Paul Quekel waarschuwde in 1996 en schreef regelmatig verantwoordelijke bestuurders met nagenoeg géén resultaat

Gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986
NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen door graaien en snaaien
Een juridisch en politiek schandaal van de hoogste orde om machtsmisbruik en corruptie af te dekken

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Onze bevindingen inzake de Nederlandse gezondheidszorg


----- Original Message -----
Sent: Saturday, June 04, 2005 10:04 AM

Subject: Hoge prijs leidt tot mijden zorg

Geachte mevrouw Bongers en weledelgeleerde heer prof. Garretsen,
en ter info aan Vaste Commissie Gezondheidszorg,
vrienden e.a.,
 
Hartelijk dank voor uw artikel in het Brabants Dagblad van 4 juni 2005. Bij deze enkele van mijn/onze bevindingen inzake de Nederlandse gezondheidszorg, te lezen op www.sdnl.nl/quekel-34.htm en www.sdnl.nl/quekel-35.htm tevens toegevoegd mijn afgewezen klacht aan de NMa welke nu doorgeleid is aan Mevrouw Kroes. Ook enige artikelen van vandaag uit het Brabants Dagblad over "gezondheidszorg?". Met speciale dank aan Tony van der Meulen omdat er in mijn/ons Brabants Dagblad steeds vaker kritische artikelen staan over vele misstanden in Nederland, zelfs zijn columns ademen nu deze sfeer, het is bemoedigend.
 
Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior
 
Zaterdag 4 juni 2005 - Het onderzoek naar de kwaliteit van de gezond- heidszorg werd uitge- voerd door de Universiteit van Tilburg. Hoogleraar gezondheidszorgbeleid Henk Garretsen en senior-onderzoeker - Inge Bongers over - de resultaten.

Henk Garretsen         Inge Bongers

Tilburg

De mensen die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn wat ouder en hoger opgeleid dan de gemiddelde Nederlander. Ook maken ze meer dan gemiddeld gebruik van de gezondheidszorg. Is het erg dat de onderzoeksgroep geen precieze afspiegeling is van de Nederlandse bevolking?

Garretsen: 'Nee, de mensen die hebben meegedaan zijn zeker interessant omdat ze meer zorg gebruiken dan de gemiddelde Nederlander. Het zijn ervaringsdeskundigen die hier hun mening over de gezondheidszorg hebben gegeven en ze weten dus waar ze over spreken.' 'Het is moeilijk in te schatten hoe groot de afwijkingen zijn als een precieze afspiegeling van de Nederlandse bevolking had gereageerd. De exacte percentages zijn ook niet heel interessant. Het onderzoek geeft duidelijke signalen af: of nu zes of acht procent van de ziekenfondsverzekerden (tien miljoen mensen, red.) zijn kinderen minder vaak naar de dokter stuurt om geld uit te sparen, maakt voor de relevantie niet zoveel uit. Het onderzoek laat zien dat een groep mensen niet goed op de hoogte is van de regeling en onnodig zijn of haar kind zorg onthoudt. Daarnaast gaat het in beide gevallen om grote aantallen, namelijk honderdduizenden mensen.'
Het kabinet heeft allerlei maatregelen genomen om mensen bewuster om te laten gaan met zorg. Meer behandelingen zijn uit het ziekenfonds geschrapt en mensen moeten vaker een eigen bijdrage betalen. Werkt dit beleid?

Bongers: 'In elk geval blijkt dat zestien procent van de ondervraagden het afgelopen half jaar heeft afgezien van zorg omdat ze de kosten te hoog vonden. Het is opvallend dat de mensen die afzien van zorg vooral mensen zijn die er het afgelopen jaar al gebruik van hebben gemaakt. Ze zijn één of meerdere keren naar de huisarts, specialist, fysiotherapeut of de EHBO geweest. Mensen die al veel zorg hebben gebruikt, lijken dus inderdaad kritischer te kijken of ze nog meer zorg gaan gebruiken.' Betekent dit dat mensen doorlopen met kwalen die eigenlijk behandeld moeten worden?

Bongers: 'Dat kan, maar het onderzoek toont niet aan of de zorg die ze nu laten liggen ook noodzakelijk is. Mensen kunnen ook verantwoorde keuzes maken. Dus afzien van zorg die ze niet per se nodig hebben.'
Welke lessen kan het kabinet uit het onderzoek trekken?

Garretsen: 'Dat mensen bang zijn voor de toekomst van de gezondheidszorg. Ze maken zich zorgen over zowel de kosten als de toekomstige beschikbaarheid van de huisarts en tandarts. Die angst is zeker iets om rekening mee te houden voor een kabinet dat nog zoveel veranderingen in het zorgstelsel wil doorvoeren. Verder zijn de ondervraagden niet goed op de hoogte van alle doorgevoerde wijzigingen in het zorgstelsel. De veranderingen groeien hen boven het hoofd. Ze weten wel dat er dingen zijn veranderd, maar niet precies wat. Dat kan problemen geven.'

