Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp

Verantwoording gevraagd voor defaitisme van drs. A.P.W. Melkert na Bijlmerramp

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer


Fortuyn met andere lijsttrekkers in debat bij Witteman

en
Oude pikante briefwisseling met oud-minister Melkert
en
Ontbreken kamerzetel 151 geeft Fortuyn schot in open doel

en
Het persbericht van Ad van Rooij tegen de "groene stroom" maffia
en
De vreugdedans rond de verwarring, door Marcel van DamHuizen, donderdag 6 september 2001

Aan drs. A.P.W. Melkert,
Binnenhof 1a,
2513 AA Den Haag


    Geachte heer Melkert,

Bij de opening op 3 september van het eerste milieucompensatieproject de Mosbulten in Brabant door minister Netelenbos, in aanwezigheid van een flink aantal autoriteiten en belangstellenden, heb ik aan haar twee cd-rom's overhandigd met daarop als intro het televisieopname van Twee Vandaag waarin uw levensloop wordt getoond. Ik heb aan mevrouw Netelenbos gevraagd om een van deze cd-rom's persoonlijk aan u te overhandigen. Zij beloofde dat te zullen doen.

Ook vertelde ik haar dat u en ik elkaar kennen van onze correspondentie en vanwege de sessie onder auspiciën van het FNV in Den Haag over armoede in Nederland enkele jaren geleden. U noemde mij bij die gelegenheid de "Man van dertig miljard"; wel wat cynisch bedoeld, vanwege mijn voorstel om de AOW te financieren met de monetaire overschotten die ontstonden door de grote bankenfusies. Die dertig miljard zijn overigens nog steeds niet boven water, hoewel het onderwerp in de Kamercommissie voor Financiën aan de orde is gesteld en SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">Kamerlid Hendriks attendeerde op de oplossing van het financieringsprobleem van de AOW op lange termijn. Minister Zalm zei toen: "Dat is een vondst !!" en daarbij is het dan gebleven. Ook parlementair.

Op 5 september was ik aanwezig bij een rechtszitting in kort geding over de eis tot hervatting van de uitvoering van het epidemiologische onderzoek voor de Bijlmerrampslachtoffers. Wat mij verbaasde, was dat ik daar van de advocaat van El Al en Boeing hoorde dat er inmiddels meer dan 100 miljoen gulden is uitbetaald aan rechthebbenden. O.a. aan Schiphol, aan de KLM, de brandweer, de politie, de GGD, aan de woningbouw en de gemeente Amsterdam, als ook een deel aan slachtoffers. Tijdens dit proces hoorde ik dat de vragen die door de Tweede Kamer zijn gesteld aan minister Borst inmiddels zijn beantwoord, en dat deze antwoorden door de landsadvocaat als aanvullend bewijsstuk zijn toegevoegd aan de verdediging en bewijslast. Een van de Bijlmerslachtoffers - André Bos van 'Het Klankbord' - stelde pertinent dat de antwoorden van de minister zelfs veelal onvolledig, onjuist en onwaar zijn.

Nog curieuzer is het gegeven dat in de bijlmerramp/ziezo-45.htm">evaluatie van de antwoorden van minister Borst de vroegere ambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken - een zekere Ad Melkert - een buitengewoon stuitende uitspraak deed tegenover deze Bijlmerbewoner André Bos die het vliegtuig voor zijn raam langs zag scheren en in de aangrenzende flat neerstorten. Deze had middels een brief aan Hare Majesteit de Koningin hulp gevraagd vanwege zijn schade die hij had geleden door hulp te verlenen aan de slachtoffers vlak na het neerstorten van de El Al Boeing. Ik probeer vast te stellen of dat wat in de aanvullende evaluatie van de antwoorden van de minister van VWS aan de Tweede Kamer door de heer Bos is toegevoegd klopt met de feiten.


Ad Melkert kandidaat PvdA

De heer Bos stelde dat in 'n telefoontje van ambtenaar A. Melkert (in 1994) deze tegen hem (André Bos) zei, als reactie op de brief aan de koningin om hulp: "dat Bos niets te zoeken had op de rampplek" waarbij hij gezondheidsschade had opgelopen en: "dat hij (Melkert, red.) er zelf vandoor zou zijn gegaan". Op de vraag aan ambtenaar A. Melkert of hij (A. Bos) de mensen dan maar in hun woningen had moeten laten verbranden, zei ambtenaar Melkert: "Ja, ik had gemaakt dat ik weg kwam en had mijn eigen gezondheid niet op het spel gezet." Door mensen te gaan redden zou André Bos willens en wetens zijn eigen gezondheid in de waagschaal hebben gelegd en was hij derhalve zelf aansprakelijk voor de opgelopen gezondheidsschade.

