velsen P.a. Laan v. Vollenhove 63. 3706 CB ZEIST. Zeist 23-04-01 L.S. Onderbouwing van mijn verzoek tot preventieve hechtenis tijdens de raadskamer zitting te Rotterdam op 25-04-01. Door misbruik van machtsoverwicht, wegnemen zonder toestemming of medeweten van de eigenaar van zijn goederen uit zijn woning, liegen, fraude en/of het manipuleren van een aangifte met als doel de positie van de verdachte te bezwaren, heeft de politie in feite alle normen en waarden van de z.g. rechtstaat overtreden. Voor mij doet het er niet toe of deze criminele resultaten tot stand zijn gekomen door de kwalijke diensten van ervaren rechercheurs, of door een stel incompetente amateurs, zij zijn in staat geweest om ernstige fouten te produceren die tot nu toe van tafel geveegd worden, door hen en hun chefs. Hetgeen hier gebeurd is een aanfluiting voor de rechtstaat. Ik haat het, een ding slechts half te doen. Als het goed is doe het dan met stoutmoedigheid. Indien het verkeerd is, doe het dan niet. (Giplin). Volgens een Hoofdofficier in Enschede is het eigenlijk onmogelijk om bestuurders te vervolgen, dat betekend dat zij maar aan kunnen rotzooien, en naar eigen goeddunken hun ondergeschikten immuniteit kunnen verschaffen als zij hebben gefaald of zich hebben schuldig gemaakt aan wat voor strafbare feiten dan ook. In mijn geval is het een feit dat er door politie en Justitie een groot aantal zaken niet zijn gelopen zoals had gemoeten, ik heb hen de kans gegeven om op een eerlijke wijze tot een vergelijk te komen door duidelijk alle feiten op een rij aan hen voor te leggen, doch i.p.v. eerlijk toe te geven werden tal van uitvluchten en verzinsels gebruikt om de verantwoordelijkheid naast zich neer te leggen. Nauwkeurigheid is de tweelingzuster van eerlijkheid. (C. Simmons ). Buiten het feit van grove schending van de rechten als verdachte, ging de officier van Justitie er zelfs toe over om voor te stellen om mij in een ziekenhuis op te laten nemen, heeft de politie en vervolgens de Justitie geweigerd om mij de kans te ontnemen om mijn onschuld te bewijzen door het onmogelijk te maken om aangifte van valse aangifte te doen. Dit om hun ontoelaatbaar gedrag wat ik reeds in de klachten noemde, niet in opspraak te brengen. De kunst om het verkeerde zodanig op te dissen dat het smaakt naar recht is nooit meer beoefend als hier en nu. (George Herbert ). Blz. 235 A. Meer dan 10 jaar is er al een onrechtvaardige situatie met betrekking tot mijn woonsituatie, in feite zwerf ik dakloos rond, in 1996 ben ik volkomen onterecht uit een door mij gehuurde woning gezet door de politie uit Gendringen in het belang van de veiligheid was het gemakkelijker om mij te verwijderen dan een stel gewapende woonwagenbewoners, ondanks mijn huurovereenkomst en mijn woonverguning, die de woonwagen lui niet hadden. Justitie heeft 3 jaar mijn huwelijks situatie verstoord door zelfs vakantie van mijn vrouw, laat staan een verblijfsvergunning te weigeren, op grond van een volkomen uit de lucht gegrepen fantasie van het bureau schijnhuwelijken ( dhr. Perquin). Deze onrechtvaardige criminele activiteiten van de overheid hebben mijn vrouw en mijzelf uiteindelijk tijdelijk in Rotterdam gebracht, waarna 6 dagen verblijf de volgende tragedie zich afspeelde, met als resultaat de klachten en de reacties van de bestuurders met hun oordelen. In de mate, waarin gij uw plicht tracht te doen, zult gij weten wat in u is. Doch wat is uw plicht? De eis van het ogenblik. ( Goethe). Ik heb gewerkt voor mijn gezin, belasting betaald en mij behoorlijk gedragen gezien de omstandigheden en de noodzakelijke protesten t.b.v. mijn situatie. Ik ben niet van plan om mij weer te laten belazeren door de overheid en kies bewust om rustig in de gevangenis te zitten om geen kans meer te lopen om weer met die lieden te maken te krijgen. Ik geloof niet meer in de mogelijkheid opnieuw iets op te kunnen bouwen en een doel na te streven zonder door de overheid gestoord te worden. Voor onderbouwing van dit standpunt verwijs ik naar Blz 194 en229 van de verhalenbundel van Arie van Velsen over de listige hypocriete despoten van politie en Justitie te Rotterdam. In dit soort gevallen kan alleen een onafhankelijk onderzoek van de rijksrecherche voor een goed oordeel zorgdragen. De wetgever voorziet hier niet in, ik kan geen rechtszaak afdwingen en het enige dat despotisme en machtsmisbruik in de weg staat is morele rechtvaardigheid, wat ik zonder meer bij de betrokken functionarissen binnen hun prive situaties aan de kaak zal stellen. Het hoogste geluk van de mens is, geboren te zijn voor een werkkring, welke hem bezigheid en vreugde geeft, ongeacht of hij manden maakt dan wel slagzwaarden smeed, of hij kanalen graaft dan wel standbeelden ontwerpt of gedichten vervaardigd. (Emmerson). Ik zal even hard zijn als waar, even onbuigzaam als rechtvaardig. Het is mij ernst, ik zal niet om de waarheid heen draaien, en niet verontschuldigen, geen duimbreed teruggaan. Ik wil gehoord worden.( William Lloyd Garrison). Aannemend is dat betrokken functionarissen kennis hebben opgedaan van bovenstaande persoonlijkheden, des temeer komt hier karakterloosheid tot uitdrukking. Ik laat mij niet belazeren, ik ben het zat. ( Arie van Velsen). Hoogachtend, A. v. Velsen. Blz 235 B


