Kritisch landbouwberaad verdedigt agrarische sector

Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

Kritisch Landbouw Beraad stelt zich voor

Naar een landbouwbeleid met toekomst

Het Kritisch Landbouw Beraad richt zich tot allen die werkzaam zijn in de Nederlandse land- en tuinbouw en tot iedereen die wil opkomen voor een landbouw die recht doet aan producent, consument, milieu en Derde Wereld. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Het toepassen van het vrije marktprincipe in de landbouw vormt een bedreiging voor mens, dier en milieu. Zo'n landbouwbeleid is boeren boerinonvriendelijk. Zij worden opgeofferd aan de belangen van groepen die meer in de economische melk te brokkelen hebben, zoals met name de handel en de industrie. Landbouw, voedselproductie en voedselverdeling zijn té belangrijk om volledig over te laten aan de 'Vrije markt'. Het moet in de land- en tuinbouw gaan om een verantwoorde en rechtvaardige voedselproductie, met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Daarom moet het landbouwbeleid niet alleen marktgericht, maar allereerst mens- en milieugericht zijn!

 2. Het huidige landbouwbeleid maakt veel slachtoffers hier en in de Derde Wereld Het is oneconomisch en onrechtvaardig dat boeren en boerinnen overal ter wereld min of meer gedwongen worden om hun bedrijf op te eten. Daarom is het van belang dat deze wereldwijde sanering wordt gestopt en dat het voortbestaan van zoveel mogelijk boerenbedrijven mogelijk wordt gemaakt.

 3. De productiewijze in de land- en tuinbouw moet mens-, dier- en milieuvriendelijker worden. Dit kan door kostendekkende prijzen voor de primaire producenten, productiebeperking en een eerlijke verdeling van productierechten over de bedrijven. Met deze uitgangspunten moet ook op kleine en middelgrote bedrijven een reëel arbeidsinkomen kunnen worden verdiend. Ook in de landbouw moet gelden: voor ieder loon naar werken!

Naar een landbouwbeleid met toekomst

Op papier ziet de Europese landbouwpolitiek er goed uit. De landen die er na de Tweede Wereldoorlog voor hebben gekozen om gemeenschappelijk zorg te dragen voor de productie van voedsel voor de burgers in de landen van de Europese Unie, hebben in het Verdrag van Rome (1957) immers uitgesproken te zullen streven naar:

  - vergroting van de productiviteit in de landbouw;

  - een redelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking;

  - stabilisatie van de markten;

  - het veiligstellen van de voedselvoorziening in de EU

  - redelijke prijzen voor de consumenten.

Europa wilde het trauma van een nieuwe hongerwinter vermijden. Daarom zou de EU in tijden van overvloed de producten van de boeren en boerinnen tegen jaarlijks vast te stellen prijzen opkopen, om deze in tijden van schaarste weer op de markt te brengen. In principe was zo een evenwichtig systeem tot stand gebracht.

Maar in de loop van de jaren is dit evenwicht helemaal zoek geraakt: de Europese koelcelen en voorraadschuren werden tot de nok toe gevuld met onverkoopbare hoeveelheden graan, rundvlees, zuivelproducten, wijn en plantaardige oliën. Deze overschotten, die op een zo efficiënt mogelijke manier, maar ook met een toenemende druk op het milieu worden geproduceerd, worden tegen afbraakprijzen op de wereldmarkt gedumpt. De boeren in de verarmde delen van de wereld worden beconcurreerd, en de zo noodzakelijke eigen voedselvoorziening van de Derde Wereld wordt belemmerd.

Het Kritisch Landbouwberaad zoekt donateurs

Meldt u aan bij het secretariaat:
Nassaulaan 19
1815 GH Alkmaar
tel: 072-5118543
fax: 072-5154089

Symposium over Zelfvoorziening, Inkomen en Duurzaamheid 14 en 15 feb.