Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

Een juridisch en politiek schandaal van de hoogste orde om machtsmisbruik en corruptie af te dekken

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Rechtzoekenden kunnen corruptie in de rechtspraak tegengaan wanneer zij de volgende procedure volgen

Subject: FW: Aanvulling verzoek t.a.v. Dokter D. Coppoolse/ Dhr. R. Schouten GGD te Alkmaar: Verzoek met spoed Interventie door Minister Veiligheid Justitie mr. A. van der Steur met overig zijnde mededeling.
Date: Mon, 31 Okt. 2016 12:28:52 +0100

From: noreply@informatierijksoverheid.nl
To:
ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: SPOEDEISENDE AANVULLING t.o.v. reactie van Mw. Lotte Fleuren ,
Date: Mon, 31 okt. 2016 10:49:02 +0100

Bedankt voor uw e-mail.
 
Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen twee werkdagen een reactie tegemoet zien.
 
Uw kenmerk is E3350550
 
Met vriendelijke groet,
 
Informatie Rijksoverheid


Dhr. R. Schouten - GGD te Alkmaar (in handen) Per post op later tijdstip

Aan vullend verzoek is inmiddels verstuurd aan het Ministerie Veiligheid en Justitie, met verwijzing naar onderstaande tekst als bevestiging.

Tevens het verzoek aan Dokter D. Coppoolse te Castricum, zowel dhr. R. Schouten van GGD te Alkmaar beiden het verzoek van Rietveld te honoreren zoals de Wet dit niet alleen biedt, maar tevens vereist om onverwijld strafaangifte te willen doen van de strafbare feiten die u als kennisdrager onder art. 162 Strafvordering; kort samengevat, beiden inmiddels wel bekend.  

Dat Rietveld zover heeft moeten gaan om zware misdrijven van o.a. het UWV-tuig, dan wel Buitenlandse Zaken met de Belastingdienst in samenzweringsconstructie zelfs op deze wijze moet forceren, met een verzochte interventie van de Minister Veiligheid en Justitie, betreft op zich al een zeer ernstig geheel. Openbaar Ministeriemedewerkers – Noord-Holland Noord, zowel de diverse corrumperende rechters, danwel overige afdekkende individuen werkzaam bij de rechtspraak, lopen hoe dan ook vanaf heden zwaar gezichtsverlies op. 

Dat het UWV-tuig zowel als de Gemeente Castricum in een samenzweringsconstructie met de Belastingdienst, zowel met het Univé een catastrofe veroorzaakt hebben, danwel met chantage (wederom) een ernstig strafbaar feit begingen dat gestoeld is op valsheid in geschrifte, zowel met domiciliefraude, gepleegd door o.a. de personen P. van Linden - T. Mans, die nog meer strafbare feiten op hun naam hebben. Namelijk: Misbruik maken van macht, waarvan akte.

Dit wegens het in herhaling toegepaste van de (nul) euro-misdaad door het UWV - de Gemeente Castricum met het negeren van de wettelijke vrijlating. Dit nogmaals gestaafd op al eerder begane misdrijven, waaronder domiciliefraude, het plegen van een reeks van strafbare feiten die vastgelegd zijn in 28 strafaangiften.

Ik, Rietveld, zal deze week de huur opzeggen van ‘n laatste door hem ingerichte woning te Castricum. Dit om deze stap in gang te moeten zetten wegens 6 maanden nul euro aan inkomen door het UWV-tuig. Dit zal niet meer door Rietveld worden herzien of teruggedraaid. Ook deze stap, om deze te moeten maken beslissing; waarvan akte! 

Onderbouwd door TE KUNNEN BEWIJZEN VAN MISDRIJVEN TOEPASSEN DOOR DE GEMEENTE CASTRICUM, tevens te weigeren Rietveld een van toepassing zijnde bijstand- uitkering OPZETTELIJK TE WEIGEREN geeft Rietveld zeer transparant aan P. van Linden, zowel T. Mans dat Rietveld niet graag in jullie van misdrijven OVERLOPENDE SCHOENEN zou willen staan.  Dan wel opzettelijk reeks misdrijven af te dekken, en al jarenlang, niets minder.

Tot slot het verzoek aan Dokter D. Coppoolse, zowel Dhr. R. Schouten, hen vriendelijk doch dringend te verzoeken het Art 162 Strafvordering ten uitvoer te brengen, met aangiften te doen aangaande de misdrijven aan hen bekend, van o.a. UWV-tuig, danwel de Gemeente Castricumse oplichters in beginsel.