  Zeist 26-04-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Aan; van der Goen Advocaten. T.a.v. mw. Mr. M.M. Strengers. Postbus 318. 3760 A.H. Soest.


  Reactie op Uw brief dd. 23-04-01.

  Geachte mevrouw Strengers, beste Monse,

  Op 23 april '01 nam ik contact op met Uw kantoor om Mr. Luipen, die U zou vervangen tijdens de zitting op 25 april '01 te 11.35 uur, te verzoeken voor aanvang der zitting wat meer tijd vrij te maken voor overleg. In de brief van 12 april gaf Mr. Luipen reeds aan om hiervoor een half uur nodig te hebben, wat mij gezien nieuwe informatie die ik tel. van Mr. Mos kreeg, kort leek. Tijdens dit tel. gesprek met een van Uw collega`s kreeg ik de mededeling dat zowel U als Mr. Luipen mij niet meer zouden bijstaan. Om e.e.a. te verklaren zond Uw collega mij een fax van de door U op dat moment zo kort voor de zitting verzonden brief. Ik ben erg geschrokken van Uw brief die m.i. berust op een misverstand en communicatie verstoring die aan mij te wijten is, daar ik U juist nu, kort voor de zitting niet overal voor waagde te bellen. Op 12 april '01 heb ik enkele brieven ter Uwer inzage, persoonlijk op kantoor aan Uw medewerker overhandigd, waaronder diegene die ik later dateerde op 19-04.Dit heb ik na overleg met U, bij alle voorgaande door mij gemaakte brieven ook gedaan. U heeft mij er enige malen op gewezen dat mijn acties en brieven zich tegen mij zouden kunnen keren en soms niet Uw goedkeuring droegen, wat wel eens leidde tot wijziging of annulering van mijn voornemens. De brief van Uw collega, Mr. Luipen van 12 april '01 heeft, mede doordat ik van U geen afkeurende reactie kreeg, bij mij de indruk gewekt dat er geen bezwaar bestond omtrent de tekst van deze brieven, waarna ik na enige twijfel de 2 brieven verzond op 19-04. Mijn intentie omtrent het verzoek om de zitting te verdagen, die op initiatief van de officier van Justitie zonder overleg sneller behandeld is, was tijdsruimte te krijgen. Dit gezien de inmiddels toegestane aangifte tegen aangeefster en het eventuele resultaat hiervan wat wellicht de indruk van de rechter omtrent mijn oprechtheid zou kunnen verduidelijken. Blz 242 A Menende dat de bespreking voor de zitting met Mr. Luipen ook zou gaan over de waarde en de invloed hiervan op de behandeling, ben ik er mede door het achterwege blijven van Uw afkeuring toe over gegaan om op de stoel van de advocaat te gaan zitten. Indien ik na het gesprek tussen de officier van Justitie Mr. Mos en U hierover, gezien de korte tijd die ik ter beschikking had, en de drastische gevolgen van Uw besluit telefonisch ter verantwoording was geroepen, had deze onverkwikkelijke situatie, bovenstaande in aanmerking genomen op een andere wijze kunnen worden opgelost. Immers ik ben geen advocaat en heb mij, zoals U bekend veel laten leiden door mijn rechtvaardigheids gevoel, wat niet altijd in de pas loopt met het recht in Nederland. Het is nu voor mij te begrijpen dat ik U heb gekwetst als advocaat en als medemens, wat mij zeer zwaar valt, hiervoor bied ik U mijn oprechte excuses aan. Ondanks mijn fouten wil ik U toch verzoeken om mede gezien Uw bekendheid met de zaak en de bemerkingen die tijdens de zitting door de officier ten opzichte van het gebrek aan onderbouwing van het schadeloosstelling verzoek, alsook de herkansing die mij geboden is door de rechtbank om de onderbouwing en de bijbehorende rekeningen op tijd te overleggen, Uw beslissing om U terug te trekken als mijn raadsvrouw in heroverweging te nemen. Ik hoop dat ik U met dit schrijven mijn motieven omtrent het gebeurde duidelijk heb kunnen maken, en op grond hiervan mijn excuus kunt accepteren. Hierbij hartelijk dank voor Uw grote inzet, uw bericht tegemoet ziende verblijf ik;


  Hoogachtend,

  A.van Velsen


  Blz. 242 B


  Doorn, 29-04-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Onderwerp: Ontoelaatbare overheidsdaden

  Aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
  Dhr. Mr. K.G. de Vries.
  Schedeldoekshaven 200
  2511 EZ. Den Haag.

  Edelachtbare heer,

  Op deze wijze wil ik Uw aandacht en actie vragen omtrent enige enorme, uit oogpunt van onze Rechtstaat geziene praktisch misdadige, te weten;

  1. Het ten koste van de integriteit (leugen, bedrog, diefstal) door de politie te Rotterdam, onterecht gearresteerde, en in hechtenis genomen `verdachte` doelbewust benadelen.

  2. Het uit eigen beweging op morele gronden teruggeven van door de politie wegge-nomen eigendommen, of deze te vergoeden. (dit wordt immers ook door B&W van Rotterdam van de oud Burgemeester verwacht), is ondanks de moreel rechtvaardige opvattingen niet gebeurd. Het wegnemen van de eigendommen is na in eerste instantie te zijn ontkent, bij de 3e klachtbehandeling door de politie toegegeven.

  3. Het O.M. heeft, in tegenstelling tot hetgeen zij wettelijk verplicht is op geen enkele wijze voor de "verdachte" ontlastend bewijs verzameld, hetgeen duidelijk aanwezig was en nog is, zelfs nadat de "verdachte" hierom had verzocht is dit geweigerd.

