R.I.V.M. bevestigt impregneerbedrijf Carl Tissen, dat personeel en omwonenden
erfelijk vergiftigd worden met kankerverwekende stoffen als arseen en chroom


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Aangifte wegens het overtreden van milieuwetten


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


   CARL TISSEN IMPORT EXPORT BV

   Houthandel - Houtverduurzaming - Stoomfixatie
   Gespecialiseerd in boompalen en gefreesd grenen rondhout

    Kiwa

  
          Lommelsedijk 8  
  5575 XD Luyksgestel - Holland
            Postbus 5
  5575 ZG Luyksgestel - Holland
      Telefoon (0487) 541505        De Officier van Justitie 	         
        Fax (0497) 542415        Mr. A.M. Fransen
       Telex TimoX NL 61602        Postbus 84500   
      Bank: ABN-AMRO Bergeyk        1080 BN Amsterdam
     Rekeningnr. 48.34.83.338     
       Postrekening 3013016
     BTW nr. NL 007580356 B01
  

  Aantekenen. _ _

  Luyksgestel, 28 maart 1994. _ _

  Edelachtbare,

  Hierbij doe ik schriftelijk aangifte van gepleegde strafbare feiten door:

  • R. Leegwater, Walevest 5. 3311 AD Dordrecht.
  • H. Leegwater. Verlaat 9. 1704 JN Heerhugowaard.


  A.
  R. Leegwater.

  Hierbij doe ik aangifte van de volgende gepleegde strafbare feiten gepleegd door R. Leegwater.

  1. Het bedrijf LAPORTE WOOD PRESERVATTON gevestigd in Barrow-Furness in Engeland aan de Park Road is een bedrijf dat impregneermiddelen maakt.
   Dat bedrijf heeft af en toe een storing in het bereidingsproces.
   Het dan gefabriceerde chemische product is niet geschikt om er impregneermiddelen van te maken.
   Dit chemische product wordt om die reden tegen een zeer sterke gereduceerde prijs verkocht en vervoerd onder VN-nummer 2927 (Prod. 1+2+7+9)'. Hieruit kan worden opgemaakt dat het een giftige, bijtende vloeistof betreft welke niet elders is genoemd. waarvan de ADR voorschriften en de gevaren niet bekend zijn. Het betreft om die reden een chemisch afvalproduct.

  Techmil Management & Technologie B.V. met bestuurder EREL-B.V. (Prod.3 + 3a) met bestuurder R. Leegwater (Prod.4) koopt dit chemische afvalproduct en verkoopt het als impregneermiddel onder TMT-2000, toel.nr. 10839N (Prod. 5+5a) aan:
  • H. Leegwater Houtbereiding B.V. Verlaat 9, 1704 JN Heerhugowaard (Prod.6)
  • Van Gooi BVBA, Grotenhoutlaan 9, Industriezone 4, B-2300 Turnhout (Prod.7)
  • De Houtbereidingsunie B.V. Postbus 68. 6960 AB Eerbeek. (Prod.8)

  Opmerkelijk hierbij is:

  • dat C. Kuyken int. Transport B.V. de transporten van Barrow?Furness in Engeland naar Luyksgestel (Prod.9), van Luyksgestel naar Heerhugowaard (Prod.6), naar Eerbeek (Prod.8) en naar Turnhout (Prod.7) moet factureren aan LAPORTE KENWOOD AB Mr. L. Wilhelmsen, P.O. Hor 13082 525013 Helsingberg in Zweden.
  • dat C. Kuyken int. Transport B.V. de facturen van Barrow?Furness in Engeland naar Luyksgestel (Prod.10) van Luyksgestel naar Heerhugowaard (Prod.11). naar Turnbout (Prod.12) moet sturen aan Techmil Management & Technologie B.V., Buiten Walevest 5, 3311 AD Dordrecht.