HERHALING KLACHT

----- Original Message -----  From: P. Quekel sr.  To: Neelie.Kroes@cec.eu.int Cc: hennykreeft@freemail.nl  Sent: Friday, May 27, 2005 3:39 PM
Subject: KLACHT / Minder bestuursorganen in de zorg?

Geachte Mevrouw Kroes,
Geachte Commissie Gezondheidszorg,
vrienden e.a.,

Met de ideeën dat het allemaal beter en goedkoper zou worden zoals met de EURO, met de Energie, met de NS, met de PTT, nu KPN en bovenal een betere service voor de klant heeft de politiek na al deze debacles ons per 1 januari 2006 opgezadeld met een nieuw fenomeen. De gemoderniseerde zorgfabriek van Nederland onder verantwoording van commerciële verzekeraars, die hoe langer hoe meer door fusies en overnamen grotere kartels aan het vormen zijn. Ik heb hierover bij mevrouw Kroes een klacht ingediend op 23 mei 2005 nadat een klacht bij de NMa afgewezen was.

Niet de schadelijke zelfverrijking van managers (vele artikelen hierover van Prof. Dr. Bob Smalhout) en de welige groei van dit soort KOSTBANEN wordt aangepakt maar de patiënt en de eerstelijns gezondheidszorg, de huisarts. Vergelijking met België over de honorering van huisartsen loopt mank omdat bijvoorbeeld een huis in Nederland 2 keer zo duur is, een auto 30% meer kost en de regel en wetgeving voor allerlei invulinstructies de Nederlandse arts ook nog eens zo'n 30% meer tijd kost.

Hartelijk dank meneer Hoogervorst en ik ben benieuwd of over een jaar of vijf er een Zembla programma komt dat net als bij minister Zalm over de ZEURO ook uw falen aan de kaak zal stellen. U zit dan waarschijnlijk al in een of ander goed betaalde fancy baan! In Brussel of Burgemeester, commissaris van de Koningin of gaat u voor het grote geld bijeen commerciële verzekeraar?

  Minder bestuursorganen in de zorg

  Persbericht, 27-5-2005

  Het aantal uitvoerings- en toezichtsorganen in de gezondheidszorg wordt verminderd. Ook zullen hun taken veranderen. Dit is nodig vanwege de hervormingen in het zorgstelsel waarbij de overheid meer terugtreedt. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd.

  Het toezicht op de marktontwikkelingen in de zorg en de prijsvorming komen in handen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het huidige College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) gaan hierin op. Het toezicht op de kwaliteit en veiligheid blijft bij de Inspectie Gezondheidszorg. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) zal zich onder andere gaan bezighouden met pakketbeheer en het beheer van het Zorgverzekeringsfonds. Het huidige College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) zullen op termijn verdwijnen. Het ministerie van VWS zal verantwoordelijk zijn voor de toelating van zorginstellingen.

   Klacht:

   ----- Original Message -----  From:

   P. Quekel sr.

   To:Neelie.Kroes@cec.eu.int 
   Sent: Monday, May 23, 2005 9:01 AM
   Subject: Klacht kartelvorming 

   Geachte mevrouw Kroes,

   hartelijk dank voor uw antwoord, d.d. 18 mei 2005, via de heer Pascal LEARDINI, ik wens u veel wijsheid toe, overigens neemt de NMa in Nederland het niet zo nauw met kartelvorming getuige de vele fusies en overnames door Verzekeraars en ik dien bij u nu een officiële klacht in zoals destijds bij de NMa .

   Intussen gaat het maar verder en heeft Achmea ook al Interpolis overgenomen! De zorgverzekeringen werden in 1992 verkwanseld door Wim Kok toen hij commereciële verzekeraars toegang gaf tot de verplicht verzekerden en deze liet overnemen, resultaat ongeëvenaarde premiestijgingen zoals dat ook nog geprobeerd is in 1999, lees www.sdnl.nl/gerd-leers.htm

    
    

   TER INFO KLACHT:

    
   Van: P.Quekel sr. [mailto:queke002@planet.nl

   Verzonden: maandag 18 oktober 2004 13:24

   Aan: NMa Postbus

   CC: Kalbfleisch mr P. Onderwerp: Zorgverzekeringen worden onbetaalbaar   Geachte heer Kalbfleisch, 

   Bij deze stel ik vast en ik hoop u ook dat een verder gaande kartelvorming van Zorgverzekeringen voor de Nederlandse samenleving niet wenselijk is. Ik protesteer dan ook heftig tegen de voorgenomen concentratie. Enige uitleg waarom kunt u hieronder lezen. 
   Hoogachtend,
   Paul Quekel senior.
     
