"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Opzet (Nood)Hulpfonds Slachtoffers Bijlmerramp

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

Brief van Minister E.Borst-Eilers aan 2e Kamer
Opzet (Nood)Hulpfonds Slachtoffers Bijlmerramp

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

DBO-991532 30 Juni 1999
Noodfonds slachtoffers Bijlmerramp

  Aanleiding en uitgangspunten

De Tweede Kamer heeft in de motie Van Gijzel (TK. nr. 26.26241) de regering verzocht om zo spoedig mogelijk een noodfonds voor de slachtoffers van de Bijlmerramp in te stellen en voor het zomerreces de uitwerking van het voorstel aan de Kamer voor te leggen.

Het kabinet is het met de Tweede Kamer eens dat niet voorbij mag worden gegaan aan de medische, sociale en financiële problemen waarin sommigen, bewoners en hulpverleners, als gevolg van deze ramp nog verkeren. Het kabinet zal dan ook, in overeenstemming met de toezegging aan de Tweede Kamer om het voorstel positief tegemoet te treden als volgt uitwerken.

Uitgangspunt is dat een in te stellen noodfonds dusdanig wordt vormgegeven dat de getroffenen van de ramp vertrouwen kunnen hebben in een objectieve beoordeling en een doelmatige uitvoering. Soortgelijke ervaringen met noodfondsen voor rampen zoals de aardbeving in Limburg, de z.g. silicoseproblematiek - en de daarbij opgerichte stichtingen, hebben geleerd dat daartoe voldaan moet worden aan de volgende randvoorwaarden:

 1. Beoordeling van aanvragen van gedupeerden en belangenbehartiging voor gedupeerden dienen niet in één en dezelfde instantie te zijn verenigd.

 2. Beoordeling van aanvragen en uitvoering (uitbetaling) dient door een instantie buiten de rijksoverheid te geschieden op basis van een vooraf gepubliceerd uitkeringsreglement.

 3. Er dient een voorziening voor bezwaar- en beroep te zijn getroffen.

 4. Met de beoordelende en uitvoerende instantie dienen vooraf afspraken te worden gemaakt over de wijze van (financiële) verantwoording.


  Voorstel

Gekeken is naar een aantal mogelijkheden om het fonds zo goed mogelijk vorm te geven. Na afweging heeft het kabinet, mede op basis van de bovengenoemde ervaringen, besloten de oprichting van een stichting "Noodfonds slachtoffers Bijlmerramp" te bevorderen. Het kabinet stelt zich voor dat het bestuur van de stichting wordt gevormd door personen met maatschappelijk en bestuurlijk gezag. Deze stichting stelt zich ten doel om aanvragen van gedupeerden te beoordelen, en zorg te dragen voor de afwikkeling daarvan.

De stichting zal een - mede door de landsadvocaat voor te bereiden - uitkeringsreglement opstellen dat aan het kabinet ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het kabinet zal de Kamers over dit reglement informeren. In het uitkeringsreglement wordt de kring van gedupeerden gedefinieerd en zal worden bepaald welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Wat betreft de kring van gedupeerden zal worden aangesloten bij de toelichting op de motie zoals deze in het bewuste debat met de Tweede Kamer is gegeven. Dat betekent dat het Noodfonds uitsluitend bedoeld is voor bewoners en - al dan niet vrijwillige - hulpverleners die door de Bijlmervliegramp zijn getroffen. En het betekent dat alleen kosten als gevolg van medische, sociale en financiële problemen, die in direct causaal verband staan met de ramp en waarvan het niet mogelijk is gebleken deze bij een verzekering dan wel bij derden te verhalen, voor een nader te bepalen vergoeding in aanmerking komen.

In de statuten van de stichting zal de inrichting van een bezwaar- en beroepprocedure en -commissie die voldoet aan de in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde eisen, moeten worden geregeld Het kabinet laat het aan de stichting zelf over om te bezien of de uitvoering (c.q. uitbetaling) van beslissingen van de stichting zelf ter hand wordt genomen danwel dat de stichting daartoe een bestaande uitvoeringsinstantie inschakelt.

Het kabinet zal aan de op te richten stichting Noodfonds slachtoffers Bijlmerramp een bijdrage beschikbaar stellen die volledig de kosten dekt van door de stichting toegekende tegemoetkomingen alsmede van de uitvoeringskosten van de stichting. Een inschatting van de benodigde omvang van de bijdrage is thans niet te geven. Het kabinet zal het bestuur van de op te richten stichting verzoeken om op basis van het op te stellen uitkeringsreglement een raming te maken.

  Nadere uitwerking en vervolgstappen

Een stichting als hier bedoeld dient te worden aangemerkt als een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Gelet op de gewenste snelheid stelt het kabinet voor om deze niet op basis van een instellingswet op te richten, maar om de stichtingsvorm te kiezen. De oprichting van de Stichting Noodfonds Slachtoffers Bijlmerramp is in termen van artikel 29, eerste lid, van de Comptabiliteitswet te karakteriseren als het doen oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon door de Staat Op grond van dat artikellid dient daartoe de zogenaamde voorhangprocedure bij de Staten-Generaal aanhangig te worden gemaakt.

Dit houdt in dat tot de (formele) oprichting niet eerder zal worden overgegaan dan 30 dagen na de ontvangst door de Staten-Generaal van deze brief (de recesdagen kunnen daarbij buiten beschouwing worden gelaten). Binnen deze termijn kan een gekwalificeerd aantal leden van een van beide kamers van de Staten-Generaal nadere inlichtingen vragen. Zo nodig kan een van beide Kamers als haar oordeel uitspreken dat een voorafgaande wettelijke machtiging voor deze oprichting nodig is. Een wettelijke machtiging zal vanzelfsprekend de totstandkoming en het feitelijk functioneren van de stichting aanzienlijk vertragen.

Met de voorgestelde stichtingsvorm, in plaats van een instellingswet en zonder een voorafgaande wettelijke machtiging, kunnen vervolgstappen er toe leiden dat in september de stichting in oprichting is, dat de Kamers daar alsdan nader over worden geïnformeerd, en dat eind 1999 de stichting daadwerkelijk begonnen is met het in behandeling nemen van aanvragen. Om dit te bereiken is in het kabinet het volgende afgesproken. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal op de kortst mogelijke termijn namens het kabinet personen met maatschappelijk en bestuurlijk gezag benaderen met de vraag of zij bereid zijn toe te treden tot het bestuur van de stichting Noodfonds slachtoffers Bijlmerramp resp. of zij bereid zijn een dergelijke stichting op te richten. Een interdepartementale werkgroep zal tot het moment dat de stichting definitief is opgericht ondersteunende c.q. voorbereidende werkzaamheden verrichten, opdat de stichting vanaf het moment van formele oprichting direct kan functioneren.

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  E. Borst-Eilers


  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  A. Peper


resultaat Uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp


steun Het Klankbord op: ABN Bank 54.50.32.091 of Giro 6591189
Het Klankbord
E-mail: postbus@het-klankbord.demon.nl
Internet site: http://www.het-klankbord.vuurwerk.nl/opzetfnd.htm
Postbus 374, 1115 ZH Duivendrecht (NH)
Tel. +31-6-45624157
Disclaimer