  4. Het consequent weigeren van politie en Justitie, om een aangifte op te nemen van een valse aangifte van VERKRACHTING, POGING-DOODSLAG en WEDERRECHTE-LIJKE VRIJHEIDSBEROVING, is na10 maanden enorme problemen gewijzigd in onwillige toestemming tot het doen van aangifte op het hoofdkantoor van politie. De aangifte is nu in voorbereiding. De motivatie van politie en Justitie in het verleden voor deze weigering was dat een strafrechtelijke aanpak gericht tegen een valse aangifte zou blijven steken op hetzelfde bewijsprobleem als in de zaak van de "verdachte" Dit is hier zeker niet het geval, "verdachte" beschikt in tegenstelling tot de aangeefster over voldoende betrouwbare verklaringen.

  5. Het tonen van dubbel gedrag, bij de formulering van 3 niet waarheidsgetrouwe sepots. Inmiddels is de toestemming om aangifte te doen, wat van de zijde van verdachte het motief inhoudt dat er recht dient te geschieden, en zijn onschuld kan vaststellen, een maand oud, en is er nog geen aangifte, hoe goed bedoeld ook van de rechercheurs, die zelf zeggen dat het mogelijk in het algemeen belang gestaakt kan worden. Om deze reden laat ik een onderzoek doen naar de haalbaarheid van vervolging van aangeefster.

  Het heeft wederom de schijn dat politie en Justitie, zoals gedurende het gehele onderzoek en de klachtprocedure is gebleken er alles aan gelegen is de rechtsgang ter bescherming van eigen imago, en het onder tafel vegen van haar falen, te frustreren.

  Bij deze smeek ik U om hier aandacht aan te besteden, dit is voor de Rechtstaat en voor mij als "ex"-verdachte van levensbelang

  Bij voorbaat dank, vr. groet,


  Hoogachtend,

  A.van Velsen

  Bijlage: Verzoek tot hechtenis.