   In het verleden was ik verzekerd bij NUTS, dat werd NUTS-OHRA, Dat werd NUTS-OHRA/DELTA LLOYD. Concentratie van zorgverzekeringen. Op zich niet verkeerd dacht de Nederlandse Politiek ook niet toen AMEV samenging met DE STAD ROTTERDAM, terwijl ACHMEA ook al een samengaan is van vele verzekeringen, waaronder Centraal Beheer, Levob, FBTO, Zilveren Kruis enz. enz. maar het werd wel vreselijk veel duurder. Ik betaalde  in 1992 het jaar dat Wim Kok de zorgverzekeringen verkwanseld heeft aan de commerciële Verzekeraars voor mijn vrouw en mijzelf 2800 gulden aan premie per jaar.

   In 2001 was dat na alle fusies Delta Lloyd geworden,  je weet wel "ZEKER DELTA LLOYD" en de premie was opgelopen tot bijna 12000 gulden per jaar. Onbetaalbaar geworden en noodgedwongen heb ik toen maar een baantje gezocht en ben nu voor ons tweetjes verplicht verzekerd voor 79,50 euro per maand,  (toegevoegd; begon met 36,30 en nu al 93,80 euro en per 1-1-2006 wordt het minimaal 2200 euro per jaar).

   Ook in 2005 komt er weer tot 30% premieverhoging aan en is de ellende wegens tandpijn (lees kosten voor de tandarts) en de verdere uitholling van de niet meer vergoede verrichtingen een voortgaande afbraak van de levensvreugde voor de gewone huis, tuin en keuken burgers, met speciale aandacht voor de ouderen onder ons.

   Nu weer een verdere samensmelting van ZORGVERZEKERINGEN ACHMEA en AXA,  ik protesteer tegen deze steeds verdergaande kartelvorming.

   Henny ik vraag je om iedereen die bij deze maatschappij verzekerd is een klacht te laten indienen daar naar alle waarschijnlijkheid klacht als NIET ONTVANKELIJK zal worden afgewezen omdat ik niet tot de categorie "belanghebbende" behoor. Ik ben namelijk ergens anders verzekerd.

   En je hebt maar 7 dagen om te reageren. De Nederlandse Staat mag er soms jaren over doen om ergens over te reageren, of nog erger er wordt gewoonweg nooit gereageerd, maar wij als gewone huis tuin en keuken burgers worden met van alles en nog wat keer op keer in een keurslijf gedwongen van wettelijke bepalingen binnen welke termijn reactie mogelijk is.  Zoniet dan is de klacht/beroep/hoger beroep niet ontvankelijk en er is nooit uitstel voor de gewone burgers. Eigen schuld dikke bult!    

   In het verleden waren ambtenaren verzekerd bij de IZA. Dit was beter, goedkoper en met meer vergoedingen dan de  "zorg?" voorwaarden voor de gewone huis, tuin en keuken burgers. Zou dat nog steeds zo zijn en wie kan daar antwoord op geven? Of wordt wederom het gelijkheidsbeginsel verkracht zoals bij pikmeerarresten?

   Met vriendelijke groet,


   Paul Quekel senior.

   NB, als je wilt lezen waarom de zorg in Nederland zo uit de hand gelopen is lees dan
   www.sdnl.nl/quekel-34.htm   en alle links op deze pagina, alsook www.sdnl.nl/quekel-35.htm


   Bron NMa: MEDEDINGINGSWET
   Melding van een voorgenomen concentratie
   Zaaknummer: 4243/Achmea - AXA

   1. Op 7 oktober 2004 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Achmea Zorgverzekeringen N.V. (hierna: Achmea), een onderdeel van Achmea Holding N.V., voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over de volledige ziektekostenportefeuille van AXA Zorg N.V. (hierna: AXA), een onderdeel van de AXA Groep.

   2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of, voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):
   - voor Achmea: het aanbieden van zowel particuliere ziektekostenverzekeringen als aanvullende verzekeringen voor ziekenfondsverzekerden;
   - voor Achmea Holding N.V.: financiële en zakelijke dienstverlening;
   - voor AXA: het aanbieden van arbeidsongeschiktheids- en particuliere ziektekostenverzekeringen.

   3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Opmerkingen dienen uiterlijk 7 dagen na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

   Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
   Directie Concentratiecontrole
   Postbus 16326
   2500 BH Den Haag telefoon: (070) 330 3330 telefax: (070) 330 3370
   De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

   voor deze: Mr. J. Schönau
   Directeur Concentratiecontrole

    1e ANTWOORD van NMa
    Geachte heer Quekel,
     
    In verband met uw mail d.d. 18 oktober jl. het volgende.
     
