Quiz van de Raad van Kerken over verarming en verrijking

QUIZ der LOGICA

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW

Win een van de tien prijzen van 100 gulden voor de beste inzenders

Commentaar

Door Dr. W.P RoelofsDr. Roelofs' kennis missen wij zeer. Hij was een mens met veel kennis en inzicht. Een asceet die in praktijk bracht van waarin hij geloofde en kende.

INLEIDING tot een QUIZ


Waarom deze Quiz? Omdat ik problemen aan de orde wil stellen, U wil laten inzien dat bepaalde dingen die U en wij altijd "gewoon" hebben gevonden omdat we ermee opgegroeid zijn, eigenlijk helemaal niet zo gewoon zijn. Misschien dat U met mij tot de conclusie komt, dat veel schijnbaar gewoons, in feite absurd is. Juist omdat de dingen zo liggen, zijn ze "moeilijk".

Probeer met logisch nadenken tot een conclusie te komen,
welke onvermijdelijk is. Kies steeds 'EENS' of 'ONEENS'
  
  
                                			    Eens Oneens
  
  
  1. Wat kan, in een gesloten systeem, onbeperkt en
    zonder limiet toenemen of groeien?
  
   a. Bepaalde bomen
   1) qua omvang (hoogte, gewicht)?            	    	__   __
   2) qua aantal op een gegeven ogenblik
     aanwezig op aarde?                         		__   __
  
   b. Een bepaalde diersoort
   1) qua lichaamsgrootte?                       		__   __
   2) qua aantal individuen? 
     (momentane aanwezigheid!)                 		__   __
  
   c. De (voortplantings)snelheid van bepaalde
     golven of van bepaalde deeltjes?              		__   __
  
   d. De snelheid van uw denkproces?               		__   __
  
   e. De "snelheid" waarmee u zich in uw gedachte
     verplaatst, eventueel naar plaatsen
     miljoenen lichtjaren van hier?               		__   __
  
   f. De omvang van de reeks der natuurlijke getallen
     (1, 2, 3, enz.; d.w.z. dat er altijd een getal is
     dat groter is dan welk referentiegetal dan ook)?   	__   __
  
  
  2. Als u bij 1. in sommige gevallen met "Eens", in andere
    gevallen met "Oneens" hebt geantwoord, wat is dan het
    gemeenschappelijke kenmerk van de zaken, waar het antwoord
    "Oneens" luidde:
  
   a. allemaal levende wezens?                  		__   __
  
   b. allemaal tot de fysische natuur behorend?          	__   __
  
   c. ze behoren niet tot de fysische natuur, zijn 'fictief'?   	__   __
  
   d. ze hebben geen gemeenschappelijk kenmerk?          	__   __
  
  
    En wat is het gemeenschappelijke kenmerk van de zaken
    waar het antwoord "Eens" luidde:
  
  
   e. allemaal levende wezens?                  		__   __
  
   f. allemaal tot de fysische natuur behorend?          	__   __
  
   g. ze behoren niet tot de fysische natuur?           	__   __
  
   h. ze hebben geen gemeenschappelijk kenmerk?          	__   __
  
  
  
  3. Zou u zich uitzonderingen op de bij 2. gevonden regels
    ("ja" "nee") kunnen voorstellen?              		__   __
  
    Zo "ja", welke?
  
  
  4. Het verbruik van fossiele brandstoffen (steenkool,
    aardolie, aardgas) kan niet met een niet naar nul
    tenderend tempo doorgaan,
  
   a. want de daarmee gepaard gaande verhoging van het
     kooldioxidegehalte in de atmosfeer en het daarmee
     samenhangende broeikaseffect maken dat onmogelijk;    __   __
  
   b. want, hoewel die CO2-verhoging misschien technisch
     te bestrijden zou zijn, en we anders de gevolgen
     van het broeikaseffect misschien wel zouden laten
     voor wat ze zijn, zou toch vroeger of later de
     eindige voorraad fossiele brandstof op raken.        	__   __
  
  
  5. Als er, vroeger of later, aan ons verbruik van
    fossiele brandstoffen (alsmede ook aan materiaal
    voor kernsplijting) een eind komt, zijn we voor
    onze energievoorziening geheel aangewezen op
    "duurzame energiebronnen" (zonne-energie,
    windenergie, waterkrachtcentrales, getijdenenergie,
    golfenergie, aardwarmte, "biomassa", zoals hout en
    ander verbrandbaar plantenmateriaal, brandbaar gas
    uit vergistingsprocessen, enz., en mogelijkerwijs:
    kernfusie)                          			__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  6. Indien eens, en we het daarmee zullen moeten doen,
    is het verstandig die andere energiebronnen zo
    spoedig mogelijk te ontwikkelen en daarop over te
    schakelen, al was het alleen maar omdat zo de
    CO2-uitstoot verminderd wordt.                		__   __
  