  Blz. 245


  Zeist, 30-04-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Aan ; het Hoofdkantoor van Politie t.a.v. de Korpschef Mr. M.A. Straver en de heer Petersman Pb. 4240 2350 CE. Leiderdorp. Onderwerp; protestactie bij de P.G.Mr. J.L. de Wijkerslooth, omtrent onrechtvaardig en dubbel gedrag van politie en Justitie. Zeer geachte heren Straver en Petersman, Naar aanleiding van ons tel. gesprek van heden stuur ik U enige stukken ter onderbouwing van hetgeen is besproken, en hetgeen ik U omtrent de problemen in Rotterdam heb verteld. Zoals U uit de stukken kunt begrijpen is hier sprake van een volkomen uit de hand gelopen situatie, ontstaan uit vooroordelen, valse aangifte en verklaringen met als motief mij in de gevangenis te doen belanden om mijn boerderij in Cuba in handen te krijgen. Dit is een absoluut minderwaardige criminele actie, waarbij de politie is misleid en misbruikt. Dat de politie te Rotterdam deze affaire liefst in de doofpot stopt kan ik begrijpen, zo ik ook hoop dat de politie en Justitie begrijpt dat ik nooit kan en mag accepteren dat zodoende misdaad profiteert van incompetent recherche werk waarbij het werk half afgemaakt blijft liggen. Ondanks dat er een fors aantal klachten door diverse klachten instanties gegrond zijn verklaard, heeft politie en Justitie Rotterdam gepoogd zich op zeer ondemocratische en de rechtstaat onwaardige wijze van deze zaak af te doen. De fouten in Rotterdam begaan, veroorzaakt bij ex verdachten die onterecht ernstig gedupeerd zijn, begrijpelijk een stroom van protest. Falend inzicht, incompetentie, het logisch hierop volgende vooringenomen optreden van het rechercheteam, het wegnemen van goederen, en de ongerechtvaardigde handelswijze van de klachten behandelings commissies om de zaak op een voor politie en Justitie zo min mogelijk schadelijke wijze te formuleren eist in de rechtstaat een passende spijtbetuiging en genoegdoening. Het staat lijnrecht tegenover de nobele doelstellingen die uitgangspunt waren voor de burger om een regering in te stellen, om na gepleegde strafbare feiten en/of ontoelaatbare daden, voor het slachtoffer een serie onoverkomelijke hindernissen en demoedigings systemen op te bouwen en zodoende het slachtoffer de wind uit de zeilen te halen, met als enkel doel het eigen falen te verbergen en imago te redden. Blz. 246 A Dergelijk schaamteloos gedrag wordt zelfs in misdadige kringen afgekeurd, en werd door de nazi`s als asociaal en afkeurenswaardig betiteld. Als men iets misdaan heeft dient men dat correct recht te zetten, tenzij men een moedwillige misdaad heeft begaan om de ander te benadelen of er zelf beter van te worden. Indien dit het geval is, wordt het mij hopelijk snel medegedeeld, zodat ik mij kan toeleggen op terrorisme om deze overheidsmisdadigers in belang van de rechtstaat te bestrijden. De kunst om het verkeerde zodanig op te dissen dat het smaakt naar recht is nooit meer beoefend als hier en nu.