"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

KLM-Arbodienst met communiqué over gezondheidsklachten Bijlmerramp

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

KLM perscommuniqué

Tijdens de vliegramp in de Bijlmer ontstond brand en waarschijnlijk een explosie. Aangezien niet alle verarmde uranium teruggevonden is, bestaat de kans dat er deeltjes in de lucht terecht zijn gekomen Aangezien het gebied waarin de ramp zich voltrok vrij uitgestrekt is, zal de concentratie van deeltjes verarmd uranium laag zijn. Het is dan ook niet aannemelijk dat de Nederlandse grenswaarde overschreden is en collega's gezondheidsschade hebben opgelopen tijdens hun aanwezigheid op voornoemde locatie.

Uranium is een delfstof, dat na vele bewerkingen (het zogenaamde opwerken of verrijken) resulteert in een radioactief metaal. Verarmd uranium, dat door zijn hoge soortelijke massa onder andere als contragewicht in vliegtuigen werd gebruikt, bezit een lage radioactiviteit. Bij schuren of intense verhitting kunnen deeltjes vrijkomen die zeer giftig zijn. Uit dierproeven blijkt dat herhaalde (dagelijkse) en langdurige blootstelling aan respirabele partikels (inadembare deeltjes) fataal kan zijn, mits de concentratie hoog genoeg is. Bij lage concentraties (<0,2 mg/m3 lucht) treedt onder dezelfde condities geen gezondheidsschade op, zodat dit tevens de In Nederland geldende grenswaarde is.

Na blootstelling aan hoge concentraties kunnen stoornissen In de nieren optreden en bij inademing tevens van de ademhalingswegen. Wanneer deeltjes op de huid of in de ogen terecht komen, gaat dit gepaard met hevige irritatie van de blootgestelde lichaamsdelen. Na inslikken of inademing zal ernstige irritatie van de slijmvliezen optreden van neus, keel en luchtwegen. Andere symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken en duizeligheid. Laatstgenoemde symptomen kunnen echter ook ontstaan na inademing van bij de brand vrijgekomen rook.

Mochten er na bovenstaande nog vragen rijzen, dan ben ik gaarne bereid deze te beantwoorden.

Mijn telefoonnummer is 5162


KLM ARBO SERVICES
Politieregio Amsterdam-Amstelland

KLM Arbo services Mw. T.T.M. Bunnik
Jan Riemersma, arbeidshygiënist. Arbo-adviseur


KLM Arbo Services bv
vestiging Hilversum, Gebouw Noorderhave
Noorderweg 68.1221 AB Hilversum

Tel: (035) 6880300 Fax (035) 6422255
Privé: (035) 5823981