  
  
  7. Dan blijft nog wel het probleem van de minerale
    grondstoffen, met name de metalen. Ook deze voorraden
    zullen eens uitgeput raken, en we zullen het dan
    helemaal moeten hebben van "hergebruik", en we
    kunnen pas voor hergebruik geschikt maken, wat
    afgedankt is.                        			__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  8. Ook de voorraad van al het materiële dat we in 
    beginsel "tot onze beschikking" hebben (of kunnen 
    krijgen), is beperkt.                    		__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  9. Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat onbeperkte 
    economische groei onmogelijk is.               		__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  10. en dat (9.) is in overeenstemming met uw bevindingen
    in 1. en 2.                         			__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  11. Vermogen, in economische zin, kan bestaan uit goederen,
    zoals huizen, fabrieken, meubels, machines, enz., enz.,
    maar ook uit "vorderingen", zoals "spaartegoeden" bij
    banken, en geld (bankpapier, en girosaldi), alsmede uit
    grond en andere natuurlijke rijkdommen, en ook nog uit
    "ideëel vermogen", zoals octrooirechten,
    auteursrechten, "know how", melkquota, kortom alles
    wat niet materieel is, maar wel een geldswaarde
    vertegenwoordigt.                      		__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  12. Bankbiljetten zijn vorderingen
  
   a. op de staat;                        			__   __
  	
   b. op de Centrale Bank (Nederlandsche Bank NV);        	__   __
  
   c. op een andere instantie.                  		__   __
  
  
  
  13. Indien bankbiljetten vorderingen waren op enigerlei
    instantie, dan moest van die debiteur geëist
    kunnen worden zijn schuld te voldoen met "wettig
    betaalmiddel".                        			__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  14. Bankpapier is wettig betaalmiddel.              		__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  15. De beweringen in 12 t/m 14 zijn logisch verenigbaar.     	__   __
  
  
  
  16. De bewering in 14 is juist.                 		__   __
  
  
  
  17. Één of meer van de beweringen in 12 is (zijn) juist.     	__   __
  
  
  
  18. Het bedrag van het in omloop gebrachte bankpapier
    staat op de balans van de Centrale Bank onder de
    "passiva", en is, onder de "activa" gedekt door o.a.
    goud, deviezen, en "vorderingen" op de staat.
    Dit betekent dat bezitters van bankpapier, als puntje
    bij paaltje komt, een claim kunnen leggen op goud van
    de Centrale Bank, of op goederen van de staat        	__   __
  
  
  
  19. Geld is: onbepaalde claims op van alles wat op de
    markt te koop is, uitgedrukt in een eigen eenheid,
    die geen onveranderlijke kwantitatieve relatie heeft
    met de goederen die te koop zijn.              		__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  20. De voornaamste functie van geld is het om
  
   a. schatvorming, sparen, te vergemakkelijken;         	__   __
  
   b. economische transacties, overdracht van
     eigendom te vergemakkelijken;                		__   __
  
   c. "waardemeter", "prijsnoemer" te zijn.            	__   __
  
  
  
  21. Een schatvormer (*) kan niet een bederfelijk
    goed zijn, maar moet zo "onbederfelijk" mogelijk
    zijn.                            			__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  
  
  -------------------
  
  
  (*) Onder "schatvormer" is te verstaan: een puur vermogensgoed
    (bijvoorbeeld: goud, ander edelmetaal, edelstenen en juwelen,
    antiek, kunstvoorwerpen, verzamelingen (van postzegels e.d.)
    waardepapieren, geld, grond, enz.) dat bedoeld is op redelijk
    lange termijn in bezit gehouden te worden, als "een schat",
    en niet als korte-termijn-speculatieobject, bedoeld om,
    (snelle) koerswinst te maken.
  
  
  ------------------
  
  
  
