R.I.V.M. bevestigt impregneerbedrijf Carl Tissen, dat personeel en omwonenden
erfelijk vergiftigd worden met kankerverwekende stoffen als arseen en chroom


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Open brief aan het RIVM over gebruik van wolmanzouten in hout

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

   CARL TISSEN IMPORT EXPORT BV

   Internationale handel in rondhout en bezaagd
   hout - Houtverduurzaming - Gespecialiseerd in
   boompalen en gefreesd grenen rondhout

  Kiwa

Lommelsedijk 8  
5575 XD Luyksgestel - Holland
Postbus 5
5575 ZG Luyksgestel - Holland
Telefoon (0487) 54 15 05	         
Fax (0497) 54 2415
                  Aan de Weledelgeleerde
                  heer Dr. M.G. Mennen
                  R.I.V.M.
                  Postbus 1,
                  3720 BA BILTHOVEN
Bank: ABN-AMRO Bergeyk     
Rekeningnr. 48.34.83.338     
ING bank Valkenswaard       
Rekeningnr. 65.44.92.944        
Postrekening 3013016
BTW nr. NL 007580356 B01

  Open Brief

Luijksgestel, 24 november 1997.

  Geachte heer Mennen,

  In de eerste plaats wil ik U bedanken voor het aan mij toezenden van het rapport nr. 609021012. "Concentraties van totaal en zeswaardig chroom, arseen en koper in de lucht bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Evaluatie van de risico's voor omwonenden".

  Graag wil ik het volgende over Uw rapport aan U kwijt. Ondanks het feit dat in mijn opvatting Uw rapport wat warrig is en dat - zoals U overigens zelf reeds constateert - diverse metingen zijn mislukt en er geen compleet beeld van de totale emissies wordt gegeven, ben ik evenwel toch tevreden met de meeste van Uw conclusies.

  In het bijzonder wil ik op de volgende passages nader ingaan:

  1. Op bladzijde 10, regel 19 t/m 22 stelt Uw commissie : "Te denken valt aan verwaaien van geïmpregneerd houtstof of aan verspreiding van niet gefixeerde zoutkristallen, of van vloeistofdeeltjes afkomstig van resten impregneermiddel, of van de bij fixatie van het impregneermiddel gebruikt stoom." Dit bevestigt nu mijn stellige opvatting dat deze resten ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet van 12 juli 1962, conform artikel 13, no: 3a derhalve verboden zijn. (zie bijlage. 1. ).

  2. Ik constateer vervolgens dat ook Uw commissie hoeveelheden kankerverwekkende stoffen (chroom en arseen) heeft gemeten, waardoor mijn eigen onderzoek, uitgevoerd door de Eindhovense Bedrijfsgezondheidsdienst, in juiste mate wordt bevestigd. Ik teken hierbij overigens aan, dat mijn onderzoek door deze AEBGD een geheel onafhankelijk onderzoek is geweest, waar dat in Uw geval, gezien de eenzijdige samenstelling van de commissie, ernstig in twijfel kan worden getrokken.

  3. Uw opvatting dat werknemers besmet kunnen raken door deze kankerverwekkende stoffen en dat er onder omwonenden van een houtimpregneerbedrijf in een zekere mate van besmetting voorkomt, kan niet ontkend worden en bevestigt eveneens mijn eigen mening hierover. Dit wordt noch versterkt door Dr. Ir. F.J. Jongeneelen. (zie bijlage. 2.).

  Op grond van het bovenstaande hecht ik er derhalve aan vast te stellen, dat in 1994 de burgemeester van Luijksgestel allereerst in een persoonlijk optreden door mij mondeling te sommeren niet langer gebruik te maken van het nabehandelingssysteem door middel van stoom, hetgeen later werd gevolgd bij college- en raadsbesluit van de gemeente Luijksgestel, een juiste en terechte beslissing hierin heeft, c.q. hebben genomen. Ik meende er goed aan te doen U in deze zin te berichten.

  Dit schrijven heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland.

  Hoogachtend,

   

  Carl Tissen,
  Directeur.

  Lommelsedijk 2
  5575 XD Luyksgestel