Klokkenluiders . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

De leugen regeert bij GL

 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, October 09, 2002 1:17 PM
Subject: pers. comm./aanbev. nav. verhoren Bouwfraude

Waarde Paul,
 
Als aanvulling op mijn voorlopige conclusie zend ik je mijn schrijven 146 aan de Commissie en mijn persoonlijke conclusies/ aanbevelingen verwoord in notitie 145. Ondanks het tonen van mijn goede wil, in laatste alinea, verwacht ik gezien de gevestigde belangen, hierop echter niets te vernemen. Ik heb verder Smulders en Smolders van de LPF geraadpleegd doch deze zijn met hele andere dingen bezig, hopelijk komt er snel een goed HB welke wel het nodige verstand heeft om visie te tonen en mijn mening wil delen. Aannemende U  te hebben geinformeerd waarbij ik sterke twijfels heb over de politieke wil structureel een einde aan deze fraude te maken.
 
Groetend, Henk Verveer.
 

Nederland staat op de 7 plaats minst corrupte landen weet je misschien de e-mail van dit instituut in Ned.??
 
Waarde Paul,
 
Bijgaand gelieve je, conform je e-mail,  aan te treffen voornoemde bescheiden welke ik je met mijn schrijven van 1 sept. jl.reeds heb doen toekomen per post.
Daar de bouwsector een grote "sponsor" is van de politiek vooral de lagere gemeentepolitiek zie ik structurele verbeteringen niet snel plaatsvinden.
Het feit dat deze fraude het gevolg is van de te hoge ramingen wordt door de commissie niet genoemd tijdens de verhoren, ondanks dat alles ernaar wijst.
Gezien de inpakt voor de gevestigde belangen heeft ook de media geen enkele behoefte tot publicatie. Enige inbreng aan visie bij LPF is al manden onmogelijk daar H. Smulders geen contact "mag" hebben met derden en Harry dit blijkbaar belangrijker vindt dan een verstandig partijideologisch standpunt.
 
Inmiddels verblijf ik, 

Groetend, Henk Verveer.               

 
Het vervolg is ook naar mevrouw Vos gestuurd.

Original Message -----
From: P.Quekel sr.
To:
redactie@volkskrant.nl
Cc:
m.vos@tk.parlement.nl
Sent: Monday, February 16, 2004 10:54 AM
Subject: Verbijstert, geschokt en onthutst???

Geachte mevrouw Vos, volksvertegenwoordigers, redacties, journalisten e.a.,

Over deze nieuwe bouwfraude is de politiek zoals mevrouw M. Vos wederom verbijsterd, geschokt en onthutst. Dat deze politiek al jaren geleden op de hoogte gesteld is kunt u lezen op
www.sdnl.nl/ln-quekel.htm op www.sdnl.nl/grondbank.htm en www.sdnl.nl/nma.htm Verbijsterd, geschokt en onthutst kunnen alleen de gewone burgers van Nederland zijn, die zijn , voor de gek gehouden en zowel geldelijk als geestelijk monddood gemaakt door de vele Klaas Vaken in de media, bij de kranten maar vooral bij de volksvertegenwoordigers in de Buitenhof Zandbak waar bijna iedereen het slaapzand kwistig heeft rondgestrooid. Al in 1998 heeft de heer J. Vontsteen inzake de landbouwer Henk Pelleboer uit Zwolle vragen laten stellen in de Tweede Kamer over de verwevenheden van Minister Mevrouw Jorritsma met haar man in de bouwwereld!!! Hoezo we hebben het niet geweten? Lees de brief van Ab Flipse en wordt a.u.b. wakker!  brandbrief.htm#verwijzing-1

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.

Overigens is ook mevrouw M. Vos een aarstleugenaarster over de wolmanzouten:
wolmanzouten.htm want door vele e-mails van ook de heer Ad van Rooij is deze volksvertegenwwordiger zeer vaak op de hoogte gesteld.

Hierna mijn brieven aan haar toen zij met de eerste bouwfraude enquête begon:


----- Original Message -----
From: Big Insurance
To: m.vos@tk.parlement.nl
Cc:
smol.013@hetnet.nl
Sent: Saturday, August 17, 2002 5:05 PM
Subject: Bouwen in Nederland?

