Veranderingen in het bestuur van Milieudefensie leidt tot herbezinning

Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Milieudefensie gestart met een 2 jaar lange campagne voor het gebruik van met arseenzuur


't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


Beste Bas en Philippe,

Ik kreeg zojuist een E-mail van Rob Brockhus. (zie onder mijn commentaar) Het is nog veel erger dan dat hij schrijft.

Zo'n 11 jaar geleden is Milieudefensie gestart met een 2 jaar lange campagne voor het gebruik van met arseenzuur, chroomtrioxide en koperIIoxide geïmpregneerd hout. Na 2 jaar lang communiceren hierover met Milieudefensie zijn ze daarmee gestopt.

Het resultaat van deze campagne kunt u lezen in mijn bijgevoegde brief van 29 april 2001 aan dr. J. Blenkers, plv. Regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid. Hetgeen wat daarin staat geschreven behoeft geen toelichting. Ondanks het feit dat ik dit Milieudefensie vele keren heb kenbaar gemaakt wordt hier nauwelijks aandacht aan besteedt. Een ding staat voor mij vast. Deze Milieudefensie werkt (indirect) mee aan de milieuvernietiging ter bevoordeling van de afvalmaffia zonder dat ze daarmee zelf willen worden geconfronteerd. Ik als lid van Milieudefensie vind dat het afgelopen moet zijn met deze al jarenlang voortdurende struisvogel-milieustrijd die voor het oog van haar leden wordt gevoerd door Milieudefensie.

In werkelijkheid wordt meegewerkt aan een algehele vergiftiging zonder dat ze dat zelf willen zien. Met betrekking tot de promotie van groene stroom geldt hetzelfde. Wanneer durft men bij Milieudefensie een brief te schrijven aan de minister van VROM dat het afgelopen moet zijn om geïmpregneerd tuinhout dat in de afvalfase is beland en 100 maal de concentratiegrens van gevaarlijk afval te boven gaat toch echt geen biomassa is voor het opwekken van groene stroom.. Is Milieudefensie soms bang dat VROM haar subsidie intrekt !!! Zeg dat dan eerlijk . De leden, waaronder ikzelf, hebben daar recht op. Dit is de werkelijke reden waarom ik de koersgroep steun met al mijn milieu-, veiliheids- en juridische kennis.

Mijn eerdere E-mails aan Milieudefensie van gelijke inhoudelijke strekking bleven steeds onbeantwoord. Om die reden verwacht ik ook hierop geen reactie. Misschien valt het nu een keer mee !!!!

Met vriendelijke groet,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: sdn [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: zaterdag 5 mei 2001 15:41
Aan: Ad van Rooij
Onderwerp: Reactie op de mail van Philippe Spapens aan Rob Brockhus en Bas Vos


Philippe bedankt voor je opmerking

Mijn energie en intellect steek niet in een achterhoedegevecht tegen een loongebouw of iets dergelijks. Ik ga dan ook nauwelijks de deur uit voor vergaderen enz. Ik beid mijn tijd om te vechten tegen de misleiding, onwetendheid, corruptie en bestuurlijke onbekwaamheid o.a. en ik herhaal o.a. wat betreft het milieu. Dat ik een beetje actief ben voor de koersgroep is eigenlijk toeval en gevolg van samenloop van omstandigheden. Die groep bleek namelijk behalve een visie op de structuur van VMD ook een open oor te hebben voor met name structurele problemen rond het milieu. Vooral de rechtspraak van de Raad van State is dermate krom dat je van een politieke rechtbank kunt spreken.

Ik heb in Arnhem op de werkgroependag geprobeerd de bestuurders van VMD geïnteresseerd te krijgen voor acties tegen zowel de industrie - die nog steeds CCA-zouten (Arseen-Chroom-Koper) gebruikt om hout te conserveren - als tegen de politiek van de regering en in het verlengde daarvan de Raad van State om het roer drastisch om te gooien conform de uitspraken van het Hof in Luxemburg en volgens de richtlijnen van de Europese regelgeving t.a.v. het verspreiden van gifstoffen in het milieu.

Nederland lapt de internationale verdragen aan de laars en pleegt zelfs fraude met valse etikettering. De betreffende ministeries VROM en VWS doen niks.

