Financiële tegemoetkoming voor rolstoeltaxi vlgs Verordening voorzieningen gehandicapten
EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

B&W hebben besloten uw tegemoetkoming voor gehandicapten te verlagen  Voorzieningen Gehandicapten

  Bij antwoord datum, kenmerk_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  en onderwerp vermelden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Postbus 2402, 3500 GK Utrecht


  VERZONDEN 10 APR. 2000

  Aan de heer A.J. van Eykelenburg
  De Brauwlaan 11
  3526 XR UTRECHT
  Behandeld door	       Doorkiesnummer          Datum
  A. ter Braak	       2865561 (09.00?12.00 uur)     3 april 2000
  Ons kenmerk         Uw kenmerk            Uw brief van
  109997
  Bijlage(n)          Onderwerp
                http://www.sdnl.nl/ Voortzetting vervoerskostenvergoeding
  
  Geachte heer Van Eykelenburg,

  U ontvangt een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van een rolstoeltaxi volgens die Verordening voorzieningen gehandicapten.

  Burgemeester en wethouders hebben met ingang van 1 juni 1999 besloten deze tegemoetkoming te verlagen tot het bedrag dat staat voor het gebruik van een gewone taxi. De reden hiervan is dat de meeste gebruikers van een scootmobiel nog in staat zijn gebruik te maken van een gewone taxi.
  Voor de periode 1 juni tot 1 januari 2000 gold een overgangsregeling. Op grond van deze regeling heeft u tot 1 januari 2000 nog de volledige vergoeding voor het gebruik van een rolstoeltaxi ontvangen.

  De brief over deze verlaging van de vervoerskostenvergoeding welke in juni 1999 is verschenen blijkt niet door iedereen ontvangen te zijn. Wij bieden onze verontschuldigingen aan indien dit ook in uw situatie het geval is geweest.

  De bovenstaande beleidswijziging heeft voor u tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2000 die volgende voorziening aan u is toegekend:

  - een financiële tegemoetkoming in het gebruik van een gewone taxi

  Deze vergoeding bedraagt per kwartaal f 333,00 (artikel 3.1 lid 1 en 3.12 van het Besluit eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen).
  De vergoeding die u had voor het gebruik van een rolstoeltaxi is met ingang van 1 januari 2000 beëindigd.


- vervolg -


  
  
  
  
  Over de periode 1 januari tot 1 april 2000 is per abuis aan u nog een vergoeding voor het gebruik van een rolstoeltaxi uitbetaald. Dit betekent dat u te veel heeft ontvangen. Als gevolg hiervan zult het tweede kwartaal een vergoeding ontvangen ad f 120,00.

  Hieronder staan de data waarop in 2000 de vergoeding wordt bijgeschreven op uw rekening.

  2e kwartaal: 28 april 2000
  3e kwartaal: 28 juli 2000
  4e kwartaal: 27 oktober 2000

  Wij vragen u dringend om wijzigingen in uw omstandigheden direct schriftelijk door te geven aan de afdeling Voorzieningen Gehandicapten.

  Hebt u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Voorzieningen Gehandicapten op bovenstaand telefoonnummer.

  Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd, kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CP Utrecht. In dit bezwaarschrift dient u te vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen waarom u het niet eens bent met besluit en uw handtekening.

  Hoogachtend
  namens Burgemeester en Wethouders van Utrecht,
  afdeling Voorzieningen Gehandicapten

  
  
  F. Weijburg
  Beleidsmedewerker  Utrecht, 11 april 2000

  Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht

  Hier is een groot bezwaarschrift:

  Naar aanleiding van de onbeschofte brief die jullie hebben durven te schrijven van 3 april 2000, nu dan dit bezwaarschrift. Jullie schrijven dat met ingang van 1 juni 1999 de tegemoetkoming voor de taxikosten verlaagd gaat worden en met het excuus erbij dat deze brief schijnbaar niet door iedereen ontvangen is vorig jaar in juni 1999. Nou dat gaat wel heel ver. Zo komen jullie in dit geval overal onderuit, zoals jullie nu denken te kunnen doen; maar dat is in deze namelijk niet zo.

  Jullie noemen het een Financiële tegemoetkoming van een gewone taxi, zoals gezegd: "Deze vergoeding bedraagt per kwartaal fl. 333.00 (artikel 3.1 lid en 3.12 van het besluit eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen.) De vergoeding die U had voor het gebruik van een rolstoeltaxi van 1 januari 2000 is beëindigd".

  Dus bij deze draaien jullie nu de hele situatie terug naar f. 333,00 in plaats van de f. 850,00 per drie maanden die er normaliter uitgekeerd werd, en dat ook nog voor twee personen. Schamen jullie je nou niet helemaal kapot voor hetgeen jullie nu doen ??? Nu moesten Burgemeester en Wethouders maar eens overnemen van wat de mensen die wel degelijk het een heleboel mankeren...