Uiteraard staat het individu als T. Mans, zowel P. van linden met de overige roedel van hoogwaardigheidsbekleders als rechters vrij om tegenaangiften tegen Rietveld te doen. Maar ik schat in dat je ondergetekende daar een dienst mee zal bewijzen. Kort samengevat UWV-tuig denk niet 000.1 procent dat je Rietveld door een reeks nieuwe strafbare feiten toe te passen, waaronder mij te chanteren met 6 maanden nul euro aan inkomen, jullie Rietveld zover krijgen dat hij jullie opzettelijk veroorzaakte puinhopen nog gaat opruimen, dan wel herstellen. Opzettelijk met misdrijven toepassen, veroorzaakt ook door R. Mud - Officier van Justitie te Noord-Holland, dan wel B. Steensma - Hoofdofficier, verwijs ik hier o.a. naar de ordner van Mud-Kloosterman, de ordner Openbaar Ministerie in Den Haag. Dat betreft nog een kwalificatie met een 10 hoger!      

Hoogachtend voor Dokter D. Coppoolse, dan wel Dhr. R. Schouten, voor rest betreft:

van toepassing zijnde Hoogachting (nul) en niets meer.

Rietveld - Castricum - 31-10-2016

mail : ruudrietveldvertelt@hotmail.com

P.s. P. van Linden, dringende opmerking: ik zou maar zeer snel nu zorgdragen voor een aangepaste woning in zorgcentrum de Santmark, daar ik (jou) o.a. volledig aansprakelijk houd voor inmiddels 6 maanden geen enkele vorm van financiële bijstand. Het laatst huis van Rietveld te Castricum is bijna door mij opgezegd, en wat opgezegd is door Rietveld is ook definitief. 

Mijn medicatie is niet meer te krijgen doordat ik de zorgverzekering kwijt ben. Huizen kwijt, Medisch Team kwijt, overige enorme ravage en schade die opzettelijk veroorzaakt is, zit in een enorme schadeclaim verwerk op persoon (en) waaronder P. van Linden / T. Mans / Schreutelkamp / UWV-tuig, en de overige misdrijvenplegers van het ergste soort


From: noreply@informatierijksoverheid.nl
To:
ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: SPOEDEISENDE AANVULLING t.o.v. reactie van Mw. Lotte Fleuren ,
Date: Mon, 31 okt. 2016 10:49:02 +0100

Bedankt voor uw e-mail.

 
Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen twee werkdagen een reactie tegemoet zien.
 
Uw kenmerk is E3350550
 
Met vriendelijke groet,
 
Informatie Rijksoverheid


From: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
To:
ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: FW: Verzoek met spoed Interventie door Minister Veiligheid Justitie mr. A. van der Steur met overig zijnde mededeling.
Date: Fri, 28 Oct 2016 09:58:11 +0200

Ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J)

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
Telefoon: (070) 370 79 11 
E-mail: via het 
contactformulier op de website, zoals heeft plaatsgevonden

Minister: mr. G.A. (Ard) van der Steur (VVD) - (Per aangetekende Post in handen)

Castricum 28 - 10 - 2016

Inzake : Spoedeisend verzoek tot Interventie toepassen aan Minister A. van der Steur ( art 162 Strafvordering - mr. J. Recourt - gesprek met Rietveld )

Ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J)

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: (070) 370 79 11
E-mail:  Heeft plaats gevonden via vorm van mail bericht zoals door Veiligheid Justitie is vorm gegeven.

Geachte Minister: mr. G.A. (Ard) van der Steur (VVD) / mr. J. Recourt - Veiligheid - Justitie,  ( art 162 Strafvordering )

Naar aanleiding van ernstige strafbare feiten en toepassen daarvan door het UWV - Buitenlandse Zaken / Gemeente Castricum  / Justitie / Politie - Advocaten en Deurwaarders, in samenzweringsconstructie in lengte van jaren op ondergetekende, dan wel wat zijn (Familie was op Bali Indonesië). Zowel vanaf jaar 2010 met dode, danwel bijna dode getuigen en eiser, waarbij ondergetekende tot 3 maal, toe tot heden oktober 2016 diverse levensreddende operaties heeft moeten ondergaan, zowel op Bali, als in Nederland.

Dat het Openbaar Ministerie Noord-Holland inmiddels vanaf 16 oktober 2001, tezamen met een aantal zwaar corrumperende rechters tracht in lengte van jaren ernstige strafbare feiten af te dekken, ten koste van per dag meer en meer lichamelijk letsel op te lopen, zowel maatschappelijk tot over de ontoelaatbare grens; meet een financieel sloopproces.

