Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Bij het college van procureurs-generaal is klacht ingediend tegen hoofdofficier van justitie te Zwolle, mr. W. Tomesen

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven . . Bijbanen

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
 

Van: DMZ info [mailto:dmzinfo@gmail.com]
Verzonden: woensdag 5 maart 2008 19:55
Aan: dmzinfo@gmail.com
CC: h.n.brouwer@om.nl; w.tomesen@om.nl; Hans.Schoenmaker@nogelderland.politie.nl; Sander.Harts@no-Gelderland.politie.nl; Elvira.Bulder@no-gelderland.politie.nl; Henk.van.Roemburg@no-gelderland.politie.nl; Annelore.roelofs@no-gelderland.politie.nl
Onderwerp: Klacht tegen hoofdofficier van justitie

PERSBERICHT

5 maart 2008 

Klacht tegen hoofdofficier van justitie bij college ingediend

OM houdt vervalsing in doofpot

Bij het college van procureurs-generaal is een klacht ingediend tegen de hoofdofficier van justitie te Zwolle, mr. W Tomesen. Tomesen heeft een aangifte wegens het opstellen van een vals proces-verbaal waarvan hij zelf de eerste verantwoordelijke is, zonder nader onderzoek afgewezen. De aangifte betrof een handschriftonderzoek in de geruchtmakende Deventer moordzaak. Al meer dan een jaar worden aangiftes over dit onderzoek genegeerd of zonder argumenten afgewezen. Hiermee blijkt dat het openbaar ministerie deze zaak in de doofpot wil houden. In de oorspronkelijke aangifte worden drie hoge ambtenaren van justitie, waaronder Harm Brouwer, de baas van het OM, beschuldigd van valsheid in geschrifte. Pikant is nu dat Brouwer zich zelf mag buigen over deze klacht. Tot dusver heeft het OM geweigerd de zaak te laten onderzoeken door de Rijksrecherche. De klagers hebben opnieuw nadrukkelijk verzocht om deze zaak uit handen te geven aan een onafhankelijke organisatie.

Toelichting:

Al op 6 december 2006 heeft de veroordeelde in de Deventer moordzaak, Ernest Louwes, een aangifte gedaan van valsheid in geschrifte van het handschriftonderzoek als onderdeel van het oriënterende onderzoek. Deze aangifte is zonder inhoudelijke argumentatie ter zijde geschoven door de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie van het onderzoek. Daarop volgend is er door diverse mensen nog een tiental keren een aangifte ingediend. Op geen van deze aangiftes is ooit enige reactie ontvangen. Op 8 oktober 2007 heeft een groep van 71 burgers een aangifte persoonlijk onder toezicht van de pers afgeleverd in Zwolle. Bij de in de haast georganiseerde persbijeenkomst aan het eind van die dag, mocht om volstrekt onduidelijke redenen een delegatie van deze groep niet aanwezig zijn.

Nadat bij de minister en het College van PG's een klacht is ingediend, omdat het OM geen actie ondernam op de aangifte, is op 18 januari 2008 een afwijzing geschreven. Ook in deze afwijzing wordt de hamvraag niet beantwoord en het bewijs van de aangifte niet weerlegd. Het is zeker aan te bevelen om de huidige klacht aan het College te lezen.

Ook zijn er diverse e-mails en brieven over deze zaak gestuurd naar de pers en de Tweede Kamer. De pers heeft er tot nu toe bijzonder weinig aandacht aan besteed en zowel de vaste commissie van justitie als de voorzitter van de Kamer hebben nooit gereageerd op deze brieven.

Deze fraude van een proces-verbaal staat in de Deventer moordzaak niet op zichzelf. Er is minimaal nog een viertal malen gefraudeerd, valsheid in geschrifte gepleegd en meineed gepleegd.

  1. Valse geurproeven waarbij een mes gekoppeld werd aan de verdachte, terwijl dat mes het moordwapen niet geweest kon zijn. (later door de rechter vastgesteld)
  2. Meineed door de officier van justitie door voor de rechter te verklaren dat een mogelijk andere verdachte (de klusjesman) niet te betrappen was geweest op enige leugen, terwijl zijn leugens beschreven stonden in het tactisch journaal.
  3. Op verzoek van het hof moesten tactisch en technisch journaal geleverd worden aan het hof en de verdediging. Na lang dralen kwam het tactisch journaal, maar daar blijkt overduidelijk dat er journaal posten zijn verwijderd en gewijzigd. Volgens het OM was er geen apart technisch journaal, maar dat is niet waar (en is dus achtergehouden) omdat er in het tactisch journaal wel naar verwezen wordt.
  4. Een PV opgemaakt op verzoek van het hof om vast te stellen dat de beroemde blouse geschikt was voor DNA onderzoek. Deze "chain of custody" is opgesteld door twee rechercheurs, waarvan er een nu (in 2007 in rapport oriënterend onderzoek) beweert toen al lang niet meer bij het onderzoek betrokken te zijn geweest en de ander weigert zijn medewerking aan een nader onderzoek. De inhoud van het PV is in strijd met de gegevens uit het tactisch journaal.

Wij dagen zowel de pers als politieke ambtsdragers uit om zich te verdiepen in deze zaak en het Openbaar Ministerie te wijzen op hun publieke plicht om naar de waarheid te zoeken. Een frauderend OM is zeer schadelijk voor het vertrouwen in de rechtstaat. Daar waar hoge justitie ambtenaren bewust de feiten manipuleren om hun eigen waarheid te creëren dient dat keihard bestraft te worden. Grote vraag is echter wie dat moet doen, daar voorziet ons rechtssysteem niet in. Een parlementaire enquête zou een uitkomst kunnen bieden.

Belangrijke links:

De klacht aan het college van PG's
De oorspronkelijke aangifte
De afwijzing door Tomesen
Lezing "Zwijgen is zilver, spreken is goud"
Overige documenten.

Nadere informatie bij:

R. Beetz, 0412-625140
ronald@beetz.nl

--
http://rechtiskrom.wordpress.com bestrijdt fraude door het Openbaar Ministerie in spraakmakende strafzaken.