Antecedentenregister RM . . . . . SDN homepage . . . . Het Pleidooi


  A. v. Velsen
  pa. L. v. Vollenhoven 63
  3706 C.B. ZEIST

  Doorn 18-02-01.

  Aan Dhr. Mr. I.W. Opstelten
  . Prinses Juliana laan 96
  3062 P.M. Rotterdam

  .
  Geachte heer Opstelten:

  Naar aanleiding van ons tel. onderhoud op 16-02-01. te 00.50 hr. Stuur ik U enige informatie omtrent de handelswijze van politiefunctionarissen die onder Uw competentie vallen. Na een periode van wederzijds onbegrip en ongezellige uitlatingen heb ik mijn activiteiten om een rechtvaardige oplossing in onze wederzijdse problemen te vinden op aanraden van de Officier van Justitie de heer Mr. P.G. Blanken in Uw richting verlegd.

  U heeft de zeer ernstige problemen waaronder "DIEFSTAL, LEUGEN, BEDROG, NEGEREN VAN ONTLASTEND BEWIJSMATERIAAL en VERVALSING VAN EEN PROCES VERBAAL OM EEN ONSCHULDIGE ENKEL EN ALLEEN OM EEN ZAAK TE SCOOREN VOOR TWAALF JAAR OF MEER IN DE GEVANGENIS TE KRIJGEN", voor een belangrijk deel omzeild in Uw oordeel omtrent de klachten die ik over de handelswijze van Uw politiepersoneel aan U deed toekomen.

  Op 16-oct.-00.deed ik U een brief toekomen omtrent de gang van zaken tijdens de behandeling van de klachten op 29-09-00. Een antwoord werd mij niet gegund. De "grove ontoelaatbare overheidsdaden" (In de volksmond misdaden genoemd ) die zware en zeer onrechtvaardige gevolgen voor mij hebben, zijn op geen enkele wijze op een eerlijke manier beoordeeld door de verantwoordelijke functionarissen, t.w. U, Mr. I.W. OPSTELTEN als korpsbeheerder, Dhr. B.A. LUDKEN als korpschef en mevr. L.M.C. ONGERING als directeur van de politie.

  Het is een schandelijke zaak dat functionarissen in een verantwoordelijke positie als de uwe zich zo immoreel opstellen ten opzichte van de burger, en dit alleen om het eigen en het collectieve overheids imago op een decadente wijze te beschermen. Een kerel in Uw functie zou nobel en rechtvaardig dienen te zijn, die deugden zijn bij U zeer zeker in dit geval in de verste verte niet te vinden, in dit opzicht bent U een gevaar voor de rechtstaat en een aanfluiting voor iedere rechtgeaarde Nederlander. U rechtvaardigt diefstal door de politie door er "HULPVERLENING" aan het z.g. slachtoffer van te maken, U verwisseld alleen de dader en het slachtoffer. DIE TERM DIENT GEWIJZIGD.

  Niet in behandeling genomen is het feit dat ik door het massale en asociale politie optreden nog steeds zonder woonruimte zit. Hopelijk bent U bereid om Uw verantwoording als Burgemeester met karakter te vervullen.

  Getekend: A. v. Velsen

  Blz 181


  A. v. Velsen
  Pa. L. v. Vollenhove 63

  3607 C.B. ZEIST Bunnik 01-03-01.

  Aan de heer Mr. I.W. OPSTELTEN.
  Stadskantoor te Rotterdam.

  Onderwerp; Verzuim tijdige doorzending van post aan de burgemeester Mr. I.W. OPSTELTEN.


  L.s.

  Naar aanleiding van het tel. Onderhoud van 28-02-01 te 20.45 hr. en hedenmorgen te 07.40 uur met de heer OPSTELTEN op zijn privé nr. 010-2124734, wil ik U onder aandacht brengen dat het niet (tijdig) door geven van berichten nadelig kan zijn voor de privé situatie van meneer de Burgemeester.

  Vriendelijk verzoek ik U dan ook om voor het doorgeven van specifieke post in verband met de benarde situatie waarin de Burgemeester verkeerd de grootste nauwkeurigheid te betrachten, en indien mogelijk hem een beetje te verwennen met een extra kopje koffie of een opbeurend gesprekje. (je zit maar zo zonder Burgemeester, en dat in deze tijd).

  Met vriendelijke groet; A. v. Velsen

  Blz 181 A


  A. v. Velsen
  Pa. L. v. Vollenhove 63
  3706 CB ZEIST

  Rotterdam 01-03-01.

  Verklaring omtrent de motivatie van mijn protestactie tegen het ongerechtvaardigd, asociaal en ontoelaatbaar politie en Justitie gedrag.

  L.S. Op 27-12-1999 werd ik in Rotterdam door de zedenrecherche onder leiding van hulpofficier Harrold Stap aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving, waarbij de hulpoff. mij mededeelde dat mij 12 jaar of meer gevangenisstraf boven het hoofd hing. Ter ondersteuning van de doelstelling van de politie om deze verkrachter voor een aanzienlijke periode achter de tralies te krijgen heeft de recherche misbruik gemaakt van haar machtspositie door een groot aantal ontoelaatbare daden te plegen.

  Toch werd dank zij de alertheid van de Rechter commissaris de heer van Zetten de hechtenis voorlopig opgeschort, welke situatie nog steeds voortduurt.Hierna kon ik contact opnemen met mijn advocaat ( de recherche had ook verzuimd om op mijn verzoek rechtshulp in te roepen ), waarna er een groot aantal klachten bij de politie is ingediend. Door de districtschef Hr. A.A.D. Scheepsbouwer zijn een aantal klachten gegrond verklaard, terwijl de resterende klachten op een achterbakse en hypocriete wijze van tafel werden geschoven. Vervolgens werden de resterende klachten ingediend bij de korpschef de Hr. B.A. Ludken die op dezelfde aard en wijze reageerde en om de goede schijn op te houden ook maar een paar klachten gegrond verklaarde.