  Er worden zelfs chemische afvalstoffen als impregneermiddel geleverd die zo slecht zijn dat er absoluut niet mee te impregneren valt. Deze worden dan retour gezonden naar Engeland. Zie hiervoor bijgevoegde brief van 11 januari 1993 van C. Kuyken B.V. aan R. Leegwater van Techmil Management & Technologie B.V. met bijbehorend factuur no. 930286 en filenr. 43920 (Prod.13).

  Techmil Management & Teenologie B.V. heeft een toelating van het Bureau Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen uit Wageningen onder TMT-2000. toel.nr. 10839N (Prod. 5+5a). Dit impregneermiddel is vrijgegeven onder VN-nummer 2902 (Prod. 5a+5b+5c). VN-nummer 2902 betreft een bestrijdingsmiddel, vloeibaar vergiftig niet elders genoemd waarvan de ADR voorschriften en de gevaren bekend zijn (Prod. la). Omdat Techmil Management & Technologie B.V. betreffend product onder VN-nummer 2927 (Prod. 1+2+7+9) vervoert, betekent dat het een chemisch afvalproduct moet zijn, welke door hen niet mag worden vervoerd. Deze chemische producten werden voorheen door Transportbedrijf Kuyken B.V. uit Luyksgestel getransporteerd en opgeslagen (Prod.14) in opdracht van R. Leegwater, Techmil Management & Technologie B.V.

  R. Leegwater heeft voor Transportbedrijf Kuyken B.V. verzwegen dat de opslag van die middelen overeenkomstig de CPR 15-3 richtlijn moet plaatsvinden ter voorkoming van rampen. De opslaghoeveelheid bedroeg soms 22 IBC's à 1000 liter (1750 kg) per stuk. 1 liter TMT-2000 bevat 305 gr. arseenpentoxide (= 376 gr. arseenzuur) (Prod. 5+5a). Dit betekent dat daar geruime tijd temidden van woningen 22.000 x 376 gr. arseenzuur 8270 kg. arseenzuur opgeslagen heeft gelegen. Bij een opslag van 500 kg. arseenzuur kan er, ingeval van een calamiteit (brand), al een ramp ontstaan van een omvang van die in SEVESO.

  C. Kuyken heeft dit allemaal niet geweten. R. Leegwater heeft deze informatie met opzet voor C. Kuyken achtergehouden. C. Kuyken valt om die reden niets te verwijten. Temeer omdat C. Kuyken hiervan zelf aangifte heeft gedaan bij J. Hurkmans, Veld- en Milieupolitie in Boxtel en in afstemming met J. Hurkmans deze chemische producten door Transportbedrijf Den Hartog B.V. uit Moerdijk heeft laten afvoeren en laten opslaan (Prod.15).

  Uit vorenstaande kunt U opmaken dat R. Leegwater directeur van Techmil & Technologie B.V. met opzet

  • handelt in chemisch afval
  • opdracht geeft tot het transporteren van chemisch afval van, naar en door bedrijven zonder vergunning.
  • opdracht geeft tot de opslag van chemische producten in strijd met de CPR 15?3 richtlijn en het Besluit Risico's Zware Ongevallen. chemisch afval verkoopt aan impregneerbedrijven onder het mom van toegelaten impregneermiddel TMT?2000 met als doel het via hout als drager diffuus in ons milieu dumpen (art.173a WsS).

  Ik verzoek U daarom R. Leegwater te straffen overeenkomstig de zwaarte van deze gepleegde strafbare feiten (misdrijven).

  N.B. Van genoemde IBC-containers en etiketten met daarop VN-nr. 2927 heb ik diverse foto's ter Uwer beschikking. Indien U dat nodig acht wil ik U die gaarne tonen en daarbij de benodigde uitleg geven.


  1. TMT-2000, toelnr. 10839N bevat volgens de toelatingsbeschikking 305 gr/l arseenpentoxide (Prod. 5+5a). Dit is onmogelijk omdat TMT-2000 een vloeistof betreft en arseenpentoxide enkel en alleen in de fysische vorm van wit poeder (droge stof) kan voorkomen (Prod.16). In werkelijkheid bevat TMT-2000:
    2 x 141.9 x 305 g/1 = 376 g/l arseenzuur. 229.8
  Voor meer onderbouw zie de aangifte van Ing. A.M.L. van Rooij, welke reeds in Uw bezit is.