    Hartelijk dank voor uw reactie op de concentratiemelding inzake Achmea en AXA. Wij hebben uw reactie op de concentratiemelding ter kennisgeving doorgestuurd naar de zaakbehandelaars bij de afdeling concentratiecontrole. Mochten zij nog aanleiding zien om u te raadplegen, dan zullen ze daartoe contact met u opnemen.
     
    Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
     
    Met vriendelijke groet,
     
    Marleen Holtslag
    Publieksvoorlichter NMa/DTe
    T: 0800-0231 885
    F: 070-3303370
    E:
    info@nmanet.nl
    I:
    www.nmanet.nl  

    ________________________________

     2e ANTWOORD van NMa
     ----- Original Message -----
     Sent: Monday, May 23, 2005 9:33 AM
     Subject: Zienswijze AXA Zorg N.V./Achmea

     Geachte mevrouw Kroes,
      
     Hierbij de afwijzing van mijn klacht,
     wilt u als beschermvrouwe van mededinging dit onderzoeken, ;P: m.vr.gr. Paul Quekel senior

      ----- Original Message -----
      From: "NMa Postbus" <info@nmanet.nl>
      Sent: Wednesday, November 10, 2004 12:44 PM
      Subject: Zienswijze AXA Zorg N.V./Achmea

      Geachte heer Quekel,

      Hierbij bericht ik u dat wij uw zienswijze ten aanzien van de voorgenomen overname van de particuliere ziektekostenportefeuille van AXA Zorg N.V. (hierna: AXA) door Achmea Zorgverzekeringen N.V. (hierna: Achmea) ontvangen hebben. Een dergelijke voorgenomen concentratie wordt door de Directie Concentratiecontrole van de NMa getoetst op het doen ontstaan of versterken van een economische machtspositie.

      Zienswijzen van derden worden door de NMa meegenomen in het onderzoek ten aanzien van een voorgenomen concentratie, voorzover deze zienswijzen
      informatie verschaffen die, gegeven de criteria waaraan de NMa dient te toetsen, een rol kan spelen bij de beoordeling van de desbetreffende concentratie. De NMa heeft de door u naar voren gebrachte zienswijze beoordeeld en geconcludeerd dat, hoewel deze op zich van toepassing is op de verzekeringssector in haar algemeenheid, deze geen concrete informatie bevat over de voorgenomen overname van de particuliere ziektekostenportefeuille van AXA door Achmea.
       
      In het besluit is om deze reden niet op uw zienswijze ingegaan.

      Ik wil u erop wijzen dat u het besluit van de NMa in bovengenoemde zaak binnenkort op de website van de NMa kunt lezen (
      https://www.acm.nl/nl/ ).
      .

      Hoogachtend,
      De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
      voor deze:
      Afzender:
      NMa Postbus
      T: 0800-0231885
      F: 070-3303370
      I:
      www.nmanet.nl

       Brabants Dagblad
       Hoge prijs leidt tot mijden zorg

       door Sylvia Marmelstein

       Zaterdag 4 juni 2005 -

       Circa twee miljoen Nederlanders hebben het afgelopen jaar afgezien van zorg omdat ze de kosten van een behandeling te hoog vonden. Dat blijkt uit een enquête die- het Brabants Dagblad in samenwerking met zorgverzekeraar Achmea Zorg gehouden heeft. Het gaat voornamelijk om behandelingen die sinds begin vorig jaar niet meer door het ziekenfonds worden vergoed.

       Den Haag

       Zo gaan mensen minder vaak of helemaal niet meer naar de tandarts, huisarts of fysiotherapeut en zien ze af van voorgeschreven medicijnen. Het onderzoek is gehouden onder de ongeveer vijf miljoen lezers van regionale dagbladen. Ruim 12.000 mensen hebben meegedaan. Onderzoekscentra Tranzo en CentERdata van de Universiteit van Tilburg (UvT) voerden het onderzoek uit.
       Zestien procent van de ondervraagden heeft het afgelopen half jaar om financiële redenen zorg laten liggen. De helft van hen heeft daarom minder of geen gebruik gemaakt van de tandarts, ruim één op de drie heeft 'bezuinigd' op voorgeschreven geneesmiddelen en ruim een kwart op de fysiotherapeut en de huisarts.

       Vorig jaar bleek uit onderzoek van de UvT dat elf procent van de Nederlanders afzag van zorg vanwege de kosten. 'Mogelijk is elf procent een ondergrens en zestien procent een bovengrens', zegt H. Garretsen, hoogleraar gezondheidszorgbeleid.
       De patiëntenorganisatie NPCF gaat ervan uit dat de mensen die minder zorg gebruiken niet in de knel komen. 'Ze gaan bewuster met zorg om nu ze die zelf moeten betalen. Dat is precies de bedoeling van de maatregelen van het kabinet', aldus directeur I. van Bennekom. Ze zegt geen bewijzen te hebben dat mensen zich niet meer laten behandelen terwijl dat wel noodzakelijk is. 'Uitzonderingen komen we wel tegen.'