  Toen resteerde nog de weg naar de korpsbeheerder de Hr. Mr. I.W. Opstelten die om een oordeel over de laatste 6 klachtpunten werd gevraagd, na enige schermutselingen met de ter verantwoording geroepen delinquenten ; de hulpoff. Harold Stap en een van de 2 rechercheurs zijnde "Jan van de Werken" werden 4 klachten alsnog gegrond verklaard en van de 2 overige onthield de burgemeester zich van een oordeel. De 1e overgebleven klacht luidt; ik kon door het groot machtsvertoon tijdens mijn arrestatie niet op een normale wijze terugkeren in de door mij gehuurde woning.

  De 2e luidt ;De politie heeft goederen die mijn bezit zijn zonder mijn toestemming uit het huis meegenomen en deze afgegeven aan de aangeefster, dit is een ontoelaatbare overheidsdaad, welke is toegegeven door de korpsbeheerder, maar zoals de burgemeester oordeelt is het hulp- verlening geweest aan het slachtoffer.Wel in feite ben ik het slachtoffer en dubbel gedupeerd door het in verkeerde handen raken van deze uiterst belangrijke documenten en erfstukken. Verder is er de seponering die op grond van de verdraaide en leugenachtige totstandkoming van het proces-verbaal op een wijze is geformuleerd waar ik niet mee kan leven, en slechts met een paar pennenstreken van de off. van Justitie op een rechtvaardige wijze veranderd kan worden. deze is ten slotte op een criminele wijze tot stand gekomen. Het lijkt mij een goed idee om de enorme fouten die zijn gemaakt door de politie in ieder geval op het gebied van mijn verkrachte eergevoel enigszins te rehabiliteren.

  Ik weet niet hoe ik hierin mijn recht moet halen, de ombudsman heeft tenslotte geen dwingende macht, alleen een adviserende. Om deze redenen zoek ik mijn recht en heil in protestacties die hoogstens wat hinderlijk zijn voor hen die mede verantwoordelijk zijn voor deze criminele toestand. Ik ga door met mijn actie tot er recht is gezet wat de politie veroorzaakt heeft. Getekend; A. v. Velsen

  Blz 181 B


  A. v. Velsen
  Pa. L. v. Vollenhove 63
  3607 CB ZEIST

  Soest 26 februari 2001.


  Aan de President van de Rechtbank van Rotterdam
  Wilhelminaplein 100
  Rotterdam.

  T.a.v.: de rechter, belast met het schadevergoedingsverzoek van 21 december 2000, wegens het feit dat ik onterecht als verdachte ben aangemerkt, enz, enz.

  Edelachtbare,

  Naar aanleiding van de onrechtvaardige klachtbehandelingen van respectievelijk het hoofd van de districtsrecherche de heer A.D.M. Scheepsbouwer, de regionaal korpschef de heer B.A. Ludken en tot slot de korpsbeheerder en Burgemeester Mr. I.W. Opstelten heb ik een groot aantal brieven geschreven aan verantwoordelijken en functionarissen.

  Tot op heden bleven de door mij zo gewenste rechtvaardige reacties uit en diegenen die uit piŽteit of op grond van hun directe verantwoording reageerden draaiden zich in allerlei bochten om toch maar niet in deze vervelende zaak betrokken te raken.

  Vervolgens ben ik mijn heil gaan zoeken in het plegen van acties op de betrokken overheids locaties wat geen nut had. toen heb ik de betroken functionarissen in hun privé leven geconfronteerd met wat zij teweeg hebben gebracht, wat tot gevolg had dat er een onderhoud kwam met de off. V. Justitie met als bemiddelaar de heer Baron P.R.F. Groeninx van Zoelen.

  Aan de schriftelijke reactie van de off. de heer Mr. P.G. Blanken heb ik op kunnen maken dat hij niet onderkennen kan dat ik niet kan leven met de seponering in de vorm zoals deze door hem is geformuleerd, immers het kan niet anders zijn dat deze formulering de indruk met zich meebrengt dat men te maken heeft met een persoon die waarschijnlijk zijn vrouw wel verkracht heeft.

  Dat deze seponering is voortgekomen uit een aangifte die bestaat uit een groot aantal leugens, onderbouwd met 2 verklaringen met nog meer leugens, welk product voorts is ondergraven door het onderzoek en de enorme vooringenomen blunders van de zedenrecherche. Dit is door de Justitie op geen enkele wijze onderzocht, onderkent of in de beoordeling betrokken. Ik meen om bovenstaande, en velen met mij dat de seponering in deze vorm in strijd is met de morele rechtvaardigheid en dat het manipuleren van de gesprekken en het ontwijken van deze specifieke feiten door alle betrokken functionarissen een goede rechtsgang hindert.

  Gezien de aard van de verdachtmaking leg ik mij niet neer bij deze situatie en leg alle verantwoording in handen van Justitie en begrijp ook niet dat de off. mij de mogelijkheid tot schadevergoeding aan de hand doet en anderzijds mij nog voor een mogelijke verdachte houd.

  Hoogachtend; A. v. Velsen.

  Blz. 182


  A.v. Velsen
  P. a. L.v.Vollenhove 63
  3607 C.B. ZEIST.

  Amsterdam 05-03- 01.

  Onderwerp; Verzoek tot het instellen van een onderzoek naar ontoelaatbare overheidsdaden.


  Aan;

   de Nationale OMBUDSMAN.
   P.B. 29729
   2502 L.S. `s GRAVENHAGE


  Geachte ombudsman;

  Hierbij verzoek ik U om een onderzoek in te stellen naar de gedragingen van de Rotterdamse politie en de oordelen van de klachtenbehandelingen van de korpschef en de korpsbeheerder omtrent de gedeeltelijk onbehandelde, en m.i. foutief beoordeelde klachten. (Korpschef Blz. 71 t/m 76, en Korpsbeheerder blz. 130 en 131.) Ter ondersteuning van het onderzoek heb ik een samenvatting (map 1) gemaakt van de meest belangrijke stukken uit het dossier van 232 bladzijden en 23 verklaringen.