  22. Iets "onbederfelijks" dat in vrije concurrentie
    overvloedig geproduceerd kan worden, is weinig geschikt
    als schatvormer. Het zou zo overvloedig gemaakt
    worden, dat het, ondanks zijn onbederfelijkheid, toch
    voortdurend aan waarde zou verliezen, tot z'n
    prijs gelijk zou zijn aan z'n productiekosten.        	__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  23. Een staatsobligatie is een monopolieproduct, een stuk
    papier waarvan de productiekosten te verwaarlozen zijn,
    en dat, - tenzij tengevolge van aanzienlijke inflatie
    haar reële interest (= nominale interest gecorrigeerd
    voor inflatie) negatief is en haar reële waarde
    (= nominale marktwaarde gedeeld door algemene prijsindex)
    voortdurend afneemt, - een goede schatvormer is
    en onbeperkt kan worden aangeboden.             	__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  24. Tenzij een bepaalde schatvormer gekozen is als geld of
    als waardemeter, kan van geen enkele schatvormer worden
    voorspeld, wat ie aan geld, respectievelijk "waarde" zal 
    opbrengen op enig nog onbekend ogenblik in de toekomst. 
    Dat zal afhangen van de marktsituatie op dat ogenblik.   	__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  25. Als wel een bepaalde schatvormer met een zeer beperkte
    aanbodselasticiteit -(d.w.z: als de prijs toeneemt, neemt
    het aanbod nauwelijks toe)- is gekozen als "waardemeter",
    en tevens als "reserve" voor het uitgegeven bankpapier,
    althans voor een bepaald deel daarvan, dan is het algemeen
    prijspeil van alle overige goederen variabel en dreigt er
    steeds, als een "zwaard van Damocles", deflatie: dat is
    wat we beleefd hebben in het begin van de jaren dertig:
    goud als waardemeter - dalend prijspeil - economische
    depressie - politieke instabiliteit - enz. enz.       		__   __
  
   a. Indien oneens, waarom? Hou zou, b.v., bij een goud- of
     een goudreservestandaard een deflatie met zekerheid
     uitgesloten kunnen worden?
  
  
  
  26. Een staatsobligatie als bedoeld onder 23. zou eventueel
    wel kunnen dienst doen als reserve voor uitgegeven bank-
    papier. De Centrale Bank (CB) zou die obligaties kunnen
    kopen en verkopen op de open markt tegen de dagkoers.
    Bij deflatoire tendens moet meer geld in omloop komen
    en zou de CB dat geld in omloop moeten brengen door
    obligaties te kopen, terwijl bij inflatoire tendens
    de CB geld uit de omloop moet halen door verkoop van
    obligaties.                         			__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?             (Indien eens, naar 27)
  
  
  
  27. Maak uw keus uit            	  		20a,  20b,  20c, of ?.
    Deze functie(s) vereist/vereisen
  
   a. redelijk snelle omloop         	  		__   __   __   __
  
   b. trage omloop              	  		__   __   __   __
  
   c. stabiliteit, onveranderlijkheid     	  		__   __   __   __
  
  
  
  28. Als het betaalmiddel redelijk snel moet circuleren,
    moet het ondeugdelijk zijn als schatvormer, d.w.z.
    minder aantrekkelijk als schatvormer, dan andere
    beschikbare schatvormers. Om dat te bereiken, is
  
   a. een niet te lage rentevoet het beste middel.
     Die rentevoet maakt van schuldvorderingen de
     meest aantrekkelijke schatvormers. Alle overige
     investeringen moeten, op straffe van verlies,
     tenminste een rendement af werpen, dat met die
     rentevoet overeenkomt.                   		__   __
  
  
   b. Nee, een betere methode is het, aan geldbezit,
     bezit van "betaalmiddel", van "liquiditeit", kosten
     te verbinden, waardoor het, evenals de waren,
     bederfelijk wordt, en daardoor niet geschikt is
     als schatvormer.                      			__   __
  
  
  
  29. Geld is een publieke inrichting ten dienste van het
    economisch verkeer. Geld "oppotten", "onmatige
    liquiditeit", is asociaal gedrag. Voor de publieke
    inrichting die ons ten dienste wordt gesteld, moeten
    we (aan de gemeenschap) betalen. Willen we weinig
    betalen, dan moeten we onze liquiditeit beperken.      	__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  30. Als we het met 28b en 29 eens zijn, hebben we de
    interest, de hoge rente niet meer nodig om te
    voorkomen, dat geld als schatvormer wordt gebruikt.
    Die rente zou kunnen zakken. De prijs van een stuk
    grond tendeert in beginsel naar het (particulier)
    rendement dat dit stuk grond oplevert, gedeeld door
    de rentevoet, zodat de prijs van de grond overeenkomt
    met die van een schuldvordering die aan rente evenveel
    oplevert als de grond. Bij een naar nul tenderende
    rentevoet, zouden de grondprijzen naar oneindig
    tenderen, en dat is ontoelaatbaar.              		__   __
  
   a. Indien oneens, waarom?
  
  
  
  
  31. Dat betekent, dat de methode van 28b en 29 vereist, dat
    de "onverdiende baat" uit de grond, uit de natuurlijke
    rijkdommen, niet bij particuliere "eigenaars" van de
    grond, maar bij de gemeenschap terecht komt, hetzij
    door socialisatie van de grondeigendom (niet van de
    exploitatie van de grond), hetzij door "grondrecht-
    inning", d.w.z. de eigenaars zoveel te laten betalen
  
   a dat er geen rendement voor ze over blijft en de
     marktwaarde van hun grond tot nul is gereduceerd,
     d.w.z. dat die grond onverkoopbaar is geworden
     (Henry George);                       		__   __
  
   b dat tenminste de marktprijs van de grond niet
     verandert (toeneemt). Een socialisatie van de
     grondeigendom zou gepaard moeten gaan met een
     schadeloosstelling aan de onteigenden, b.v. met
     staatsobligaties.                      			__   __
  
   c. Indien oneens ook met b., waarom?
  
