Jan van Aken is de vierde kandidaat op LIJST 14

Lijst 14 . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Het gaat in de Tweede Kamer te veel over minder relevante details

<A HREF=

Kandidaat: Jan van Aken

Leeftijd: 51 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: Consultant

Actief lid: Partij voor de Waarheid

          Klik voor video

Waarom gaat u in de politiek?

Het stoort mij in toenemende mate dat in de Tweede Kamer te veel over minder relevante details en te weinig over de werkelijk belangrijke hoofdpunten wordt gediscussieerd. Men is te veel bezig met de korte termijn en te weinig met structurele oplossingen voor de verdere toekomst. Gezond verstand wordt maar al te vaak overstemd door de waan van de dag. Er worden veel toneelstukjes opgevoerd. Pragmatisme en visie zijn vaak ver te zoeken. Ik denk dat het een stuk beter kan.

Verslechtering van kwaliteit van het werk van Tweede Kamer wordt m.i. mede veroorzaakt door het huidige partijenstelsel waarin steeds meer macht bij de grote partijbesturen komt te liggen en het parlement een verlengstuk van de regering geworden is. Hierdoor wordt de functie van het parlement ondergraven. Deze onevenwichtigheid dient gerepareerd te worden om een beter functionerende Tweede Kamer te krijgen.

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

Bevorderen dat de controle-functie van de Tweede Kamer versterkt wordt. Met voorstellen zorgen voor meer focus op structurele verbeteringen op diverse gebieden, waaronder:

  • echte inflatiecorrectie, zodat mensen er niet financieel op achteruit gaan
  • minder volgen van het Amerikaanse beleid (Bush) wat regelmatig gebaseerd blijkt te zijn op misleidende informatie
  • voorkoming van verdere inperking van burgerlijke vrijheden
  • bevorderen betrokkenheid burger
  • lagere belasting op arbeid
  • meer optreden tegen milieuvervuiling en zorgen voor duurzame oplossingen
  • bescherming democratie tegen gevaren van huidige vorm elektronisch stemmen
  • bevorderen dat de overheid zich beter aan haar eigen afspraken houdt (t.a.v. AOW, hypotheekrenteaftrek, subsidies alternatieve energie).

Wat kunnen kiezers van u verwachten?

Grote inzet om in samenwerking met medestanders en achterban de hierboven genoemde beleidsvoornemens proberen te bereiken.

Website: www.partijvoordewaarheid.nl

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)