Klokkenluiders . . . . . SDN Homepage . . . . Homepage Sam Broersma

Van: Rouvoet A. [A.Rouvoet@tk.parlement.nl]
Verzonden: zaterdag 24 januari 2004 22:22
Aan: 'Sam Broersma'
Onderwerp: RE: het einde van het kabinet balkenende II

Geachte heer Broersma,

Het spijt mij dat u mijn reactie op uw eerdere schrijven kwalificeert in termen van 'drogredenen' en 'misleiding'. U gebruikt heel grote woorden en zware verwijten aan mijn adres om uw teleurstelling en onbegrip voor mijn reactie te uiten. Ik betreur dat, maar meen oprecht dat ik als Kamerlid in deze zaak voor u niets kan doen.

Naar ik vrees zullen we het daarover niet eens worden. Ik hoop intussen dat u van mij zult willen aannemen dat hieraan geen andere overwegingen ten grondslag liggen dan ik u eerder heb gemeld.

Met vriendelijke groet,

André Rouvoet
fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sam Broersma [mailto:info@belastingfraude.nl]
Verzonden: maandag 19 januari 2004 19:23
Aan: Rouvoet A.
Onderwerp: RE: het einde van het kabinet balkenende II

Heer Rouvoet, u hebt maar gewoon uw plicht te doen

Zoutelande,

19 januari 2004
Geachte heer Rouvoet,

Als fractievoorzitter van de ChristenUnie bent u niet alleen volksvertegenwoordiger voor uw partij de ChristenUnie, maar bent u tevens parlementarier voor het gehele volk. Het is mede uw taak, om, in uw eigen woorden uitgedrukt, het algemene beleid van de Nederlandse regering te controleren, hetgeen u kennelijk lijkt te weigeren in het geval welke ik u heb voorgelegd. Wanneer ik u een zeer grote fraudezaak van de Nederlandse regering voorleg, dan heeft het geen pas, om deze fraudezaak uit de weg te gaan door, onterecht, te verkondigen dat het hier om een individueel geval zou gaan. Een keer vergissen kan wellicht, maar u dient zich er vanaf dit moment voor te hoeden geen medepleger te worden.

Uw reactie aan mij per email van 29 december 2003 kan herkend worden als een diplomatiek en ontwijkend antwoord, waarmee u uzelf lijkt te hebben beschadigd. Ik concludeer dat u hebt geschreven, dat u in uw functie van kamerlid als controleur van de regering middels een drogreden botweg weigert, om de Nederlandse regering te controleren. U deelde dit mede, nadat ik u uitgebreid op de hoogte had gebracht (en bewijzen had bezorgd) van een zeer ernstige fraudezaak van deze regering. Uw schrijven lijkt het resultaat van een training afwimpelen zonder statusverlies, waarbij uw redenatie door haar misleidende karakter alleen al onzinnig valt te noemen. U hebt reeds gepleegd, of u staat op het punt misdrijven te plegen, minimaal door hulp te verlenen aan de plegers van strafbare zaken, in deze onder meer bewindslieden, kamerleden, en (top)ambtenaren. Uw, hopelijk voorlopige, standpunt brengt u eveneens in conflict met uw toezegging aan de kamer tijdens de algemene vergadering dat u uw ambt getrouw zult uitoefenen.

U kunt niet vrijblijvend kennis hebben genomen van mijn uitvoerige bijlagen, zoals u mijn documenten noemde. Getuige de inhoud van uw email van 29 december 2003 hebt u als zeer ervaren kamerlid herkend, dat het niet goed zit met bepaalde handelingen van de Nederlandse regering, met opnieuw een bijzondere rol voor Hare Majesteit koningin Beatrix der Nederlanden, en met een buitengewoon foute rol van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Hiermee is het algemeen belang op het allerhoogste niveau gemoeid, en kan er dus geen sprake zijn van een individueel belang. Nadat u deel uit maakte van de commissies Van Traa en Kalsbeek meen ik u tevens nog als ingevoerd te mogen beschouwen in strafrechterlijke kwesties, waarbij (ook) het Openbaar Ministerie meermaals uit de bocht is gevlogen.

