</CENTER> Ons wacht de revolte der onbemiddelbaren + SDN + Muurkrant + werkloosheid + werkverschaffing
Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kleintje Muurkant


Ons wacht de revolte der onbemiddelbaren

Uit het Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen (ARCADE) 1995: "De sociale vernieuwing als sociaal-democratisch antwoord op het dereguleringsoffensief. Enige jaren geleden zou de verplichte arbeidsinzet voor langdurig werklozen ondenkbaar zijn geweest, nu is de politionele component opmerkelijk die de postmoderne werkverschaffingsprojecten kenmerkt. Binnen de Bermuda-driehoek van de democratie, die Politiek, Politie en Paparazzi met elkaar gevormd hebben is het woord SURVEILLANCE uitgesproken.

Vroeger dienden werklozen gecontroleerd te worden, tegenwoordig beijvert men zich om werklozen om te vormen tot controleurs. Bij het tijdvak van het industriële socialisme hoorde de werklozenpolitiek van het gedwongen grondwerk. Werklozen moesten, om hun schamele uitkering te verwerven, de wil tot werken tonen, door letterlijk de hand aan de spade te slaan. Inzet bij ontginning van woeste grond, graven van kanalen en de doorvoering van cultuurtechnische werken passioneerde de sociale vernieuwers van toen.

In de vermaledijde Rijkswerkinrichting te Frederiksoord met haar vestiging voor paupers op de heidevelden, de Dienst Uitvoerende Werken (De DUW) met de hel van Jipsinghuizen en het Bosplan waar boekhouders en procuratiehouders de kruiwagens deden rollen, werd aan concrete oplossingen van het sociale vraagstuk gewerkt.

Op de keeper beschouwd heeft het egaliseren van geaccidenteerd terrein alleen tijdelijk politieke vruchten afgeworpen. De morrende werklozen die potentieel een bron van onrust vormden, werden lichamelijk uitgeput, moreel gekrenkt en mentaal gebroken. En niet in de laatste plaats: politiek ongevaarlijk gemaakt. Nu zien we de patrouilles van verklede langdurig werklozen in steeds meer (volks)wijken verschijnen; zich met hun landerige tred op hun individuele arbeidstraject begeven.

Net als eertijds bij het egaliseren van geaccidenteerd terrein is de gesimuleerde arbeid van de stadswacht, buurtconciërge, tramconducteur ook vooral geconcipieerd om de werkwillige in een publieke rol te dringen. Arbeidssimulatie en volksverlakkerij vormde toen en nu het politieke antwoord op het bestaan van een grote massa economisch overbodigen: de werklozen van straat halen door ze de straat op te sturen: daar komt sociale vernieuwing op neer."

Wanneer je meer van deze prachtige zinnen wilt tegenkomen dan raden we je aan om een briefje te schrijven naar uitgeverij Ravijn, Postbus 76116, 1070 EC te Amsterdam. Vraag naar Arcade Jaarboek 1995 (deel 5). Pagina na pagina quasi-filosofische woorden in semi-intellectueel verband. De vorm waarin HET gebeurt, belangrijker dan wat HET dan wel niet is. Een vlucht naar voren van de stichting ter bevordering van de illegale wetenschap (bilwet). De beweging is de herinnering van de gebeurtenis, we moeten roeien met de media die we hebben...