Geachte mevrouw Vos, de verbeterde versie, m.vr.gr. Paul Quekel

Klik op:
nma.htm

----- Original Message -----
From: Big Insurance
To:
m.vos@tk.parlement.nl
Cc:
h.smulders@tk.parlement.nl ; h.smolders@tk.parlement.nl
Sent: Thursday, September 19, 2002 3:49 PM
Subject: verhand. Bouwfraude I april 02 herz.

Geachte mevrouw Vos en heren Smulders en Smolders, ter info, m.vr.gr. Paul Quekel

Verhandeling "Bouwfraude" nr. I april 2002.{herz. 1}
Hierbij een aantal aandachtsgebieden welke noodzakelijk zijn voor een correcte voorstelling van zaken uit een deskundig en integer perspectief.

1 Gunnings- en selectiecriteria:

Deze bestaan conform UAR '86 /UAR-EG '91 uit:
--- maatschappelijke eisen bv. inschrijving handelsregister, vestigingsvergunning ed.
--- technische eisen bv bezit eigen materieel ed.
--- organisatorische eisen bv. organisatieschema, kwaliteitszorg- en veiligheidssysteem ed.
--- financieel / economische eisen bv. omzetcijfers, vergelijkbare werken, bankgarantie ed.

Het is afhankelijk van het soort werk en de aanbesteder welke criteria in het bestek worden opgenomen.
De Rijksoverheid hanteert een richtlijn welke soort werken geschikt zijn voor welke vormen van aanbesteding.
Lagere overheden zijn hierin min of meer vrij, doch door het 'wie kent wie' en onvoldoende expetise om een deugdelijk bestek te schrijven is de onderhandse aanbesteding favoriet. De keuze welke aanbesteding wordt gehouden is duidelijk een politieke verantwoordelijkheid, doch wordt m.b.v. richtlijnen naar de ambtenarij toe gedelegeerd.

2 Raming:
Deze wordt gemaakt door een kostendeskundige van de aanbesteder of directievoerder en vermeld het geldbedrag incl. btw .
De praktijk is dat juist deze ramingen vaak te hoog zijn, dit is de belangrijkste reden van de opzetpraktijken in de bouw.
De belangrijkste redenen voor deze te hoge ramingen zijn:

* de aanwezigheid van onvoldoende expertise bij de betreffende kostendeskundige.
* het vaak ontbreken van de corrigerende werking van de organisatie.
* de problemen welke ontstaan bij een lage raming zijn vele malen groter dan bij een hoge raming.(uit een volle portemonnee betaalt het gemakkelijker)
* de soms geuite 'adviezen' van aannemerszijde aan de kostendeskundige hebben tevens een prijsopdrijvend effect (veelvuldig bij lagere overheden aan de orde)

Vroeger werden ramingen zelfs openbaar gemaakt nu is de praktijk zo dat de geintresseerde aannemers bekend zijn door de bestaande netwerken en / of naief en corrupt gedrag van ambtenaren en politici.

3 Markwerking:
De aanwezigheid van zeer vele aannemers op deze markt is geen enkele garantie dat er geen onderlinge prijsafspraken zouden worden gemaakt.
Wanneer de overheid dan ook niet of onvoldoende corrigerend optreedt , gaat de ondernemer voor winst. Zowel de grote als de kleine ondernemingen doen derhalve mee. Vaak niet objectieve criteria {Railinfra is hiervan een goed voorbeeld} ,verregaande specialisatie en de grotere projecten beperken de hoeveelheid gegadigden zeer sterk.
Tevens heeft de aanbesteder mbv. de gunnings- en selectiecriteria de mogelijkheid het aantal gegadigden te beperken. Ook de combinatievorming, zelfs door de grootste concerns, is een "geoorloofde" manier om het aantal gegadigden te beperken. Hoe geringer het aantal gegadigden hoe eenvoudiger eea. "geregeld" kan worden. De principiele vraag dient zich op hoe dit zolang kan standhouden?

--- de marges tonen niet extreem: de grotere 3-5% van de omzet na vpb.