        Brabants Dagblad

        Nederlander bezuinigt op gezondheidszorg

        DEN HAAG (ANP) - Zestien procent van de Nederlandse bevolking heeft het afgelopen half jaar bezuinigd op gezondheidszorg omdat zij de kosten te hoog vindt. Mensen zien vooral af van behandelingen die het ziekenfonds sinds begin vorig jaar niet meer vergoed, zoals tandartszorg en fysiotherapie.

        Dat blijkt uit een onderzoek van zorgverzekraar Achmea en de regionale kranten die zijn aangesloten bij de persdienst GPD. Aan de enquîte namen ruim 12.000 lezers van deze dagbladen deel.

        Uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg van vorig jaar bleek dat 11 procent van de Nederlanders afzag van zorg wegens de kosten. Dat uit het nieuwe onderzoek een hoger percentage naar voren komt, betekent niet per definitie dat het aantal groeit. Elf procent zou een ondergrens kunnen zijn.

         Binnenland
         'Betere zorg in verpleeghuis kost niets méér'

         door Frouke Tamsma

         Zaterdag 4 juni 2005 - Den Haag - 'Er ging een schok door me heen toen ik hoorde dat zorgwerkers het over 'voedsel en vocht' hebben. Wij zeggen gewoon 'eten en drinken'. Ook in een verpleeghuis hoort het diner een feest te zijn. Dek de tafel, steek de kaarsen aan en de bewoners beschouwen het als een uitje.'

         Golden Tulip-topman H. Kennedie lichtte de afgelopen drie maanden de verpleeghuissector door in opdracht van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid. Hij moest uitvinden waarom het ene verpleeghuis met hetzelfde budget beter presteert dan het andere. Zijn conclusie: met gastvrijheid, traditioneel een zaak van hotels en restaurants, kan een tehuis meer bereiken dan met geld.
         Volgens Kennedie, die verpleeghuizen vergelijkt met hotels, wordt te weinig rekening gehouden met de wensen van de bewoner. 'Er is wel een uitgebreid medisch plan voor bewoners, maar het tehuis informeert niet naar hobby's, lievelingseten of favoriete vakantiebestemming. Terwijl je aan de hand daarvan juist een plezierige dagbesteding kunt opstellen.'
         De leiding heeft vaak geen idee waar het geld binnen de instelling naartoe gaat, constateert Kennedie. In de meeste gevallen ontbreekt een bedrijfsplan. 'En dat voor instellingen die geheel op gemeenschapsgeld draaien!'

         Sterren
         Verpleeghuizen kunnen volgens hem veel meer van elkaar leren. 'Zoals we in de horeca doen: gluren bij de buren.' Hij vindt dat er net als bij hotels een sterrensysteem moet worden ingevoerd, zodat patiënten en familie weten waar ze aan toe zijn.
         Een verpleeghuis dat bijvoorbeeld goed eten of mooie kamers heeft, verdient een extra ster. Het tehuis mag de kosten voor die extra service doorberekenen aan de bewoner, meent Kennedie.
         Bij elke verandering in de zorg is bijna automatisch de gedachte: het is te duur en het personeel heeft er geen tijd voor. Er zijn echter al huizen die de wensen van de bewoners centraal stellen, zonder dat er echt geld bij hoeft.
         Verpleeghuizen hebben zelf kansen laten liggen, meent Kennedie dan ook. De sector worstelt met een slecht imago - het afgelopen jaar werd de tv-kijker overstelpt met beelden van doorligplekken, volle luiers en 'pyjamadagen'. Het personeel is gedemotiveerd en heeft geen zelfvertrouwen.
         Kennedie: 'Bewoners worden als patiënten behandeld. Voor mij zijn het burgers die alleen een nieuw woonadres hebben. De verplegers moeten zich dat steeds realiseren: wij werken waar onze gasten wonen.'

          COLUMN
          Door Tony van der Meulen

          Het feest van de nederlaag

          De talrijke verliezers waren woensdagavond heel ontspannen, bijna guitig. Als spelende kinderen bij wie met een hele grote plof de sneeuwhut is ingezakt. Het is niet gelukt, maar wat een geweldige klap!

          Niet de eigen partij had verloren, maar Europa, en dat voelt toch anders.
          'Het is een feest van de democratie', gnuifde verliezer Femke Halsema, 'en bij zo'n feest horen verliezers.'
          'Wij hebben heel dik verloren', zei ze er voor alle zekerheid nog een keer bij, 'en dat is balen.'
          Maar zo kéék ze niet.
          Het echte baalhoofd wou eigenlijk bij niemand naar behoren lukken.