Deeluitmakend van de commissie Kalsbeek ontdekte u ook nog een nieuw bedrog door Justitie (parallel invoer met medeweten van), en u weet al te goed tot welke daden deze club in staat is. Kennelijk hebben mijn mededelingen u niet verbaasd of verrast. Ik heb van u tenminste niet gelezen dat u geschokt bent, zoals kamerleden vaak reageren. In tegendeel, de koninklijke doofpot lijkt vooraleerst uw instemming te hebben. Vastgelegd is ook, dat u het met De Wijkerslooth nog aan de stok heeft gehad over het gebruik van het woord "lokvogel". De super P-G wilde zo een omstreden handelwijze rechtvaardigen. Wanneer u volhardt in uw houding de regering niet te controleren, dan dient u er ernstig rekening mee te houden, dat u eens zelf nog zal worden gehoord door een parlementaire enquetecommissie omtrent uw weigering om na mijn welonderbouwde waarschuwing de Nederlandse regering te controleren.

De door u verzonnen uitvlucht van het individuele geval is een amateuristisch trucje, een gekunstelde redenering. In strijd met de feitelijke waarheid verdraaide u in uw email van 29 december 2003, handig maar verboden, de feitelijkheden in een reeks door u verzonnen handelingen (die dus nooit hebben plaatsgevonden), om op deze wijze quasi correct voor te kunnen wenden, dat de u voorgelegde fraudezaak van de Nederlandse regering en haar controleurs u niet aan zou gaan. NIETS IS MINDER WAAR! Als prominent kamerlid, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is het uw plicht om de u gemelde fraudezaak onmiddellijk juist en volledig in het parlementaire proces in te voeren, te begeleiden en te bewaken. Wanneer u dat niet uitkomt, dan dient u naar mijn mening ogenblikkelijk uit de Tweede Kamer te stappen. Ik denk hierbij aan de moedige onbaatzuchtige stap van (oud)kamerlid Rob van Gijsel.

Zoals u het zich wellicht herinnert, weigerde Van Gijsel zich door Melkert monddood te laten maken inzake de bouwfraude. De strafrechterlijke schikking met betrekking tot de Schipholtunnel was er toen al doorgedrukt. De invloed van de Macht was direct herkenbaar. Hoe verkeerd deze handeling viel is u bekend, en zij had tot direct gevolg, dat in de toekomst schikkingen van een dergelijke omvang alleen nog maar door de minister persoonlijk mogen worden genomen. Door het vrijwillig opstappen van Van Gijsel kwam er wel een parlementaire enquetecommissie op gang die een onderzoek instelde naar de bouwfraudeaffaire. Gelukkig verdween ook Melkert van het toneel, al is het jammer dat hij zich nooit diepgaand heeft moeten verantwoorden voor de niet juiste aanwending de ESF subsidiegelden.

Hoewel u mij mededeelde dat u kennis hebt genomen van mijn uitvoerige bijlagen, vind ik daarvan in wezen niets terug in uw reactie. Handig vermeldt u "dat deze kwestie al een lange voorgeschiedenis heeft, waarbij verschillende instanties betrokken zijn geweest, waaronder de commissie voor de verzoekschriften". Waarom u weigert te herkennen, dat er sprake is van een zeer grote fraudezaak, gezien de foute rol van Hare Majesteit wellicht de grootste in de democratische geschiedenis, laat u mij niet weten. Angstvallig lijkt u uw rug naar deze zaak gedraaid te hebben, en uit angst durft u een ontmoeting met mij niet aan.