Wat moeten wij verwachten van een mogelijk verkozen minister-president Melkert die zo defaitistisch individuele Nederlanders in hoge nood in de steek laat ?? Ik meen dat het zelfs strafbaar is wanneer je een medemens in doodsnood niet helpt wanneer je dat kunt. Een grovere nalatigheid in nauwelijks denkbaar. Wat moeten wij verwachten op sociaal gebied met ene premier Melkert aan het roer ??!! Want ook in de zaak Burhoven Jaspers bleek dat uw sociale denkraam zo is dat een individueel geval ondergeschikt is, omdat 'beleid' prevaleert. Ik wijs u daarom naar het artikel in het Katholiek Nieuwsblad van deze week op het internet bij de SDN op website kath-nb11.htm?

Ik stel u nu de vraag of de heer André Bos naar waarheid spreekt in zijn commentaar op de beantwoording van de Tweede Kamervragen door minister Borst. Deze antwoorden zijn ingebracht door de landsadvocaat voor de zitting in kort geding tegen de Staat der Nederlanden op 5 september 2001 in het Paleis van Justitie te Den Haag, die werd voorgezeten door president mr. Holtrop. Daarbij werd geëist dat het epidemiologisch onderzoek naar de gezondheidsklachten van de Bijlmerbewoners, dat de minister van VWS mevrouw dr. E. Borst onlangs liet beëindigen, zal worden voortgezet. Dit om het causale verband te kunnen handhaven tussen de gezondheidsschade van de Bijlmerslachtoffers en de schadeclaim tegen de Nederlandse Staat.

Het budgettaire belang van de Staat der Nederlanden is evident, net als het financiële belang van de slachtoffers van de Bijlmerramp. Het is een kwestie van mentaliteit van het landsbestuur, om niet alleen voor de toekomst geleerd te hebben van de Bijlmerenquête, zoals Theo Meijer bij elke zitting verklaarde. Maar ook om naast de lessen voor de toekomst datgene wat is nagelaten te herstellen en te compenseren. Het verschil in behandeling van de Bijlmerslachtoffers en die van de ramp in Volendam en Enschede is schrijnend groot.


Bijlmerramp in de doofpot?

Daarom wil ik van u weten of de verklaring van André Bos juist is of niet en wat u - indien dat wat hij stelde niet juist is - dan wèl hebt gedaan aangaande zijn verzoek tot ondersteuning en compensatie om hem ambtelijk te adviseren. U zult begrijpen dat het van cruciaal belang is om de mentaliteit van een kandidaat voor het lijsttrekkerschap en zelfs het beoogd premierschap op waarde te kunnen schatten bij de komende verkiezingen. De opmerking van Theo Meijer in zijn televisie-interview was helder: "We kunnen ons het niet permitteren niets te doen" en "We zijn iets schuldig aan de mensen die het aangaat", zoals u dat kunt bekijken in de video die op uw cd-rom staat, die u uit handen van minister Netelenbos hebt ontvangen.

Vandaar ook dat ik overweeg deze brief als een 'OPEN BRIEF' op het internet te publiceren. Ook op dit onderdeel moet de onderste steen boven komen, en niet alleen bij de ESF-subsidie. Want als het waar is wat bijlmerramp/verbos.htm">André Bos zegt, dan bent u beslist niet geschikt om voor de Partij van de arbeid de rol van lijsttrekker te gaan vervullen, en evenmin die van "volksvertegenwoordiger". Ik hoef dat echt niet verder uit te leggen. Iedereen snapt dat.

Een onverwijlde reactie lijkt mij in de rede te liggen,


Robert M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227 - 1273 RJ Huizen
Tel: 035-5244141
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl


Bijlage:
De antwoorden van minister Borst aan de Tweede Kamer als toelichting ingebracht in het kortgeding van 5 september 2001 met de toelichting van de A. Bos vindt u op: vws010829.html

P.s.:

    Aan de secretaresse van de heer Melkert was telefonisch meegedeeld dat zonder reactie van zijn kant na drie dagen deze pagina op het internet zou verschijnen.Het antwoord kwam wel, maar was niet het gewenste.