De kleinere vaak boven de 10% van de omzet na vpb.[ niet publicatieplichtig]

--- er bijna altijd meer dan 1 gegadigde is waardoor de indruk gewekt wordt dat er sprake is van gezonde concurrentie.
--- strafrechterlijk wordt er nagenoeg niets gedaan, waarbij ook de signalen van sommige kritische opdrachtgevers - en ambtenaren werden genegeerd.
--- het streven naar vooral technische en juridische perfectie heeft de aandacht voor het financiele geheel verdrongen.
--- de werking van het allom geprezen Poldermodel is zover doorgeschoten dat duidelijke stellingname ontbreekt, scheiding van structuren en instanties is afwezig wat mede de onwetende burger gewoon tot in lengte van jaren kan doorgaan, mede het feit dat er blijkbaar voldoende gelden blijven vrijgemaakt worden.
4 Gezondmaking van de bouwmarkt:
Indien wij de mogelijkheid zouden hebben de onwetende burger dit mede te delen zal de overheid openheid moeten geven.
Deze gezondmaking zal uit 2 facetten dienen te bestaan:
1} het fors aanpakken van de overtreders op de wet mededinging.
2} het structureel onmogelijk maken van genoemde praktijken.
Ik vrees dat wij niet verder zullen komen als facet 1 gezien de grote financiele belangen en het feit dat niemand gebaat lijkt bij een scherpe raming.

5 Nederlandse mededinging in Europees en historisch perspectief:
In het verleden was het Nederlandse mededingingsbeleid veel minder streng dan dat van de E.U.
Nederland werd in dat verband wel als kartelparadijs aangeduid.
Dit heeft half jaren '90 geleid tot een enorme boete van de E.U. voor de prijsregelende organisaties in de bouwwereld.
Deze prijsregelingen hadden toen de volledige goedkeuring van de overheid.
Noodgedwongen is het Nederlandse mededingingsbeleid nadien derhalve aangepast naar het Europese, wat in 1998 is afgerond met de inwerkingtreding van de nieuwe Mededingingswet. Er is dus historisch en praktisch gezien nog weinig veranderd ondanks scherpere wetgeving en het blijkt dat een ondeskundige en corrupte overheid niet bereid is de hand in eigen boezem te steken en handelingsbekwaam op te treden.

6 Geld speelt een sterk "ondergeschikte" rol:
Dit geldt helaas in een situatie als deze waarin schijnbaar niemand gebaat is bij een scherpe raming, zeker de betrokkenen niet. Zoals reeds eerder vermeldt wordt bij de projecten bijzonder veel aandacht geschonken aan technische,- kwaliteits,- en juridische eisen doch geld is van veel minder belang. Juist deze feiten en de omstandigheid dat de Rijksoverheid de voorbeeldfunctie inneemt maakt deze tot de grootste schuldige waarbij de private sector welliswaar niet vrijuit gaat doch het is nog altijd zo dat 'de gelegenheid de dief maakt' .
Terwijl deze gelegenheid geheel door deze overheid zelf is gecreerd en gedoogd. Het is de vraag waard hoe het komt dat met voldoende aannemers de wet van vraag en aanbod toch zo wordt gefrustreerd en op zo een structurele manier, het enige goede antwoord is dat het de overheid betreft welke betaald.

7 Rol vd. overheid in de uitvoeringsfase van het project:
Reeds vele jaren heeft de opdrachtgever mbv. wet en regelgeving de mogelijkheid om gebaseerd op nacalculatiegegevens de werkelijke kosten per project te bezien tov. de bestede kosten.

Dit kan op 2 manieren:
* De plaatselijke directie v.h. project ontvangt dagelijks opgaven van de aannemer m.b.t. hun inzet van mensen , materieel enz. welke zij zelf controleert en zelfs per bestekspost in geld kan uitdrukken.
* Belastinginspecteurs bezoeken regelmatig de bedrijven voor hun reguliere controles van o.a. de jaarstukken en hebben dan per project inzicht in de kosten/ omzet.
De praktijk leert dat beide mogelijkheden niet of onvoldoende worden benut, blijkbaar vindt de overheid dit onnodig , minstens wordt de indruk gewekt dat de overheid dit niet wil weten. Personele problemen kunnen hiervoor zeker niet worden aangevoerd.