  Tevens verzoek ik U om de beslissing van de Off. van Justitie omtrent de formulering en de gronden van de seponering te onderzoeken. De formulering wekt immers de indruk dat ik deze minderwaardige misdaden wel gepleegd zou hebben, doch dat ik te slim ben, of met veel geluk gezorgd heb dat er niet voldoende bewijs tegen mij geleverd kon worden.Onvoldoende bewijs is bewijs, doch niet voldoende dus ben ik de dader, althans volgens de beide sepot beslissingen van resp. 27-sept.2000 en 29-okt. 2000 welke laatste om de ergernis nog te vergroten, vermeld dat ik het wel heb `gepleegd` op 22-12-99. (zie productie 108 en 128A).

  De seponering is voort gekomen uit een aangifte die bestaat uit een groot aantal leugens, onderbouwd met 2 verklaringen van Bianca en Klaas (map 2 en resp. 3) met nog meer leugens, welk product voorts een eigen leven is gaan leiden door het onderzoek en de enorme vooringenomen blunders van de zeden recherche. ( zie productie 71 t/m 76 en 130/131 en de reactie op het oordeel van de korpsbeheerder productie 136/137. Dit is door de Justitie op geen enkele wijze onderzocht, onderkent of in de beoordeling betrokken.

  Op grond van bovenstaande zou het moreel rechtvaardiger zijn om de seponering te wijzigen in "Geen wettig en overtuigend bewijs" Immers het enige bewijs, de aangifte staat vol met leugens, en is derhalve niet wettig en evenmin overtuigend.Ook de mening van de Off. van Justitie dat het sepot niet de formulering "geen wettig bewijs" kan bevatten op grond dat er een aangifte is, is m.i. onjuist omdat de aangifte vol leugens staat en de Off. weigert om de aangifte te onderzoeken. Tevens staat in mijn JustitiŽle documentatie 5 maal "geen wettig bewijs" vermeld terwijl er zeker 3 maal ook sprake was van een valse aangifte door o.a. mijn ex echtgenote, dus de mogelijkheid tot rehabilitatie is en blijft een kwestie van een paar pennenstreken van de Officier.

  Blz 184

  Echter op 8-dec 2000 tijdens een tel. onderhoud op mijn verzoek tussen de hulpofficier van Justitie te Amersfoort en de Off. v. Justitie P.G. Blanken, bleek de Off. bereid om de seponering te wijzigen, mij werd gevraagd om een brief op te stellen hoe dat ik de seponering zou wensen. (een kopie brief is aanwezig in map 1, blz 148). Deze brief is van de zelfde feitelijke inhoud als de aangetekende brief (kopie in map 1 blz 128) dd. 28-10-00 die ik reeds verzond aan het stafbureau van het O.M. te Rotterdam. Op beide brieven ontving ik geen antwoord.

  De gedachte dat ik met een dergelijke verdachtmaking door het leven moet gaan die mij op elk willekeurig moment met verwijzing naar de beslissing van de off. v. Justitie wederom kan confronteren met insinuaties (in het Justitieel documentatie blad) van de zijde van de overheid, is voor mij onacceptabel. (ik ben tijdens het verhoor door rechercheur Miranda van Es beschuldigd van het verkrachten van mijn destijds 3 jaar oude dochtertje). Dit als gevolg van de vermelding van "ontvoering van mijn kinderen". Een dergelijke nieuwe vermelding gaat te ver.(zie documentatie map 1 blz 178 t/m 180.

  In verband met het verklaren van mijn oprechte bedoelingen vind U een onderzoeksresultaat van een kinderarts die mijn dochter destijds onderzocht, het rapport van de raad voor de kinderbescherming, en een verklaring van mijn dochter als gevolg van de insinuaties van de recherche. (zie verklaring achter in map 1, Kinderarts) (rapport van de kinderbescherming) en blz 151. (verklaring van mijn dochter).

  Door mijn geboorte in dit land, meende ik de billijke rechten verworven te hebben om met wederzijdse en passende eerbied mijn plaats te hebben kunnen innemen in de maatschappij die tevens door mijn voorgeslacht is verworden tot wat het is. Niets blijkt hier uit, reeds 3 maal hebben Politie en Justitie op een zeer ingrijpende en ongerechtvaardigde wijze deze rechten geschonden en deze maal zal de waarheid niet onder de ambtelijke tafel geschoven worden.

  Ik zal hetgeen doen wat in mijn vermogen ligt om mijn rechtmatige rehabilitatie te verkrijgen wat voor mij van meer waarde is dan geld, mijn vrijheid of het resterend deel van mijn leven. Hopelijk heb ik op een redelijk overzichtelijke wijze uitleg kunnen geven aan dit verzoek, wat tot doel heeft om datgene te bereiken, waar onze overheid reeds een voorschot op dacht te claimen n.l. de Rechtstaat.

  Bij voorbaat vriendelijk dank, hoogachtend ;

  A.v. Velsen.

  Blz 185


  A. v. Velsen
  L. v. Vollenhove 63
  3706 C.B. ZEIST

  Zeist 06-03-01


  Cristina;

  Hoe het met je gaat weet ik helaas niet, maar hopelijk zal er een tijd komen dat je inziet wat er allemaal is gebeurd, en iets onderneemt om alle nare dingen die ons overkomen zijn te analyseren. Als je de moed kunt opbrengen om over de zaken, (die overigens buiten onszelf om, ons gezin, jouw kinderen, een aantal vrienden en ons persoonlijk zwaar hebben getroffen), te oordelen en de veroorzakers, die nu jou vrienden zijn van je af te schudden zal je misschien in het reine kunnen komen met jezelf.