  
  
  32. De conclusies t.a.v. grond en interest waartoe we tot
    dusver zijn gekomen, lijken aardig in overeenstemming
    met bijvoorbeeld het Bijbelse Leviticus 25 : 23, 36-37; 
    met opvattingen van zogenaamde "primitieve volken"
    (Indianen, b.v.) over particuliere grondeigendom, met 
    die van de Islam t.a.v. de rente, maar ook met die van 
    John Maynard Keynes, waarvan de volgende citaten dit 
    mogen verduidelijken:
  
  
    "General Theory of Employment, Interest and Money",
    pagina 221 (Hoofdstuk 16, IV, slot):
  
    "Als ik terecht meen dat het betrekkelijk gemakkelijk
    moet zijn kapitaalgoederen zo overvloedig te maken dat
    de grensrentabiliteit van kapitaal nul wordt, zou dit
    de zinnigste manier kunnen zijn om geleidelijk af te
    komen van vele verwerpelijke kanten van het kapitalisme.
    Want een weinig being zal duidelijk maken wat
    voor enorme maatschappelijke veranderingen voort zouden
    komen uit de geleidelijke verdwijning van het rendement
    van vergaarde rijkdom. Iemand zou vrijelijk uit zijn
    inkomen vermogen kunnen vergaren met het oog op latere
    besteding. Maar dat vermogen zou niet [uit zichzelf]
    groeien. Zo iemand zou eenvoudigweg in de positie
    verkeren van Pope's vader, die, toen hij zich uit zaken
    terugtrok, een kist met guinjes [geld] meenam naar z'n
    villa in Twickenham om daarmee de kosten van zijn
    huishouding te betalen, naar gelang dat nodig was.
    Hoewel de rentenier zou verdwijnen, zou er nochtans
    ruimte blijven voor ondernemingslust en vaardigheid in
    het schatten van toekomstige opbrengsten waarover de
    meningen uiteen zouden kunnen lopen.
    Want het voorgaande heeft in de eerste plaats betrekking
    op de zuivere rentevoet, los van welke risicopremie
    e.d. dan ook, en niet op de bruto opbrengst van activa,
    met inbegrip van een premie voor risico."
  
  
    p. 376 (Hoofdstuk 23, II): "Interest beloont, vandaag de
    dag, geen echt offer, niet meer dan de pacht van land dat
    doet. De eigenaar van kapitaal kan een rendement (interest)
    van zijn kapitaal krijgen, doordat kapitaal schaars is,
    zoals de grondeigenaar een pacht kan bedingen, omdat land
    schaars is. Maar terwijl er intrinsieke gronden kunnen zijn
    voor de schaarste aan land, zijn er geen intrinsieke gronden
    voor schaarste aan kapitaal". [.....]
  
  
    "Ik zie daarom het renteniersaspect van het kapitalisme
    als een overgangsfase, die verdwijnen zal als ze haar
    werk heeft gedaan. En met het verdwijnen van zijn
    renteniersaspect zou nog veel meer in het kapitalisme een
    grondige verandering ondergaan.
    Een groot voordeel van de loop der ontwikkelingen waar
    ik voor pleit, is dat de euthanasie van de rentenier
    niet iets plotselings zal zijn, slechts een geleidelijke,
    maar verlengde voortzetting van wat we recentelijk
    [jaren dertig!] in Groot-Brittannië hebben gezien,
    iets dat geen revolutie zal vereisen.
    We zouden zo in de praktijk kunnen streven (en daarin
    is niets onbereikbaars) naar een toeneming van het volume
    aan kapitaal, totdat het ophoudt schaars te zijn, zodat
    de functieloze belegger niet langer een bonus zal krijgen."
  
