Where are all those billions of dollars and euro's coming from ...? Do we have to pay interest rates over money we created ourselves...?

Buitenlands Nieuws

OECD . . . English  . . . SDN <===>  Money   . . . Robinson Crusoe   . . . EuroStaete

Amerika krijgt nog spijt van bijstandsbesluit

Brief aan de minister van Arbeid in de VS

Van: sdn@planet.nl
Datum: 05/08/99 09:46
Onderwerp Afschaffing bijstandswet in de VS (Forum 5 augustus)

Huizen, 5 augustus 1996

De Volkskrant
brieven@volkskrant.nl
Geachte redactie,

Met hoogleraar politieke wetenschappen aan de universiteit van New York, Frances Fox Piven, ben ik het eens dat de Verenigde Staten op een sociale ramp afkoersen. De afschaffing van de toch al zo minimale bijstandswet kan alleen maar leiden tot een grote groep DESPERADO'S die om te overleven alle wetten zullen negeren. De criminaliteit in Amerika is nu al zo hoog, dat ruim anderhalf miljoen mensen in de gevangenis zitten. Ik vermoed dat door de afschaffing van de bijstandswet de criminaliteit spoedig zelfs zal verdubbelen. Het percentage gevangenen in Amerika is, ondanks de enorme uitbreiding van het aantal cellen in Nederland, inmiddels twaalf maal zo groot als in Nederland.

Ik voorzie helaas, evenals Frances Fox Piven en haar mede-auteur Richard Cloward, dat de VS afstevenen op een sociale revolte die gelijkenis kan vertonen met de Franse Revolutie van 1789. De guillotine van de aanhangers van Statenlid Robespierre deed zijn sanerend werk om de samenleving van toen te bevrijden van een feodale elite die het 'gewone volk' beschouwde als slaven en lijfeigenen. Vandaag zien we met de ideologische bewieroking van de vrije markt en in een wat andere vorm iets dergelijks in de VS ontstaan. In een vertraagde, minder drastische vorm ook wel in Nederland. De elite in Amerika wenst zelfs de 0,8 procent van het Bruto Binnenlands Product dat de bijstandswet kost alsnog in te pikken, hoewel ruim 10 procent van de bevolking in de VS daarvan moet zien rond te komen. De huidige massale armoede, ook voor mensen met werk, zal scherp toenemen. De tweedeling van de maatschappij tussen HAVE ALL en HAVE NOTHING wordt door ondertekening van het conservatieve wetsvoorstel door president Clinton van rechtswege bekrachtigd, hetgeen feitelijk een schandalige zaak is.

De conclusie is duidelijk: Amerika stevent af op een sociale ramp waarvan de eerste tekenen met grote bomaanslagen duidelijk waarneembaar zijn. Ik ben dan ook heel gelukkig om GEEN Amerikaan te zijn, waarvan ik blijk heb gegeven in een open brief op het internet. Zolang we uit Amerika overgenomen misvattingen over het heil van de vrije markt - bij mensen als Frits Bolkestein - tijdig kunnen ontzenuwen, zal de sociale ontwrichting in Nederland niet zo'n vaart lopen. Artikelen als die van Frances Fox Piven in de Volkskrant zijn daarvoor van ultiem belang. Ook het internet, via welk medium deze reactie aan de Volkskrant is gericht, levert een flinke bijdrage aan de sociale discussie. Deze bijdrage en die van veel andere denkers, schrijvers, sociaal- en milieubewuste mensen, zetten hun visie vandaag op het openbare Internet waar gelukkig geen ruimtegebrek bestaat. De site van de Stichting Sociale Databank Nederland (SDN) op (www.sdnl.nl) is daarvan een goed voorbeeld. De open brief op het internet aan de Onderminister van Arbeid, Robert Reich, sluit naadloos aan bij het artikel van Frances Fox Piven in de Volkskrant van 5 augustus 1996.

R.M. Brockhus (secretaris St. Sociale Databank Nederland)

(brieven aan Forum, de Volkskrant)