Quiz van de Raad van Kerken over verarming en verrijking

De Armoede groeit snel als gevolg van de slechte economie

Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

In het NOS-journaal bepleitte het Leger des Heils de bouw van 10.000 nieuwe woningen voor daklozen.
Politici en 't Leger des Heils weten niets van 189.000 leegstaande woningen in het hele land: Motie Kuzu
Verder staan in Amsterdam drie Bijlmertorens leeg voor onderdak van alle daklozen in heel Amsterdam

Neen, niet met wapens, en a.u.b. zonder moord en doodslag

Ruud Donker is de luis in de pels van politici
hulpverleners in Zwolle en het Leger des HeilsHr. R.R. Donker 06-05-2006

Walstraat 9a
8011 NR Zwolle
Mobiel: 06-28388351

betreft: eerdere berichtgeving opvang Zwolle, aansluitende informatie

Gericht aan de Overijsselse Ombudsman, te Raalte.

Ik stuur u hierbij nog een overzicht van de gegevens die ik op eigen initiatief verzameld heb,naar aanleiding van de gebeurtenissen die mij zijn overkomen na een onterechte woninguitzetting op 24 oktober 2000 in Almere,en waarbij ik na diverse omzwervingen langs de opvang zonder zorg en hulpverlening en die mij uiteindelijk in Zwolle deed belanden bij de illegale opvang bij de WRZV sporthallen.

Ik werd op 21 april 2002 een sociaal pension in Almere uitgezet op de valse beschuldiging van non-verbale bedreiging van een groep bewoners,maar waar de werkelijke redenen was dat ik vanaf maart 2001 tijdens mijn verblijf in de crisisopvang Perspectief van het Leger des Heils de politiek in Den Haag begon aan te schrijven over de opvang voor dak en thuisloten zonder zorg en hulpverlening,en waar de cliënten financieel worden uitgekleed en van hun uitkering/salaris worden berooft zonder dat daar enige prestatie tegenover word gezet,dit vind niet alleen plaats in de reguliere opvang van het Leger des Heils maar ook in andere privaatrechtelijke instellingen. Dankzij het VVD Tweede Kamerlid Mevr. Elisabeth Meijer kwam ik terecht bij de Hr. Joop van Ommen, directeur van de WRZV sporthallen en beheerder van de illegale opvang die nu in alle nieuwshysterie de 'Herberg " word genoemd.

Na een verblijf van een jaar in de illegale opvang, waarbij de Hr. Joop van °nullen alle hulp toezegde en voor een woning zou zorgen, moest ik voortijdig tot de ontdekking komen dat hij dak en thuisloze zwervers en uitgeprocedeerde asielzoekers gewoon misbruikte voor werkzaamheden in de sporthallen en daarbuiten en waar hij dakloze zwervers die achter de WRZV sporthallen verbleven uitleende aan de gemeente Zwolle voor werkzaamheden onder het mom van sociale activiteiten en dagbesteding.

De Hr. Joop van Ommen staat al vanaf het begin van de opening van de sporthallen de publieke opinie te bespelen en valse emoties op te wekken zowel lokaal als landelijk, dat hij zichzelf een socialist noemt en bevlogen met de zwakkeren in de samenleving. Ik trapte in het begin van mijn verblijf als dakloze man ook in zijn praatjes,maar moest na geruime tijd al lerend erachter komen dat hij de kluit staat te belazeren en er een flamboyante levenswijze erop na houdt op kosten van de Nederlandse belasting betaler en de inwoners van Zwolle.

Ook moest ik tot mijn verbijstering tot de ontdekking komen dat het College van B&W en de gemeenteraad van Zwolle jarenlang zonder een formeel besluit subsidies stond toe te kennen aan de al verlies lijdende begroting van de WRZV sporthallen,en dat na het lezen van de rapportage van de Zwolse Rekenkamer 2004 er nog nooit enig toezicht is geweest is uitgeoefend op de correcte besteding van de subsidies door de gemeenteraadsleden, dit kan ook aan de Tweede Kamer oftewel het parlement in Den Haag worden toegeschreven.

Zodoende heeft zowel het Leger des Heils als de Hr. Joop van Ommen en zijn stichting SSW subsidies ontvangen voor zowel het sportgebeuren als voor de illegale opvang voor dakloze zwervers,maar waar beide nooit zorg en hulpverlening hebben verleend tot op de dag van vandaag,het RIBW Zwolle word vertegenwoordigd achter de WRZV Hallen door paar potige bewakers die hardhandig de aldaar verblijvende daklozen in het gareel moeten houden ( ik noem het gijzelen ) en enkele begeleiders die totaal geen hulp verlenen maar waar meer word vergaderd en het zorgbudget word op gesoupeerd.

Ik heb deze feiten doorgegeven aan Mevr. Boerrigter van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling,en gewaarschuwd dat vandaag of morgen de vlam slaat achter de WRZV hallen in de bekrompen units en dat er dan doden en gewonden zullen vallen,want men kan mensen in een uitzichtloze positie niet blijven vastpinnen en misbruiken door de Hr. Joop van Ommen voor onbetaald werk in de snackkramen aan de Whytermeplas en het Oosterenk stadion en een opslagruimte aan de Marslanden. Mevr. Boerrigter zou deze gegevens doorgeven aan de Hr. E. Dannenberg wethouder Zorg en Welzijn.

Welnu daar schiet niemand wat mee op,want vanaf 2000 tot 2003 was de Hr. Dannenberg directeur van het CMO van het Leger des Heils, en toen was hij ook al op de hoogte van de misstanden bij de WRZV hallen via berichtgeving van zijn medewerkers die in contact stonden met dakloze zwervers die in dagopvang Bonjour verbleven,sterker nog, Joop van Ommen werkte nauw samen met het Leger des Heils. Ik stuur u hierbij mijn ongekleurd verslag van mijn verblijf in de WRZV hallen en opvang over 2002 tot 2003,plus de actie die ik ondernam waarbij ik het CDA Tweede Kamerlid Mevr.C.Joldersma inlichtte over de wantoestanden bij de WRZV hallen en daarna Het SP gemeenteraadslid Mevr. M. Twisterling die al meerdere klachten heeft ontvangen voor ik een boekje open deed.

Naar aanleiding van mijn verslag gaf de Hr. William Dogger gemeenteraadslid Swollwacht de beschermheer van Joop van Ommen een interview in de Zwolse Courant waarbij hij mij afschilderde als zijnde een profiteur van de goede en sociale diensten van de Hr. Joop van Ommen,ik strafte dit gelijk af door een klacht neer te leggen bij de Raad van de Journalistiek in Amsterdam,die gegrond werd verklaard. Ik stuur u de voorstellen en berichtgeving van Mevr. Boerrigter en andere medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling,die duidelijk een overzicht geven van de schulden en belasting ontduiking door de Stichting SSW,die creatief boekhouden door de Hr. Joop van Ommen onder het tapijt schuift.

Verder de raadsnotulen van 30 maart 1998 waar men gewoon voortgaat met het saneren van de schulden van de WRZV-Hallen ieder normaal denkend gemeenteraadslid zou hier niet op in trappen en gelijk het FIOD-ECD op de boekhouding en administratie van de WRZV hallen zetten. Elke burger die zijn huurschulden en belastingen niet betaalt krijgt gelijk de deurwaarder op zijn of haar nek,en word bij niet betalen zijn of haar huis uitgezet en loonbeslag gelegd. Ook sluit ik het boekje van het Putje tot de Herberg bij waar diverse politiek figuren en bestuurders haast kwijlend liggend aan de voeten van de Hr. Joop van Ommen,en waar ik menig persoon zijn of haar opwachting zag maken bij de Hr. van Ommen,alsof hij de burgemeester van Zwolle is of de Koning van Nederland

Ik sta verbaasd van jarenlange naïviteit oftewel een bord voor de kop hebben,dat men zomaar gemeenschapsgeld bleef verstrekken aan een persoon die zich overal staat te presenteren als zijnde maatschappelijk werker,praktisch opgeleid hulpverlener of psychiater,en waar hij ook zelf symposiums staat op te zetten over de dak en thuislozenproblematiek, dit is al zowat 18 jaar aan de gang en men blijft belastinggeld verstrekken. Is dit de manier van het gemeentebestuur van Zwolle om zich te onttrekken aan de zorgplicht voor dakloze burgers.

Afgelopen winter hebben daklozen bij min 8 graden Celsius moeten overnacht in een tentje zonder verwarming en uitkering voor levensonderhoud, er zijn binnen een halfjaar tijd al 8 dakloze zwervers voortijdig overleden aan zwakte en ongelukken etc. zonder dat er een haan naar kraait,op kosten van de gemeente worden zij in een goedkope kist geschoven en gecremeerd met een bijbehorende eredienst van het door het hele land alom vertegenwoordigde Leger des Heils, de Evangelische sekte die in dit land waar kerk en staat strikt gescheiden hoort te zijn een staat in een staat is, maar die wel voor 70% word gesubsidieerd voor hun Welzijns en Gezondheidzorg, maar waar door de Rijksoverheid geen enkele boekhoudkundige controle word uitgeoefend op de Rijkssubsidies die worden verstrekt aan deze wereldomvattende organisatie.

De zogenaamde vrije pers in Nederland schrijft over dak en thuisloze zwervers oftewel dakloze burgers die berooft zijn van hun sociale grondrechten,als zijnde overlastgevende psychopaten,junks etc. en zorgwekkende zorgmijders,en waar constant geen objectieve kijk word gegund achter de werkelijke oorzaken over het ontstaan van de dak en thuislozenproblematiek,en zo ontstaat een verkeerd beeld bij de gewone burger die wel onderdak genieten en waar men woedend kan worden om de populistische uitspraken van politiek personen die over de ruggen van kansarmen stemmenwinst willen halen in de media.

Ik hoop met de bijbehorende informatie u een wat duidelijke beeld kan geven hoe de situatie in het algemeen ligt in Zwolle en daarbuiten over de dak en thuislozenproblematiek,en het misbruik door het particulier initiatief zoals de Hr. Joop van Ommen die gesteund word door politiek Kamerleden en directies van de gezamenlijke woningcorporaties en nietsvermoedende burgers.

Ik groet u hierbij vriendelijk en hoop dat u actie onderneemt.

R. Donker

Noot; Ik heb over deze misstanden de volgende Tweede Kamerleden ingelicht;
Mevr. Ursie Lambrechts D"66
Mevr. Ciska Joldersma CDA Mevr. Jelleke Veenendaal VVD Mevr. Agnes Kant SP
Hr. Martin van Leeuwen PvdA
FIOD-ECD contactpersoon de Hr. F.H. Bodema
Stichting Moreel Besef te Rotterdam
Europese Commissie Sociale Zaken en Gelijke Kansen Mevr. Quintin
Advocatenkantoor Fischer te Haarlem
Minister A. Pechtold Bestuurlijke vernieuwing
Minister F.W. Remkes
Staatssecretaris Mevr. Ross van Dorp Ministerie van VWS

    Probeer deze quiz van de Raad van Kerken eens goed in te vullen
    http://www.sdnl.nl/video/ruud-donker.wmv
    http://www.sdnl.nl/video/ruud-donker-over-hulpverlening.wmv
    http://www.sdnl.nl/video/ruud-donker-3.wmv

    Terug naar het begin