  
    Keynes betoogt dat kapitaal (niet geldkapitaal, maar
    productief kapitaal) een rendement oplevert, omdat het
    schaars is, en dat niets ons belet die schaarste op te
    heffen. Nu wringt hier wel een schoen.
    Hij betoogt namelijk ook, dat interest niet een beloning
    is voor uitstel van consumptie, maar voor afzien van
    liquiditeit, van oppotten van geld. Zolang liquiditeit
    gratis is, laat men zich voor het tijdelijk afstand
    daarvan doen interest betalen; en zolang dat het geval
    is, is het onmogelijk de schaarste aan productief
    kapitaal op te heffen, omdat het productieve kapitaal
    een rendement moet opleveren, waaruit de interest over
    het geïnvesteerde (geld-)kapitaal betaald kan worden.    	__   __
  
  
  
  33. Volgens de interesttheorie van Keynes (Gen. Th. pp.
    225-228, Hoofdstuk 17, II) is de "eigen interestvoet"
    r van enig kapitaalgoed gelijk aan z'n opbrengst (per
    tijdseenheid), q, minus de kosten verbonden aan het
    bezit ervan, c, plus z'n liquiditeitspremie, l, dat is
    het potentiële voordeel verbonden aan liquiditeit en
    de premie die men zich laat betalen bij afzien van
    liquiditeit. Dus: r = q - c + l .
  
    Ieder van deze grootheden wordt gemeten in termen van
    het kapitaalgoed in kwestie, per tijdseenheid.
    Voor geld is q = 0 : Geld in uw portemonnee of op uw
    girorekening levert niets op.
  
  
    Als de kosten met geld (liquiditeit) verbonden nul of
    te verwaarlozen zijn, zoals met het geld zoals we het
    kennen, het geval is, dan is c ook (vrijwel) nul.
    (In het volgende staan inferieuren tussen [ ].)
    In dat geval is r[m] = l[m] . Algemener gesteld:
  
  
    r[m] = l[m] - c[m] , of wel: l[m] = r[m] + c[m] .
  
  
    Om alle verschillende interestvoeten onder één noemer te
    brengen doen we het volgende. We kiezen als noemer b.v.
    geld, en schrijven die noemer steeds tussen (), dus: (m).
    Bekijken we een willekeurig kapitaalgoed i, dan is:
  
    1+r[m] = 1+r[m(m)] = 1+r[i[m] = (1+r[i(i)])x(1+a[i(m)]) =
  
    = 1 + r[i(i)] + a[i(m)] + r[i(i)] x a[i(m)]
  
    en als zowel r[i(i)] als a[i(m)] klein zijn t.o.v. 1, dan
    kunnen we de term r[i(i)] x a[i(m)] verwaarlozen en krijgen
    dan  r[m] = r[i(m)] = r[i(i)] + a[i(m)] = r[i] + a[i(m)] .
  
  
    Hierin is a[i(m)] de relatieve toeneming in waarde van het
    goed i in termen van m, per tijdseenheid.
  
  
    Stel er is inflatie en de reële eigen interestvoet van
    kapitaalgoederen in het algemeen is r[r] = r[r(r)] , dan is
    r[m] = r[r(m)] = r[r(r)] + a[r(m)] = r[r] + a[r(m)] , waarin
    a[r(m)] het tempo der inflatie, de stijging van het algemeen
    prijspeil, "the rate of inflation" is.
  
  
    In dat geval is dus  r[m] = l[m] = r[r] + a[r(m)] .
    (Hierbij is te bedenken dat r[m] > 0, maar r[r] en a[r(m)]
    tegengesteld teken kunnen hebben.)
  
    Dus: de liquiditeitspremie voor geld, l[m] , is hoog
  
    (1) als de geldinterestvoet r[m] hoog is,          __   __
  
    (2) als de aan geldbezit verbonden kosten c[m]
      hoog zijn,                        __   __
  
    (3) als de reële interestvoet r[r] hoog is en niet
      sterk gecompenseerd door deflatie, of          __   __
  
    (4) als het tempo van de inflatie a[r(m)] aanzienlijk is
      en niet gepaard gaat met een aanzienlijke negatieve
      reële interestvoet                    __   __
  
  
  
  
  34. Hoe hoger de liquiditeitspremie (voor geld),
                                  Eens Oneens
  
   a. des te geringer is onze voorkeur voor liquiditeit.     __   __
  
   b. Nee, omgekeerd: des te groter is onze voorkeur voor
     liquiditeit.                        __   __
  
  
  
  35. Als we in belangrijke mate afzien van liquiditeit,
    moet onze voorkeur voor liquiditeit hoog zijn        __   __
  
  
  
  36. De liquiditeitspremie voor en de omloopsnelheid van
    het geld
  
   a. hebben niets met elkaar te maken,              __   __
  
   b. nemen samen toe of af.                   __   __
  
   c. Als de ene toeneemt, neemt de andere af.          __   __
  
   d. De omloopsnelheid is (mede) bepalend voor de
     liquiditeitspremie.                     __   __
  
   e. De liquiditeitspremie bepaalt (mede) de
     omloopsnelheid.                       __   __
  
  
  
  
  37. De conclusies van 33 en 36 leiden tot de volgende
    verdere conclusies:
  
    Een redelijk snelle omloop van het geld ("Geld moet
    rollen!") vereist één of meer van de
    volgende voorwaarden:
  
    (1) een hoge reële interestvoet,
    (2) een hoge nominale interestvoet,
    (3) een stevige inflatie,
    (4) aan liquiditeit verbonden kosten,
    (5) een combinatie van (2) en (3),
    (6) een combinatie van (1) en (2).
  