  Dit betekent dat er arseenzuur in de verpakking zit. De aanduiding arseenpentoxide op de verpakking wekt dus een onjuiste en misleidende indruk omtrent de samenstelling en schadelijkheid van het bestrijdingsmiddel. Dit is in strijd met artikel 13 van Besch. samenstelling E.D. Bestrijdingsmiddelen, 22 februari 1980. (Prod.17)

  Hieruit valt op te maken dat R. Leegwater directeur van Techmil & Technologie B.V. met opzet:

  • valsheid in geschriften heeft gepleegd jegens de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen toen hij zijn aanvraag heeft ingediend voor de toelating van TMT?2000. Dit omdat hij in zijn aanvraag had moeten vermelden dat TMT?2000 376 gr/liter arseenzuur aan werkzame stof bevat in plaats van 305 gr/liter arseenpentoxide.
  • A1 jaren een niet toegelaten bestrijdingsmiddel vervoert, verkoopt e.d. Dit omdat voor TMT?2000 met daarin 376 gr/liter arseenzuur geen toelatingsbeschikking is afgegeven.

  Ik verzoek U daarom R. Leegwater tevens te straffen overeenkomstig de zwaarte van deze gepleegde strafbare feiten.(misdrijven) N.B. Het woonadres van R. Leegwater is Dopheide 22, 6866 DM te Heelsum.


  1. R. leegwater tezamen met D.W.C. Mouwen adviseren via Techmil Management & Technologie (Prod. 3+3a+3b) al jarenlang het Ministerie van VROM over alles wat met impregneren samenhangt. D.W.C. Mouwen adviseert ook via Techmil B.V. (Prod.3c) al vele jaren het Ministerie van VROM over alles wat met techniek en milieu samenhangt.
   Zowel R. Leegwater alswel D.W.C. Mouwen hebben voor deze diensten van het Ministerie van VROM al veel subsidiegeld (gemeenschapsgeld) mogen ontvangen. Enkel en alleen al voor het subsidieproject KWS 2000 bij Foreco Dalfsen B.V. heeft R. Leegwater f. 200.000, subsidie ontvangen (Prod.18).

  Opmerkelijk hierbij is dat R. Leegwater schrijft dat houtverduurzamingstechnoloog A. Jansen voor de uitvoering van het project is aangetrokken. Dit terwijl A. Jansen hiervan geen weet heeft. Voor meer info hierover kunt U via ondergetekende contact opnemen met A. Jansen. Opmerkelijk hierbij is tevens dat het Ministerie van VROM aan het bedrijf Foreco Dalfsen B.V. f. 800.000,- subsidie heeft verleend voor het KWS-2000 project. Dit terwijl FORECO in ernstige mate het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Post SEVESO Richtlijn) overtreedt daar het niet beschikt over een vereist extern veiligheidsrapport. (Prod.19)

  Het opzettelijk overtreden van de Post SEVESO-Richtlijn is een van de zwaarste milieumisdrijven. Hiermee is vast komen te staan dat je in Nederland zware milieumisdrijven moet plegen om in aanmerking te komen voor grote bedragen milieusubsidie van het Ministerie van VROM. Met betrekking tot het verkrijgen van bovengenoemde subsidies werkt R. Leegwater nauw samen met de Heren Pasveer. Brüring en Werring van het Ministerie van VROM en de Heer Kraayenveld van het Ministerie van Economische Zaken. Hieruit valt op te maken dat door samenspanning grote hoeveelheden gemeenschapsgeld in de vorm van subsidie wordt verleend aan personen en bedrijven die zware misdrijven plegen.

  Ik verzoek U daarom betrokkenen te straffen overeenkomstig de zwaarte van deze gepleegde strafbare feiten (misdrijven).

  N.B.: Het woonadres van D.W.C. Mouwen is Raadhuisstraat 13, 3299 ZG Maasdam.


