Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Open brief aan de Tweede Kamer en aan de voorzitter
van het Wereld Waterforum Z.K.H. Prins Willem-Alexander

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Tweede Kamer vindt dat de overheid de riooloverstorten veel te traag aanpakt


14 februari 2000

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835  Open brief aan de Tweede Kamer en aan de
  voorzitter van het Wereld Waterforum Z.K.H. Prins Willem-Alexander

DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt dat de overheid de aanpak van riooloverstorten veel te traag aanpakt. Twee jaar na een debat hierover zijn nog 260 riolen riskant voor de volksgezondheid. Een dubbel aantal is gevaarlijk voor het vee dat hierdoor ziektes kan oplopen. De Kamerfracties hebben deze week opnieuw een beroep gedaan op de staatssecretarissen Faber (Landbouw) en De Vries (Waterstaat). Zij moeten de verantwoordelijke gemeentebesturen aansporen de riolen te vernieuwen.

De Tweede Kamer is nauwelijks op de hoogte van het opgevoerde waterballet in Nederland. Een sinister spel met de gezondheid van een geheel volk m.b.t. oppervlaktewater, de voedselketen en het drinkwater. De regie is in handen van belangengroepen die zichzelf vergunningen geven, zichzelf handhaven, normen vastleggen, zichzelf saneren en onderzoeksrapporten dirigeren.

In een schijndemocratie wordt dit waterballet opgevoerd. Spelers: provincies, gemeenten, zuiveringschappen, verstrengeld met instituten en semi-overheidslichamen, met het grootste gedeelte van de media. Het democratenvolk wordt op uitgekookte wijze "voorgelicht" en misleid.


  Voorbeeld Limburg

De Maas voert rioolwater en effluent van rioolzuiveringsinstallaties (RWZI) aan uit Frankrijk, België en Nederland. In Midden-Limburg gaan duizenden kubieke meters goed oud grondwater afkomstig uit Noord-Oost België door massale kwel en afstroming verloren. Waterleiding Maatschappij Limburg maakt drinkwater uit Maaswater. In dit Maaswater zitten duizenden verschillende micro-verontreinigingen die voor ruim 90% worden verwijderd. De overblijvende 10% blijven een groot risico vormen.

In oud grondwater zitten maar enkele verontreinigingen! Het almachtige Zuiveringschap Limburg heft van elk gezin in Limburg f. 300. De Limburger denkt dat voor deze heffing zijn rioolwater wordt gezuiverd. Hij wordt ook niet wantrouwig als hij leest dat het rioolwater mechanisch wordt gezuiverd. Het is toch ook zuiveren!

Mechanisch zuiveren is een uitvinding van de waterballet-regisseurs. Het betekent gewoon ongezuiverd overstorten van rioolwater in het oppervlaktewater. Van dit oppervlaktewater maakt de Waterleiding Maatschappij Limburg dan drinkwater. Bij regenweeromstandigheden, d.w.z. als het in twee uur tijd meer dan vier millimeter regent, dan treden in de Limburgse gemeenten honderden overstorten in werking. Hierbij wordt 't rioolstelsel schoongespoeld. Jawel, alle slib met daaraan gekoppeld zware metalen verdwijnt in het oppervlaktewater.

Vier millimeter regen betekent 40 kubieke meter per hectare. Van zeer veel woonkernen is de maximale pompcapaciteit van het rioolstelsel naar de RWZI niet meer dan 200 kubieke meter per uur. Het rioolwater van 5 hectaren verhard terrein kan dan worden verpompt naar de RWZI. Aldaar aangekomen wordt dit vaak voor tweederde "mechanisch gezuiverd", jawel, overgestort zonder de minste zuivering. Van de andere hectaren verhard terrein in deze woonkern wordt sowieso alles overgestort.

In Limburg komt overstort twee tot vier keer per maand voor. Het volk is misleid, het belangrijkste deel van de rioolvuilvracht wordt niet gezuiverd. De pers, TV, milieustichtingen brengen de waarheid niet aan het licht. Weet de Tweede Kamer dit niet??


  Ir. L.M.M. Nevels
P.s.

