Beroepschrift tegen besluit IMA 1999-16027 van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


Aantekenen met ontvangstbevestiging

Nationale Ombudsman,
Prof. Mr. R. Fernhout,
Postbus 29729,
2502 LS 's?Gravenhage.

Sint Oedenrode, 16 oktober 1999

. Ons kenmerk: NOB/VROMJ16109/kl.

Betreft: Klacht tegen de minister van VROM drs. J.P. Pronk.


Geachte heer Fernhout,

Bijgevoegd vindt u een afschrift van onze brief d.d. 25 oktober 1998, kenmerk: VROM/25/08, aan drs. J.P. Pronk, minister van VROM. (Bijlage A)(5 1 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

De minister van VROM weigert bij voortduring op de inhoud van deze brief te reageren. Om die reden heeft ondergetekende bij brief van 17 januari 1999 de minister van VROM drs. J.P. Pronk daar nogmaals om verzocht. Betreffende brief d.d. 17 januari 1999, kenmerk: VROM/17019, vindt u eveneens bijgevoegd (bijlage B)(1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Ook op deze brief weigert de minister van VROM te reageren. Om die reden heeft ondergetekende hierover de Minister-president W. Kok benaderd. Bij brief van 1 april 1999, kenmerk: 99M002930, maakt de Minister-president ons kenbaar dat de minister van V?ROM inderdaad de eerst verantwoordelijke minister is en dat bij wijze van 'geheugensteuntje' onze brief van 25 oktober 1998, onder de aandacht van de minister van VROM heeft gebracht. Betreffende brief d.d. 1 april 1997, kenmerk 99M002930, van de Minister-president vindt u bijgevoegd (bijlage C)(1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en ook die als herhaald en ingelast te beschouwen.

De minister van VROM (drs. J.P. Pronk) heeft de Minister-president (W. Kok) toegezegd direct te zullen reageren op onze brief van 25 oktober 1998 aan hem. Ondanks dat hebben wij heden, na 6 maanden, van de minister van VROM nog steeds geen antwoord mogen ontvangen. Hiermee is vast komen te staan dat hij zelfs zijn belofte jegens de Minister-president niet nakomt.

Onze klacht omhelst de stelselmatige weigering van de minister van VROM om eigen verantwoordelijkheden naar behoren te nemen. Dit lijkt ons in strijd met de Wet ministriële verantwoordelijkheid. Dit is de klacht die wij aan u als Nationale Ombudsman voorleggen met het verzoek deze tot op de bodem te onderzoeken. Gezien eerdere ervaringen met uw substituut verzoeken wij u deze klacht persoonlijk te onderzoeken en ons dat schriftelijk te bevestigen. Vanzelfsprekend staan wij te uwer beschikking voor nadere toelichting.


    Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ing. A.M.L. van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze,
Ing. A.M.L. van Rooij, Directeur.

C.c.

  • Minister-president W. Kok.
  • Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA.

Bijlage: Deze klacht bevat de bijlagen A t/m C, bestaande uit 53 pagina's.

Websiteadres: http://www.sdnl.nl/ombuds-4.htm.