Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

EssentiŽle Vragen voor in het pleidooi van 12 januari 2012

 1. Geen enkel argument van mr. Kuijpers heeft betrekking op het waarom van het kortgeding waarmee alles begon.
 2. Nergens wordt een citaat gegeven van welke beschuldiging dan ook gedaan door de SDN.
 3. Alle beschuldigingen van Kuijpers c.s. gaan over de staatsgevaarlijke activiteiten van de SDN. Maar welke dan?
 4. Wat heeft dat te maken met de zogenaamde schade die Harff en Kuijpers zouden hebben geleden?
 5. Harff is inmiddels naar het buitenland vertrokken met onbekende bestemming en Kuijpers is geschorst zonder nog geroyeerd te zijn.
 6. De dwangsommen zijn uitsluitend het hoofddoel van het duo list en bedrog.
 7. Dat Kuijpers een oplichter is was voor 1,6 miljoen kijkers van TROS-Opgelicht uitermate helder, maar de heren lopen nog steeds vrij rond en waarom, terwijl vooral Brockhus en zijn oud-bestuursleden zo gevaarlijk lijken te zijn dat zij direct moeten worden opgesloten en in elk geval financieel uitgekleed om de activiteiten te laten ophouden.
 8. Rechter: Mr. Kuijpers, geeft u eens een citaat van dhr. Brockhus waardoor uw kortgeding werd uitgelokt!
 9. Rechter: Mr. Kuijpers, geeft u eens een citaat van dhr. Kucharek zonder dat door u daartegen werd geprotesteerd!
 10. Rechter: Mr. Kuijpers, waarom hebt u geen actie ondernomen tegen Kucharek die de uitspraken deed, maar wel tegen de SDN?
 11. Waarom benutte geen enkele rechter het recht om een minimale onbedoelde omissie te corrigeren om dwangsommen af te wijzen?
 12. Waarom gaf de rechter niet aan om dat recht van correctie toe te passen? Wist onze advocate dat niet?
 13. Wie was de minister die mr. Harff aangaf in diens pleidooi om de SDN stevig aan te pakken?
 14. Het fourneren van het 18-delig dossier is door de SDN gedaan. Maar heeft mr. H.F.C. Kuijpers ook gefourneerd?
 15. Wie bij het Gerechtshof Den Haag heeft voorgesteld om de 18 ordners voortijdig terug te laten halen door de SDN?
 16. Hoe vaak is het voorgekomen dat een te fourneren dossier vóór de zitting aan de inbrenger werd aangeboden door de griffie voor terugname?
 17. Is dat wegens invloed van binnen de organisatie of daarbuiten? Dat is zeer essentieel m.b.t. de integriteit!
 18. Is een relatie te leggen tussen de griffie met dit aanbood en de heer Kuijpers en/of mr. de Bruin? Zo niet, wie dan wel?
 19. Is er verschil tussen de SDN als platform en dhr. Brockhus t.a.v. commentaar op de site?
 20. Zijn de grondwet en het EVRM niet meer van toepassing m.b.t. de meningsuiting na een vonnis?
 21. Kan een rechterlijke uitspraak dat journalistieke recht in een civiele zaak uitschakelen?
 22. Waarom loopt Brockhus nog vrij rond gezien de zware beschuldigingen van de tegenpartij?
 23. Wat hebben die aantijgingen van doen met het weerwoord dat geweigerd is door mr. Kuijpers n.a.v. het interview met dhr. G. Kucharek?
 24. Welke gevaar loopt de maatschappij door de publicaties bij de SDN, gezien de niet relevante aanklachten van Kuijpers en Harff?
 25. Waarom klaagt nooit iemand over wat er op de site gepubliceerd staat?
 26. Zijn de 60.000 euro nog beschikbaar op de derdenrekening van Harff of Kuijpers?
 27. Gezien de oplichterspraktijken van mr. Kuijpers (TROS-Opgelicht) is daarover twijfel.
 28. Is het redelijk om niet alleen de dwangsom en de kosten terug te laten betalen maar ook een vergoeding voor het leed dat drie jaar met juridische terreur werd en wordt veroorzaakt?
 29. Het imago van de rechtspraak is duidelijk zwaar beschadigd en wordt dat steeds meer wanneer de integere functionarissen blijven zwijgen en de beerput dicht blijven houden.
 30. Is het voor het komende pleidooi aan te bevelen om de zaak van Gerard Kucharek met dossier en al toe te voegen. Immers, die zaken zijn verknocht met het beschamende proces tegen de Sociale Databank Nederland.