Het verwerken van assen en residuen in beton, asfalt, cement, baksteen etc. moet gezien worden als een diffuse verontreiniging van basis-grondstoffen en uiteindelijk van de voedselketen. In plaats van het uitdragen van duurzame verwerkingstechnieken bevorderen wij het stelen van de toekomst van komende generaties. Milieuorganisaties over de gehele werld moeten zich schamen dat ze zoiets laten gebeuren. Hetzelfde geldt voor alle wetenschappers. Schandelijk dat men geld wil verdienen aan de totale verkankering van de mondiale biosfeer.


15 februari 2000


Stork werkt aan cellenbetonfabriek in Beijing

Van onze correspondent Marcel van Rijnbach

HENGELO - Stork Bouwtechniek levert een bijdrage aan de bouw van een cellenbetonfabriek in het Chinese Beijing. Ter waarde van 21 miljoen gulden levert het Hengelose bedrijf de machines, logistieke systemen en de verdere inrichting van de fabriek. Daarnaast ontwikkelt Stork het productieproces voor de Chinezen. (opm. ir. Nevels: Helpen ze de Chinezen óók hun bouwmateriaal te vergiftigen? Stolen future? Green Peace?)

Bijzonder aspect aan het Chinese cellenbeton is dat in het product as van stedelijk huisvuil is toegevoegd. Vanwege de overbevolking en het gebrek aan grondgebied voor opslag van huisvuil moeten de Chinesen het afval verbranden. De as die daarbij vrijkomt kan worden toegevoegd aan cellenbeton. Het toeslagmateriaal wordt puur als bindmiddel gebruikt en zal geen basisgrondstoffen vervangen. Door de ernstige milieuvervuiling in stedelijke gebieden zagen de Chinezen zich gedwongen de uitstoot van huisvuilas te beperken. Circa 20 procent van het cellenbeton zal bestaan uit deze reststof.

Stork Bouwtechniek heeft geprofiteerd van de Nederlandse handelsmissie enkele jaren geleden waarbij premier Kok een bezoek bracht aan China. Mede dankzij exportondersteunenede maatregelen van de Nederlandse overheid kon Stork het project financieren.

  Kwaliteit

Het bedrijf verzorgt tevens een educatief traject voor de Chinezen over de grondstofvoorbereiding en verwerking van cellenbeton. Het is de bedoeling dat leveranciers van Stork 200.000 kubieke meter cellenbeton voor China gaan produceren. "Er is een behoefte aan bouwmaterialen. Veel woningen zijn in China slecht geïsoleerd, vandaar dat er een stijgende vraag is naar cellenbeton. Chinese fabrikanten maken echter slechte kwaliteit, daarom leveren wij het tegen een Westerse standaard", aldus directeur F. Faber van Stork Bouwtechniek. Faber verwacht dat de bouw medio dit jaar kan beginnen.


15 februari 2000

Raad van State kraakt exportbeleid afval

Van onze correspondent

DEN HAAG - De woordvoerders van minister Pronk konden de Raad van State er maar moeilijk van overtuigen dat het terecht was dat hun baas in 1998 plotseling een uitvoerverbod voor vliegas naar Duitsland had uitgevaardigd. Naar het inzicht van Pronk ging het om definitieve verwijdering van afvalstoffen en niet om een nuttig hergebruik daarvan. Volgens het Europese afvalverdrag EVOA mag een afvalstof niet worden uitgevoerd als die dan definitief gestort dreigt te worden.

Het verbod trof onder meer de Afvalsturing in Tilburg, de Afvalverbrandingsinstallatie van AZN NV in Moerdijk en Slibverwerking Noord-Brabant in Moerdijk. Gisteren behandelde de Raad van State de beroepszaken van AZN en SBM tegen het uitvoerverbod, de uitspraak volgt later.

De staatsraden R. Lauwaars en J. Donner toonden zich zeer kritisch over het wat zwalkende beleid van Pronk. Op de vraag waarom VROM in november 1988 het beleid opeens wijzigde, kreeg de staatsraad een weinig bevredigend antwoord. De woorvoerder van Pronk wees erop dat uit het VPRO-programma Lopende Zaken bleek dat de vliegas in de mijnen werd gestort. Maar wat nu precies in het tv-programma werd aangetoond, kon de woordvoerder niet zeggen.

  JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid