Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad ! * * *

Iedereen zwijgt over wanpraktijken, fraude en corruptie in het rechtssyteem

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AZ  GM  GH  KH

Secretaris-Generaal, sinds 1 november 2002 is mr. J. Demmink secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Hij is eindverantwoordelijk voor het goede functioneren van het ministerie, zowel voor de bedrijfsvoering als voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Joris Demmink trad na zijn rechtenstudie te Leiden in dienst bij het ministerie van Defensie (Directie Juridische Zaken) en is sinds 1982 werkzaam in verschillende functies bij het Ministerie van Justitie. Hij was onder meer hoofd van de directie Politie, directeur-generaal Rechtspleging en sinds 1993 directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken.


DEMMINK, J. , geboren 11-12-1947
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken,
Directeur-Generaal
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI),
Voorzitter-Lid (JU)
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]
Joris Demmink wordt beschuldigd van pedofilie, maar wordt vooralsnog geprotegeerd..!!

S.G. van Justitie J. Demmink wordt kennelijk op het hoogste niveau geprotegeerd

In de archieven van de SDN is de naam van de Secretaris-Generaal J. Demmink te vinden in het antecedentenregister van de Rechterlijke Macht en enkele brieven van o.a. de heer Ad van Velsen die asiel heeft aangevraagd in Canada wegens schending van de mensenrechten in Nederland. Minister van Justitie Jan Piet Hein Donner vindt de publicaties maar riooljournalistiek. Zou minister Donner dat ook vinden over de pedofiele rechter uit Maastricht die met behoud van een vet salaris in Frankrijk woont? Zou pedofilie bij het OM en Justitie ook met de mantel der liefde worden bedekt zoals dat sinds mensenheugenis door de Rooms-katholieke kerk ook is gedaan?! Politici zijn geschokt wanneer hun niet de waarheid wordt verteld zoals de heer Balkenende in de affaire Mabel Wisse Smit. Maar omgekeerd lijkt men in Den Haag daar geen moeite mee te hebben met kiezersbedrog en keiharde bezuinigingen die niet met de verkiezingspropaganda werden aangekondigd.

Past een dergelijk afdekken van misstanden bij Justitie ook bij de door de minister zelf erkende onwettige oplegging ter verjaring van genegeerde bevelen van de Rechbank, van de Hoge Raad en van het Gerechtshof, om de bewezen meineed van vakbondsbestuurders van CNV en FNV strafrechtelijke door het OM te laten vervolgen? De rechtsstaat is door het niet meer erkennen van de Openbaar Ministerie van de Rechterlijke Macht principieel om zeep gebracht. Willekeur van het OM wordt dan door opportunisme vervormd tot ambtelijke dictatuur. De verplichte procesvertegenwoordiging geeft de genadeklap aan het recht en de democratie, omdat zelfs de gewiekste advocaten het niet aandurven om voor de slachtoffers van het OM in rechte op te treden.

Juristen van het Ministerie van Justitie; uit de Staatsalmanak 2000
Juristen in De literaire sociëteit 'De Witte' van de Haegsche residentie
Ad van Velsen krijgt als politiek vluchteling asiel in Canada
Possible hostageship of the Minister of Justice and the Attorney-general
Overzicht ontoelaatbare overheidsdaden en immoreel gedrag van politie en justitie