SDN zoekt Sponsors
Doelstelling . . . SDN-info . . . Klokkenluiders  <=====> SDN Home . . . Sponsors SDN

Ook in tijden van hoogconjunctuur is de hebzucht niet minder


Van het bestuur van St. Sociale Databank Nederland

    een verzoek tot sponsoring

In de Volkskrant van 6 december staat dat de grote beleggers in een jaar tijd negentig miljard rijker geworden zijn door de stijging van de waarde van aandelen op de beurs. De koopkracht die in die negentig miljard gulden beschikbaar is gekomen is niet verdiend. Er is niet voor gewerkt en er is ook geen belasting over betaald. Daarnaast hebben de beleggers en spaarders via de staat der Nederlanden dit jaar 38 miljard gulden aan rente ontvangen. Over particuliere besparingen bij verzekeringsmaatschappijen, banken en andere financiële instellingen is naar schatting nog eens 100 miljard gulden aan rente bijgeschreven.

Bij elkaar hebben de beleggers dit jaar een gedeeltelijk belastingvrij inkomen genoten van 90 plus 138 is 228 miljard gulden. Dat is meer dan de helft van het nationaal inkomen. De AOW kost per jaar ongeveer 25 miljard gulden. In het parlement - hoe ridicuul - gaan stemmen op om, zelfs met aftrek van de schuldquote voor toetreding van de EMU, nog een extra spaarpot van 25 miljard gulden bij elkaar te sprokkelen. Dit gaat natuurlijk ten koste van 25.000 niet-gerealiseerde arbeidsplaatsen gedurende de komende twintig jaar. De staatsschuld daalt dan 25 miljard minder dan zonder sparen het geval zou zijn geweest. Een kniesoor die daar op let.....

Het CBS meet het vermogen van de institutionele beleggers (de 16 miljoen particuliere Nederlanders niet meegerekend) op 864 miljard gulden aan obligaties, aandelen en vastgoed. Het overstijgt met 200 miljard gulden de omvang van de gehele Nederlandse economie, en met 300 miljard de totale schuld van de overheid. Wanneer je een en ander tegen elkaar afzet, dan lijkt het er op dat politici, journalisten, economen en topmanagers met kopkleppen op zichzelf voorbij lopen. Waarvoor sparen mensen zoveel? Wanneer is er genoeg gespaard? Kunnen de beleggers iets missen van de onvoorstelbaar grote massa rijkdom en die ook voor sociale, educatieve en maatschappelijke doeleinden bestemmen? Het is duidelijk dat directeuren en managers worden aangesteld om steeds meer rijkdom toe te voegen aan wat er al is.

Toch willen wij u vragen een bijdrage te leveren aan de verdere opbouw van stichting Sociale Databank Nederland die 'Informatie Technologie' op het internet gebruikt om kennis over monetaire, financiële, economische en sociale structuren in een groeiend bestand op te bouwen. Net als alles in deze wereld, kost dat geld. Geld dat bij honderden miljarden statisch en op de boven beschreven manier slechts ten dele ten goede komt aan de maatschappij als geheel. Het is zelfs de vraag of die dit jaar gerealiseerde vermogenstoename ooit in een feitelijke besteding en werkgelegenheid zal neerslaan. Vandaar ons verzoek om de SDN te sponsoren. U en uw cliënten hebben er o.i. op termijn zelfs belang bij. Een bezoek aan de site van SDN zal dat duidelijk maken.


Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus (secretaris)

Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres: sdn@planet.nl
Site-adres: http://www.sdnl.nl
Westkade 227
1273 RJ Huizen NL
Telefoon 035-5244141

Het gironummer van Stichting Sociale Databank Nederland is: NL93 RABO 0339.9134.44 Het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel is: S-41052377

Antwoord van het pensioenfonds PGGM