Martin Desing eist compensatie voor zijn gesloopte koopkracht n.a.v. frauduleuze omwisseling van de gulden naar de euro

De Telegraaf : Martin Dessing pakt de staat aan wegens onderwaardering van de gulden

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Aan de Weledelgestrenge heer
Fraudeofficier van Justitie
`s- G R AV E N H A G E,  vierentwintig Maart Tweeduizendenzes (24-03-2006)

AANGIFTE tegen en wegens gepleegde fraude
door
drs. GERRIT ZALM,
geboren te Enkhuizen op zes mei negentienhonderd-tweeënvijftig (6-5-1952)
in zijn hoedanigheid als Minister van Financiën

  Domicilie: per twintig Maart 2006
Ministerie van Financiën
Prinses Beatrixlaan 512, 's-GRAVENHAGE  

Bezorgadres:
Prinses Marijkestraat 3
2595 TL `s GRAVENHAGE

  en wel om redenen en vanwege de feiten:  

Dat hij bij de introductie van de Europese éénheidsmunt de euro, in negentienhonderd-acht-en-negentig ( 1998 ) een omrekeningskoers heeft gehanteerd van 2,20371 gulden voor één euro terwijl hij op dat moment al wist of kón weten dat deze waardebepaling mede met be­hulp van economen was berekend en vastgesteld op slechts twee gulden voor één euro.  

Dat, hoewel hem die waardebepaling genoegzaam bekend was hij ook per één Januari tweeduizend en twee ( 01 -01 2002 ) bij de omrekening en uitbetaling van euro's aan AOW-gerechtigden en uitkeringsgerechtigden deze foutieve omrekeningskoers doelbewust heeft gehandhaafd en daardoor deze groepen Nederlandse burgers direkt heeft benadeeld voor ten minste tien procent (10%) van het bedrag waarop deze uitkeringsgerechtigden vanaf en op dàt moment recht hadden.

en ... dat hij, mede op dat tijdstip wist of kón berekenen dat hij dienten­gevolge tot vanaf die datum tot en met heden tussen de éénentwintig en drieëntwintig miljard euro totaal op zijn begrotingen zou overhou­den, althans voor dit doel aan deze uitkeringsgerechtigden niet hoefde uit te geven

Dat hij bij monde van zijn woordvoerder op of omstreeks twintig Mei tweeduizend-en-vijf (20-05-2005) heeft toegegeven dat hij bewust heeft gelogen over de omrekeningskoers van de gulden naar de euro, daarmede in feite bevestigend dat hij vóór de vermeldde datum van uitbetaling aan uitkeringsgerechtigden wist dat hij hen tien procent te weinig liet doen uitbetalen.

Dat hij deze beslissing geheel zelfstandig en zonder ruggespraak of toestemming van de beide Kamers der Staten Generaal heeft genomen. Ook heeft hij deze beide Kamers tevoren of daarna over deze gang van zaken niet ingelicht.

Dat gedaagde deze beslissingen tevens nam, in strijd met artikel 106 en de artikelen 91.1 en 91. 3 van onze Nederlandse Grondwet.

Dat gedaagde daarmede tevens handelde in strijd met de door ons Staatshoofd nadrukkelijk gegeven opdrachten in het door Haar onder­tekende Verdrag van Maastricht van 1991 en vastgelegd in de traktaten overeenkomst van zeven Februari negentienhonderd twee en negentig ( 7 - 2- 1992.)

Dat gedaagde tevens handelde in strijd met het op 17 / 18 Juni negentienhonderd zevenennegentig gesloten verdrag van Amsterdam, ten aanzien van de aldaar gesloten zogenaamde "no bail out clausule" van dat verdrag.

Dat deze handelwijzen kunnen worden bevestigd door de getuigen:

  1e ) de heer André Szàsz, vroegere Directeur van de Nederlandsche Bank ( DNB) te Amsterdam die ten nauwste was betrokken bij de gehele gang van zaken met betrekking tot de invoering van de euro, hetwelk deze tijdens een televisie-interview in het pro­gramma Zembla in of rondom Mei tweeduizend-en-vijf (Mei 2005 ) expliciet heeft bevestigd. (zie bijlage I. CD-rom )

2e ) De heer Henk Brouwer, thans nog directeur van de Nederland­sche Bank te Amsterdam, die in een exclusief interview gepu­bliceerd in het dagblad "het Parool" van dertig April tweeduizend-en-vijf ( 30 - 04 - 2005 ) zulks of met woorden van die strek­king verklaarde aan journalist Ton Damen. ( zie bijlage II )

3e ) Professor Arjo Klamer wonende te Hilversum, hoogleraar aan de Erasmus universiteit te Rotterdam, die zulks eveneens bevestigde en verklaarde dat rond éénhonderd economen wisten of hadden berekend dat de omrekeningskoers twee gulden voor één euro had behoren te zijn en/of woorden van die strekking eveneens geuit in het onder "l e" vermeldde programma van Zembla ( bewijsstuk I )  

MET HET VERZOEK:

Om gedaagde ten aanzien van de gepleegde fraude alsmede de vóórmelde wetsovertredingen te doen vervolgen en te doen veroordelen, zodat daarna recht kan worden gedaan ten opzichte van de benadeelde groepen uitkeringsgerechtigden zoals hiervoor aangegeven.

`s GRAVENHAGE, vierentwintig maart tweeduizend-en-zes ( 24 Maart 2006 )


Martin, P.W.M. Dessing
Tabakspaadje 30
1251 PN LAREN (NH)
06-51173744

Zie bij Google "euroramp", klik door naar schadeclaim en vervolgens naar: Minister Zalm en regering wilden de waarheid niet horen.

. Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Een claimformulier inclusief het Boek "De euroramp treft ons allemaal" wordt
aan u toegestuurd na overmaking van € 27,50 op Raborekening: 334985242


Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden en
Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Nederlandsche Bank NV.