De castratie van 'n briefschrijver door redactie van de Gooi- & Eemlander
Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . Media

De vrijheid van menningsuiting kent bij de Gooi- en Eemlander wel grenzen

Geplaatst in de Gooi- & Eemlander van 18 december 1996, maar de inhoud werd redactioneel "ingekort",
zodat het cursieve deel de krantenlezers werd onthouden

    Redactie de Gooi- & Eemlander
    Postbus 15
    1200 AA Hilversum

Lezers aan de schrijftafel

(de originele tekst voor de G&E van 3-12-96)

ARMEN

In de Gooi- & Eemlander van 3 december staat een min of meer positief artikel over Melkertbanen. De kop MELKERT GOED VOOR ELFDUIZEND BANEN suggereert in elk geval iets positiefs. Hoewel uit het artikel is af te leiden dat van een ernstige onderuitputting van de beschikbare geldmiddelen sprake is, lijkt het er op dat mensen die met een Melkertbaan aan het werk komen eigenlijk tot de geluksvogels behoren. Niets is echter minder waar wanneer je denkt dat zo'n baan niks meer oplevert dan 32/40e van 120 procent van het minimumloon, is gelijk aan het sociale minimum.

Nemen we echter de verhouding tot de formele werkloosheid van rond de half miljoen werklozen, dan is dit hele Melkercircus niet alleen een groot fiasco te noemen, maar zelfs uiterst negatief voor zowel de banenpoolers als voor de loon- en arbeidsomstandigheden van de (normaal) werkenden. Ik weet heel zeker dat wanneer de 1,6 miljard gulden, die voor het Melkert-festijn is uitgetrokken, gewoon in de verhoging van de koopkracht van de minima zou worden geïnvesteerd, er veel meer banen zouden ontstaan dan met de kunstbanen van Melkert ooit mogelijk is.

geknipt: Niemand zou meer een brood hoeven te stelen. Duizenden gezinnen zouden niet uit elkaar vallen door pure armoede. Tienduizenden zouden dan niet ziek worden door ondervoeding, slechte huisvesting en onvoldoende hygiëne, omdat daarvoor geen geld is. En dat dan in een land met duizend miljard gulden op de spaarrekening, vierduizend miljard gulden aan activa, en nog eens duizend miljard aan buitenlands bezit.

In plaats van die 1,6 miljard (peanuts dus) subsidie te besteden aan zinloze werkverschaffing zou de regering 900.000 gezinnen op de armoedegrens een dertiende maand aan uitkering kunnen geven.

geknipt: Dat zou niet alleen een groot deel van de armoede en andere randverschijnselen doen verminderen, maar tevens minimaal 40.000 normale banen in de marktsector laten ontstaan door consumptieve bestedingen. Weg dus met dat zinloze pressen, dwingen, chanteren en straffen, om (arme) mensen in uitzichtloze, onderbetaalde, rechteloze en ziekmakende baantjes op te bergen. De nieuwe Bijstandswet en vooral de komende Wet-Boeten zal talloze slachtoffers maken. Ik bedoel dan behalve nog veel meer armoede dan vandaag ook doden en gewonden, als gevolg van sociale ontwrichting door armoede en sancties; en mede als gevolg van ambtelijke terreur.

geknipt: De sociale dienst is met de Wet-Boeten straks geen sociale dienst meer, maar een sociale politie die met het passeren van de rechter van staatswege de finale oorlog mag verklaren aan een ieder die van een sociale (?) uitkering moet zien rond te komen. Dat laatste is inmiddels volstrekt onmogelijk geworden, waarvoor Bisschop Muskens terecht aandacht heeft gevraagd.

geknipt:  (principiële Melkertbaan-weigeraar op één na: de Melkertbaan die Melkert zelf bezet houdt.......)

R.M. Brockhus

Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141


Het cursieve deel werd door de redactie van de Gooi- & Eemlander weggelaten, waarmee de boodschap werd ontdaan van zijn werkelijke bedoeling. Het castreren van de briefschrijver zou ik dat willen noemen; danwel: het impotent maken van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.