</CENTER> Wat heeft Mr. Docters van Leeuwen, na zijn BVD-praktijken en Rara-echec? + SDN + Muurkrant + BVD
Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kleintje Muurkant

De Stelling zoekt ........

 • We zijn voor ons archief nog op zoek naar de deeltjes 7, 8, 9 en 11 van 'religieuze Bewegingen in Nederland' van de VU-uitgeverij uit Amsterdam.
 • Ook zijn we op zoek naar alle nummers van het tijdschrift BRES en PRANA, ten behoeve van onze doorlopende kritische studie naar ontwikkelingen binnen diverse New-Age-bewegingen.

   Neem contact op met Stichting De Stelling,
   Postbus 1586, 5200 BP, Den Bosch 073.6136927


  kromme tenen

Wat heeft Mr. Docters van Leeuwen, na zijn BVD-praktijken en Rara-echec? Naar het voorbeeld van Van der Stee: LEF ("Bekwaam", sneerde Wim Kan). Toe maar: afgeven op het politieniveau, dat volgens hem te laag is. De mede door hem geleide anti-Rara-actie leverde slechts blamage en broodroof op. Inlichtingen, hem verstrekt door oncontroleerbare (lagere) functionarissen van de politie-inlichtingendiensten over de politieke opvattingen van sollicitanten gebruikte zijn dienst, getuige BVD-jaarverslagen, om te bewerkstelligen, dat gegadigden konden fluiten naar een baan. Of naar promotie. "Staatsgeheim". Verweer onmogelijk.

Over laag niveau gesproken. Dit vroegere BVD-hoofd en boegbeeld van D'66 verhinderde NIET, dat de toen aan hem ondergeschikte Dick Engelen schreef over BVD-lijsten, waarop namen van heus niet alleen rechtse "staatsgevaarlijken" (al of niet van lager niveau?), in tijden van spanning te arresteren en te deporteren. Ook ik luisterde met kromme tenen, nu naar deze super procureur generaal, die thans pleit voor "een controleerbaar en toetsbaar handelen van de overheid, zowel door democratisch gekozen organen als door de rechter".

O ja? En de BVD dan? Beleef ik het nog, dat jurist Docters van Leeuwen en zijn partij de opvatting van Dr. Spijksma gaan delen? Deze beantwoordde de vraag: wanneer is er reden voor burgerlijke ongehoorzaamheid? in het Nieuwsblad van het Noorden van 16 december 1995 als volgt: "Wanneer de overheid zich NIET houdt aan correcte bejegening, een deugdelijke besluitvorming, draagkrachtige motivering en gelijke behandeling". Hiervoor pal te staan leverde mij Duitse tuchthuizen en een BVD-brandmerk op.

  Wiemer Emmelkamp (Groningen)


  Pinksterlanddagen

Van 24 tot en met 27 juni vinden in Appelscha op het terrein 'Tot Vrijheidsbezinning' wederom de jaarlijkse Pinksterlanddagen plaats. Al meer dan zestig jaar is het Friese veendorp met Pinksteren een trefpunt voor anarchistisch Nederland.

Ook dit jaar wordt er weer gewerkt aan een aantrekkelijk programma 'ter lering en vermaak'. Mensen en groepen die een bijdrage aan het programma willen leveren worden bij deze van harte uitgenodigd contact op te nemen met het secretariaat van het Landelijk Anarchistisch Samenwerkingsverband (LAS) dat in samenwerking met de groep rond het terrein in Appelscha een en ander tracht te co'rdineren.

Zowel bijdragen voor het inhoudelijk programma (discussiethema's, informatiebijeenkomsten) als voor het cultureel programma (muziek, theater, film, video) worden zeer op prijs gesteld. Het LAS zelf heeft het voornemen een tweetal discussies op de agenda te plaatsen. Het eerste betreft het thema arbeid, waar inmiddels een discussiegroep voor opgestart is, die mogelijk in staat zal zijn een interessante bijdrage te leveren.

De tweede discussie die de gemoederen bezig blijft houden is die rond de bladen. Zelf heeft het LAS zich onlangs uitgesproken om in samenspraak met de Vrije Bond het blad Buiten de Orde verder uit te bouwen. Reacties kunnen gestuurd worden naar het LAS,

Postbus 1610
6501 BP
Nijmegen
059-1624233


  RARA

Over de recente flop van de Nederlandse Justitie in verband met het zogenoemde RARA-onderzoek vielen de afgelopen tijd interessante stukken te lezen. Jansen & Janssen analyseerde het stopzetten van het gerechtelijk vooronderzoek jegens Opstand in nummer 202 van Ravage (dat is hetzelfde als de NN, sinds deze blaadjesmakers 43.000 gulden van het Bedrijfsfonds voor de Nederlandse Pers hebben gekregen hebben ze gemeend hun naam te moeten veranderen in Ravage). In de Groene Amsterdammer van 24 januari jongstleden stond een waanzinnig spinnenwebartikel van René Zwaap over de RARA-zaak. Via John Deuss, Noro, Sasea, het Vaticaan naar de P2, de Seychellen en de SHV (Makro, brand, Shell, afgezaagde slangen en rook)... De BVD blind aan het rechteroog? Opstand slachtoffer van strategie van de spanning? Leest en huivert!

  Sociaal ondernemerschap 2

Het moet gezegd worden. Kon je in het vorige kleintje nog lezen hoe de bewonersbelangenverenigingen van de SSW feitelijk de oude verhuurstichtingen zijn, waarvan weinig belangenbehartiging te verwachten valt, een nieuwe omstandigheid haalt ons nu toch in. Immers, een van de bewonersbelangenverenigingen annex voormalige verhuurders duwde een brief bij haar huurders/belangenbewoners in de bus met een ansichtkaart voor de Tweede Kamer. Het betrof een protestkaart tegen de hoge huren. De bewonersbelangenvereniging annex oude verhuurstichting roept in een begeleidende brief op de kaart (via de Woonbond) op te sturen en geeft en passant nog even de tijdstippen van een landelijke demonstratie. Goeie zet. Complimentje waard. Niet?

  leuk

Vanuit Rosmalen kregen we een briefje van een abonnee die aldus adresseerde: Kleintje Muurkrant, Postbus 703, 5201 AS, Rosmalen-West. Leuk...