Nationale Ombudsman reageert op de klacht van het EKC tegen ministerie VROM
EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Nationale ombudsman


Postadres    Stadhoudersplantsoen 2 Telefoon       Doorkiesnummer
Postbus 29729  's-Gravenhage      070-3563563     070-3563631 AB/pb

2502 LS 's-Gravenhage          Telefax 070-3607572 Datum 10 dec. 1999

                               Ons nummer
                               99.06103 001
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                Uw brief
De directeur, de heer ing. A.M.L. van Rooij         25 oktober 1999
't Achterom 9a                        Uw kenmerk
5491 XD SINT OEDENRODE                    VROM/25108

                               Bijlagen
                               1
                               Behandelend medewerker
                               Mr. A.P. Bangoer
                               Onderwerp
                               Klacht over VROM     

Geachte heer Van Rooij,

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief heeft u in een gesprek met mijn medewerker, de heer mr. A.P. Bangoer, op donderdag 28 oktober 1999 uw klachten over het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nader toegelicht. De heer Bangoer heeft uiteengezet, zoals u bekend is, dat onderzoek door de Nationale ombudsman naar de klachten over het milieubeleid niet mogelijk is gelet op de terzake geldende wetgeving en openstaande rechtsmiddelen. U heeft aangegeven hiervan op de hoogte te zijn en voert de nodige rechtsprocedures tegen gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid.

U heeft aangegeven dat er nu sprake is van een andere situatie, omdat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer u zou hebben verzocht om te schrijven over de milieukwesties die u aan de orde wilt stellen. U klaagt erover dat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het geheel niet heeft gereageerd op uw brief van 25 oktober 1998 en het rappel van 17 januari 1999. Bovendien klaagt u erover dat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zelfs na de tussenkomst van de minister-president op 1 april 1999, niet heeft gereageerd op uw brieven. In het gesprek met de heer Bangoer heeft u aangegeven dat het u gaat om Inhoudelijke beantwoording van uw brieven en dat u meer in samenspraak en overleg met het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wilt werken dan als tegenstander. Met de heer Bangoer is afgesproken dat in het kader van een interventie van de Nationale ombudsman uw klacht aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zal worden voorgelegd.

Van de zijde van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Is op 26 november jl. de toezegging gedaan om binnen drie weken te reageren op uw klacht. Voor de Nationale ombudsman is hiermee de behandeling van uw klacht afgerond. Mocht u niet binnen drie weken de reactie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben ontvangen, dan kunt u zich daarover bij de Nationale ombudsman beklagen.

Een afschrift van deze brief heb ik eveneens aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

          DE NATIONALE OMBUDSMAN,

                        mevrouw mr. L. de Bruin,
                        substituut-ombudsmanReactie op deze brief van de Ombudsman
Milieu-onderwerpen