Paul Quekel waarschuwde in 1996 en schreef regelmatig verantwoordelijke bestuurders met nagenoeg géén enkel resultaat

Operatie: Quekel (herstelbetalingen) Zero Fatwa United

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

De zaak Paul Quekel betreft een al jaren slepend conflict met Delta Lloyd

https://www.nba.nl/

Door Ab Flipse,

Algemeen

De zaak Paul Quekel betreft een al jaren slepend conflict met Delta Lloyd en (in mindere mate) Fortis. Dit conflict heeft wederom alle kenmerken van de klassieke strijd tussen de macht (bank-verzekeraars / klachteninstituten / wettelijke toezichthouders) en de 'gewone burger'.

Opvallende zaken in dit dossier zijn het stalkingsverbod op basis van één telefoontje en twee bezoeken, de pers die Paul Quekel buitengewoon ernstig heeft beschadigd, zowel zakelijk alsook persoonlijk, via een zeer leugenachtige uitzending. Frapant in deze zaak is de rol van een zekere mijnheer D. Deze ex-topbestuurder van Nederlands grootste telefoniebedrijf (klein in waarde) is (8x) commissaris bij Delta Lloyd en voorzitter bij de Omroep die de negatieve en onjuiste informatie heeft uitgezonden. Een toevallige samenloop van omstandigheden of is dit nu juist één van de meest belangrijke instrumenten die gebruikt wordt door het establishment?

Toch komen we in dit dossier meer vreemde zaken tegen, o.a. het volgen, afluisteren en fotograferen van Quekel. (getuigenverklaringen en aangifte zijn in het bezit van de Stichting). Frappant is het dat deze activiteiten direct werden gestaakt toen tijdens een telefoongesprek tussen de Stichting en de woordvoerder van Delta Lloyd terloops de opmerking werd gemaakt 'het zeer vreemd te vinden wat Quekel nu weer overkomen was .... etc.) Ook van weinig transparantie getuigend is het feit dat Delta Lloyd één van zijn directieleden de opdracht gaf navraag te doen naar Quekel via een met Delta Lloyd samenwerkend assurantiekantoor.

De directie van dit kantoor kreeg het uitdrukkelijke verzoek deze actie niet naar buiten te brengen. Of het feit dat de rechtsbijstandverzekeraar die de polis van Quekel opzegt nadat hij tegen Delta Lloyd moest procederen. Dat Delta Lloyd mede aandeelhouder was en is van deze rechtbijstandverzekeraar zal wel een toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Script voor een goedkoop detective verhaal?

Brief AFM d.d. 27 januari 2003 inzake brief Delta Lloyd
AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR

Autoriteit Financiële Markten
t.a.v. de weledelgestrenge heer
Mr A.W.H. Docters van Leeuwen
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Lelystad, 27 januari 2003.

Inzake: Brief d.d. 15 januari 2003 aan RvB Delta Lloyd

Operatie: Quekel (herstelbetalingen) Zero Fatwa United

Geachte heer Docters van Leeuwen,

De e-nieuwsdienst 'Periscoop-Op' van STN zendt u hierbij kopie van haar brief d.d. 15 januari jl. aan de voorzitter Raad van Bestuur Delta Lloyd. De inhoud van de brief is in menig opzicht ook voor uw Autoriteit van belang.

De heldhaftige slachtpartij van witte boorden en lange messen uitgeleefd op een individueel burger wiens gedenigreerde stand en status toch al beneden alle peil waren, behoeft geen nadere aanduiding. Soms spreekt zwijgende verbazing meer dwingend dan welke glazige nadere beschouwing en non-verbale overpeinzing ook. Een verwijzing naar de website www.toezicht.nl volstaat.

Eén van de kenmerken met betrekking tot het beheer van zijn beleggingsfondsen wordt door Delta Lloyd hardnekkig niet beantwoord. Dit geeft te denken. Even afgezien van de structureel chaotische administraties van (meer dan sommige) (her-) beleggende verzekeraars in Nederland dwingt deze niet-beantwoording des te meer de vraag naar voren of de algehele onzichtbaarheid gecombineerd met een volstrekt willekeurig en oncontroleerbaar beheer bij de talrijke Nederlandse beleggingsfondsen (met hun kostenopstapeling gekoppeld aan andere voor de consumerende afnemers zinloze financiële producten) niet van meer algemeen maatschappelijke betekenis is. Hier ligt bij uitstek een taak voor uw Autoriteit. Of is het wachten op een Parlementaire Enquête?

Voor de inrichting en uitvoering van wettelijk toezicht op en in de financiële wereld (en toezicht op toezicht) is conditio sine qua non, dat uw Autoriteit ook werkelijk in onafhankelijkheid en onafhankelijke deskundigheid kan opereren. Daarbij heeft als minimum randvoorwaarde te gelden, dat ook de externe hulptroepen waarvan AFM zich bedient, minstens gelijkelijk onafhankelijk zijn en zich onbedreigd als onafhankelijk kenniscitadel in het betrokken maatschappelijk speelveld kunnen bewegen. Dit betekent dat de AFM - als iedere wettelijk toezichthouder - er goed aan zou doen (lees: is genoodzaakt) zich uitsluitend te bedienen van een (huis)advocaat, die niet tevens optreedt als (huis)advocaat of daarmede verbonden (huis)notarissen van één of meer bedrijven of instellingen die binnen het wettelijk jachtgebied van deze toezichthouder vallen.

Tenslotte raakt op de politieke agenda de vraag welke rol AFM speelt of behoort te spelen in strafzaken en/of daaruit voortvloeiende aangelegenheden van schikking. In de bijgesloten brief is aangeduid, dat de ongekende schikking tussen Delta Lloyd en het OM mogelijk niet verbindend is. STN zou het op prijs stellen van AFM te vernemen of AFM bij deze schikking betrokken was of is, en of AFM heeft onderzocht of er gronden zijn om van de onverbindendheid van deze schikking uit te gaan c.q. deze in te roepen.

Geeft AFM aan een bank/verzekeraar weleens een - uiteraard off the record - hint om in een kwestie van individueel onrecht de zaken recht te trekken?

Uw schriftelijk antwoord wordt gewaardeerd.

Met vriendelijke groet, Stichting Toezichthoudend Nederland:

A.E. Flipse

Bijlage: brief d.d. 15 januari 2003 aan Delta Lloyd