Daarbij mijn huis, zorgverzekering, verlies van medisch specialisten, met daarbij komende het niet verkrijgen van cruciaal belang zijnde medicatie voor ziekte van Parkinson 22 jaar trombose en hart/long letsel. Dit laatst genoemde Letsel is opzettelijk toegebracht op Bali door de UWV-misdrijvenplegers tezamen met Buitenlandse Zaken. Dit door ondergetekende 9 maanden opzettelijk de voor hem cruciale, of de leven verlengende medicatie te onthouden. Zie de bewijzen.

Omdat met veel effectiviteit door het UWV, zowel als de Gemeente Castricum en de Belastingdienst opzettelijk domiciliefraude is toegepast, danwel met oplichting en valsheid in geschrifte en knevelarij en opzettelijk ernstig lichamelijk letsel toebrengen, met oplopend zware misdrijvenstructuur, die in lengte van jaren is toegepast tot heden 28-10-2016. Dit, door het UWV tezamen met Gemeente Castricum) dan wel Univé. Rietveld verwijst naar de laatst genoemde 2 instanties betreffende de uitspraak van de Raad van State, aangaande domiciliefraude, en dit vaker toepassen door de Gemeente Castricumse oplichters, waarbij T. Mans, zowel P. van Linden een hoofdrol spelen tot op heden; en daar moet het ook bij gaan blijven.

Tot slot, ondergetekende verzoekt U minister van Justitie, dan wel Top ambtenaren bij de Rijksrecherche aangestuurd door interventie van U mr. A van der Steur per omgaande Strafrechtelijk te gaan vervolgen :

B. Steensma - Hoofdofficier van Justitie Noord Holland.
R. Mud - Officier van Justitie in lengte van jaren een Spin in het Misdrijven ( afdek web misdrijven - zaken tegen Rietveld & Familie ) waarvan akte.
G. van Zeben de Vries - gedetacheerd rechter bij het CRvB te Utrecht.
Mr. drs. Simons - President CRvB te Utrecht.
M. C. van Rijn - rechter te Alkmaar.
B. Liefting - Voogd rechter te Alkmaar.
H. A. Schotman - rechter te Alkmaar.
W.J.J. Beurskens - rechter te Maastricht
E . J. van der Molen - voormalig President Rechtbank Alkmaar - Noord - Holland.
T. mans - Burgemeester te Castricum.
P. van Linden - Procesregisseur afdeling Welzijn te Castricum
J.W. Schippers verleden Politie - Castricum - Duinstreek'.
P. Kloosterman verleden Politie - Castricum - Duinstreek
Mw. Brouwer - Nes verleden Politie - Castricum - Duinstreek
Mw. Hogendijk - Politie Noord - Holland Noord
Ir. L. Klijnsma - Buitenlandse Zaken - Jakarta 2007 - 2011
T. Martens - Buitenlandse Zaken - Den Haag 2007 - 2016
M. Assenbroek - Buitenlandse Zaken - Den Haag 2007 - 2016
A. Monsch - UWV te Amsterdam Sloterdijk
L. Howell - UWV te Amsterdam Sloterdijk
J. Hovestad - UWV te Alkmaar
M. Pronk - UWV te Alkmaar
S. Bos - UWV te Alkmaar
S. Baldinger - Deurwaarder te Alkmaar
VAN DER MEER & PHILIPSEN te Alkmaar

Kluiver - Deurwaarder te Alphen aan de Rijn

Ramona Batta te Maastricht

Schreutelkamp - Belastingdienst te Amsterdam

De overige types van ernstige aard, danwel degoutante misdrijvenplegers, geeft Rietveld aan in een vrijwel niet te bevatten, danwel vernietigend dossier van ruim 15 ordners, die in het verloop van de verzochte interventie betrekking hebben op strafvervolging door Rietveld. Dit als dringend verzoek geplaatst bij U minister A. van der Steur, als allerlaatste middel om een catastrofale finale door Rietveld in te zetten tegen wederpartijen door Rietveld, die te voorkomen.  W.A.

Ik verwijs in het bijzonder naar de
gesprekken die gevoerd zijn tussen J. Recourt PVDA – in de Tweede Kamer en mij, ir. R.A.A. Rietveld, zowel als naar de ruim 30 strafaangiften met ernstige strafbare feiten waaronder 59 dode eisers opvoeren tegen Rietveld, als begin van een inmiddels 15 jaar lang zijnde nachtmerrie en misdaadscenario, waarvan akte.

Hoogachtend R. A. A. Rietveld 
Post - Inschrijfadres :
An........raat 3......
190.. PH
Castricum