Opnieuw de onzuivere discussie over betaalbaarheid van de AOW

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

De AOW is een halve eeuw oud, en daarom verschijnt het jubileumboek Lang leve de AOW

Ouderen eisen verhoging AOW
Trudy Admiraal - 16 april 2008

Ouderen luisteren ademloos naar het betoog van professor Paul de Beer die alle argumenten van de regering onderuit haalde.

STAD - Het begon in een zaaltje van Bellevue, bijna twee weken geleden. Honderdvijftig 65-plussers luisterden ademloos naar het betoog van Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. De Beer haalde álle argumenten onderuit die de regering gebruikt om de AOW niet te hoeven verhogen. De stemming was ernaar om direct over te gaan tot de oprichting van het Platform AOW Omhoog!

639 euro en 12 cent. Dat is de volledige AOW per maand voor een gehuwde 65-plusser. 'Ja, we hebben er dit jaar 9 euro bij gekregen', schamperen Jaap Duppen (79) en Frits Neijts (bijna 80). Zij zijn respectievelijk secretaris en voorzitter van het nieuwe Platform AOW Omhoog! Neijts: 'Zeventien jaar geleden is de koppeling tussen loon en AOW losgelaten. Inmiddels loopt de AOW 15% achter. Het leven is voor iedereen duurder geworden, en veel ouderen leven in armoede.'


Frits Neijts & Jaap Duppen eisen AOW 15% hoger
met burgerinitiatief. Den Haag weest gewaarschuwd

Duppen: 'De regering legt noodverbandjes aan met de Wmo, de wet maatschappelijke ondersteuning. Dan kun je een aanvraag indienen voor extra hulp, dat moet weer beoordeeld worden enzovoorts.' Neijts snuift. 'Een soort diaconie. Stop met die lapmiddelen en verhoog gewoon de AOW met 90 euro per maand.'

Frits Neijts is ook voorzitter van de Ouderen Adviesraad Oud-West waar de deelraad een klein jaar geleden met elkaar een discussie voerde over de aanpak van de toenemende armoede onder ouderen. Neijts was daarbij aanwezig. 'De PvdA stelde voor een folder te maken met allerlei adressen van winkels en plekken waar je goedkoop terecht kon voor voorzieningen. Wij, van de Ouderen Adviesraad, vonden dat geen goede aanpak. Het leek ons beter een themamiddag te organiseren om met deskundigen te praten over wat armoede is en wat je eraan kunt doen. Die middag is er gekomen. Het was een zinvolle bijeenkomst. Aan het eind van de middag was iedereen, inclusief alle fracties van de deelraad Oud-West, het eens over de oplossing: verhoging van de AOW.'

Maar het kabinet roept al jaren dat het onbetaalbaar is de AOW te verhogen. Neijts: 'De vergrijzing neemt toe. In 1997 zagen ze de bui al hangen. Op voorstel van de ANBO (bond voor 50-plussers, red.) is toen door de Tweede Kamer besloten een AOW-fonds te stichten om de dip van 2010 op te vangen. Maar het geld is nooit gestort, dat fonds is leeg.' Duppen: 'De AOW is géén uitkering. Je betaalt premie, het is een recht. Volgens de algemene rekenkamer wordt 40% van de ingelegde premies niet gebruikt om de AOW te betalen, dat gaat naar de algemene middelen.' Neijts gromt: 'En het smerige is dat Den Haag roept: waar moeten we de vergrijzing van betalen? Blijkt dat de vergrijzing hun betaalt!'

Jaap Duppen benadrukt dat ook de werkende generatie die nu WAO premie betaalt, baat heeft bij een stevige AOW. 'Een waardevast AOW is ook goed voor jongeren. Dan hebben ze geen aanvullende verzekeringen nodig. We moeten het verkregen recht verdedigen, juist in het belang van de toekomst.'

Het Platform AOW Omhoog! wil via een burgerinitiatief de kwestie op de agenda van de Tweede Kamer krijgen. Daartoe zijn 40.000 handtekeningen nodig. Duppen: 'Wij denken dat we dat gemakkelijk halen in Amsterdam, het leeft in de stad. Het gevoel is er dat er wat staat te gebeuren. Maar het is de bedoeling dat dit een landelijke actie wordt. Ouderen kunnen een vuist maken. Het moet de mensen moed geven.'

Wie dit initiatief wil steunen, kan contact opnemen met Jaap Duppen, 6143068 of 06-51539635. Email: j.c.duppen@hetnet.nl.