  Sandra heeft vaak geprobeerd om met mij in contact te komen, zij heeft excuus gemaakt voor dat deel van de ellende die aan haar is te wijten, zij heeft haar hart kunnen luchten en wij kunnen weer met elkaar praten ofschoon het nooit meer zal zijn als vroegen. Ik heb nooit kunnen vermoeden dat je de mentaliteit die sandra samen met die zogenaamde vrienden op de camping, waar de politie later een groot aantal van heeft opgepakt wegens criminele activiteiten niet doorzag, en er zelfs mee, mee ging doen, weliswaar niet als crimineel maar wel met een alles en zelfvernietigend resultaat.

  Toen je eenmaal bij die zg. vrienden ging wonen heb ik je een aantal brieven gestuurd en je vaak gebeld om te proberen om je ogen te openen, in december dacht ik dat je inzag waardoor je je hebt laten verleiden, en kwam je weer bij mij terug, je vertelde mij kort daarvoor telefonisch dat je bang was voor Klaas en stiekem weg wilde gaan.

  Toen je bij mij was, was je zeer verdrietig, wat ik ook deed, eten wat je wilde drinken, telefoneren naar Cuba, of knuffelen niets hielp. Ik weet niet of aan hetgeen er volgens jouw vrienden of jezelf moest gebeuren, nl. jouw man in de gevangenis stoppen lag maar het gevolg was dat er een tragedie volgde die wij allemaal (jij, de kinderen en ik) zeker niet verdiend hebben, en waar een persoon bij is die zeer misleid en verraden is, en dat ben ik, en ik weet ook door wie. Ik zou graag weten of je mij nu bewust en met voorbedachten rade in de gevangenis wilde stoppen en waarom in godsnaam, ik heb naar eer en geweten en als een goed huisvader voor mijn gezin gezorgd, er met hart en ziel voor geleefd, wat er gebeurd is, is krankzinnig.

  Ik ben met de Justitie in een enorme strijd gewikkeld omtrent de schade vergoeding, ook gaat er een claim naar de camping, en naar jou. Het hele dossier is meer dan 300 blz. dik en word nog dikker. complete kopieŽn in het spaans en nederlands liggen klaar voor de kinderen, als zij oud genoeg zijn of naar nederland komen, waar zij aan gevaar blootstaan die in Cuba onbekend zijn en met jouw zwakke mentaliteit is dat catastrofaal, dat heb je wel bewezen.

  Toch, ondanks alles heb ik medelijden met je en zal je helpen als het nodig is, want ik ben geen beest, dat weet je, daarom nodig ik je uit om het uit te praten, wees niet bang ik doe alleen maar goed, in belang van ons allen. Ook als je cassettes van onze gesprekken, of brieven die ik je heb gestuurd wil zien kan dat ook.

  Vriendelijke groet ; met het respect voor 8 jaar samenleven

  Blz 186.

  Arie.


  08-03-01 Amsterdam.

  A. v. Velsen.
  L. v. Vollenhove 63
  3706. CB Zeist


  Aan dhr.Mr. J.L. Wijkerslooth
  Zoeterwoudse singel 20
  2313 A.Z. LEIDEN

  Onderwerp; Informatie n.a.v. tel. Gesprek

  Geachte heer Wijkerslooth,

  Naar aanleiding van ons tel gesprek doe ik U hierbij een beknopt overzicht toekomen van de gebeurtenissen tijdens en na mijn aanhouding door de Rotterdamse zedenpolitie.

  Hierbij mag nog vermeld worden dat ik woe. 07-03-01 om 21.10 uur op het vliegveld van Havanna in Cuba door de Immigratie dienst ben aangehouden en vervolgens uitgewezen, dit op grond dat ik een gevaarlijke moordenaar en verkrachter zou zijn, dit gefundeerd en onderbouwd met het vertaalde proces verbaal dat is vervalst door de hulpoff. Harold Stap en de omstreden insinuerende seponering die door de Off. v. Justitie is geformuleerd.

  Binnenkort komt er meer informatie van de Cubaanse consul die ik om uitleg heb gevraagd. Gezien het corrupte karakter en het onwettig gebruik van de in het Spaans vertaalde seponering, en de uitleg die de moeder van de aangeefster heeft gegeven aan het verhaal, heeft zij kans gezien om mijn pogingen om mijn boerderij te redden te torpederen. Ik heb de consul uitgelegd dat de zaak rechtvaardig uitgezocht dient te worden, daar ik bij een niet volledig eerlijke motivatie direct het consulaat en de ambassade met protestacties in het conflict zal betrekken.

  Ik vertrouw erop dat het bijgevoegde overzicht bestudeerd wordt, zodat eindelijk de enorme vooringenomenheid en andere ontoelaatbare overheidsdaden onder de aandacht van een oprechte functionaris komt, en dat er eerlijk naar een goede oplossing word gezocht.

  Met mevr. Mr. L.C. Molenaar heb ik afgesproken dat ik van haar een toelichting toegestuurd krijg omtrent de te bespreken onderwerpen zoals ik in mijn brieven van 18-02. en 01-03. heb aangegeven. Hoever kan de overheid gaan, tot net voor of net na een burger zijn dood.


  Vriendelijke groet, A.v. Velsen, verdachte.

  Blz. 188. A


  08-03-01 Amsterdam

  A.v. Velsen L. v. Vollenhove 63 3706. C.B. Zeist


  Aan dhr. C.M. Ottevanger

  Politie Rotterdam-Rijnmond
  Doelwater 5
  3011 AH. ROTTERDAM

  Onderwerp; Informatie n.a.v. tel. Gesprek


  Geachte heer Ottevanger.

  Naar aanleiding van ons tel gesprek doe ik U hierbij een beknopt overzicht toekomen van de gebeurtenissen tijdens en na mijn aanhouding door de Rotterdamse zedenpolitie.