    De volgorde van mijn voorkeuren is:             _ _ _ _ _ _
  
    (Schrijf eerst op welke van de mogelijkheden (1) t/m
    (6) uw eerste voorkeur is; vervolgens aan welke van
    de overige vijf u de voorkeur geeft, enz.)
  
  
  
  
  38a. In 11 is gesteld, dat vorderingen een vorm van vermogen
     zijn. Een keerzijde van vorderingen zijn schulden.
     Bij schulden moeten we onderscheiden tussen enerzijds
     schulden van particulieren en van particuliere bedrijven,
     en anderzijds schulden van de staat (de publieke sector).
     Particuliere schuldenaren die hun verplichtingen niet
     na kunnen komen, gaan failliet; hun hebben en houden
     wordt te gelde gemaakt ten gunste van de schuldeisers,
     en naar de rest van hun vorderingen kunnen de
     schuldeisers fluiten. Omdat de materiële bezittingen
     niet onbeperkt kunnen groeien (zie 8), kunnen ook
     vorderingen op particulieren en ondernemingen niet
     onbeperkt groeien.                     __   __
  
  
   b. In 11 is ook gesteld dat er ook nog zulke niet-tastbare
     vormen van vermogen zijn als octrooirechten, auteurs-
     rechten, melkquota, e.d., die eveneens een geldswaarde
     vertegenwoordigen. Zij hebben een beperkte "levensduur"
     en hangen zo nauw samen met de materiële wereld,
     dat ze niet onbeperkt vermeerderbaar zijn.         __   __
  
  
  
  39. Men spreekt wel van een "staatsbankroet", maar die term
    heeft nauwelijks inhoud. De "bezittingen" van de staat
    kunnen niet, zoals die van particulieren of bedrijven,
    "bij executoriale verkoop" verkocht worden om met de
    opbrengst van die verkoop de schuldeisers van de staat
    (ten dele) schadeloos te stellen. Bovendien kan de staat
    de voorwaarden van zijn obligaties altijd zo formuleren,
    dat hij altijd aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dat
    zou eventueel - n.l. als "beleggers" aantrekkelijker
    mogelijkheden zien, - daartoe kunnen leiden, dat het
    publiek weigert de obligaties van de staat te kopen.
    Anders ligt het bij arme staten aan wie de voorwaarden
    worden opgelegd, bijvoorbeeld door Wereldbank of IMF.
  
  
    Deze categorie zullen we buiten beschouwing laten, en het
    alleen hebben over die gelukkigen, die zelf de voorwaarden
    van hun schulden kunnen bepalen. Zij kunnen die
    voorwaarden altijd zo formuleren, dat ze ten allen tijde
    hun verplichtingen kunnen nakomen en er bij gevolg van een
    "staatsbankroet" geen sprake hoeft te zijn. Aangezien zulke
    staatsschuld de keerzijde is van fictief of virtueel
    vermogen, dat, anders dan reëel of materieel vermogen,
    onbeperkt kan groeien, kan ook die staatsschuld, anders
    dan particuliere schulden, onbeperkt groeien.
    (Vgl. 23)                          __   __
  
  
  40. Economische groei is een noodzakelijk gevolg van
  
    a. interest                         __   __
  
    b. een overschot aan besparingen               __   __
  
    c. een overschot aan investeringen in reëel productief
      vermogen (productiemiddelen)               __   __
  
  
  
  41. Groei van vermogen is een noodzakelijk gevolg van
  
    a. interest                         __   __
  
    b. een overschot aan besparingen               __   __
  
    c. een overschot aan investeringen in reëel productief
      vermogen (productiemiddelen)               __   __
  
  
  
  42. Productief geïnvesteerd kapitaal moet een rendement 
    afwerpen, omdat geldkapitaal een interest eist        __   __
  
   a. Nee, omgekeerd: geldkapitaal kan een interest opleveren,
     omdat productief kapitaal een rendement geeft        __   __
  
  
  
  43. Als alles overvloedig was en voor iedereen beschikbaar,
    zou productief geïnvesteerd kapitaal geen rendement
    geven. "Schaarste" is voorwaarde voor een rendement van
    productief geïnvesteerd kapitaal               __   __
  
  
  
  44. "Schaarste" is een noodzakelijk gevolg van
  
    a. een feitelijk tekort aan besparingen           __   __
  
    b. een feitelijk tekort aan investeringen in reëel
      productief vermogen                    __   __
  
    c. interest                         __   __
  
  
  
  45. Er is - in het rijke deel van de wereld - een
    tekort noch aan besparingen, noch aan investeringen;
    de enorme productiviteit zou in betrekkelijk korte tijd
    een eind kunnen maken aan welke schaarste dan ook en zou
    het grensrendement van productief kapitaal naar nul
    kunnen terugbrengen, ware het niet dat de interest dat
    verhindert. (Zie Keynes-citaat onder 32.)          __   __
  
  
  
  46. Het handhaven van de "vereiste schaarste" te midden van
    "potentiële overvloed" vereist verspilling, kapitaal-
    vernietiging (hete en koude oorlogen, economische crises
    en depressies, "wegwerpcultuur", werkloosheid, enz.).    __   __
  
  
  
  47. Verspilling is een noodzakelijk gevolg van
  
    a. interest                         __   __
  
    b. een overschot aan besparingen               __   __
  
    c. een overschot aan investeringen in reëel productief
      vermogen (productiemiddelen)               __   __
  
  
  
  (In 48. is [] inferieur, en ^ exponent.)            Eens Oneens
  
  
  
  48. Interest maakt "kortzichtig". Kosten die pas later
    gemaakt hoeven te worden, wegen nu (aanzienlijk) minder:
    k[0] = k[t]/(1+r)^t waarin k[t] de over t jaar
    te maken kosten, k[0] hun huidige "waarde" of gewicht,
    en r de interestvoet voorstellen. Naarmate r en t
    groter zijn, wordt k[0] een kleiner deel van k[t].     __   __
  
  
   a. Gevolg: Een investering waarvan de initiële kosten
    betrekkelijk hoog zijn, maar de toekomstige kosten
    laag, zal moeilijk kunnen concurreren tegen een
    investering waarvan de initiële kosten betrekkelijk
    laag, maar de toekomstige kosten hoog zijn, ook als
    de totale kosten in het eerste geval eventueel aan-
    zienlijk lager zijn, dan die in het tweede geval.      __   __
  
  
  
  49. Ondernemers streven naar voor hen zelf financieel zo
    gunstig mogelijke productieprocessen.
    Alleen wanneer de reële interestvoet gelijk is aan nul,
    valt het financieel optimum voor de ondernemer samen
    met het materieel of reëel optimum.             __   __
  
  
  
  50. Een langere dan de materieel optimale productieomweg
    is voor de ondernemer (die met geleend geld werkt)
    financieel voordeliger bij
  
   a. een positieve reële interestvoet              __   __
  
   b een negatieve reële interestvoet              __   __
     en een kortere dan de materieel optimale productieomweg
     is voor de ondernemer financieel voordeliger bij
  
   c. een positieve reële interestvoet              __   __
  
   d een negatieve reële interestvoet              __   __
  
  
  
  
  51. Zolang we geen "Natuurlijke Economische Orde" hebben,
    - waarvan we de theorie danken aan Silvio Gesell -
    een economie zonder ingebouwde "onverdiende baat" uit
    onvermijdelijke interest en uit natuurlijke rijkdommen
    in particuliere eigendom, d.w.z. zonder ingebouwde
    uitbuiting, zou een weliswaar verspillend en schaarste
    handhavend, maar nog enigszins aanvaardbaar alternatief
    zijn: een exponentieel toenemende staatsschuld.       __   __
  
  
  
  
  52. Bij "geen inflatie" zijn de alternatieven derhalve:
  
   a. Kapitalisme zonder onbeperkt toenemende staatsschuld.
     aa. De totale interest wordt besteed voor consumptie.
  
     aaa. Er wordt niet of nauwelijks netto gespaard en
       er is geen of nauwelijks economische groei.      __   __
  
     aab. Er wordt voortdurend en in belangrijke mate
       gespaard. Het gevolg is voortdurende groei van
       het reële vermogen en van de economie.         __   __
       (Het sparen zou nog een veel grotere groei
       veroorzaken, als de bruto besparing geen
       slachtoffer werd van de verspilling.)         __   __
  
     ab. De interest wordt niet geheel aan consumptie
       besteed, maar geheel of ten dele aan het kapitaal
       toegevoegd. Dat betekent voortdurende groei van
       het reëel vermogen en van de economie.         __   __
  
  
   b. Kapitalisme met onbeperkt toenemende staatsschuld en
     onbeperkt groeiend fictief vermogen.
  
    ba. Het reële vermogen en de economie groeien niet
      of slechts weinig. Groei is geen noodzaak, maar
      verspilling wel, want schaarste is vereist.       __   __
  
  
  
  
   c. "Natuurlijke Economische Orde" (met kosten verbonden
     aan liquiditeit en gesocialiseerde grondrente).
     Interest is niet langer een vanzelfsprekendheid; hij
     kan nul worden. Ook nettobesparing en netto-investering
     kunnen nul worden of zelfs negatief, en zo kunnen we
     nul-groei of zelfs "krimp" van de economie bereiken,
     niet tegen onze wil, maar in overeenstemming met onze
     wil. Groei is niet meer nodig om ons uit de misère te
     houden. Ieder zal persoonlijk verantwoordelijk zijn
     voor zijn of haar bijdragen aan het behoud van het
     milieu. Het systeem zal niet langer ons ecologisch
     en "economisch" handelen frustreren met verspillingen
     elders, zoals in het kapitalisme (a en b) het geval
     is.                             __   __
  
  
  
  53. Indien oneens met één of meer beweringen onder 52,
    welke is (zijn) dat dan, en waarom?
  
  
  
  54. Voor wie het eens is met het streven naar "Gerechtigheid,
    Vrede, en Heelheid van de Schepping" moet het duidelijk
    zijn, dat kapitalisme met, of nog erger zonder, een onbeperkt
    groeiende staatsschuld van de hand gewezen moet worden, en
    dat slechts alternatief 52c, een Natuurlijke Economische Orde,
    gekenmerkt door kosten voor liquiditeit (d.i. voor het bezit
    van geld) en gesocialiseerde grondrente, verenigbaar is met
    en een voorwaarde is voor "Gerechtigheid, Vrede, en
    Heelheid van de Schepping".                 __   __
  
   a. Indien hiermee oneens, waarom?
  
  
Deze "Quiz" is opgesteld door: dr. W. P. Roelofs.

Hij houdt zich aanbevolen voor kritische opmerkingen betreffende de redactie van de tekst, die misinterpretaties zo goed mogelijk moet uitsluiten.

Commentaar

Je kunt de mensen moeilijke zaken op verschillende manieren aan het verstand trachten te brengen. Jezus probeerde het met "gelijkenissen", Socrates stelde vragen waarop z'n leerlingen het antwoord moesten vinden. Als je een complex probleem opdeelt in kleine stapjes, kom je vaak wel waar je wezen wilt. Marcel van Dam deed het ook zo in de ACHTERKANT VAN HET GELIJK. Aangezien de mensen zo door eigen denken tot een antwoord komen, is deze methode effectiever dan het schrijven van een verhandeling of het houden van een voordracht. In deze gevallen blijft het nodig dat de lezer of de toehoorder wordt aangezet tot zelfstandig denken, en zo de materie onder de knie krijgt en tot een eigen oordeel komt.

We leven in een democratie. Dat betekent, althans zou moeten betekenen, dat een meerderheid het eens is met de maatregelen die genomen worden, en dus overtuigd moet zijn van hun juistheid of hun onvermijdelijkheid. Is een grote meerderheid het helemaal niet eens met het regeringsbeleid en vindt ze de situatie waarin ze verkeert niet meer te verdragen, komt ze in opstand en komt het tot een zogenaamde "revolutie". Bijvoorbeeld de Franse of de Russische, of men zoekt z'n heil bij een charlatan (als Hitler) die de schuld voor de misère afschuift op een aanwijsbare minderheid. Dan rollen er wel koppen of het komt tot genocide, maar bij gebrek aan inzicht blijft een echte oplossing van de problemen uit. Dit is onze tragiek. Hoe kunnen we voorkomen, dat ons dat weer overkomt? Daar ligt mijn en, naar ik hoop, ook uw probleem! Denken is een vermoeiende bezigheid. Het stellen van de juiste vragen valt niet mee, en voor zeer velen is het vinden van de juiste antwoorden op de juist gestelde vragen ook te moeilijk. In beginsel is er nog een methode om de mensen iets te laten begrijpen: met een spel de werkelijkheid simuleren en zo aanschouwelijk maken wat er gebeurt als je het spel speelt met de spelregels A, of B, of C. Het ontwikkelen van zo'n spel acht ik uitermate belangrijk.

De bovenstaande "Quiz" houdt het midden tussen de socratische methode en een verhandeling, waarbij ik zoveel mogelijk van meerkeuzevragen (meestal tweekeuzevragen) heb gebruik gemaakt. Mij is al gebleken, dat je bij het formuleren van de vragen niets als vanzelfsprekend mag veronderstellen, want dat dat onherroepelijk tot misinterpretaties aanleiding geeft. Hoewel ik in deze m'n best heb gedaan, kan het zijn dat ik daarin toch niet overal ben geslaagd. Ik houd me daarom voor kritische opmerkingen van harte aanbevolen.

Tenslotte spreek ik de hoop uit, dat velen zich aan deze quiz zullen wagen en hun antwoorden insturen. Bij voorbaat hartelijk dank.