In de jeugdzorg blijkt het belang van ouders en kinderen ondergeschikt aan de financiële belangen en formatieplaatsen!

Problemen met de jeugdzorg eist veel slachtoffers en is oorzaak van veel leed
In het kader van OTS en uithuisplaatsing werd een petitie aangeboden aan de Tweede kamer

Jeugdzorg . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Conferentie

In alle provincies zal een conferentie worden gehouden over de problemen met de jeugdzorg en medische fouten
N-Brabant - Z-Holland - Groningen - Limburg - Gelderland - Zeeland - Friesland - N-Holland - Utrecht - Flevoland - Drenthe - Overijssel

Op 10 februari 2010 werd in de Rode Hoed een symposium gehouden over de jeugdzorg, Politici, prominenten,
wetenschappers en hulpverleners gaven hun ervaring en visie hierover. In de uitzending van Das je goed recht
van John van den Heuvel komt het drama goed tot uiting. Ook de Commissie Hoekstra komt traag op gang

De dramatische lezing van Robert van de Luitgaarden over kindermisbruik in De Lezing te Heemstede
Het complete videoverslag van JD-TV van Eric Donk is te zien bij http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.com
Zie de presentaie van het boek 'Weggejorist' van Robert van de Luitgaarden en de interviews met hem

https://www.aquazz.com/Webwinkel-Product-134941909/WEGGEJORIST-%7C-Robert-van-de-Luitgaarden.html

Bekijk de het interview van Robert van de Luitgaarden met Rob Brockhus uit 2010 van de Sociale Databank Nederland

Jouw oude opname van zes jaar geleden is te zien op https://player.vimeo.com/video/12027967


woensdag 26 juni 2013

De TRANSITIE: de 'commissie terugplaatsing'!

 

De Transitie jeugdzorg, waarbij de verantwoordelijkheid en kosten voor de 'jeugdzorg' per 1-1-2015 voor rekening van gemeenten komen, verloopt met veel moeilijkheden.
 
Zo blijken de WMO- budgetten nu, juni 2013,  al te kort te schieten.  Er blijkt veel regelrechte fraude en bedrog voor te komen met de zorg: mensen in verzorgingstehuizen krijgen achter hun rug om een groter 'zorgzwaartepakket', door het simpelweg invullen van een aanvink-formulier op internet.  

Een paar extra vinkjes levert al snel een 10.000 € of meer op per bewoner, en dan gelijk voor 15 jaar achter elkaar… de controle is er amper of niet.

 
In de jeugdzorg is het bijna het zelfde verhaal: de PGB's worden hoger naar mate er meer zorgpunten zijn, meer etiketten betekent meer geld, om alleen maar de epidemie aan ADHD, ADD, ASS, PDD-NOS en dyslexie te noemen. Deze indicaties gelden, tot ergernis van de SP, Nine Kooiman, slechts voor 1 jaar. 

Nine pleit ervoor dat indicatiebesluiten tot OTS en uit huis plaatsing niet meer nodig zouden zijn en dat dit maar zonder enige indicatie zou moeten kunnen gebeuren. Zie haar 'onderzoek': 18 kinderen: 72 rapporten'… en BJZ dat onbeperkt de gelden die dat oplevert incasseert, liefst met PGB's en al!

Nu is beloofd dat kinderen die nu bepaalde zorg hebben, deze ook behouden na de transitie… Dit betekent bijna een 'open eind'  kostenpost voor gemeenten
Kinderen die UHP zijn, blijven dat en komen nooit meer terug voor hun 18everjaardag. Bovendien zullen door het beleid van BJZ nog snel vele kinderen UHP worden en allerlei 'zorgindicaties' gemaakt worden door meldcodes en Risico-Taxatie-Vragenlijsten. De rekening hiervan zal straks aan de gemeenten worden gepresenteerd, met de verontschuldiging dat 'de rechter heeft beslist'…..
U begrijpt het: er dreigt een failliet, zeker als daarbij wordt opgeteld de last aan kosten voor alle jeugdzorg-paleizen…

 
Kosten besparen en goede zorg?

 
In Zuid-Afrika was er bij het einde van de apartheid de 'waarheidscommissie'. Geen tribunaal met als doel strafoplegging, maar wel de hele waarheid boven water halen.  Hier ging het om misstanden van het fors discriminerende regime.
De afgelopen ca. 30 jaar zijn er in Nederland zeer veel kinderen uit huis geplaatst, tot wel 12000 per jaar de afgelopen jaren.  In de geschiedenis zijn er meerdere zaken geweest waarbij kinderen geroofd werden van hun ouders.  Ik verwijs u naar Wikipedia, dat een aardig overzicht geeft.
In de jeugdzorg is juist de 'waarheidsvinding' een van de voornaamste klaagpunten gedurende meer dan 30 jaar. Een grote 'waarheidscommissie' lijkt niet direct voor de hand te liggen als het om jeugdzorg gaat, wel deskundigheid. Daarom ons idee:

 
De 'commissie terugplaatsing'

 
Per gemeente een commissie die:
Alle dossiers van Uit Huis gePlaatste kinderen onderzoekt op:
- Op welke grond zijn de kinderen UHP?
- Wat is er WAAR van de redenen tot UHP?
- Welke zorg is er echt nodig, om kinderen thuis te houden bij hun ouders?

