Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Open brief aan Minister-president dr. J.P. Balkenende. Telegraaf : Martin Dessing
pakt de staat aan in verband met onwettige onderwaardering van de gulden

Geldpolitiek . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Minister Gerrit Zalm kreeg in Laren (NH) de Gouden Zalm Trofee uitgereikt
Zie de televisie-uitzendingen van RTL-Z en van Netwerk over de schadeclaim
Zembla over de leugens van minister Zalm in de media. Politici slikken alles!

Aan de directie van de Nederlandsche Bank NV,                                  = AANGETEKEND =

Westeinde 1, 1017 ZN AMSTERDAM                                                    = sans pre judice =

Betreft: Claim tot verhoging maandelijkse uitkering AOW-betaling met 10%

                                                                                                               Datum: ______Mei 2005

Excellentie,

Ondergetekende,

met uitkeringsnummer ............................................................................................

 

sofi-nummer ..................................,    geboortedatum ...........................  ontvangende een uitkering via de Sociale Verzekeringsbank ......................................, danwel van de gemeentelijke sociale dienst, en gelet op de mededelingen van de heer Henk Brouwer, directeur van de Nederlandsche Bank, ex-thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën, op of omstreeks 30 april 2005 ten overstaan van de journalist Ton Damen van dagblad Het Parool, zoals gepubliceerd op zaterdag 30 April 2005, verklaard heeft dat de gulden ca. tien procent was ondergewaardeerd bij de omwisseling naar de euro.

Daarbij werd door voornoemde directeur van de Nederlandsche Bank, Henk Brouwer, bevestigd dat als gevolg van een verkeerde omrekeningskoers van de gulden naar de euro: "mensen met een AOW en een klein pensioen of een sociale uitkering (WAO) tien (10) procent minder inkomen kregen en/of woorden van die strekking. Door uw staatssecretaris Joop Wijn van Financiën werd dit bovendien nog eens bevestigd in het TV-programma Buitenhof van 1 Mei jongstleden.

Voorts verklaarde uw minister van Financiën Gerrit Zalm in een TV-programma bij Barend en van Dorp van vorige week" dat het enige waarover hij in de 2e Kamer mocht liegen, de wisselkoers was. Dit om onrust te voorkomen". Ondergetekende en vele anderen zijn derhal­ve slachtoffer van een onrechtmatige overheidsdaad en een flagrante leugen van uw Minister van Financiën jegens het parlement en de gehele bevolking. Die gevreesde onrust zal er nu dan ook zeker komen!

Ondergetekende claimt hiermee dan ook met nadruk dat u aan de vermelde uitkeringsinstantie opdracht geeft om met onmiddellijke ingang de mij rechtens toekomende uitkeringsgelden met tien (10) procent te verhogen

Bij gebreke waarvan ik de Staat der Nederlanden hierover in rechte zal aanspreken en alle rechthebbenden zal mobiliseren om dit wanbeleid verder aan de kaak te stellen. Men kan de betrokkenen niet op deze wijze belazeren en daarmee wegkomen. Oók staat dit haaks op de door het kabinet en uzelf als Minister-president gepropageerde "normen en waarden"

In afwachting van uw ontvangstbevestiging van en reactie op dit schrijven, met hoogachting,

Naam: .......................................................             Handtekening: ............................................. 

Adres: .....................................................................................     Postcode: .............................