Nationale Ombudsman reageert op de klacht van het EKC tegen ministerie VROM

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Nationale ombudsman

Postadres Stadhoudersplantsoen 2 Telefoon Doorkiesnummer Postbus 93122 's-Gravenhage 
 070-3563563 (070) 3 583 595 SE/si/mgk 2509 AC Den Haag 

Telefax 070-3607572 Datum 11 maart 2002  Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 151 E-mail  Ons nummer  
2594 AG Den Haag
bureau@nationaleombudsman.nl

2002.01724 002  Uw brief   24 februari 2002
't Achterom 9a Uw kenmerk 5491 XD SINT OEDENRODE Ecologisch Kennis Centrum B.V. Bijlagen T.a.v de heer ing. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9a Behandelend medewerker 5491 XD Sint Oedenrode mw. mr. S.C.J. Spreksel Onderwerp Uw Klacht
Geachte heer van Rooij, Op 27 februari 2002 ontving ik uw brief van 24 februari 2002 waarin u erover klaagt dat de Minister President de heer Kok, tot op het moment dat u zich tot de Nationale ombudsman wendde, niet heeft gereageerd op uw brief van 15 maart 2001. Uit uw brief blijkt dat de klacht eerder schriftelijk is voorgelegd aan de Minister President (het Ministerie van Algemene Zaken). De klacht lijkt echter niet behandeld te zijn volgens de wettelijke voorschriften voor klachtbehandeling. Het Ministerie van Algemene Zaken is verplicht zich aan deze regels te houden. Ik heb uw brief daarom vandaag doorgestuurd naar het Ministerie van Algemene Zaken met de dringende vraag de klacht alsnog In behandeling te nemen en mij een afschrift te sturen van de brief waarmee de klacht wordt afgedaan.

Ik maak u nog op het volgende attent. Het Ministerie van Algemene Zaken hoort de klacht binnen een bepaalde termijn te behandelen, Deze termijn is zes weken. Wanneer het Ministerie van Algemene Zaken over de klacht advies vraagt aan een klachtadviesinstantie dan is deze termijn tien weken. Beide termijnen kunnen met vier weken worden verlengd. Het Ministerie van Algemene Zaken moet u dan wei laten weten dat de behandeling van de klacht langer duurt.

Heeft u binnen deze termijnen nog geen reactie op de klacht ontvangen. dan kunt u de Nationale ombudsman vragen om een onderzoek in te steilen. Dat kunt u uiteraard ook doen als u een reactie op de klacht ontvangt waarmee u het niet eens bent, Als u (onderdelen van) de klacht aan de Nationale ombudsman wilt voorleggen, dan verzoek ik u om schriftelijk aan te geven waarom u het niet eens bent met de reactie en om kopieën van de gevoerde briefwisseling mee te sturen. Ik vraag u dan het dossiernummer te vermelden, dat in het briefhoofd van deze brief wordt vermeld onder 'ons nummer'.

De correspondentie tussen u en het Ministerie van Algemene Zaken gaat buiten de Nationale ombudsman om. Ik hoor graag van u als de behandeling van de klacht problemen oplevert. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr. S.C.J. Spreksel, telefoonnummer 070 3 563 595. Met vriendelijke groet en hoogachting,

DE NATIONALE OMBUDSMAN,

mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt, substituut-ombudsman

Ten slotte wijs ik u er alvast op, dat u zich uiterlijk twaalf maanden nadat de klacht door het Ministerie van Algemene zaken is afgedaan opnieuw tot de Nationale ombudsman kunt wenden. Doet u dat later, dan neemt de Nationale ombudsman de klacht niet meer in behandeling.

De correspondentie tussen u en het Ministerie van Algemene Zaken gaat buiten de Nationale ombudsman om. Ik hoor graag van u als de behandeling van de klacht problemen oplevert. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr. S.C.J. Spreksel, telefoonnummer 070 3 563 595. Met vriendelijke groet en hoogachting,

Rubrieken bij SDN
Homepage milieu-onderwerpen
Homepage Edelchemie voor milieutechnologie