  Hoe halen ze het in hun hoofd om dit te doen, terwijl jullie niet eens weten waar jullie het over hebben !!! Het moet jullie maar eens overkomen, zoals: vijf keer een hartinfarct, en negen beroertes met verlamming, epilepsie, de ziekte van Parkinson, evenwichtstoornis, nek- en rughernia en de rest; en dan wat mij betreft nog even tweeëndertig operaties. En dan OOK NOG EENS DOOR EEN VERGIFTIGING VAN EERSTE KLASSE KANKERVERWEKKEND HOUT DOOR EEN ANDER Z'N TOEDOEN KANKER TE HEBBEN GEKREGEN MET EEN BORST KWIJT !!!!

  En of dat nog niet genoeg is, ben ik voor de Gemeente nog NIET ZIEK GENOEG. Dan moet je zeker EERST ZIJN OVERLEDEN, voordat je wel ziek genoeg wordt bevonden om voor een taxivergoeding in aanmerking te kunnen komen waar je wat aan hebt. Nee dan moet je een hele goede leugenaar zijn die de hele boel beliegt en bedriegt, want dan ben je pas een goed zieke. Een voorbeeld kan ik daar dan wel op geven!!!!! En wat te denken van de AOW-mensjes die het toch al zo breed hebben, (waar mijn man er o.a. er een van is) die hangen nu niet alleen hun keel aan de kapstok maar ook nog eens hun maag (wat al een tijd zo is.) Dat is pas SCHANDE.

  Het gaat toch zo goed in Nederland, de miljarden aan meevallers vliegen om je oren en dan komen jullie met een degelijke rotbrief waarmee jullie ons achter de geraniums verbannen. Jullie moeten je eigen eens diep schamen. Ik weet zeker dat als jullie dit zelf meemaken, jullie het HARDSTE PIEPEN. Wanneer de Burgemeester dit bezuinigingsbesluit toch goedkeurt moet zij ook maar eens geen auto met een chauffeur gaan rijden, maar eens met de fiets door weer en wind, en anders alles maar eens met de TAXI gaan doen en dat dan zelf betalen, dan weet zij gelijk de prijzen van wat die TAXI kost. Dan mag zij alleen nog maar in de stad Utrecht zelf komen en niet buiten de stad, want wij mogen met die paar rotcenten die je al kreeg alleen maar in de stad zelf komen en NIET buiten Utrecht, want dat is verboden bij de voorzieningen.

  En dus: alle kontakten die je hebt, met je Familie buiten de stad, mag je ALLEEN MAAR PER TELEFOON DOEN en niet (als er een nichtje of neefje wordt geboren even er naar toe). Dat mag niet, dus dat contact wat er nog is, dat verwatert heel erg, en per telefoon is het ook niet meer zo goedkoop. Dus er blijft voor ons mensen heel erg weinig over op deze manier, HEEL WEINIG. Dit kan toch niet de bedoeling van de Gemeente zijn, of wel soms? laten we eens kijken als het henzelf overkomt wat er dan nog overblijft een hard gelag!!!!

  Zo wordt op deze manier alles van de mensen die nog maar een heel klein beetje over hebben ALLES, MAAR DAN OOK ALLES AFGEPAKT. Geen sociaal leven meer, geen fatsoenlijke contacten, geen menselijke dingen meer, maar wel achter de geraniums blijven kijken. De gemeente strijdt er toch voor dat de mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? Nou dus mooi niet in dit geval. WAAR ZIJN JULLIE NOU HELEMAAL MEE BEZIG ?????

  Zoals er in de kranten staat is wel 180 miljoen guldens beschikbaar om in de stad een heleboel te gaan doen, maar aan de zieke mensen wordt in deze stad dus niet meer gedacht. Het is gewoon een heel grote schande wat jullie nu in deze stad aan het doen zijn. De hele wereld komt zo op deze manier wel degelijk op zijn kont te liggen, maar daar wil de gemeente kennelijk niets aan doen. Bij jullie is de portemonnee wel goed gevuld, maar bij de meeste van ons soort mensen niet. Die staan onderhand iedere maand rood om de rekeningen te kunnen betalen. En als die al betaald zijn en de vergoeding voor de dieetkosten, die ook al zo fors ingekort is, dan moet je over dat rood staan ook nog een achttien procent rente betalen aan de bank.

  Daarnaast zullen personen die de dieetpreparaten nodig hebben en die niet krijgen gewoon heel erg ziek worden, en dan kan het gebeuren dat ze gewoon doodgaan. Nou, dit kan toch ook niet de bedoeling van de gemeente zijn ????? Of wel soms??? Jullie willen de vergrijzing tegengaan en de mensen zolang mogelijk zelfstandig laten wonen, maar zoals het er nu uitziet is het alleen nog maar afwachten hoe snel het zal gaan op deze ziekmakende manier de mensen zullen sterven!!!