Om de zaak te kunnen ontlopen, deelde u mij mede een persoonlijk gesprek met mij niet zinvol te achten. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. U dient voordat u een definitief standpunt in neemt, er zeker van te zijn dat de fraudezaak die ik onder uw aandacht heb gebracht niet bestaat. Ik heb u evenwel reeds enkele van de documenten, waarin de genoemde fraudezaak onweerlegbaar is vastgelegd, in handen gegeven. Waarom sluit u (bewust) uw ogen? Met medeweging door u van een tweetal voor u nieuwe documenten van 15 januari 2004 verzoek ik u dringend en vriendelijk mij van een betere reactie te verzien, dan de reactie die u mij bekend maakte per email van 29 december 2003. Ik kan mij voorstellen dat u ook nog contact hebt op genomen met uw (oud) collega Leen van Dijke, nadat u in mijn bewijsvoerende documenten bij de Brandbrief aan onder meer Hare Majesteit had gelezen, dat collega kamerlid Henk de Haan de zaak heeft geflest, door een rapport voor de commissie Verzoekschriften bewust achter te houden. De heer Van Dijke bevestigde dit bedrog van de Haan per email, welke email ik u middels de originele versie Brandbrief (met oranje kaft) in uw bezit stelde.

Hebt u deze versie wel of niet gelezen? En mede zulke boevenstreken wilt u bedekt houden. Misschien laat u wel, door uw zege te geven aan genoemde fraudepraktijken, uw ware (kamer)gezicht zien. Deze fraudezaak lijkt niet openbaar gemaakt te mogen worden, omdat er anders veel en belangrijke koppen rollen. Zeker is, dat u met het geven van die zege, u zich wel schuldig maakt aan strafbare zaken, aan misdrijven die de wetgever (de fraudeur in deze zaak) zelf op schrift heeft gesteld. Dat mag toch bizar heten.

In een van uw writersblock's ten tijde van de RPF (kenmerk 30 april) vermeldde u als een van uw zes speerpunten "een hart voor normen en waarden". Gaat het om praatjes voor de vaak of gaat het om harde realiteit? Bewijst u uzelf maar.

Sam Broersma
Timmermanstraat 30
4374 AS Zoutelande
E-mail: sam@belastingfraude.nl
Website: http://www.belastingfraude.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rouvoet A. [SMTP:A.Rouvoet@tk.parlement.nl]
Verzonden: maandag 29 december 2003 16:05
Aan: 'Sam Broersma'
Onderwerp: RE: het einde van het kabinet balkenende II


Geachte heer Broersma,

Dank voor uw mail met uitvoerige bijlagen. Kennisneming van e.e.a. heeft duidelijk gemaakt dat deze kwestie al een lange voorgeschiedenis heeft, waarbij verschillende instanties betrokken zijn geweest, waaronder de commissie voor de verzoekschriften. Aangezien ik van die commissie geen deel uitmaak, kan ik niet overzien in hoeverre de gang van zaken indertijd correct is geweest. Ik kan daarover dan ook geen oordeel geven.

Als Kamerlid zie ik echter, nu de kwestie tot dusverre klaarblijkelijk niet tot een voor u bevredigende oplossing is gebracht, eerlijk gezegd geen mogelijkheden om u van dienst te zijn. De bevoegdheden van een Kamerlid om te intervenieren in een individuele zaak zijn buitengewoon beperkt: de Kamer controleert immers het algemene beleid van de regering; beoordeling van concrete, individuele zaken behoort tot de competentie van instanties als de rechter, een geschillencommissie, de Nationale Ombudsman of - in bepaalde situaties - de Kamercommissie voor de verzoekschriften.

Dat zo zijnde lijkt een persoonlijk gesprek mij niet erg zinvol. Ik begrijp dat dit voor u een teleurstellende reactie is, maar vraag uw begrip voor de beperkte mogelijkheden die een Kamerlid in dit opzicht nu eenmaal heeft.

Met vriendelijke groet,

Andre Rouvoet
fractievoorzitter van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer
tel. 070-3182927
fax: 070-3182933
E-mail: a.rouvoet@tweedekamer.nl
website: www.andrerouvoet.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sam Broersma [mailto:info@belastingfraude.nl]
Verzonden: woensdag 17 december 2003 18:45
Aan: Rouvoet A.
Onderwerp: RE: het einde van het kabinet balkenende II


Geachte heer Rouvoet,

Vriendelijk dank voor uw reactie. Uw excuus van de volle agenda wordt door mij met begrip aanvaard. Wanneer ik uw emailbericht juist interpreteer, dan hebt u niet mijn Brandbrief aan Hare Majesteit en enkele ministers van 17 oktober 2003 gelezen. Nochthans heb ik op 22 november 2003 voor alle fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer der Staten Generaal een versie van deze Brandbrief afgegeven bij de Tweede Kamer afgegeven. Kennelijk is u deze Brandbrief niet onder ogen gekomen, hetgeen niet had mogen gebeuren.

