Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Klacht over toegankelijkheid dossiers Hoge Raad
IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven


AAN:

  De President
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage


BETREFT: inzage in dossier in eigen zaak

Wassenaar, 13 mei 1997


Zeer geachte President,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor een paar opmerkingen aangaande de problemen die ik nu bij de Hoge Raad heb ondervonden in een poging inzage te krijgen in het dossier van de zaak waarin ik zelf partij ben.

Gisteren was ik bij de Hoge Raad van 15.00 uur tot 15.15 uur in verband met een poging in de kwestie waarin ik zelf partij ben, inzage te krijgen in het griffiedossier. Daarover had ik al ca. 10 dagen geleden over de telefoon gesproken met mevr. Salomons van de griffie. In dat telefoongesprek zei zij mij dat inzage in het griffiedossier nooit gegeven wordt en kondigde ik aan dat ik toch binnenkort zou langskomen om inzage te krijgen. Gisteren sprak ik eerst bij uw griffie met mevr. Salomons die zich ons telefoongesprek meteen herinnerde en voor het overige eigener beweging vrolijk en hartelijk opmerkte dat zij mijn vrouw zo goed kende uit de tijd dat die nog voor de Hoge Raad werkte.

Ten aanzien van mijn vraag om het griffiedossier van mijn zaak in te zien, herhaalde zij enkele malen dat zulks onmogelijk was. Aansluitend verzocht ik haar mij ter plaatse dan maar een schriftelijke bevestiging te geven van die weigering; ook dat weigerde zij. Omdat ik mij daarmee niet liet afschepen, belde zij de griffier, de heer van Nispen tot Sevenaer. Daarmee werden beide weigeringen bevestigd, te weten de weigering tot inzage en de weigering daarvan een schriftelijke bevestiging te geven.

Omdat ik opmerkte bereid te zijn net zo lang te wachten tot ik inzage zou krijgen c.q. een schriftelijke bevestiging van de weigering, maar nog net zonder dat het bij wijze van spreken nodig was te dreigen met een hongerstaking of iets dergelijks, zorgde mevr. Salomons ervoor dat ik zelf uw griffier de heer van Nispen tot Sevenaer aan de telefoon kreeg. Maar helaas bleek dit te leiden tot een zeer onaangename en onbevredigende herhaling van zetten. Mijn verzoek om inzage werd glashard afgewezen; mijn verzoek aan hem mevr. Salomons daarvan een bevestiging te laten schrijven leidde tot zijnerzijds de reactie dat hij wel wat beters te doen had. Deze cyclus herhaalde zich: een totale weigering nu met het excuus dat er in het griffiedossier wel stukken konden zitten over de beraadslaging in de raadkamer en dat ik niet moest proberen zo inzage van die stukken te krijgen.

Terloops zij opgemerkt dat het mij helemaal daarom niet ging en voor het overige dat dat een slappe smoes van uw griffier leek, omdat ik mijn komst al zo'n 10 dagen van te voren had aangekondigd en overigens sinds het arrest van 28 maart 1997 al ca. 6 weken zijn verstreken zodat de griffie al lang het dossier had kunnen schonen als er van het verhaal van de heer van Nispen tot Sevenaer alléén woord waar was; ik had niet die indruk. Ten derde male weigerde uw griffier categorisch mij inzage in uw dossier te geven. Niet alleen niet op dat moment. maar nooit in de hele eeuwigheid en op geen enkele wijze zou hij mij ooit toegang verlenen tot het griffiedossier. Op mijn derde verzoek om ter plaatse een schriftelijke bevestiging te krijgen van zijn weigering, bleef hij zulks weigeren, maar zegde hij wel toe mij dan wel eens een schriftelijke bevestiging naar mijn huisadres te sturen als hij daar de tijd voor zou kunnen vinden.

Ik ben uw griffier zeer duidelijk gezegd dat ik het volstrekt oneens was met deze gang van zaken en van mening ben dat een en ander in strijd met de wet is., maar dat leek hem geenszins te deren. Duidelijk was dat, gezien de totale onwil van uw griffier, verder insisteren geen zin had. Daarmee stond voor mij geen weg meer open dan onverrichter zake te vertrekken.

Kanttekeningen:

 • Als burger heb ik recht op inzage; basta
 • Toegang tot dossier in eigen zaak lijk mij een element van een eerlijke en verifieerbare procesgang.
 • Het gedrag van uw griffier is in strijd met de wet, maar hij heeft er klaarblijkelijk geen moeite mee de wet aan zijn laars te lappen. Ik kan niet aan de conclusie ontkomen dat hier sprake is van grof misbruik van macht. Nu is mij totaal de kans ontnomen om te verifiëren of de stukken op grond waarvan het beraad moet hebben plaatsgevonden allen compleet in het dossier aanwezig waren, c.q. na te gaan of essentiële documenten ontbraken of nooit aanwezig zijn geweest en dus ongebruikt zijn gebleven.
 • Mij is aldus een cruciaal recht als burger ontzegd en ik vind dat dat ronduit een schandaal. Ik merk op dat in het licht van de hiervoor beschreven grofstoffelijke gang van zaken ik nu al de integriteit van het dossier geheel in twijfel moet trekken, mocht in de toekomst alsnog afgeweken worden van de totale weigering tot inzage, zoals door uw griffier gesteld voor alle eeuwigheid, lijkt het mij dat hier gehandeld is in strijd met fundamentele vormvereisten.
 • Een en ander ligt volledig in het verlengde van mijn ervaring van de laatste 11 jaar, te weten systematische tegenwerking gepaard aan stelselmatige protectie van mijn ex-echtgenote als gerechtsauditeur fiscale zaken, later oud-gerechtsauditeur van de Hoge Raad.
 • Ik meen dat deze gehele gang van zaken volstrekt ontoelaatbaar is en dat u ogenblikkelijk hierin dient te treden.

Natuurlijk zou ik gaarne van u een reactie over deze ronduit uitermate schandalige gang van zaken op korte termijn ontvangen.

In dit geval geldt uit der aard der zaak eens te meer wat ik al eerder opmerkte in brieven aan u; een reactie van uw griffier zal ik niet kunnen beschouwen als een antwoord van u.

Deze brief stuur ik u per fax en per post

   Hoogachtend,

   Drs. N.C:. Burhoven Jaspers MBA

   tel + fax: 31 70 5118922
   van Polanenpark 58
   2241 RS Wassenaar

Terug naar de brief van H.J. Rem en A. Rem-Bruijn
aan de President van de Hoge Raad mr. S.K. Martens


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/irm-hr1.htm

Disclaimer