  Hierbij mag nog vermeld worden dat ik woe. 07-03 -01 om 21.10 Hr. op het vliegveld van Havanna in Cuba door de Immigratie dienst ben aangehouden en vervolgens uitgewezen, dit op grond dat ik een gevaarlijke moordenaar en verkrachter zou zijn, dit gefundeerd en onderbouwd met het vertaalde proces verbaal dat is vervalst door de hulpoff. Harold Stap en de omstreden insinuerende seponering die door de Off. v. Justitie is geformuleerd.

  Binnenkort komt er meer informatie van de Cubaanse consul die ik om uitleg heb gevraagd. Gezien het corrupte karakter en het onwettig gebruik van de in het Spaans vertaalde seponering, en de uitleg die de moeder van de aangeefster heeft gegeven aan het verhaal, heeft zij kans gezien om mijn pogingen om mijn boerderij te redden te torpederen. Ik heb de consul uitgelegd dat de zaak rechtvaardig uitgezocht dient te worden, daar ik bij een niet volledig eerlijke motivatie direct het consulaat en de ambassade met protestacties in het conflict zal betrekken.

  Hopelijk wordt het bijgevoegde overzicht aandachtig bestudeerd zodat eindelijk de enorme vooringenomenheid en andere ontoelaatbare overheidsdaden onder de aandacht van oprechte functionarissen komt, en dat er eerlijk naar een goede oplossing word gezocht.

  Tevens heb ik met de P. G. de heer Mr. J.L. van de Wijkerslooth op zijn huisadres tel. nr. 071-5127739 gebeld en de zaak uit de doeken gedaan, afgesproken is dat ik woensdag 11 maart weer contact met hem opneem. Met mevr. Mr. L.C. Molenaar heb ik afgesproken dat ik van haar een toelichting toegestuurd krijg omtrent de te bespreken onderwerpen zoals ik in mijn brieven van 18-02. en 01-03. heb aangegeven. Hoever kan de overheid gaan, tot net voor een burger zijn dood of tot net erna.

  Vriendelijke groet, A.v. Velsen, verdachte.


  Blz. 188 A


  Utrecht 16-03-01

  A.v.Velsen.
  L. v. Vollenhove 63.
  3706 CB. ZEIST.

  Onderwerp; reactie op ons tel. gesprek.

  Aan Dhr. J.L. de Wijkerslooth
  P.b. 20305
  2500 E.H. 's Gravenhage.

  Geachte heer Wijkerslooth,

  Hierbij bevestig ik het gisteravond door U met mij gevoerde telefoongesprek. U deelde mij mede dat de Off. v. Justitie mij, ter verduidelijking van de formulering in het sepot, een nadere verklaring zou verstrekken die blijk geeft van de feitelijke en rechtvaardige waarheid, die niet voor meerdere uitleg vatbaar is.Vanwege het eerdere aanbod van de Off. en de recente problemen rond mijn uitzetting uit Cuba graag in het Spaans en Nederlands.

  Op de kennisgeving sepot van 29-oct.-2000. (blz 128 a) is omschreven dat er "ONVOLDOENDE WETTIG BEWIJS IS" terwijl op de laatste regel staat "GEPLEEGD 22 december 1999". Dit is niet de waarheid en is niet bewezen, daar de gronden waarop dit is gefundeerd aan de hand van de leugens en verdraaiingen van feiten, in de aangifte van het "SLACHTOFFER ZELF" kunnen worden weerlegd. (zie blz. 8t/m 19)

  Het mag niet zijn dat onderzoek naar de betrouwbaarheid van de aangeefster voorzover het de aangifte betreft, zoals de Off. beweerd," op grond van de hoge werkdruk geweigerd wordt. Het sepot kan door de term "ONVOLDOENDE" en "GEPLEEGD" worden gebruikt voor insinuaties en /of manipulaties waardoor ik zeer benadeeld wordt. Tevens staat in mijn justitiŽle documentatie 5 maal de formulering "geen wettig bewijs" vermeld, waarvan tenminste 3 maal sprake was van een valse aangifte, dus het is mogelijk.

  Gelet op bovenstaande kan ik niet anders dan ervan uitgaan dat er sprake is van een zeer ongerechtvaardigde situatie, die door de door U voorgestelde veranderingen nauwelijks verbeterd wordt, en waardoor het onderscheid in behandeling van overheidspersoneel en Burger alleen groter en onrechtvaardiger wordt.

  Omtrent de geschillen met de Politie betwijfel ik het of een nieuwe bespreking met de korpsbeheerder, de korpschef en iemand van de Justitie, gezien de grote mening verschillen tussen de klachten en de oordelen enig nut zullen hebben. Om een voortgang in het zoeken naar een oplossing niet te torpederen, zal ik, zoals afgesproken een bijeenkomst, na een schriftelijke uitnodiging waarbij ter zake dienende onderwerpen nader toegelicht worden, niet uit de weg gaan.

  Met vriendelijke groet,

  Hoogachtend, A. v. Velsen

  Blz. 190


  Austerlitz 15-03-01.

  A.v. Velsen
  P.A. L. v. Vollenhove 63
  3706.CB ZEIST


  Onderwerp; Onrechtvaardig overheidsoptreden.

  Aan dhr. Mr. J.L.Wijkerslooth
  Zoeterwoudse singel 20
  2313 A.Z. LEIDEN

  Geachte heer Wijkerslooth,


  Op 5 augustus 1991 ben ik gescheiden, waarna ik de Gemeente Driebergen verzocht om andere huisvesting, hetgeen werd geweigerd, in eerste instantie met de mededeling dat "asielzoekers" voor gaan, en later omdat ik een globetrotter zou zijn en op deze gronden zou een woning in Driebergen niet noodzakelijk zijn, althans volgens de burgemeester. Hierdoor ben ik langzaam in een isolement geraakt die ook de postbestelling ernstig bemoeilijkt heeft, hetgeen tot talloze onnodige complicaties heeft geleid.

  Inmiddels heeft deze situatie tot een groot aantal protestacties geleid, die geresulteerd hebben in een aantal processen verbaal en strafzaken, o.a. huisvredebreuk waar wederzijds de een de ander aanklaagde. Een belachelijke en onhumane kinderachtige vertoning die de gemeenschap onnodig reeds honderdduizenden guldens heeft gekost. Ik wacht nog op een hoger beroep in een van de conflicten maar weet niet hoe lang dit nog gaat duren, Rechter Mr.D.C.J. Bakker (rechtbank te Utrecht ) had een zaak al een jaar verdaagd om de tijd de gelegenheid te geven om een oplossing te vinden, wat niet gebeurde waarna de rechter mij veroordeelde, mede om in hoger beroep te kunnen verder gaan. Mijn huwelijk kwam onder grote druk te staan (ik ben in 1993 hertrouwd). In 1999 als gevolg van het woonconflict heeft mijn vrouw, inmiddels overspannen en onder invloed van mijn rancuneuze ex-echtgenote en een aantal vrienden een aangifte gedaan van verkrachting, poging tot doodslag en vrijheidsberoving.

  Door een groot aantal leugens in de aangifte en de als gevolg van de door de trieste blik van mijn echtgenote op het verkeerde spoor gezette recherche ben ik in de cel beland. Als gevolg van de vooringenomenheid en ontoelaatbare daden zijn een groot aantal klachten ingediend en zo goed als allen gegrond verklaard. Alles bijeen is mijn leven door een hel gegaan welke door de halsstarrige opstelling van de Off. van Justitie wordt gecontinueerd, dit met betrekking tot de sepot formulering.

  Ik heb de strijdbijl opgegraven om een respectvolle en rechtvaardige situatie te verkrijgen waarin ik voort kan leven, ik weet dat deze strijd ongelijk is, die ik zal verliezen, maar mijn eergevoel verbied mij om met zo`n smet op mijn naam te moeten leven.De veroordeling van huisvredebreuk is een onderdeel van mijn protest om het onrecht te bestrijden en is derhalve te zwaarwegend om met een geldboete in te lossen.

  Blz 193 A

  Mijn vrijheid, geld en mijn leven zet ik in voor een rechtvaardige behandeling, en rectificatie van het sepot, omdat een onrechtvaardig oordeel van de Burgemeester van Driebergen, heeft geleid tot een familie tragedie, een aantal onnodige veroordelingen en hinderlijke protestacties die vele functionarissen zowel in werk als privé situaties hebben getroffen, alsmede het verminken van mijn naam, persoon en familie.

  Het geheel overziende ben ik van mening dat er van de zijde van de Politie een aantal grote fouten en onrechtmatige zijn gepleegd, welke men voor een deel in de klachten behandelingsprocedure op een onrechtvaardige wijze onder tafel trachtte te vegen.

  Van Justitie zijde heeft deze heksenjacht van het kaliber, "Hoover contra het communisme", tegen vermeende zedendelinquenten binnen het huwelijk, zeker in dit geval gezorgd voor een ongerechtvaardigde escalatie. (zie bijlage) Ter verzekering van rechten en plichten zijn regeringen onder mensen ingesteld, in dit geval heeft deze regering ernstig misbruik gemaakt van haar bevoegdheden, waardoor ik alle morele, maatschappelijke en materiele verworvenheden, alsmede geluk en vrijheid, met jaren werk vergaard, verloren heb zien gaan.

  De uiteindelijke toewijzing van mijn kinderen tegen het advies van, "kinderbescherming, kinderarts, huisarts, 50 verklaringen van omwonenden, politie, en 2 psychologen", werd tijdens mijn voorgeleiding wegens "ontvoering van mijn kinderen" al een vreemd vonnis genoemd door R.C. mevr. Mr. Meertens te Utrecht. Ook huisuitzetting uit de door mij gehuurde woning in Ulft door de politie, om z.g. de veiligheid te waarborgen en escalatie met een groep woonwagenbewoners te voorkomen, is slechts een greep uit de talloze voorgaande confrontaties met Justitie die van invloed zijn op mijn huidige zienswijze, welke ik hieronder tracht te omschrijven. Een reeks van misbruiken en rechtsverkrachtingen hebben mij het bewijs geleverd, de houding van Justitie en politie te rangschikken onder, wellicht onbewust despotisme, gericht tegen mijn absoluut koppige weerstand tegen ongerechtvaardigd gedrag. Rekening houdende met mijn wens om zo mogelijk een rechtvaardig en nobel leven te leiden, is het mijn plicht om bovenomschreven inbreuk op de passende eerbied voor de burger te weerstaan, en zo mogelijk te bestrijden om nieuwe waarborgen te stellen voor een toekomstige zekerheid.

  Helaas heb ik nog niet vernomen omtrent passend excuus, maatregelen om herhaling te voorkomen, verandering van dit vernietigend Justitiebeleid wat het leed jegens onschuldige verdachten niet relevant maakt aan voorkoming en bestraffing van deze misdrijven, opheffing van de voorwaarden van de schorsing uit voorlopige hechtenis, en erkenning van het recht op passende schadevergoeding. Deze punten zijn m.i. Justitie aangelegenheden waar ik U bij deze op aanspreek. Voor het overige loopt een afspraak bij Politie en Justitie te Rotterdam.

  In afwachting van Uw antwoord en aandacht.

  Bij voorbaat dank;

  Hoogachtend A. v. Velsen.
  Bijlage 1. (seks als wapen)

  Blz 194 B


  Zeist 21-03-01.

  A.v. Velsen
  Pa. Laan v. Vollenhove 63
  3706 CB. ZEIST

  Aan de Ambassade van Cuba
  Mauritskade 49
  2514 HG. S`Gravenhage

  L.S.

  Naar aanleiding van de weigering van de immigratiedienst in Havanna om mij op 07 maart in Cuba toe te laten, heb ik mij tot de consul dhr. Sanches gewend om opheldering omtrent de oorzaak van deze voor mij zeer ongewone maatregel. Direct na het onderhoud, waarbij de consul toezegde de autoriteiten in Havanna om opheldering te vragen, werd dhr.Sanches in het ziekenhuis opgenomen, waardoor deze kwestie vermoedelijk enige tijd zal blijven liggen. Om frustratie te voorkomen in de besprekingen met de politie, Justitie en de burgemeester van Rotterdam omtrent de ontoelaatbare overheidsdaden, gepleegd door de Nederlandse politie naar aanleiding van de valse en leugenachtige aangifte door mijn echtgenote, Ana Cristina Bover-Leon, verzoek ik U om een voorlopige verklaring omtrent de reden van de uitwijzing.

  Op 7-12-1993 ben ik in Havanna gehuwd met A.C Bover Leon, die ik eind 1992 leerde kennen als telefoniste in hotel Yagrumas te San Antonio de los Banos. Zij maakte deel uit van een zeer respectabele familie, waarin de moeder een uiterst dominante rol vervulde die al snel een huwelijk voorstond, en snel hierna de aanleiding was van de aankoop van de door mij betaalde Finca Piedrahita met alles erop en eraan.

  Nadat ik betaald had bleek al snel dat het geheel een illegale transactie was, in de vorm van een verkapt testament en driehoeksruil, doordat er al snel een aangifte door onbekenden werd gedaan, die mede door de goede relaties die de moeder van mijn vrouw met verschillende autoriteiten had, in de doofpot werd gestopt. Vervolgens heeft zij, gebruikmakend van talloze intriges en misverstanden ons overigens zeer goede huwelijk, (zie bijlage) herhaaldelijk onder grote druk weten te zetten, wat tenslotte in september 1999 door puberachtig en immoreel gedrag van mijn dochter en enkele vrienden in onze tijdelijke woonplaats tot een breuk heeft geleid.

  In december 1999 wilde mijn vrouw weer terug komen, ik betrok andere woonruimte in Rotterdam, waarna mijn vrouw zoals zij mij zij, zonder medeweten van haar vrienden terug kwam, onder invloed van pillen en andere verdovende middelen.

  Na 6 dagen enigszins moeizame gesprekken, bracht ik haar op haar wens naar de trein omdat zij een dag naar haar vrienden terug wilde, de volgende dag wachtte ik tevergeefs op haar en hierop werd ik gearresteerd als gevolg van de aangifte van verkrachting, poging tot doodslag en vrijheidsberoving.

  Blz 195

  Op hetgeen mij ten laste werd gelegd staat 12 jaar of meer hechtenis, wat mijn vrouw en haar moeder zeer goed uitkwam om de finca zonder tegenactie of verdeling van meubels in bezit te krijgen.

  Deze plannen liepen op niets uit, want de zaak werd geseponeerd. Vervolgens werd om hetzelfde te bereiken, gemanipuleerd met de aangifte en het sepot, om mijn reputatie in Cuba te ondermijnen. Mijn werkelijke reputatie onderbouw ik met behulp van de vele verklaringen van vrienden en buren in San Antonio, waaronder piloten, een gedelegeerde, de cheffin van de C.D.R. en de Off. v. Justitie van de Provincie Havanna. (zie bijlage).

  Deze activiteiten die ten doel hebben om mijn leven te vernietigen, brengen het aanzien en respect voor het Cubaanse volk en haar regering in diskrediet. Hierbij zijn de autoriteiten misleid en mijn rechten op een rechtvaardige verdediging ondermijnd, met alleen als doel het financiŽle gewin van deze contrarevolutionaire familie.

  Het is onontkoombaar dat ik gezien mijn reputatie die ik in Cuba heb opgebouwd, het slachtoffer ben van de omstreden sepot formulering en de valse aangifte, die onwettig en misleidend zijn gebruikt door mijn vrouw en schoonmoeder. Ik vraag Uw buitengewone aandacht voor deze zaak, mede in het belang van Cuba wat ik sinds 9 jaar als mijn 2e vaderland beschouw.

  Daar er plannen zijn om een televisieserie over deze gebeurtenissen te maken, zou onderzoek van deze waanzinnige zaak, en inbeslagname van de door mij betaalde en door fraude verkregen finca en alle meubels en auto`s, de rechtvaardige principes van de Cubaanse overheid en haar bevolking enorm kunnen benadrukken.

  Graag zou ik, omdat het te ver gaat om in een korte brief over specifieke onderwerpen in details te treden, e.e.a. in een persoonlijk gesprek nader toe kunnen lichten.

  Uw bericht tegemoetziende en met vriendelijke groet,

  Hoogachtend,

  A. v. Velsen

  Blz 195 A
  Soest 26-03-01

  A. v. Velsen
  Pa. L. v. Vollenhove 63
  3706 CB ZEIST


  L.S.

  Op woensdag 28 maart '01 te 14.30 Hr. namens de korpsbeheerder te bespreken geschilpunten en opmerkingen, met dhr Mr. H. F. Mos, off. v. Justitie te Rotterdam en de heer M.P.A.C. Baeten, Hoofd Inspecteur bij de regiopolitie te Rotterdam-Rijnmond.

  Tijdens het tel. gesprek met mevr. Mr. L.C. Molenaar, ging ik akkoord met wederom een gesprek, dit om uit de impasse, en uit de wederzijds vervelende doch noodzakelijke protestacties te komen. Ook tijdens mijn tel. onderhoud met, en per brief aan Dhr. Mr.J.L. de Wijkerslooth maakte ik hiervan melding.

  In mijn brieven dd. 18-02-01 en 01-03-01 maakte ik reeds melding van de klachten die volgens mij onbehandeld zijn gebleven, of waar men zich op een leugenachtige wijze van af dacht te maken.

  Verschil van mening bestaat over; A. Al of niet door de politie verliezen van mijn woning.

  • Weigering van politie en Justitie om de door mij gewenste aangifte van fraude op te nemen.
  • De problemen rond het door de politie wegnemen van mijn bezittingen.
  • WIJZIGING VAN HET SEPOT, ik verlang niet "de verdachte is onschuldig" maar wel: GEEN WETTIG EN WAARHEIDSGETROUW BEWIJS VAN SCHULD"

   Ik kan bewijzen dat de aangifte vol met leugens staat, ook op blz. 2 punt 3 van getuigen verh. d.d. 16 feb. 1999. zegt aangeefster dat haar vrienden zeiden "dat hij mij aangerand had". De op leugens gefundeerde aangifte die van generlei waarde is, heeft samen met de vooringenomenheid van het recherche team gezorgd dat er een gemanipuleerde verdachtmaking tegen mij tot stand kwam, waarbij duidelijk is dat de politie bij een onpartijdig en objectief onderzoek direct tot de conclusie zou zijn gekomen dat dit een zwartmakerij betrof van een in geestelijke nood verkerende vrouw en een stel sensatiebeluste idioten. Vanwege deze kortzichtigheid en fraude (aanvulling van poging tot doodslag) door de recherche, is de zaak doorverwezen naar de Off. v. Justitie, die daarop pas in september na herhaaldelijke waarschuwingen van mijn advocaat tot sepot besloot.

   Door de fouten van de recherche, is een zaak gaan lopen die een sepot tot resultaat heeft gehad, en om die reden is de formulering onterecht. Hulpverlening en een objectief onderzoek, i.p.v. fraude en intimidatie door de politie zou op zijn plaats zijn geweest.

   Het bijzonder kleine aantal misdaden, binnen het huwelijk op dit gebied gepleegd, staat in geen enkele verhouding met de schade die door de Justitie berokkend wordt aan slachtoffer en aan de vermeende verdachten in het geval van een uit de hand gelopen verstoorde relatie.

   Blz 199 A

   Relaties die op een of andere wijze verstoord zijn geraakt, kunnen door o.a.; inmenging van ondeskundige hulpverlening, rivaliserende relaties of vrienden en de plotseling aanwezige onzekerheid eenvoudig ontaarden in asociale intriges waarbij, zoals blijkt, de recherche een welkome aanvulling is om zich eenvoudig van een partij te ontdoen.

   Het mag en kan niet zo zijn dat onderzoek gestaakt wordt of achterwege blijft om reden van de hoge werkdruk, zoals de off. v. Justitie Mr. Blanken stelt, er is immers een onderzoek begonnen om de waarheid boven tafel te krijgen, dus is het inconsequent om, als het moeilijk wordt, de zaak maar te seponeren.

   De mededeling van de off. v. Justitie dhr. Mr.Blanken dat ik geen nadeel zal ondervinden als gevolg van de formulering van het sepot, klopt niet omdat zelfs de politie, (zie mutatie v. wijkagent Minjon ) hieruit voor mij nadelige conclusies trekt, die tot gevolg hebben dat ik mijn vrienden en postadres ben kwijtgeraakt. Mijn uitwijzing uit Cuba is een rechtstreeks gevolg van de arrestatie en het sepot, inmiddels is een uitgebreide correspondentie gaande met de Cubaanse autoriteiten waaruit binnenkort nadere feiten naar voren worden gebracht.

   Het recht op rehabilitatie van een (ex) - verdachte is al eerder bepleit, het doelbewust door de Justitie onthouden van dit recht is, indien het om een emotioneel zeer gevoelige zaak als verkrachting, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving gaat, een zware inbreuk op het morele rechtvaardigheid beginsel. Zeker in dit geval waarbij door de rechercheurs criminele overheidsfouten zijn gemaakt die mijn gezin en mijzelf enorm hebben geschaad, met geen ander doel dan mij lange tijd van mijn vrijheid te beroven, terwijl op geen enkele wijze ontlastend bewijs is verzameld wat zeker duidelijkheid in de zaak zou hebben gebracht, is een deugdelijke rehabilitatie een vereiste in deze rechtstaat.

   Indien het optreden van de overheid ten aanzien van haar eigen functionarissen inzake rehabilitatie en schadevergoedingen vergeleken wordt met de pertinente weerstand, met gebruikmaking van leugen en bedrog om onder de verantwoordelijkheid uit te komen, kan men alleen nog tot de conclusie komen dat hier sprake is van een hypocriete en corrupte kliek die enkel haar eigen belangen behartigen op kosten van de gemeenschap.

   Hopend op een goede oplossing heb ik de Procureur-generaal Mr. J.L. de Wijkerslooth thuis benaderd(Zoeterwoudse singel 20, 2313 A.Z. Leiden. Tel. 071-5127739). Ofschoon ik "ambtelijk" met de beste bedoelingen te woord ben gestaan, heb ik de heer Wijkerslooth niet kunnen bewegen, om in een zo schrijnende kwestie als deze, niet alleen als functionaris maar ook als mens, in het belang van de rechtvaardiging van het door de overheid zo vaak gebruikte woord "RECHTSTAAT", en de "MORELE RECHTVAARDIGHEID" gelijkwaardige behandeling en respect naar de zijde van de burger te tonen.

   Dit zijn mijn beweegredenen, hiervoor zal ik mijn protestactie voortzetten en een op initiatief van de off. dhr. Mr. H.f. Mos eerdere behandeling van mijn verzoek tot schadevergoeding is hierop van geen enkele invloed.

   A. v. Velsen. (niet gerehabiliteerd gedeeltelijk verdachte).

   Blz. 199 B