          Wouter Bos vond het allemaal ook heel mooi voor de democratie, Jozias van Aartsen straalde alsof hij zelf 'nee' had gestemd, en Gerrit Zalm zat erbij alsof hij het allemaal wel een goede grap vond.
          'U hebt dus geen idee wat er onder het volk leeft', zei Ferry Mingelen tegen een Kamerlid dat ik niet kon thuisbrengen. Maar deze zag dat heel anders, 'het is juist een voordeel dat wij dat nu wel weten'.
          Jan Peter Balkenende had als enige aan het begin van de avond nog wel een zekere authentieke droefheid over zich, maar na een uurtje zat hij er ook weer uiterst monter bij en zou hij in Brussel stevig gaan uitleggen wat er allemaal leefde onder de Nederlanders.
          Zoals alle andere verliezers was ook hij bijzonder trots op de kiezers die zo massaal waren opgekomen om hem de les te lezen.
          Er waren, wat je anders bij verkiezingen ook nooit ziet, veel meer verliezers dan winnaars, omdat de meeste kiezers dit maal ter ere van Europa hun politieke voorlieden even in de steek hadden gelaten.
          Zodat het merkwaardige groepje winnaars plotseling een massale aanhang had, die zeer kortstondig zal blijken te zijn. Het maakte hen vooral wat giechelig. Dit zeer tijdelijke monsterverbond van Mat Herben ( LPF), André Rouvoet (ChristenUnie) , Harry van Bommel (SP), en Geert Wilders (van zichzelf) stond er nogal onwennig bij. Waarbij Wilders, als gekende blindganger, onmiddellijk de val van het kabinet eiste, wat nogal potsierlijk was. Een beetje in stijl winnen is kennelijk ook een kunst.

          'We moeten ons erbij neerleggen', zei de ene verliezer zonder de geringste tegenzin.
          'We moeten de uitslag respecteren', zei de andere verliezer goedgemutst. En iedereen, tot en met de felste tegenstanders onder de liberalen, bleek nu een groot voorstander van het referendum te zijn.
          Vooral ook Maxime Verhagen van het CDA nam glunderend de zeperd in ontvangst. Bijna 62% kiezers wil iets anders dan jezelf steeds wilde: het blijft een opmerkelijke vorm van genieten. Nog nimmer hebben in Nederland de gekozenen zo op hun falie gehad van de kiezers. Maar het ging slechts om Europa, en dat maakte het kennelijk allemaal een stuk minder erg, zodat het feest van de nederlaag kon losbarsten in een bizar soort enthousiasme.
          Er waren de laatste week allerlei momenten waarop bij de ja-stemmers elke hoop op een goede uitslag moet zijn vervlogen.
          Ik herinner me in ieder geval twee televisiemomenten die de Europese afgang in rap tempo dichterbij brachten. Fataal was de waarneming van Jozias van Aartsen dat je in het feestende Parijs vooral rode vlaggen zag en dat het daar dus 'de communisten' waren die tegen hadden gestemd, 'plus de racisten van Le Pen'.
          Meteen voelde je aankomen dat heel veel mensen in Nederland zich dit niet zouden laten aanleunen.

          Wellicht nog fataler voor het toen al snel eroderende ja-kamp was een dialoogje tussen Maxime Verhagen van het CDA met André Rouvoet van de ChristenUnie, die zich met zijn heldere debatstijl steeds meer ontwikkelt tot de held van het Binnenhof. Rap van tong, maar toch een nette man.
          'Noem mij eens drie punten uit de nieuwe Europese grondwet', vroeg Rouvoet aan Verhagen, 'die goed zijn voor Nederland.'
          Uit Verhagen kwamen heel veel woorden, die in de verte klonken als taal, zonder dat je het precies kon definiëren. Net als bij voort zoemende muziek in een hoteltoilet.
          'Oké', zei Rouvoet, 'noem dan twee voordelen.'
          Weer blies Verhagen een grote wolk inhoudsloze woorden uit.
          'Oké', vatte Rouvoet kranig samen, 'noem dan in ieder geval één voordeel voor Nederland.'
          Weer deed Verhagen zijn mond open en vervlogen zijn woorden als stuifmeel in de lentewind.
          Vanaf dat moment was de uitslag slechts een kwestie van tijd.
          Ik keek een tijdje naar CNN, dat de NOS-uitzending rechtstreeks overnam als 'breaking news'. Nederlandse politici werden simultaan vertaald ten behoeve van de hele wereld. Een mondiale eer die hen verder alleen te beurt valt als onze dijken op doorbreken staan.
          Op allerlei Europese zenders verschenen bezorgde politici met sombere commentaren over de toekomst van Europa. Maar in Nederland ontstond een merkwaardige trots: 'Wij hebben Europa een poepie laten ruiken'.
          Vertaal dat maar eens in het
          Engels.