  Hoe is het toch mogelijk dat dit soort beslissingen worden genomen zonder daar ook maar met de mensen zelf over te praten!!! Eigenlijk is dit wel te begrijpen want dan had heel Utrecht helemaal op zijn grondvesten staan te trillen, jullie maken in feite gewoon de mensheid nog verder kapot, maar daar komen jullie heus nog wel van terug. Dit, zoals het nu is, zo blijft het volgens mij ook niet, want jullie zullen waarschijnlijk helemaal overstelpt gaan worden met massa's bezwaarschriften die jullie niet kunnen blijven negeren. Want de mensen hebben niet alleen de PLICHTEN maar ook zeker de RECHTEN.

  En de rechten van de mens zijn zeer van belang, en zeker niet alleen van toepassing op gezonde mensen. Alleen is het wel zo, dat als in de kring van de mensen die het dichtst bij het vuur zitten, die zich het beter zullen kunnen warmen dan degene die nu nog niets mankeert. Maar dan, als het zover is, wel, dan piepen ze het hardst om medelijden. Maar dan moeten deze personen de voorzieningen ook vergeten en er dan ook een jaar of 4 á 5 voor moeten knokken, net zoals ik ook vanaf 1982 heb gedaan. En het leukste is nog dat je constant ook nul op het rekest krijgt. Of het duurt jaren en jaren en jaren voordat je eindelijk eens iets voor elkaar kunt krijgen. Maar ik ben een hele grote knokker en als ik dat niet was geweest dan had ik allang onder de groene zoden gelegen.

  Want als je nu eens nagaat, als jullie zo'n lijdensweg zouden moeten gaan dan is Leiden in last. Dit zouden jullie echt niet lang volhouden, want dan worden jullie nog veel zieker als wij omdat wij als maar moeten knokken en daar word je wel hard van, ondanks het vele leed en verdriet dat dit met zich meebrengt. En trouwens, wat ervan te bedenken als er mensen zijn met de leeftijd van mijn man, en die dan zeggen: "Stop mij maar in een tehuis, want dan krijgen wij tenminste nog te eten,drinken en kunnen we nog slapen ook al hebben we het dan niet breed" Want dan hebben wij het beter dan wanneer je in een huurhuis woont, met alle zorgen van dien en de angst dat je vandaag of morgen niet je rekeningen meer zou kunnen betalen.

  Dan zou de Gemeente een heleboel in moeten investeren, omdat dan de Gemeente met een heleboel geld zal moeten bijspringen om het tehuis te kunnen bekostigen. Want met een AOW'tje kan je het niet opbrengen om een kamer in een tehuis te kunnen betalen, dan móét de Gemeente wel bijspringen, of ze willen of niet. Zou dit dan het toekomstbeeld moeten worden? Ik denk toch zeker niet dat dit de bedoeling van dit alles kan zijn. Jullie ambtenaren en wethouders en van de gemeente hopen toch ook niet dat jullie vooruitblik zo ver moet komen zoals voor deze mensen??? Anders moeten jullie je nu alvast zorgen maken. Ga maar eens kijken of jullie dit zo leuk zouden vinden. Ik denk het niet; zeker weten!!

  Maar diegene die nu een groot inkomen hebben en die dat in de toekomst ook zullen hebben, die hebben niet de kopzorgen die dus ons slag van mensjes hebben. Geen auto of geen fiets meer naast de ziektes die ons zijn overkomen maar alleen een hoop zorgen en verdriet zeker met dit soort dingen die ons alleen maar kunnen overkomen, jullie hebben dit nog niet en ik hoop voor jullie dat jullie dit ook nooit mee hoeven te maken want je gaat KAPOT VAN DE ZORGEN EN VAN HET VERDRIET WAT JE MEE MOET DRAGEN...

  Hopelijk is dit bezwaarschrift voldoende om jullie eens goed na te laten denken over hoe het voor ons ia nu op dit moment en hopelijk kunnen jullie je eens indenken hoe het er voor jullie in de toekomst uit zou kunnen zien Als jullie in onze schoenen zouden staan. Hopelijk zijn jullie nu wel aan het nadenken over hoe dit bezwaarschrift is ontstaan en dit bezwaarschrift is wel degelijk uit mijn hart geschreven (het moet op deze manier, want door de reuma kan ik niet eens meer gewoon zo schrijven zoals ik dat vroeger kon.

  Ik eindig nu met deze laatste zin en ik hoop dat jullie je hier eens goed over zullen buigen en jullie eigen toekomst mee kunnen nemen. Ik heb een kopie van deze brief en uw besluit gestuurd naar de Sociale Databank Nederland voor publicatie op het internet op website: http://www.sdnl.nl/marijke2.htm en ook naar het Ecologisch Kennis Centrum in Sint-Oedenrode.

  Hoogachtend,

  Adrie en Marijke van Eykelenburg
  De Brauwlaan 11, 3526 XR Utrecht

  Ons kenmerknummer is: 109997.

  Wij hopen heel spoedig van U te vernemen en hopen dat dit geen half jaar zal gaan duren voordat er een antwoord komt Uwer zijde. Uw antwoord komt ook op internet.