Ondernemers met een beslag op het vermogen zijn rechteloos t.a.v. de rechtsgang

Stidag . . . SDN . . . Klokkenluiders . . . Antecedenten Juristen . . . Deurwaarder . . . Rechtspraak

Stop zinloos geweld en verdachtmakingen rond faillissementen

  (klik)


  Het beslag op vermogen door curatoren gelegd maken
  ondernemers of bestuurders rechteloos en monddood

  Met verdachtmakingen en valse beschuldigingen worden
  concurrenten met 'n ondeugdelijk beslag uitgeschakeld


  Ing. A.N.M. van der Voort
  Dollard 11
  8032 KA -Zwolle
  Tel. 03 84 53 02 05
  Fax 03 84 54 84 66

  Nederland heeft ruim 300.000 kleine en middelgrote ondernemingen waarvan er plm. 3500 per jaar failleren. Conservatief ingeschat zijn er plm. 300 zelfdodingen te betreuren als gevolg van de problematiek, voortvloeiend uit deze faillissementen.

  Ik heb met de onderstaande ervaring mij verenigd met andere gedupeerden en gefailleerden. Er is nu een intensieve communicatie tussen mijzelf, politieke partijen, kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen, ministeries, universiteiten, scholen en kenniscentra. Ook met leraren, hoogleraren, bijzonder hoogleraren, openbaar aanklagers, officieren van justitie en vele, vele anderen heb ik contact over dit onrecht.

  Als conclusie meen ik te kunnen stellen, dat de problemen als hieronder weergegeven erkend worden. Die kunnen slechts in een versnelling komen bij voldoende en brede aandacht. In het bijzonder middels publicatie van dit probleem, waarvan de oplossing zo simpel is. Namelijk toegang tot de rechter.

  Vertrouwende u correct te hebben geïnformeerd teken ik en zie uw berichten met belangstelling tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  A.N.M. van der Voort.


  De rechtspraak in de beklaagdenbank

  • De tijdschriften en dagbladen stonden er onlangs bol van, in 75 procent van de faillissementen is fraude gebleken, fraude in het spel, het lezende publiek denkt daarbij direct aan zakkenvullers zoals bij veelal grote ondernemingen; jammer want de waarheid is "schrijnend " anders.
  • In 75 procent van de faillissementen spreekt de curator bestuurders/ondernemers aan voor mogelijk of kennelijk onzorgvuldig bestuur of faillissementsfraude, het gevolg is het leggen van beslag op vermogen en inkomsten van die bestuurders/ondernemers.
  • Het overgrote deel van die bestuurders/ondernemers dreven een kleine of middelgrote onderneming, waarvan de meeste voldoende verzekerd waren en/of gereserveerd hadden voor calamiteiten zoals de wetgever dat voorzag, en dat zij zich beslist niet schuldig hadden gemaakt aan onzorgvuldig bestuur of faillissement fraude, blijkt uit onderzoek.
  • Van de een op de andere dag wordt er beslag gelegd op inkomen en vermogen en zijn deze bestuurders/ondernemers alle regie kwijt Zij kunnen zich "niet" verdedigen zoals elke andere burger dat "wel" kan.
  • Zij kunnen zich niet verweren en rehabiliteren tegen deze veelal valse of valselijk opgemaakte beschuldigingen. Beschuldigingen waarvan de oorsprong meestal te zoeken zijn in wrok, jalousie of concurrentie overwegingen.


  februari 27, 2002

  • Zowel art. 6 van het EVRM, art. 18 van de grondwet en de wet op de rechtsbijstand garanderen de toegang tot de rechter, echter : als het vermogen of inkomen een grens te boven gaan dan wordt men geacht zich zelf te kunnen bedruipen, men gaat daar voorbij aan het feit dat daar beslag op kan liggen zoals ook de Raad Van Staten op 20 november 2000 daar geen rekening mee heeft gehouden en er geoordeeld is dat er van geen rechtsbijstand of toevoeging sprake kan zijn met een bedrijfsmatige achtergrond.
  • Toegang of hulp van een afgesloten rechtsbijstand verzekering blijft achterwege omdat verzekeraars slechts enkel onzekere voorvallen verzekeren (risico ), kennelijk of mogelijk onzorgvuldig bestuur wordt dan ook gezien als een zeker voorval.
  • Het gevolg, een veroordeling zonder tegenspraak of verdediging, waarbij op een legale wijze de bezittingen van deze bestuurders/ondernemers verkregen worden, aldus kan de rekening van de curator worden voldaan en is tevens fraude of onzorgvuldig bestuur aangetoond.
  • Voor vele bestuurders die daardoor van de een op de andere dag familie, vrienden, relaties, vermogen, inkomen en toekomst kwijt raken, zij die tot voor kort als motor van onze economie waren bestempeld, is dit verworden tot een nachtmerrie, zij moeten op dat moment veelal rond komen van een uitkering ( als ze die al hebben zoals ik ) van onder het sociaal minimum ( 1448,10 ), zonder aanvullingen, subsidies of bijpassingen, en aldus zijn zij niet in staat om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Inmiddels zijn er zoals in mijn geval ruim 1000 uren besteed door FIOD en ECD, deze inzet was echter niet genoeg om de beschuldigingen te handhaven of te staven, ondanks dat kon ik geen toegang krijgen tot de rechter om dit hem mede te kunnen delen.
  • Velen gaan dan net als ik ook in privé failliet, velen verliezen elk rechtsgevoel, worden dakloos, gaan zwerven, verliezen het contact met familie, vrienden relaties en buitenwereld, zij vallen in een onpeilbare diepte, zij hebben geen toekomst en vinden geen gehoor bij overheid of sociale zaken en voor velen van hen is dit dan ook een aanzet tot zelfdoding.
  • Vraag blijft: zoveel zinloos geweld, let wel de overblijvers hebben levenslange gevangen schap, wie heeft dit bedacht en de rechter hiervoor volmacht gegeven, het recht van verdediging was toch een mensenrecht ??????

  Naschrift:

  • Van der Voort uit Zwolle heeft na drie jaar speurwerk als een van de gedupeerden met financiële hulp van derden en lotgenoten op eigen kracht om een oordeel gevraagd van/aan het Europese Hof Voor de Rechten van de Mens te Straatsburg op 21 december 2001 ontvankelijk is verklaard en waaraan het nummer 1650/02 op 22 januari 2002 is toegekend.
  • Van der Voort heeft eveneens een schadeclaim ingediend bij de Staat der Nederlanden op 8 december 2001 en op daarbij ook op eerherstel aangedrongen.
  • Van der Voort heeft inmiddels 2 hartstilstanden gehad in 2001 als gevolg van stress en het zich niet kunnen voorzien van ( bijzondere ) bijstand voor de nodige verpleeg- en verplaatsing middelen als gehandicapte en kosten van levensonderhoud in het bijzonder.