          Tony van der Meulen

          Reacties? Mail naar column.tvdmeulen@brabantsdagblad.nl.

          Geachte heer van de Lans,

          hartelijk dank voor uw antwoord en ik zal deze doorzenden aan mevrouw Kroes, diverse professoren, de Vaste Commissie Gezondheidszorg, aan de Eerste Kamerleden, de Nederlandse EP leden, vrienden, e.a.,

          Onder uw antwoord mijn antwoord en opmerkingen en een artikel uit het Brabants Dagblad, Eerste Kamer achter hoofdlijn zorgstelsel, hetgeen altijddurende hoofdpijn zal veroorzaken. Stuur de link www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm zoveel als mogelijk is door en stop de kartelvorming van Zorgverzekeraars, de NMa de heer Kalbfleisch laat het afweten,

          m.vr.gr. Paul Quekel senior

          Antwoord van de heer van de Lans:

          ----- Original Message -----
          From: "Jos van der Lans"
          To:
          Sent: Wednesday, June 08, 2005 11:59 AM
          Subject: Re: zorg om de zorg

          Geachte heer Quekel

          Onlangs ontving ik van u een mail waarin u uw zorgen uitsprak over de nieuwe zorgverzekeringswet, die gisteren in de Eerste Kamer is behandeld.

          Ik heb er bij de voorbereiding op het debat dankbaar gebruik van gemaakt. Zoals u ongetwijfeld ter ore is gekomen zal de Kamer in meerderheid (CDA, VVD, D66, ChristenUnie, SGP) akkoord gaan. De minister heeft een aantal naar onze mening boterzachte toezeggingen gedaan, maar zijn uitgangspunten onverkort overeind gehouden. Daarmee komt het licht op groen te staan voor een systeem, waarin naar onze mening de oude overheidsbureaucratie sluipenderwijs vervangen zal worden voor een nieuwe - en veel ergere - verzekeringsbureaucratie.

          U kunt de inbreng ook plukken van mijn website: http://www.josvdlans.nl/politicus/eerstekamer.asp (boven aan de lijst onder Algemeen Eerste Kamer > (2005-06 VWS Zorgverzekeringswet plenair.doc)

          In mijn weblog heb ik kort verslag gedaan van het debat: www.josvdlans.nl/weblog.asp

          Het is te zeer betreuren dat de terechte ongerustheid onder zorggebruikers en zorgprofessionals geen gewillig oor heeft gevonden bij de politiek. Men durft domweg niet meer af te wijken van de ingeslagen weg. Of zoals ik het in mijn bijdrage aan het debat verwoordde: 'Deze stelselherziening nog het meeste weg van het bouwen van een schip op een scheepshelling. Terwijl het gevaarte nog lang niet af is, gaan de trossen al los en glijdt het schip al richting water. Er wordt voortdurend nog aan het schip getimmerd, gebouwd en verspijkerd, maar het gevolg is alleen maar dat het steeds zwaarder wordt en steeds onafwendbaarder de definitieve tewaterlating nadert. Nu het moment nabij is dat velen vinden dat de constructie absoluut niet zeewaardig is, is zo melden de minister en de kapitein van het schip, de Nederlandse Zorgverzekeraars, bij monde van hun eerste stuurman Hans Wiegel de tanker niet meer te stoppen. Maar dat geeft niks, zo houden ze de steeds ongeruster wordende matrozen, dat wil zeggen de zorgprofessionals, en de passagiers, de verzekerden voor, lekkages herstellen we wel tijdens de vaart. Je hoeft niet echt gestudeerd te hebben om in te zien dat dat dus wel tot ongelukken leiden.'

          De Eerste Kamer vergadert in het najaar nog een keer over deze kwestie als de zogenaamde Invoerings- en Aanpassingswet aan de orde is. Dat is ook het moment dat definitief besloten wordt of de invoeringsdatum van 1 januari wel haalbaar is. Wij zullen bij die gelegenheid opnieuw pleiten voor uitstel. Mocht u informatie hebben of opmerkingen willen maken die ons betoog dan kracht bij kunnen zetten, aarzelt u dan vooral niet om deze aan ons te doen toekomen.

