Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie en duurzame milieu


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV


De ECO-Optie


St. Antoniusstraat 15, 6097 ND Panheel
Postbus 5008, 6097 ZG Heel
Tel. (0475) 572220 * Fax (0475) 572835


    REF: 50/2000/LN/kc

Milieu-informatie augustus 2000

De laatste jaren is gebleken, dat puntlozingen van bedrijven op de rioleringen grotendeels zijn gesaneerd. De kwaliteit van het oppervlakte-water verbetert toch nauwelijks meer. De oorzaak dient gezocht te worden in de duizenden z.g. overstorten vanuit gemeentelijke rioolstelsels en in de enorme overstorten van ongezuiverd rioolwater, vanuit RWZI's. "Mechanische Zuivering" noemt men dat. Deze diffuse, ongeziene, ongecontroleerde, ongemeten vervuiling zorgt voor giftig onderwaterslib, giftige oevergronden, giftig voer, zieke dieren en planten, kortom voor vervuild voedsel en drinkwater. De gevolgen worden nog steeds graverender. TNO, RIVM, RIZA etc., de vroeger gerenommeerde instituten, hebben een taboe geschapen rondom de werkelijke problemen met betrekking tot watervervuiling van niet biologisch afbreekbare, zeer schadelijke stoffen, wordt het bestaan eenvoudigweg ontkend. De geleerden weten best dat het gaat om tientallen soorten harde complexvormers (EDTA en Fluorboraat b.v.) maar zwijgen. Het is taboe. Zij weten kennelijk niet dat er een alternatief bestaat, of zij negeren dit alternatief. ( De bewezen Nuloptie ! )

Honderd miljard en meer is reeds geïnvesteerd, zonder het voorgewende resultaat en dat moeten de "democraten" beter niet beseffen ook. Dit is taboe ! De pijn groeit echter gestaag en wordt collectief. Duizenden niet afbreekbare microverontreinigingen nestelen zich in alle uithoeken van het eco-systeem en vergen steeds nadrukkelijker hun tol, totdat alles crepeert ! Taboes blijken altijd fataal.

Als de studerende jonge generatie niet wenst te ontwaken, zal ze ten onder gaan.

    Studenten, wordt wakker

Het blijft interessant mee te maken hoe dit proces zich gestaag ontwikkelt !

Ir. L.M.M. Nevels
directeur Edelchemie Panheel BV