Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Vragen verdwijnen van het Spaarfonds voor de AOW en de plundering van de pensioenpotten
van o.a. het ABP; en de vraag van wie die pensioenfondsen hebben opgebouwd en wie het erft

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . Media

----- Original Message -----

From: Clerx, JAG (Joost) (BZ/BBL)
To: 'Arjan Gelder - Wilnu.nu'
Sent: Monday, February 10, 2014 3:33 PM
Subject: RE: Verantwoording opheffing AOW fonds per 1 januari 2012.

Geachte heer Van Gelder,

N.a.v. ons telefoongesprek doe ik u mijn uitleg toekomen over de werking van het AOW spaarfonds. Ik hoop dat u dit afdoende informatie geeft en dit antwoord op uw vragen geeft. Zoals zojuist afgesproken kunt u bij aanvullende vragen contact met mij opnemen,

Hartelijke groet,

Joost Clerx

Toetsing algemene rekenkamer: Het fonds betrof een apart begrotingshoofdstuk, vandaar dat de Rekenkamer dit ook jaarlijks controleerde (dat doen ze met alle begrotingen).

Gevolgen van het AOW spaarfonds:

Het AOW spaarfonds was een fictieve spaarpot. De redenering hierbij is als volgt:

-      Er is een ‘spaarpot’ gemaakt waarin geld werd gestort ter financiering van de toekomstige AOW lasten. De middelen die jaarlijks werden gestort in het fonds werden geleend op de kapitaalmarkt (de overheid leent dus geld om het vervolgens zelf op te potten: er gebeurt dus niks met de schuld/vermogenspositie van de gehele overheid).

-      Voor de storting werd niet omgebogen op uitgaven en/of de belastingen werden niet verhoogd. Met andere woorden: de storting in het AOW spaarfonds leidde niet tot een lagere staatsschuld. Juist een lagere staatsschuld leidt tot ruimte om de toekomstige AOW te financieren. Bij een ‘echt’ fonds wordt geld opzij gezet door nu echt te sparen door of minder uit te geven en/of de belastingen te verhogen.

-      Het AOW spaarfonds draagt daar niet aan bij: toekomstige betalingen uit de AOW leiden ook bij onttrekking van middelen uit het AOW spaarfonds tot een hoger tekort en hogere schuld waar nu niet voor is gespaard.

-      Zoals ook gememoreerd bij het opheffen van het fonds komt een dergelijke fictieve constructie de transparantie van overheidsbeleid niet ten goede.  

Bovenstaande redenering is ook eerder opgeschreven door de Studiegroep Begrotingsruimte…….:

‘In de huidige situatie kan ten onrechte het beeld ontstaan dat het vergrijzingsprobleem is opgelost als er maar voldoende wordt afgedragen aan het AOW-spaarfonds. Dit is echter niet het geval. Zonder extra bezuinigingen betekent een hogere afdracht aan het AOW-spaarfonds simpelweg een hoger tekort op de rijksbegroting. Op de totale houdbaarheid heeft deze storting geen effect.” (Studiegroep Begrotingsruimte, 2006, p.19).

….en Flip de Kam en Wellink (betreft een verwijzing naar een veelgebruikt leerboek openbare Financiën)

“Ogenschijnlijk is met ingang van 1997 een begin gemaakt met gedeeltelijke kapitaaldekking van de AOW. Sindsdien staat ieder jaar onder de uitgaven op de rijksbegroting een storting in het Spaarfonds AOW. Deze storting wordt tegelijk weer geboekt als ontvangst van de rijksoverheid. Beide bedragen vallen dus tegen elkaar weg. [...] De fondsconstructie suggereert een gedeeltelijke overstap van omslagfinanciering naar kapitaaldekking. Zij is ingegeven door de wens van politici onrust over de toekomst van de AOW te bezweren. Van kapitaaldekking is echter geen sprake. Het Spaarfonds bestaat alleen maar op papier. In de toekomst valt een onttrekking aan het fonds alleen te financieren door te bezuinigen op de overheidsuitgaven of door de rijksbelastingen te verhogen. Die maatregelen zou de overheid vanaf 2020 ook moeten treffen wanneer nooit een Spaarfonds was gevormd! Het patroon van overheidsuitgaven en –ontvangsten in de tijd – en dus het beloop van begrotingssaldo en staatsschuld – staat los van de stortingen die (alleen op papier) in het fonds plaatsvinden. De constructie biedt dus geen extra zekerheid inzake de toekomst van de AOW.” (Prof. de Kam, Prof (emeritus) Koopmans en Dr. Wellink, 2008, p.153)

plv. afdelingshoofd BBL
Directie Begrotingszaken
Ministerie van Financiën
Tel: 070-3427386

-------------------------

Van: Arjan Gelder - Wilnu.nu [mailto:a.gelder@wilnu.nu]
Verzonden: maandag 10 februari 2014 15:23
Aan: Clerx, JAG (Joost) (BZ/BBL)
Onderwerp: Fw: Verantwoording opheffing AOW fonds per 1 januari 2012.
Urgentie: Hoog

----- Original Message -----

From: Arjan Gelder - Wilnu.nu
To:
j.a.g.clerx@minfin.nl
Sent: Monday, February 03, 2014 2:02 PM
Subject:
Verantwoording opheffing AOW fonds per 1 januari 2012.

