Het ministerie van VROM schuift onder druk van de industrie met de verbodstermijn. Europa zij gewaarschuwd....!!

Voorzitter R. Prodi van de Europese Commissie beantwoordt de brief van 18-11-99


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . MilieudefensieEUROPESE COMMISSIE
DIRECTORAAT~GENERAAL
MILIEU
Directoraat E - Industrie en milieu
ENV.E.3 - AfvaIbeheer


            Brussel, 17.01.2000/env/800417 DG XI.E3/LK D(99)

            De heer R.M. Brockhus
            Westkade 227
            NL - 1273 RJ Huizen

Geachte heer Brockhus,

Voorzitter Prodi heeft mij gevraagd u te danken voor uw brief van 18 november 1999 over de export van giftige houtspaanders uit Nederland naar andere lidstaten van de EU.

Uw streven om het milieu zoveel mogelijk vrij te houden van gevaarlijke stoffen wordt op prijs gesteld. In uw brief wordt inderdaad een van de belangrijkste doelstellingen van het Europese beleid inzake afvalbeheer aan de orde gesteld, namelijk de beperking van afval, zowel naar volume als naar de risico's die aan de geproduceerde afvalstoffen zijn verbonden. Deze doelstelling past in de zogenaamde "hiërarchie in het afvalbeheer" die het afvalbeleid van de Gemeenschap bepaalt. De hiërarchie in het afvalbeheer stelt de beperking van afval als eerste doel voorop, gevolgd door hergebruik en terugwinning en, wanneer dat niet mogelijk is, door de veilige verwijdering van afvalstoffen. In dit verband kan worden opgemerkt dat de Commissie van plan is, later dit jaar, een mededeling te publiceren over het vraagstuk van afvalpreventie.

Een aantal wettelijke besluiten op het gebied van afvalbeheer verbiedt reeds het gebruik van een aantal stoffen bij de vervaardiging van bepaalde producten, waarbij de moeilijkheid om dergelijke stoffen op een milieuvriendelijke manier te behandelen wanneer de betrokken producten aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen wordt erkend. Het in de handel brengen van batterijen waarin het gehalte aan zware metalen bepaalde grenswaarden overschrijdt, is bijvoorbeeld sinds 1992 verboden. Verdergaande mogelijke beperkingen op de samenstelling van batterijen worden onderzocht. Een ander voorbeeld is de richtlijn inzake afgedankte voertuigen die thans bij de instellingen van de EU in behandeling is en waarin de Commissie heeft voorgesteld het gebruik van lood, kwik, cadmium en zeswaardig chroom in de constructie van auto's te verbieden.

De bovengenoemde hiërarchie in het afvalbeheer en andere beginselen inzake afvalbeheer, b.v. met betrekking tot de definitieve verwijdering van afval dicht bij de plaats waar het is ontstaan (het zogenaamde "nabijheidsbeginsel") komen eveneens aan bod in de communautaire wetgeving betreffende de overbrenging van afvalstoffen, namelijk Verordening nr. 259/93. Volgens het Europese Hof van Justitie echter worden afvalstoffen eveneens als "goederen" beschouwd, zij het dan van bijzondere aard. De overbrengingsverordening is daarom niet alleen op milieubeginselen gebaseerd, maar streeft naar een evenwicht tussen het beoogde hoge niveau van milieubescherming enerzijds en de doelstelling van de interne markt anderzijds. De verordening verschaft de lidstaten zodoende een brede basis voor het beperken van de export van afvalstoffen voor definitieve verwijdering, terwijl voor het beperken van de export van afvalstoffen voor terugwinningsdoeleinden elk geval a~onderlijk moet worden beoordeeld. Uit de verordening blijkt echter duidelijk dat export van afvalstoffen voor terugwinning dient te worden onderworpen aan toezicht en controle door de lidstaten wanneer deze gevaarlijk zijn.

Tegen deze achtergrond komt uit uw brief niet naar voren dat de Nederlandse autoriteiten de EU-wetgeving inzake het exporteren van afvalstoffen hebben overtreden. Indien u evenwel zou beschikken over aanvullende informatie waaruit u meent te kunnen concluderen dat inbreuk is gepleegd op de EU-wetgeving, staat het u vrij bij de Europese Commissie een klacht in te dienen. Dat kan op informele wijze geschieden, maar u kunt ook gebruik maken van een speciaal formulier dat op het internet beschikbaar is op het adres http://www.europarl.europa.eu/portal/nl

Ten slotte moet u begrijpen dat de Europese Commissie geen commentaar kan leveren op Nederlandse administratieve procedures en met name op de vraag of de Nederlandse autoriteiten correct handelden toen zij u vroegen uw persoonlijke belang bij het bezwaar tegen het exportbesluit nader te preciseren.

Ik hoop dat u mijn toelichtingen nuttig vindt.


         Hoogachtend,


         
         
         
         
         
         
         
         Ludwig Krämer

Rue de la Loi 200, B-1049 BruxelleslWetstraat 200, B-1049 Brussel - België - Kamer: BU9 21167.
Telefoon: doorkiesnummer (+32-2)299.22.65. centrale 299.11.11. Fax: 299.10.68.
Telex: COMEU B 21877. Telegramadres: COMEUR Brussel.