Het gaat hier niet slechts om een geschil dat voor de belastingrechter beslecht zou kunnen worden. Hier is iets zeer ernstigs aan de hand, zonder overdrijven een constitionele crisis. Helaas spelen Hare majesteit, minister-president Balkenende, minister Zalm van Financien, en minister Donner van Justitie, alsmede zeer hoge topambtenaren bij Financien en Justitie, in deze crisis hoofdrollen. Bij mijn bezorgde versie van de Br andbrief zijn afdoende bewijsvoerende documenten van overheidshand en van mijn zijde bijgevoegd. Ten gronde ligt een Haagse doos van Pandora die kennelijk tegen iedere prijs gesloten moet blijven. Ook u dient in deze uw verantwoordelijkheid te nemen, en dat dat zal een hele zware klus zijn, een heuse gewetenskwestie.

Uw voormalig collega Leen van Dijke uit Middelburg is deels van dit conflict op de hoogte is een van mijn getuigen, dat collegakamerlid Henk de Haan van het CDA een rapport voor de commissie voor de Verzoekschriften heeft achtergehouden. Dit bewijs maakt deel uit van de bijlage bij de Brandbrief. Het gehele conflict ligt schriftelijk vast. Ik doe u het volgende voorstel. Met dit bericht stuur ik u een elektronische versie van mijn Brandbrief en mijn "beste Wouter brief", welke brief ik de heer Bos later stuurde. Daarna bezorg ik u persoonlijk een nieuwe versie van mijn Brandbrief, met meerdere kopieen van schriftelijke bewijzen voor mijn gelijk, tijdens een onderhoud dat wij met elkaar in Den Haag zullen hebben.

Ik dacht u als een intelligente en rechtvaardige man te kennen, maar ben ook aan u gaan twijfelen, omdat u niet op onder meer mijn Brandbrief reageerde. Ik bied u gaarne de kans mijn twijfel in uw integriteit weg te nemen. In mijn conflict met de Overheid is het meerdere keren voorgekomen, dat er rapporten en documenten plotsklaps verdwenen, of niet bezorgd werden. Neemt u mijn aanbod aan? Ik zal de heer Van Dijke telefonisch op de hoogte brengen van het feit, dat ik tegenover u zijn naam heb genoemd.

met vriendelijke groet,

Sam Broersma
Zoutelande
0118 561883
06-51589755
E-mail: sam@belastingfraude.nl
Website: http://www.belastingfraude.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rouvoet A. [SMTP:A.Rouvoet@tk.parlement.nl]
Verzonden: woensdag 17 december 2003 15:47
Aan: 'info@belastingfraude.nl' Onderwerp: RE: het einde van het kabinet balkenende II


Geachte heer,

Ik ben u nog een reactie verschuldigd op uw mail van ... Door een overvolle agenda ben ik helaas niet eerder toegekomen aan beantwoording, waarvoor ik u mijn verontschuldiging aanbied.

Uit uw brief valt dit niet direct op te maken, maar kennelijk heeft u een grief inzake belastingfraude. Mijn advies is om u tot de rechter te wenden met een dergelijke grief, omdat deze bij uitsluiting bevoegd is om dergelijke geschillen te slechten. Voor een Kamerlid liggen er in een zaak als deze geen mogelijkheden om te intervenieren.

Met vriendelijke groet,

Andre Rouvoet
Fractievoorzitter ChristenUnie-fractie Tweede Kamer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sam Broersma [mailto:info@belastingfraude.nl]
Verzonden: woensdag 12 november 2003 14:53 Aan: Rouvoet A. Onderwerp: het einde van het kabinet balkenende II

Geachte heer Rouvoet,

In het landsbelang en in uw eigen belang verzoek ik u onmiddellijk kennis te nemen van het meegezonden document.

met vriendelijke groet,

Sam Broersma
Zoutelande
E-mail: sam@belastingfraude.nl
Website: http://www.belastingfraude.nl