Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp

Loftuitingen voor minister Melkert van Sociale Zaken door R.M. Brockhus

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer


Huizen, 4 juli 1996

Minister Ad Melkert
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zeestraat 73
2518 AA 's-Gravenhage


    Excellentie,

Zo langzamerhand krijg ik ook waardering voor uw economische inzichten. Het verslag in de Volkskrant van 3 juli van uw ministerie over de concurrentiepositie van Nederland in de wereld heeft werkelijk grote klasse. Vooral het aspect om collectieve en particuliere uitgaven samen te bekijken vind ik een sterk punt. Niet in alles ben ik het met u en uw ambtenaren eens, zoals het voorstel dat het aantal werkende vrouwen omhoog moét. Ook uw standpunt dat de welvaart omhoog moet lijkt mij voor discussie vatbaar, omdat de welvaart in Nederland allang voldoende is, maar dat de verdeling daarvan te wensen over laat.

Voor onderwijs zou dat eigenlijk ook moeten. De financiering van het onderwijs in Amerika, tot en met het afstuderen aan Harvard of Princeton bijvoorbeeld, kost de ouders per kind in totaal ongeveer 400.000 gulden. Let wel, particulier gefinancierd. De toegankelijkheid van het onderwijs in Amerika is daarom in hoge mate elitair. De sociale tegenstellingen in Amerika zijn dan ook 'n voor de hand liggend resultaat; juist als gevolg van de geprivatiseerde 'WIG'. Lage belastingdruk aangevuld met zeer hoge particuliere financieringsverplichtingen leiden dan ook regelrecht naar uw volkomen juiste conclusie dat het Rijnlandse model met z'n sociale dimensie economische sterker en productiever is dan het Anglo-Saksische. Mijn voorkeur kent u. Zie de brief aan Robert Reich, onderminister van arbeid in de VS)

Ook het duidelijke belang van de beleggers bij een hoge werkloosheid, zoals blijkt uit de koersbewegingen op Wall Street (de Volkskrant van 6 juli), toont aan dat zowel de regering als de volksvertegenwoordiging de grondwettelijke plicht hebben te kiezen voor het belang van de niet-beleggende burgers. De integriteit van bewindspersonen en parlementariërs, maar ook van journalisten staat hierbij duidelijk centraal. Het (nodeloos laten) afschaffen van de ziektewet is een van die feiten, waarbij zowel de integriteit als de intellectuele capaciteit van politici en journalisten ter discussie staat. Men kan niemand wijs maken, dat een zo fundamentele conclusie als die uit het CTSV-rapport naar voren kwam niet allang op het allerhoogste politieke en journalistieke niveau bekend was. Indien dat werkelijk niet zo was, zou dat betekenen dat voornoemden volstrekt incompetent zouden zijn, en onmiddellijk dienen af te treden, danwel ontslagen te worden met een eis tot schadevergoeding daar bovenop. Zie de brief aan het parlement uit 1982 !!

Een duidelijk voorbeeld van een negatief aspect van het mondiale kapitalisme is te vinden in het besluit van de AKZO-directie om zeshonderd arbeidsplaatsen naar Polen over te brengen. Want het is daar nog goedkoper produceren, en dat belooft nog meer winst voor de aandeelhouders. De sloop van alles wat maatschappelijke en sociale zekerheid biedt aan werkenden en niet-werkenden, leidt duidelijk tot ontwrichting van de sociale structuur. Niettemin gaat ook Willem Vermeend door de bocht om het huurwaardeforfait te verlagen, omdat door 't rijker worden van de huiseigenaren het nominale bedrag aan belastingen anders ietwat omhoog zou gaan. Met socialisme heeft ook dit niets meer van doen, net zo min als de door u aangekondigde aanval op de AOW. De legitimiteit van dit beleid lijkt mij duidelijk in strijd met de grondwet. Zie de CBS-cijfers over de rijkdom in Nederland en de Bewezen betaalbaarheid van de AOW

Dat vrije-marktfetisjisten in de VVD, in het CDA, in D'66, maar ook in de PvdA zo blind kunnen zijn voor de gevaren van de 'Vrije Markt', lijkt mij alleen te verklaren uit een ongebreidelde zucht naar persoonlijk gewin en angst voor een onzekere toekomst. De massale sociale ellende als gevolg van het rabiate kapitalisme wijt ik zowel aan onvolkomenheden in de economische wetenschap, aan het onderwijs als systeem (niet analytisch leren denken), als aan de belangenverstrengeling van de media met de financiële elite, die de SELECTIE van het nieuws beïnvloedt. Ook het personeelsbeleid m.b.t. de POORTWACHTERS, die het denken van de burgers bewaken met het reguleren van de toegang tot de massamedia, is cruciaal voor de controle op het binnenlands bestuur. Hans Couzy maakt - nu hij financieel onkwetsbaar is geworden met zijn pensionering - duidelijk inbreuk op de traditie van: "Spreken is zilver en zwijgen is goud". De blunder in zijn boek over het precieze hoe en wanneer van de luchtaanval van Frankrijk in Bosnië, doet weinig af aan zijn fundamentele kritiek op de politiek en ambtenarij - in dit geval - bij het ministerie van defensie.

Het bezuinigen op de studiefinanciering lijkt mij ook voor SoZaWe uitermate contraproductief, zowel voor de productiviteit van het bedrijfsleven, voor de concurrentiekracht van Nederland, voor het welzijn van de bevolking, als voor het wegvallen van werkgelegenheid met het wegvallen van bestedingen. Economische maatregelen blijken in veel gevallen te berusten op schoenvetertheorieën, die elders in de economie net zo veel schade toebrengen als dat ze op deelgebieden aan verbetering opleveren.

Het uitsluitend verhogen van de materiële productie is dus niet waar het om draait, maar de toegankelijkheid van de massa tot de welvaart, en vooral tot de welzijn genererende economische producten. Enkele miljoenen mensen op - en is toenemende mate onder - het levenseconomisch minimum staan, behalve wat betreft het aspect van de woonlasten en bestedingen bij de kruidenier, volstrekt buiten het economisch proces. Want kunt u mij een industrieel product noemen - buiten de voeding - waarvoor de miljoenen minima een afzetmarkt vormen? Twintig procent van de Nederlandse bevolking behoort vandaag tot de enclave van een 'binnenlands ontwikkelingsgebied'. Een economisch vacuüm dat met de bezuinigingspolitiek vanaf 1981 tot en met vandaag met de marktideologie bewust is gecreëerd. Schande......!

Ik zal het vandaag evenwel kort houden, omdat u op het Internet nog meer dan genoeg vragen en opmerkingen die gericht zijn aan uw adres kunt vinden; en die dringend op beantwoording wachten.

Hoogachtend,

www.sdnl.nl
e-mail: sdn@planet.nl

P.s., Is het rapport ook op diskette beschikbaar?

(antwoord van de minister)