Brief aan mr. Fernhout wegens antwoord van substituut-ombudsman mw. mr. L. de Bruin

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


Aantekenen

Nationale Ombudsman,
Prof. Mr. R. Fernhout,
Postbus 29729,
2502 LS 's?Gravenhage.

Sint Oedenrode, 30 december 1999.

Tevens tweemaal verstuurd per fax 070 ? 3607572 op 30 december 1999.

Ons kenmerk: NOB/VROM/30129/kl.

Betreft: Reactie op uw brief van 10 december 1999, nummer: 99.06103001.


Geachte heer Fernhout,

In tegenstelling met hetgeen uw substituut mw. mr. L. de Bruin namens u schrijft in uw brief van 10 december 1999, nummer 9906103001, heeft de minister van VROM nog steeds niet gereageerd op onze brief van 25 oktober 1998, kenmerk: VROM/25108, aan hem. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd onze brief van 30 december 1999, kenmerk: VROM/30129, aan de minister van VROM (bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

De inhoud van bijgevoegde CD?rom kunt u eveneens vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, website-adres: http://www.sdnl.nl. Wij verzoeken u kennis te nemen van die inhoud en de gehele inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Hiermee is voor ons duidelijk geworden dat ook uw substituut mr. L. de Bruin onderdeel uitmaakt van het collusiecircuit "poisoning for profit" zoals criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk dat schrijft in zijn brief van 21 juni 1993, kenmerk: A-22-89 FB/am aan mr. Ficq, Hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.

Juist vanwege het feit dat wij over veel feitelijk bewijsmateriaal beschikken waaruit kan worden opgemaakt dat uw substituut mevrouw mr. L. de Bruin onderdeel uitmaakt van genoemd collusiecircuit "poisoning for profit" hebben wij in onze klacht van 16 oktober 1999, kenmerk: NOB/VROM/1 6109/kl, u nadrukkelijk verzocht die klacht persoonlijk te onderzoeken en ons dat schriftelijk te bevestigen.

Vertrouwende op een spoedig antwoord uwerzijds, tekenen wij,


    Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Hoogachtend, Ecologisch Kennis Centrum B.V.
voor deze,

Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

Deze brief bevat:

  • 2-tal bijlagen (4 pagina's)
  • CD-rom.