Geachte heer Clerx,

Zoals afgesproken onderstaand onze vraagstelling. In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423)

Voorzitter WIL NU.
www.wilnu.nu


----- Original Message -----
From: Servicepunt Bedrijfsvoering
To: 'Arjan Gelder - Wilnu.nu'
Sent: Friday, November 15, 2013 11:49 AM
Subject: RE: Verantwoording opheffing AOW fonds per 1 januari 2012.

Geachte heer Gelder,

Uw mail is geregistreerd onder nummer COMM/2013/882.

De uiterste afdoeningsdatum is 26-12-2013. 

Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de Directie Communicatie, tel: 070-3427675.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

Liz de Mos
Medewerker Servicepunt Bedrijfsvoering
Ministerie van Financiën
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag
Korte Voorhout 7, Kamer P0.23, 2511 CW Den Haag
Telefoon 070-3427656/06-18304382
E-mail
e.mos@minfin.nl


Van: Arjan Gelder - Wilnu.nu [mailto:a.gelder@wilnu.nu]
Verzonden: vrijdag 15 november 2013 11:32
Aan: Servicepunt Bedrijfsvoering
Onderwerp: Fw: Verantwoording opheffing AOW fonds per 1 januari 2012.
Urgentie: Hoog

Graag reactie op: Tel. 06 403 32 423


----- Original Message -----
From: Arjan Gelder - Wilnu.nu
To:
ServicepuntBedrijfsvoering@minfin.nl
Sent: Thursday, October 31, 2013 4:16 PM

Subject: Fw: Verantwoording opheffing AOW fonds per 1 januari 2012.

----- Original Message -----
From: Arjan Gelder - Wilnu.nu
To: servicebedrijfsvoering@minfin.nl
Sent: Thursday, October 31, 2013 4:01 PM
Subject: Fw: Verantwoording opheffing AOW fonds per 1 januari 2012.


----- Original Message -----
From: Arjan Gelder - Wilnu.nu
To: puvo@minfin.nl
Sent:
Thursday, October 24, 2013 2:43 PM
Subject: Verantwoording opheffing AOW fonds per 1 januari 2012.

Geachte dames en heren van de publieksvoorlichting,

Van uw departement secretariaat kreeg ik het advies mij tot u te wenden, dit nadat de onderhavige vraagstelling al eerder via diverse kanalen aan de overheid is gesteld, maar dat het echte antwoord achterwege blijft.

Op 1 januari 2012 is het AOW fonds opgeheven, dat in 1998 is ingesteld om medio 2025 gereserveerd vanuit de staatskas mede voldoende middelen te hebben, om in de AOW behoefte te kunnen voorzien. Uiteindelijk inclusief rente zat er ruim 50 miljard euro in de pot. Dit werd t/m 2010 netjes door de rekenkamer gecontroleerd. In 2011 niet meer!!

De opheffing is in de kamer besproken mede d.m.v. een motie van het SP-Kamerlid Paul Uilenbelt, die de nodige vraagtekens plaatste. De toenmalige minister Kamp van Sociale Zaken draaide om de hete brei heen door alleen cynisch het te weerleggen, maar geen duidelijkheid gaf wat het fonds echt inhield. Opmerkingen als: "Een virtueel fonds, balletje balletje constructie en puur boekhoudkundig" kan ik niet plaatsen.

Wanneer aan de ene kant wordt gesteld dat het vanuit de schatkist wordt gefinancierd, maar aan de andere kant er geen geld in zou zitten, klopt er iets niet! Na 1 januari 2012 wordt het bedrag niet meer gevonden, de rekenkamer heeft mij aangegeven, hoewel het hun verantwoordelijkheid niet is, dat dit transparant duidelijk moet zijn.

Zolang er geen duidelijkheid bestaat en de ruim 50 miljard euro niet terug te vinden is, kan er maar één conclusie getrokken worden en dat is dat wij te maken hebben met een bepaalde vorm van boekhoudfraude. Iets wat in lagere overheden toch al voorkomt, maar niet publiekelijk bekend mag worden. Kijk op: www.leoverhoef.nl

En wanneer mijn conclusie klopt, zijn de door de overheid ingezette bezuinigingen volstrekt overbodig en wordt veel menselijk leed ten onrechte ingezet! Graag wil ik dan ook precies weten hoe het AOW fonds is afgewikkeld en doe dit op basis van WOB.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423)

Voorzitter WIL NU.

www.wilnu.nu

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Brief aan registeraccountant drs. Leo Verhoef met commentaar op het antwoord Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW