Proces verbaal van de Raad van State (houtshredders)


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Proces-verbaal van een zitting van de Raad va StateProces-verbaal van het verhandelde in de openbare vergadering van de Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak
  zaaknummer:   F03.98.1071 e.a.
  
  Naam:      Noord-Brabant
  
  onderwerp:   Houtshredderinstallaties
  
  datum:     di. 21/4 om 14.30 uur
  
  
  tegenwoordig: Str. Hulshof            ,Voorzitter
                           ,lid
                           ,lid
         Hav/Lap
                           ,juristen

Dit proces-verbaal is door de Voorzitter en de aangewezen ambtenaar van de Staat vastgesteld en ondertekend.

  
  Voorzitter: opent de vergadering. aan de orde is het verzoek om toepassing
        van art. 8:81 Awb van de heer Van Rooij.
        Er is onduidelijkheid over het aantal genomen besluiten.
  Verweerder: Aan zeven bedrijven is vergunning verleend.
  Voorzitter: Kopie van de heer van Rooj verwijst naar een verzendlijst.
        Bij de heer Van Rooij is de indruk gewekt dat het om één
        besluit gaat.
  Verweerder: Het gaat om zeven afzonderljke besluiten.
  Voorzitter: Die zijn evenwel niet aan de heer Van Rooij verzonden.
        De verzendlijst bevat slechts zes bedrijven.
  Verweerder: Het was beter geweest wanneer er zeven besluten waren opgestuurd
        naar de heer Van Rooij.
  Voorzitter: Voor deze zitting gaan we uit van ëën besluit.
  Verweerder: Uit de kennisgeving blijkt wel dat er sprake is van zeven besluiten.
  Voorzitter: Uit de kennisgeving blijkt wel van meerder vergunningen maar niet
        van meerder besluiten
  Verweerder: In de kennisgeving wordt wel gesproken van zeven besluiten.
  Voorzitter: Inhoudelijk maakt het niet zo veel uit of we van één
        of zeven besluiten uitgaan.
        Heeft het Ecologisch Kennis Centrum ook een BTW-nummer?
  Van Rooij : Ja, dit zal ik u nog overhandigen.
        - De heer Van Rooij draagt zijn pleitnota voor.
  
   Aanvulling op deze pleitnota:
  • Arseen en chroom zijn zeer gevaarlijke stoffen die dwars door de huid gaan en ingeademd kunnen worden. Ook via voeding kunnen deze stoffen binnenkomen. Het gaat hier om kankerverwekkende stoffen. Dit alles wordt gesubsidieerd via het KOMO-keurmerk. Men moet met deze stoffen zeer voorzichtig zijn, Het is zeer belangrijk dat er op dit punt handhaafbare voorschriften zijn.
  • Gewolmaniseerd en geïmpregneerd hout zijn visueel niet te onderscheiden van zuiver hout.
  • Ook de provincie is van mening dat dit soort houten niet in het milieu terecht mogen komen. Daar ben ik het mee eens.
  • Er zijn bedrijven die slib kunnen combineren met dit soort houten waarbij door bepaalde processen chemische stoffen worden afgebroken. Deze technieken zijn beschikbaar.
  • De heer Van Rooij verwijst naar drempelwaarden uit de NER, waaruit het gevaar van de stoffen in kweste blijkt.
  Voorzitter: Wilt u dat de bodemprocedure ook meteen wordt beslist? Van Rooij : Daar heb ik bezwaar tegen. Voorzitter: Ik zal dit in overweging nemen. Er zijn uiteraard nog meer belanghebbenden. Verweerder: Verweerders dragen hun pleitnota voor. Voorzitter: Wat vindt u van de zaak afdoen in de hoofdzaak (art. 8:86 Awb)? Verweerder: Daar stemmen wij niet mee in. De heer Willems heeft geen verdere opmerkingen. Voorzitter: Bent u het eens met de heer Van Rooij? Willems : Ik heb daar geen specifieke mening over. Wij hebben een beveiligingsinstallatie op onze installatie, zodat geen stof vrijkomt. Wij shredderen weinig bouw- en sloopafval, vooral groenafval. Voorzitter: Buiten uw shredderinstallatie kan geen stof komen? Willems : Ja, van dat stof hadden we zelf veel last. Ook bij stationaire installaties spelen deze problemen. Voorzitter: Hoeveeel procent shreddert u groenafval? Willems : Ongeveer 90 procent. Ik kan mij niet vinden in alle onderdelen van het besluit. Beroep hebebn wij evenwel niet opgesteld. Verweerder: Er wordt relatief weinig mobiel geshredderd. Willems : Dat is mede zo vanwege de kosten. Voorzitter: Hebt u nog overwogen om alle groenafval te laten shredderen? Verweerder: Ook andere houtsoorten dan groenafval zijn aangevraagd. Voorzitter: Het gaat kennelijk om zeer weinig bouw- en sloopafval. Waar blijft het water van de beveiligingsinstallatie? Willems : Dat is een probleem in het geval van vervuild bouw- en sloopafval. Voorzitter: Is een beveiligingsinstallatie voorgeschreven? Verweerder: Nee. Voorzitter: Ik sluit de behandeling af, tenzij u nog behoefte heeft aan een slotopmerking.
  De heer Van Rooij en verweerders hebben geen behoefte aan een slotopmerking. De voorzitter legt aan de heer Willems uit dat een eventuele ver nietiging van de vergunning pas in de bodemprocedure kan plaatsvinden. Voorzitter: Ik sluit de zitting. Het dictum van de uitspraak kunt u over een week telefonisch vernemen.
      de ambtenaar van Staat           De Voorzitter
  ondertekenaars voor de Raad van State