( citaat v. George Herbert). Het totaal dossier i.v.m. mijn onterechte aanhouding, de ontoelaatbare overheidsdaden, mijn verweer met de klachten en behandeling daarvan, en de nodige acties om aandacht en erkenning heeft inmiddels een inhoud van tegen de 400 pagina's. Veel informatie is verstrekt aan diverse autoriteiten, verder heeft de hechtenis alsmede, recherche, Justitie, medisch, psychiatrisch, administratief, reclasserings en allerhande ander onderzoek geleid tot een gemeenschapsgeld verspilling van vele honderdduizenden guldens. Nog immer is datgene niet bereikt wat de Justitie voorstaat, n.l. het vinden van de simpele waarheid, wat indien hetgeen Justitie wettig verplicht is, ook gebeurd zou zijn, n.l. het verzamelen van ontlastend bewijs naast het belastend bewijs. Daar Justitie in gebreke is gebleven heb ikzelf voldoende bewijs verzameld om mijn onschuld te kunnen aantonen, en bevestigen, door een goed onderbouwde aangifte tegen de aangeefster, die zich door het doen van valse aangifte heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Van augustus 2000 tot 28 maart 2001 is de opname van aangifte van een strafbaar feit door zowel de politie als de Justitie geweigerd, waarna wel toestemming is gegeven, wat tot gevolg heeft dat de rechercheurs dhr. Bakker en Boom de door mij aan hun ter hand gestelde bewijsmiddelen momenteel onderzoeken. Aan de heren Petersman en Rasenberg heb ik medegedeeld dat ik voornemens ben om op korte termijn actie te gaan voeren bij de weledele heer Mr. J.L. de Wijkerslooth, daar Mr.de Wijkerslooth als belangrijk beleidsmaker goede mogelijkheden heeft om in deze onverkwikkelijke zaken verandering te brengen, en een oplossing naderbij te brengen, wat reeds in het verleden is gebleken. Het is niet mijn bedoeling om op een neurotische wijze een veldtocht tegen politie en Justitie functionarissen te ondernemen, daar is niemand en zeker ik niet bij gebaat, ik wens alleen aandacht voor deze rechtvaardige zaak, een bevredigende oplossing en een fatsoenlijke behandeling door Justitie en politie, zoals dat ook van de burger wordt verwacht. Ik zal even hard zijn als waar, even onbuigzaam als rechtvaardig. Het is mij ernst, ik zal niet om de waarheid heen draaien, en niet verontschuldigen, geen duimbreed teruggaan. Ik wil gehoord worden. ( william Lloyd Garrison ).

  En ik ook, ik laat mij niet belazeren, ik ben het zat. ( Arie van Velsen).


  Hoogachtend,

  A.van Velsen

  Bijlage: Verzoek tot hechtenis.


  Blz. 246 B