Ik verklaar nu verder niets omdat de website bol staat van procedures en rapporten die een massale strijd tegen het gedogen en manipuleren van de overheid zouden moeten uitlokken bij VMD. Maar ook VMD doet letterlijk niks, dan alleen maar drie miljoen van de Lotto incasseren en een campagne voeren om nog meer leden te werven Meer leden heb je niet nodig dan de 35.000 die er nu zijn. Wat je met dat geld moet doen is bewustmaking financieren op een manier die gedragen wordt door de media omdat er nieuwswaarde zit in een proces tegen de Staat der Nederlanden omdat die volstrekt illegaal bezig is. De privatisering van de energievoorziening zal een chemische ramp uitlokken omdat geld verdienen met het wegwerken van gevaarlijk en chemisch afval belangrijker is dan het goed weg werken van chemisch afval op zich waarvoor de technologie voorhanden is en waarvan een uitgebreide voorlichting op de website van de SDN te vinden is. Ja zelfs een tiental videofilms over dit onderwerp staan bij de SDN op de website, maar van de VMD, al dan niet zonder Koersgroep, hoor je niks.

Ik steun Harry Kerkhof eigenlijk maar om een reden, en dat is dat ie zich niet laat leiden door het streven naar professionalisering van VMD, maar de basisstrijd wil blijven voeren tegen dat wat er mis is. Wanneer je echt betrokken bent bij het milieu en de VMD, dan zou ik van je moeten verwachten dat je met name de op http://www.sdnl.nl/tv.html bekijkt en binnen VMD daarmee de boer op gaat. Ik kan niet aannemen dat je serieus bezig bent, ondanks je complimenten in mijn richting, wanneer je het grootste gevaar voor de mens in het milieu en het milieu zelf, met diffuse vergiftiging op zeer grote schaal, laat liggen en alleen maar denkt aan het houden van leden en het werven daarvan.

Misschien zie ik het verkeerd, maar ik zou wensen dat ze bij VMD echt wakker worden, zodat ze de burgers massaal mee krijgen wanneer men beseft dat door geheel Nederland ongeveer 5 miljoen kubieke meter hout staat dat geïmpregneerd is met duizenden tonnen zwartelijststoffen, die de komende dertig jaar compleet in ons oppervlakte- en grondwater zullen neerslaan in de vorm van uitloging en door verbranding in energiecentrales die winst willen maken met het opstoken van afval. Zelfs slib wordt er meegestookt hoewel er geen calorie warmte aan te onttrekken is. De vraag is dan WAAROM.....? !

Ik laat het hierbij, en gezien de moeite die je hebt genomen om mij succes te wensen met mijn activiteiten wens ik jou geluk met het tot eenheid houden van VMD en de zaak in een concrete doelstelling wat betreft het milieu om te buigen, anders dan Jos Brink op tv te laten filosoferen over een voor bijna iedereen abstracte groene grens. Want die grens ligt altijd: NOT IN MY BACKYARD.

Groetjes en sterkte gewenst

Rob Brockhus (webmaster SDN)
site: http://www.sdnl.nl/tv.html
mail: sdn@wxs.nl

P.s.

Niemand van VMD heeft enige reactie gegeven op de cd-rom die met honderden is uitgedeeld op diverse gelegenheden en vergaderingen van VMD. Dat geldt eveneens voor de koersgroepmensen die kennelijk toch ook hoofdzakelijk bezig blijken te zijn met huishoudelijk-bestuurlijke zaken i.p.v. met de reële dreigingen voor ons milieu en de toekomst van onze kinderen.  ----- Original Message -----
  From: "Spapens, P."
  To: ;
  Sent: Monday, April 23, 2001 9:35 AM
  Subject: tijd beter besteden


  > Beste Rob en Bas,

  > > Omdat je iedereen altijd succes moet wensen met waar men mee bezig is wens ik > Rob succes met het verder marginaliseren van VMD; de koers van de koersgroep > leidt tot een achterban van 5000 leden die ver weg staan van mensen in de > samenleving. Op zich geeft dat niet maar als je wilt veranderen zul je toch > een beetje aan moeten sluiten bij anderen. Contact maken i.p.v. afschrikken zou > ik zeggen. > > Bas: succes met het verder afschrikken van de bestaande achterban van VMD > met termen als praesidium. Geen probater middel dan het vergroten van de > afstand dan dit soort woordgebruik. Hopelijk zit er een zinnig voorstel > achter want wat Bas zegt is natuurlijk waar, de zo hoog geprezen democratie > binnen VMD is natuurlijk een lachtertje. Vermoedelijk gaat nu een radicaal > groepje de democratie misbruiken om haar eigen gelijk te halen. > > Beste Bas en Rob: ga ajb weer aan het werk en gewoon goede activiteiten > organiseren waarbij de lokale achterbannen betrokken worden en hun eigen > invulling kunnen geven (radicaler en minder radicaal). De ruimtecampagne is > mi een goed voorbeeld. Steek daar je energie (en mijn geld!) in i.p.v. in het > kapot maken van de club. > > Groet, > > Philippe >