Brief van Minister de Boer over productaansprakelijkheid aan Carl Tissen


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Aansprakelijkheid voor geproduceerde producten als geïmpregneerd hout, ligt bij producenten

Postbus 30945/ipc 650
2500 GX Den Haag
tel. nr: 070-3304661
fax nr. 070-3391293DIRECTORAAT-GENERAAL MILIEUBEHEER        Carl Tissen Import Export BV
Dir. Industrie, Bouw, Producten, Consumenten  t.a.v. dhr. C. Tissen
Afdeling Producten               Postbus 5
JKK09653.brf                  5575 ZG LUYKSGESTEL

Uw kenmerk Uw brief Kenmerk Datum


3 juli 1996 IBP96040460 19 AUG. 1996

Onderwerp: Productaansprakelijkheid


  Geachte heer Tissen,

In uw brief van 6 juli verzoekt U mij aan te geven op welke grondslag ik U op 21 februari 1995 heb Doen berichten dat de aansprakelijkheid voor geproduceerde producten, in casu geïmpregneerd hout, berust bij de producent. Dienaangaande kan ik U als volgt berichten.

Met de zinsnede over productaansprakelijkheid in de brief van U van 21 februari 1995 werd niets Anders bedoeld dan een verwijzing naar de civielrechtelijke productaansprakelijkheid. Op grond van Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek bestaat er immers een civielrechtelijke (risico)- Aansprakelijkheid van de producent ten gevolge van een gebrek in een door hem geproduceerd Product (artikel 185 t/m 193). Bovendien geldt op grond van de artikelen 175 en 176 een risicoaansprakelijkheid voor producenten met betrekking tot gevaarlijke stoffen en verontreiniging van Lucht, water en bodem.

Hoogachtend,


De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


Margaretha de Boer