De vraag is: Waarom moet Kuijpers consequent winnen en de SDN samen met de (oud)-bestuurders, ondanks de feiten alsmaar verliezen en financieel kapot gemaakt worden?

Antwoord: De SDN probeert de Advocatenwet te laten aanscherpen, zodat advocaten - die vaak rechter- of raadsheerplaatsvervanger zijn - in civiele procedures, ongestraft mogen liegen, lasteren, beschuldigingen, vervalsen, meineed en karaktermoord plegen, zonder dat de rechter daar strafrechtelijk iets tegen doet. Dit ondanks 162 Sv van het wetboek van strafvordering; en daardoor zelf medeplichtig worden aan de door advocaten ingebrachte laster, smaad en ongegronde beschuldigingen. De zaak Kuijpers/Harff staat bol van die strafbare beschuldigingen waartegen nu nog geen enkele rechter het heeft durven opnemen en daarover aangifte te doen bij de politie of de hoofdofficier van Justitie, hoewel wettelijk verplicht.

Nergens op de site van de SDN vindt u valse beschuldigingen of scheldkanonnades, danwel aanvallen op de integriteit van een persoon. Wel scherpe kritiek en onthullingen over dat wat verbeterd moet worden volgens democratische regels en wetten. Zowel de Nederlandse wetten als die van Europa met verdragen die prevaleren boven de nationale wetgeving. Hoogst merkwaardig is ook het gegeven dat art. 120 van de Grondwet diezelfde grondwet compleet uitschakelt, waardoor de rechterlijke uitspraken niet getoetst mogen worden aan de grondwet. Nederland is het enige land in de EU dat een constitutioneel hof ontbeert om de rechtspraak te kunnen toetsen aan de nationale en internationale wetten. Het gaat hier om een miljardenzaak waar tot nu toe niemand zich aan waagt. Alleen de media en de Tweede Kamer zijn in staat om de kat de bel aan te binden. Particulieren bereiken in dit opzicht helemaal niets, ondanks de schijndemocratie op dit punt.

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

P.s.,
Deze twee onderstaande brieven zijn aan het Gerechtshof toegezonden die nu op persoonlijke titel en als redacteur van de SDN vooraf aan het pleidooi van 12 januari op rol staat. Gezien de ervaringen met het zogenaamde recht geven wij de media en de politiek inkijk in de juristerij die goudeerlijke mensen terroriseert om geld te kunnen afpersen met juridische handigheden, danwel trucs en leugens. Een advocaat zei mij persoonlijk ooit eens: "Nergens wordt zo hard gelogen als in de rechtszaal!".

Dat liegen en bedriegen wordt feitelijk gedaan door de advocaat die als procureur optreedt. Die weet donders goed hoe en waarom hij de boel probeert te belazeren, en veel rechters dat al te vaak gewoon laten gebeuren, zoals iedereen dat kan zien in het videoverslag van het kortgeding tegen de SDN en haar oud-bestuurders. Met recht, integriteit, ambtseed en rechtspraak heeft dat allemaal niets van doen. Wij nodigen deskundigen, politici en journalisten uit om aanwezig te zijn om het verloop van dit proces te volgen. De belangen hierachter zijn gigantisch. Zie: Job Cohen.