  B.
  H. Leegwater.

  Hierbij doe ik aangifte van de volgende gepleegde strafbare feiten gepleegd door H. Leegwater, broer van R. Leegwater.

  1. H. Leegwater is de eigenaar/directeur van Leegwater Houtbereiding B.V. in Heerhugowaard.
   Hij koopt het product TMT-2000 voor een prijs van f. 3,54 per kg. van zijn broer. De normale prijs van een goed impregneermiddel is ca. f. 5,25 per kg. H. Leegwater weet heel goed dat het product waarmee hij impregneert niet in orde is, zie opmerking op vrachtbrief CMR 019210 (Prod.13, blz.3). Leegwater Houtbereiding B.V. gebruikt op jaarbasis ca. 80.000 kg. impregneermiddel. De extra winst voor H. Leegwater om met chemisch afval te impregneren is:
   80.000 kg. à f. 1,71 = f. 136.800,~ per jaar.

  Uit vorenstaande en uit hetgeen ik onder mijn aangifte van R. Leegwater heb geschreven kunt U opmaken dat H. Leegwater. directeur van Leegwater Houtbereiding B.V. met opzet:

  • impregneert met chemisch afval met als doel zich te verrijken met zo'n f. 136.800,? per jaar.
  • chemisch afval onder de naam TMT-2000 aanvoert en afvoert in strijd met de Wet Chemische Afvalstoffen. (Prod.13).
  • Chemisch afval in hout perst en in die vorm verkoopt aan derden met als doel het via hout als drager diffuus in ons milieu te dumpen (art. 173a WvS)
  • A1 jaren met een niet toegelaten bestrijdingsmiddel impregneert, in die gevallen het geen chemisch afval betreft. Dit omdat voor TMT-2000 met daarin 376 gr/liter arseenzuur geen toelatingsbeschikking is afgegeven.

  Ik verzoek U daarom R. Leegwater te straffen overeenkomstig de zwaarte van deze gepleegde strafbare feiten (misdrijven).


  1. TMT-2000. toel.nr 10639N bevat volgens de toelatingsbeschikking 305 gr/1 arseenpentoxide (Prod.5 + 5a). Dit is onmogelijk omdat TMT?2000 een vloeistof betreft en arseenpentoxide enkel en alleen in de fysische vorm van wit poeder (droge stof) kan voorkomen (Prod.16). In werkelijkheid bevat TMT?2000: 2x 141?9 x 305 g/1 = 376 all arseenzuur. 229,8 Voor meer onderbouw zie de aangifte van Ing. A.M.L. van Rooij, welke reeds in Uw bezit is. De hoeveelheid arseenzuur welke het bedrijf Leegwater Houtbereiding B.V. kan bezigen en in samenhang daarmee kan opslaan is vele malen?groter ,dan 500 kg. arseenzuur. Voor benodigde berekeningen zie de aangifte van Ing. A.M.L. van Rooij welke reeds in Uw bezit is.

  Hieruit valt op te maken dat H. Leegwater directeur van Leegwater Houtbereiding B.V. met opzet:

  • Het Besluit Risico's zware Ongevallen (Post SEVESO Richtlijn) overtreedt, daar hij niet beschikt over een vereist extern veiligheidsrapport.

  Ik verzoek U daarom H. Leegwater tevens te straffen overeenkomstig de zwaarte van dit gepleegde strafbare feit (misdrijf).

  Mede vanwege het feit mijn bedrijf heel veel schade ondervindt van deze duistere praktijken van R. Leegwater en H. Leegwater verzoek ik U om tot onmiddellijke vervolging over te gaan. Gaarne ben ik bereid U persoonlijk e.e.a. toe te lichten. Tevens verzoek ik U mij van de voortgang van deze aangifte op de hoogte te houden,

  Hoogachtend,

   

  Carl Tissen, Directeur.

  Lommelsedijk 2
  5575 XD Luyksgestel

   

  Bijlage: 63 pagina's.