8 Meer aandachtsgebieden dan alleen maar de 'bouwfraude':
Ondanks het feit van een overheid met een bijzonder groot ambtelijk apparaat, ontbreekt het aan enige structurele aanpak:

---- monopolisering van de markt van bodemproducenten en toeleveranciers zoals b.v. betonmortelcentrales, betonartikelen en steenproducenten.
---- ontwrichting van de markt door vorming van grote combinaties en onredelijke criteria.
---- uitruilen van projecten of gedeelten daarvan.
---- beinvloeding van de wijze van aanbesteding.
---- het te hoog ramen van het project { de zg. Bouwfraude}

Dit zijn enige belangrijke gebieden waar zonder veel juridische complicaties uit ondernemersoogpunt naar een eenvoudige winstmaximalisatie te streven is, hierbij werken brancheorganisaties en lobbyisten eendrachtig samen.

Met het bestaande "polderen" zal hierin niet snel een verandering optreden.

9 Harde conclusie:
Wij dienen te constateren dat de 'bouwfraude' het ultieme voorbeeld is van het verval van normen en waarden en de incompetentie van ons ambtenarenkorps en politiek systeem zich afspeelt in een markt waar bijna alleen overheidsgeld omgaat nl. de Grond- Weg- en Waterbouw.
Deze fraude speelt al 10 tallen jaren, doch ondanks aangescherpte wet- en regelgeving neemt hij steeds meer toe en draagt een sterk structureel karakter.
Uit de voorgaande feiten is de belangrijkste conclusie te trekken dat:
" de overheid zelf debet is aan het disfunctioneren van de bouwmarkt"
Dit feit zullen aannemers gebruiken om onder hun straf uit te komen mede gezien recente juridische uitspraken.

10 Oplossingen:
* Niet structurele:

De Parlementaire Enquete

Mede de historie van de laatste enquetes en de grote verwevenheid met de politiek en ambtenarencorps zal de onderste steen niet bovenkomen en zal regelmatig bij betrokkenen de geheugenfunctie te wensen overlaten opdat slechts enige lagere 'lieden' worden veroordeeld en men gewoon weer op de bestaande voet kan verder gaan.

Tevens frustreren vaak partijpolitieke belangen een onafhankelijk oordeel welke nog versterkt wordt door de grote financiele. De private sector behoeft zich in zijn geheel geen zorgen te maken omdat voldoende tijd beschikbaar is geweest om aantoonbare kruisverbanden te corrigeren en andere facturen in de financiele boekhouding op te nemen zodat ondanks de harde lijst 'KOOP' geen of nagenoeg geen enkel juridisch hard bewijs aanwezig zal blijken te zijn. Hierbij komt nog dat het altijd een momentopname is en het ,zoals reeds verwoord, ernstig te betwijfelen valt of de bereidheid echt aanwezig is om structurele veranderingen door te voeren. De belangen van overheid en private sector lijken namelijk dezelfde te zijn, de 1e voor gezichtsverlies en de 2e door financiele kaders.

Een resultaat wat neigt naar belangenverstrengelingen, structurele incompetentie van politici en ambtenaren en grootscheepse geldverkwisting, hierop zit DEN HAAG niet bepaald te wachten .

* Structurele:

Door de geschetste feitelijke situatie dat alle betrokkenen gebaat zijn bij de gang van zaken is een oplossing moeizaam, wat mede wordt veroorzaakt door 'de ons kent ons ' mentaliteit en de financiele verlokkingen.

Werkelijke oplossingen zijn te bereiken door:

** aanpassing wetgeving en tevens gebruikmaking van bestaande wet en regelgeving wat nu niet/ onvoldoende geschiedt.
** organisatorische aanpassingen bij de regentencultuur en een grotere deskundigheid en vooral integriteit van de ambtenarij en politiek verantwoordelijken.
** het politiek afrekenen van de regenten welke structereel, willens en wetens, € 100 en miljoenen/ jaar gemeensschapsgeld verkwisten .
** het straffen van en ontnemen van het geldelijk voordeel aan aannemers conform wet- en regelgeving.
** het straffen van corrupte ambtenaren en ook politici.

De meest vernieuwende oplossing ligt wel in de mentaliteitsverbetering en het afstand nemen van de "luide roep": "het gaat toch maar van de grote hoop" Henk Verveer

----- Original Message -----
From: Big Insurance
To:
m.vos@tk.parlement.nl
Sent: Saturday, July 27, 2002 7:52 AM
Subject: Wordt wakker, wordt wakker a.u.b.

Geachte mevrouw Vos,

ter informatie aan u. Als voorzitter van de commissie Bouwfraude
vind ik dat u verplicht bent deze informatie te lezen,

m.vr.gr. Paul Quekel