Bellamy de ziener: De Gouden Eeuwen liggen voor ons, en niet achter ons. Het jaar 2000 bezien vanuit 1887

In memoriam Pieter Kooistra

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

Tweede en Derde Kwartaalnummer 1998 van Stichting Grondvest

Van de redactie

Op 5 mei jl. overleed een grote mensenvriend, kunstschilder en praktisch idealist Pieter Kooistra, in Nederland bekend als geestelijk vader van de kunstuitleen/artotheek en wereldwijd als initiatiefnemer en ontwerper van "het ideale eigenbelang", het "wereldplan voor een basisinkomen voor alle mensen".

Pieter was oprichter van de Stichting "UNO-Inkomen Voor Alle Mensen" die ijvert voor een basisinkomen op wereldniveau. Pieter was een grote vriend en steunpilaar van de Stichting Grondvest die al van ouder datum dan de Stichting UNO-Inkomen hetzelfde doel nastreeft namelijk een gezonde duurzame economie waarin massale armoede en uitbuiting van mens en natuur niet meer voorkomt. Beide stichtingen zien het basisinkomen als een middel om te komen tot een betere wereldsamenleving.

Pieter Kooistra heeft echter voor een andere strategie gekozen, waarbij niemand voor iemand welvaart behoeft in te leveren. Pieters plan voorziet in een extra vraageconomie op wereldniveau naast de bestaande aanbodeconomie, met rentevrij krediet die de mensen in arme landen, bijvoorbeeld in Bangladesh een welvaartsverhoging biedt van 300% en de mensen in rijke landen bijvoorbeeld Nederland of Zwitserland slechts 1%.( 250 US dollar per jaar) Het systeem is zelffinancierend.

De Kooistra strategie is omgekeerd aan de Grondveststrategie die juist begint met een nationaal basisinkomen op het niveau waarop de sociale uitkeringen zich bevinden, onder gelijktijdige of gefaseerde opheffing van de sociale uitkeringen en afschaffing van belasting op arbeid en inkomen. De financiering van dit basisinkomen komt uit het 'grondrechtfonds' dat ontstaat wanneer de overheid overgaat tot grondrechtinning.

Pieter was een tomeloze werker, een gedreven idealist en een inspiratiebron voor vele strijders voor een leefbaar inkomen en een gelukkig bestaan voor alle mensen. Zijn te vroege heengaan komt bitter ongelegen. Wij hadden hem zo graag in ons midden gehad bij het '7th International Congres On Basic Income' in Amsterdam.