Commentaar Milieudefensie: Kruistocht
Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Ontzetting als lid kan worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten

Video-overzicht met o.a. het aftreden van Bas Vos en het verslag van Twee Vandaag
Commentaar van Bas Vos bij Radio 1 op zijn acute aftreden als voorzitter van Milieudefensie
Reactie van de Koersgroep op het commentaar van Bas Vos op Radio 1 op 3 december 2001


OPEN BRIEF

Aantekenen en per fax.

Sint-Oedenrode, 1 december 2001

Aan:

  Het bestuur van Vereniging Milieudefensie
  Postbus 19199
  1000 GD Amsterdam

Betreft:
  Verzoek van het ondergetekend bestuurslid om op grond van de feiten zoals die staan beschreven in deze brief Chris Smitskamp, Wouter Weijand, Teo Wams en Bas Vos zich te laten verantwoorden naar het bestuur en de algemene ledenvergadering.


  Geacht bestuur,

Ingevolge artikel 3, eerste lid, Verenigingsreglement Milieudefensie juncto artikel 4, vijfde lid, van de statuten kan door het bestuur ontzetting worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Bij schrijven (E-mailbericht) van 25 november 2001 heeft het dagelijks bestuur, na overleg met Teo Wams en Bas Vos gebruikmakend van hun bevoegdheden zoals staat verwoord in artikel 9, derde lid, van de statuten besloten dat het bestuur, en derhalve ook de bestuursleden, niet actief met Bas' terugtreden naar buiten mochten komen. Mocht men hierover toch worden benaderd dan moesten zij de volgende formulering naar buiten brengen (bijlage 1):

  Bas Vos is teruggetreden als voorzitter van VMD. Hoewel hij zich voorgenomen had tot zijn statutaire aftreden, over ruim een jaar, als voorzitter bij VMD aan te blijven, heeft de combinatie van diverse, intensieve werkzaamheden en de druk die dit legde op zijn gezondheid, Bas doen besluiten terug te treden als voorzitter. DB-lid Chris Smitskamp, thans secretaris, neemt zijn rol tijdelijk waar. Het AB zal zich de komende maanden inspannen om definitieve invulling aan de ontstane vacature te geven.

Hiermee hebben het dagelijks bestuur en Teo Wams, als lid van de directie, voor ondergetekend bestuurslid beslist dat ik naar buiten toe onwaarheden moest doorgeven. Ondanks het feit dat ik dat niet met mijn geweten kon verantwoorden heb ik mij stipt aan dit besluit gehouden. Toen, door toedoen van enkele leden van Milieudefensie, ditzelfde dagelijks bestuur en Teo Wams namens de directie hierover door o.a. Parool, Volkskrant, NRC en TV2 werden benaderd is onder beïnvloeding van de media door hen besloten hun eerder namens het bestuur genomen besluit terug te draaien en zonder voorafgaand overleg met het voltallige bestuur toch met een persbericht naar buiten te treden en wel met de volgende inhoud (bijlage 2):   Persbericht

  Chris Smitskamp interim-voorzitter.
  Voorzitter Milieudefensie Bas Vos treedt af.

  Amsterdam, 27 november 2001

  Het besluit van Milieudefensievoorzitter Bas Vos om af te treden is definitief. De oproep van de ledenvergadering afgelopen zaterdag aan de voorzitter om aan te blijven heeft hem niet van gedachten doen veranderen. Een combinatie van zijn eigen drukke agenda en de zware last van het vernieuwingsproces van Milieudefensie legden een te grote druk op zijn gezondheid. Vice-voorzitter Chris Smitskamp neemt zolang zijn taken waar.

  Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 november stond een aantal vernieuwingsvoorstellen op de agenda. Dit vernieuwingsproces is ingezet na het niet doorgaan van de fusie met Stichting Natuur en Milieu enkele jaren geleden. Het behelst onder meer een verdere democratisering van Milieudefensie als vereniging.

  De zaterdag gehouden vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen die onder meer vastleggen dat er jaarlijks tenminste twee ALV's gehouden zullen worden. Ook wordt er een intern ledenblad opgezet dat vooral over verenigingszaken bericht. Daarnaast werd besloten verschillende werkgroepen in te stellen waarin leden een actieve rol spelen. Op de volgende leden vergadering staat de inhoudelijke vernieuwing van Milieudefensie op de agenda.

  Voor meer informatie:

  Persvoorlichting Milieudefensie, telefoon 020 5507333.Ook de inhoud van dit persbericht geeft niet de waarheid weer en is tot stand gekomen en uitgegaan zonder het voltallige bestuur hiervan ook maar op enige wijze voorafgaand bij te betrekken. Door buiten mij om voor mij te beslissen om onwaarheden naar buiten te brengen hebben de leden Chris Smitskamp, Wouter Weijand, Bas Vos en Teo Wams ook nog gehandeld in strijd met artikel 17 van de statuten. De statuten en reglementen hebben namelijk geen voorziening getroffen dat, bij het nemen van besluiten namens het bestuur door het dagelijks bestuur, ook de overige bestuursleden worden gedwongen tot het doorgeven van onwaarheden richting de media.

Ondergetekende, als medebestuurslid, heeft zich loyaal opgesteld; zelfs toen voorgesteld werd een motie aan de algemene ledenvergadering (ALV) voor te leggen om Bas Vos terug te roepen. Tijdens het crisisberaad kort na Bas' vertrek wisten alle aanwezigen, zijnde het bestuur, de directie en het presidium, inmiddels dat Bas Vos definitief was vertrokken en deze motie als misleiding van de ALV moest worden gezien. Het opzettelijk onjuist voorlichten van de ALV met een valse motie is volstrekt onacceptabel. Alleen al dit feit is reden genoeg om alle bij dit besluit betrokken bestuurs- en directieleden te schorsen.

Op grond van vorenstaande feiten hebben Chris Smitskamp, Wouter Weijand (het dagelijks bestuur), Teo Wams (directeur) en Bas Vos (lid, ex-voorzitter) gehandeld in strijd met de statuten en het reglement van Milieudefensie, waarbij het in stemming laten brengen van een valse motie alle perken te buiten gaat. De ALV werd daarmee opzettelijk misleid.

Ik ben er aan gehouden de overige leden van de Vereniging Milieudefensie hierover te informeren. Ik heb dan ook besloten dat te doen middels overlegging van dit schrijven met samenhangende stukken.

  Hoogachtend,

  B. Vroomen (bestuurslid Vereniging Milieudefensie)
  Pastoor Smitsstraat 20
  5491 XN Olland
  Tel: 0413-471776
  E-mail: bvroomen@moskovic.org

CC: Stichting Sociale Databank Nederland (http://www.sdnl.nl/mil-def8.htm )

Bijlage 1: E-mail van 25 november 2001 van W. Weijand.
Bijlage 2: E-mail van 28 november 2001 van C. Smitskamp.