          Met vriendelijke groeten,

          Jos van der Lans
          Eerste Kamerfractie GroenLinks

          Jos van der Lans
          Feike de Boerlaan 33
          1019 KS Amsterdam
          tel.: 020.4194657
          fax: 020.4194658
          email: vdlans@xs4all.nl

          website: www.josvdlans.nl - - Ook: www.jarenzeventig.nl - -

          Antwoord aan de heer van de Lans:

          Geachte heer van de Lans,

          Eerste Kamerleden, diverse professoren en de Vaste Commissie Gezondheidszorg, Nederlandse EP leden, vrienden e.a.,

          Intussen weten we met vele voorbeelden hoe in Nederland de marktwerking uitpakt. Als voorbeeld de energiemarkt: die is onbetaalbaar geworden, heeft vele problemen veroorzaakt, heeft topfunctionarissen miljonair gemaakt en dat ieder jaar opnieuw, i.p.v. dat het zoals beloofd beter geworden is, heeft de klant onduidelijke rekeningen, lange wachttijden aan de telefoon, vaak via een te betalen keuzemenu gekregen, maar ziet wel grote sponsorcontracten en reclames op TV en in de media, die betaald worden uit schandalig hoge tarieven. Kan iemand van het pluche mij uitleggen waarom de Fransen voor een kilowattuur veel minder betalen dan dat wij de arme burgers in Nederland?

          Dit wordt in nog overtreffende trap het toekomstbeeld van de Nederlandse Zorg www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm waarbij ook nog een kostenpost komt van ongeveer 400 miljoen euro voor een batterij ambtenaren om de Zorgsubsidie te kunnen beoordelen en te verstrekken. Ook verzekeraars geven tientallen miljoen euro uit aan reclame en sponseren dat het een lieve lust is van uw en mijn geld! Ook in de zorg zal een ander fenomeen zich openbaren. Door de werkelijke nonsens over martconforme salarissen zal deze marktwerking slechts het opdrijven van prijzen en kosten zijn.

          De top in de Gezondheidszorg van Ziekehuisdirecteur tot functionarissen van het Zorgverzekeringskartel met een schadelijke nivellering naar beneden (ook lagere functionarissen zullen hoe langer hoe meer willen/moeten verdienen met als voorbeeld de grote verdiensten? van hun bazen) voor de zogenaamde marktconforme salarissen? en ook, zeker ook hier zullen jaarmiljonairs eerder gewoonte dan uitzondering zijn. En wie mag dat allemaal betalen? Juist ja, u en ik de gewone huis, tuin en keuken burgers van Nederland die zeker niet in het IZA ambtenaren zorgverzekeringssysteem zitten! Steeds meer en meer formulieren.

          Hoezo minder burocratie? En zeg nooit meer dat u het niet geweten heeft!

          (PQsr).

          Brabants Dagblad

          Eerste Kamer achter hoofdlijn zorgstelsel

          DEN HAAG (ANP) - De Eerste Kamer is akkoord met de hoofdlijnen van het nieuwe zorgstelsel. Dat bleek dinsdag na afloop van het debat met minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over de nieuwe zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag. Hij wist de grootste bezwaren bij de senaat weg te halen.

          Volgende week volgt nog een hoofdelijke stemming over de twee wetten, die nodig zijn om het nieuwe zorgstelsel volgend jaar in te laten gaan. Overigens moet er nog een wet worden goedgekeurd door zowel de Eerste als Tweede Kamer. Die zogenoemde invoeringswet ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. De minister houdt er rekening mee dat er problemen ontstaan bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel, maar hij verwacht geen grote chaos. Het is Hoogervorst er alles aangelegen dat het goed gaat: ,,Als het niet goed gaat heb ik niet alleen politiek maar ook persoonlijk een probleem.''

          Het CDA dat aanvankelijk kritisch was, ontpopte zich als de beste verdediger van de plannen van de minister. Naast minister Hoogervorst verkeerden ook de ambtenaren die het debat bijwoonden in een jubelstemming. Al dertig jaar wordt er gesproken over één basisverzekering. Het nieuwe zorgstelsel, dat op 1 januari 2006 moet ingaan, maakt een einde aan het verschil tussen de ziekenfondswet en particuliere verzekeringen. Iedereen moet verplicht een basisverzekering afsluiten.

          De vergoedingen in die verzekering zullen vergelijkbaar zijn met het basispakket van de huidige ziekenfondsverzekering. De nominale premie bedraagt naar verwachting 1100 euro. Daarnaast is er een inkomensafhankelijke bijdrage die verplicht betaald wordt door de werkgever of de uitkeringsinstantie.

          Mensen met lagere inkomens komen in aanmerking voor een zorgtoeslag die net als de huursubsidie maandelijks wordt uitgekeerd. De toeslag kan oplopen tot maximaal 425 euro voor een alleenstaande en 1200 euro voor een stel. Daarnaast is het de bedoeling dat zorgverzekeraars meer gaan onderhandelen met artsen en ziekenhuizen over de prijs van behandelingen. Door marktwerking hoopt de minister de zorg betaalbaarder en efficiënter te krijgen.