 
Zo'n commissie zou naar ons idee kunnen bestaan uit:

 
1.  Een orthopedagoog-generalist dan wel kinderpsycholoog
2.  Een jurist, liefst advocaat
3.  Een systeemtherapeut
4.  Eventueel een maatschappelijk werker

 
Toelichting:
Ad.1: Onderzoekt zo nodig kind/ ouders om te zien wat er echt aan de hand is en of ouders hun kind adequaat kunnen opvoeden.
Ad.2: Adviseert in de weg tot terugplaatsing, desnoods via verkorte procedure, waarbij BJZ géén stem heeft bij de rechter.
Ad. 3: Begeleid, zo nodig, een gezin in organisatie huishouden , beleid ten aanzien van opvoeden in overleg met orthopedagoog.
Ad. 4: Coördineert en adviseert in verband met de eventueel noodzakelijke 'eenvoudige hulp'  in de thuissituatie dan wel advies inzake schuldhulp indien van toepassing.
De voordelen voor gemeenten: zo'n commissie kan leiden tot grote kostenbesparing, recht doen aan kinderen en ouders en veel instellingsplaatsen voorkomen.

 
Het GROOTSTE VOORDEEL voor de kinderen:

 
- Zij kunnen veilig en verantwoord bij hun familie opgroeien, zij krijgen weer de LIEFDE van hun ouders!
- Indien noodzakelijk krijgen kinderen en ouders de juiste zorg en begeleiding, die dit keer is vastgesteld door een echte deskundige en niet op basis van 'onderbuikgevoelens van de gezinsvoogdes' dan wel meningen en indrukken van ondeskundigen!
Mooi zou zijn als dit soort commissies, per gemeente minstens 1, gesteund werden door de rechterlijke macht en adviezen van deze commissies bindend zouden zijn.
De tijdsinvestering kan gering zijn: het afwerken van onderstaande vragenlijst kan een richtlijn zijn. 

 
 De vragen:

 
     1. Zijn er duidelijke stukken, opgesteld door deskundigen, waaruit de noodzaak tot UHP blijkt?

 
Zijn die er niet, dan is het duidelijk: einde UHP!

 
  2.  'Welke hulp is noodzakelijk voor de kinderen / ouders thuis?'

 
Is het antwoord  'nee, geen hulp noodzakelijk'  dan kunnen de kinderen naar huis. 

 
3.     'Op grond van welke objectiveerbare bevindingen kunnen deze ouders niet voor hun kind(eren)  zorgen?' 

 
Is het antwoord  'die zijn niet bekend' dan is dat ook einde UHP!
En de slotvraag: 

 
4.     Indien de ouders nu niet in staat zijn voor hun kinderen te zorgen, welke hulp moet dan ingezet worden om dit wel mogelijk te maken?

 
Deze is misschien wel het moeilijkst: kan er hulp worden ingezet, dan dient dit ook te gebeuren.  Indien dit gewoonweg écht niet kan naar oordeel van de commissie van deskundigen en objectief onderzoek, dan is het te hopen dat de kinderen in ieder geval een goed en verantwoord contact met hun echte ouders kunnen mogen behouden in goede harmonie!

 
Het voordeel voor gemeenten

 
Voor gemeenten blijven alleen die kinderen in instellingen / pleegzorg die écht niet meer door hun ouders verzorgd kunnen worden, gezien het feit dat zelfs een hoogleraar stelt dat 'iedere UHP overbodig is', met die restrictie dat men wel de juiste zorg dient te geven, schatten wij dat met zo'n commissie minstens 11900 van de ca. 12000 kinderen die jaarlijks UHP worden weer bij hun ouders terug kunnen!
Let wel gemeenten: als u de lasten van de jeugdzorg krijgt, dan betekent dat wel straks 123 €/kind/dag (bedrag volgens Tweede Kamerlid Voordewind ca. 2011) voor ieder kind dat uit huis geplaatst is!

 
In de hoop dat er  snel gewerkt wordt aan het thuisplaatsen van de nu nog UHP kinderen,

 
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
  
Nico Mul

 
Jeugdzorgdarkhorse2013@gmail.com / tel.: 0857-851342

P.S.


Dit artikel mag, met naamsvermelding, worden gepubliceerd op welke wijze dan ook. Overname van het idee 'commissie terugplaatsing' is vrij van auteursrecht!
Uiteraard zal bij het instellen van een dergelijke commissie medewerking van de rechtelijke macht moeten zijn in verband met de rechterlijke vonnissen tot UHP!

Er zijn meer deskundigen op het gebied van de jeugdzorg