De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukte geld van DNB?

Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie

Leteselschade . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Kluun wil haring en kuit over de omissies in de antwoorden van de PG Hoge Raad der Nederlanden
R. Kluun negeert de dreiging met voorarrest van Officier van Justitie in Maastricht mr. van der Ven
Protest van R. Kluun namens de schuldeisers tegen het afdekken van wat hij noemt "curatorfraude"

Fraude en incompetentie bij faillissement Eco-Care

De cruciale brief aan curator Dethmers waarop Justitie en de politiek niet durven in te gaan

De heer R. Kluun is woordvoerder voor de eisers tegen Eco-Care recycling van een failliet verklaard bedrijf waarbij naar zijn zeggen grootselijk gesjoemeld is door belangenpartijen. Hij klaagt over de tendentieuze verslaglegging in Dagblad de Limburger, waardoor de bevolking onjuist is geïnformeerd over wat rond dit faillissement zich heeft afgespeeld. Vandaar deze publicatie. O.a. de faillissementsfraude bij Eco-Care recycling. Zie weigering rechterlijke waarheidsvinding en de open brief aan College van Procureurs Generaal en alle fracties in de Tweede Kamer

Rondschrijven van de vereniging ter bestrijding van Corruptie en Faillissementsfraude van curatoren
Pleidooi van R. Kluun in de hoorzitting van het Hof Den Haag met aangifte van 28 strafbare feiten

Ook in Nederland blijkt er een klokkenluider te zijn die Edward Snowdon en Julian Assange aanvult met gedonder in de glazen bij Justitie, bij de regering, bij de AIVD en het zwijgend parlement. Want niemand gelooft dat men in de Kamer hier niets van afweet. De integriteit van de Kamerleden en hun ambtseed en die van de beëdigde functionarissen staat hier op het spel. Wie durft er nog zwijgen? Wat mijn vraag betreft: Waar zijn die 50,9 miljard euro's van het Spaarfonds voor de AOW toch gebleven? Opheffen kan, maar dan wel afboeken op de staatsschuld…! Het vingertje komt eindelijk uit de dijk. Niet na ons, maar nu al de zondvloed, door schade te verhalen op de rechter!!

Brandbrief aan de president en het bestuur van het Gerechtshof 's-Gravenhage over processuele nietigheid

De president en het bestuur van het Gerechtshof ’s-Gravenhage
t.a.v. Mr. H.M.J. van Kasteren
Postbus302s 20302

Onderwerp: Beroep op Processuele nietigheid

Uw kenmerk: HvK/20160812.208  

P.v. nr.         : K13/017l 310017

Datum: 22 augustus 2016

Geachte heer van Kasteren.

Middels dit schrijven doen wij u hierbij ons beroep op Processuele nietigheid toekomen, hetgeen dient te leiden tot nietigverklaring dan wel te constateren dat dit Proces-verbaal lijdt aan substantiële nietigheid van de door het Hof onder voorzitterschap van Mr. J.W. Wabeke, onrechtmatig tot stand gekomen beschikking K13/171310017.  Aan dit beroep op Processuele nietigheid wordt het volgende ten grondslag gelegd met bijvoeging (blz.1 t/m 8) van “De status van het verplichte proces-verbaal van de terechtzitting” van Prof. Dr. Ir. A.F.P. van Putten.

1.   Art.172 WvSv. schrijft de verplichting voor tot het opmaken van proces-verbaal van én ter zitting. Dit wetsartikel geldt en gold ook voor het Hof onder voorzitterschap van Mr. J.W. Wabeke en de griffier.

2.   Gebleken is dat de griffier gedurende de zitting voltijds heeft genoteerd.

3.   Gebleken is ook dat deze achteraf heeft verklaard dat er geen proces-verbaal is

      opgemaakt, hetgeen dus kennelijk onjuist is!

Dit proces-verbaal is óf verdwenen om de reden dat deze in volledige tegenspraak is met de beschikking óf de griffier heeft zich met andere zaken beziggehouden dan zijn verplichtingen.

4.   In het eerste geval is het strafrecht geschonden, in het tweede geval zijn de wettelijke voorschriften voor het verplicht opmaken van het proces-verbaal van de terechtzitting genegeerd.

      5. Het drie jaar later opstellen van een proces-verbaal waarin alleen de opening en sluiting van zitting worden weergegeven en de inhoud blanco is gelaten is geen proces-verbaal, zoals de wet voorschrijft. Het is zelfs géén proces-verbaal, daar niets traceerbaar en niets verifieerbaar is van hetgeen zich ter terechtzitting heeft voorgedaan.

6.   Wij hebben zeker niet aangedrongen om alsnog een proces-verbaal op te stellen zoals u ons 12 aug. j.l. meedeelde: “en later -op uw aandringen­ alsnog maken van het proces-verbaal”, maar alleen gevraagd om het proces-verbaal van de terechtzitting.

7.  In juridische zin is het geen vals proces-verbaal, omdat het is ondertekend door de Voorzitter en de griffier, maar een blanco proces-verbaal. 

1.    Echter als dit Proces-verbaal het oogmerk heeft om als een echt en onvervalst proces-verbaal te dienen als getrouwe weergave van hetgeen zich ter terechtzitting, heeft voorgedaan ex art.156 lid 2 Rv, en als enige kenbron dan is hier sprake van misleiding en bedrog en komen zowel artt. 326 en 227 Sr in beeld, daar een Proces-verbaal een authentieke akte is.

A.    De mededelingen van de Procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden Mr. J.W. Fokkens, inzake zijn “onderzoek” naar de richtlijn van een voormalig Minister staat haaks op de onze en de onderzoekingen van anderen, zowel betreffende de technische als de grammaticale mededelingen omtrent dit document van de heer Fokkens. Het laatste woord hierover is nog zeker niet gezegd.

B.    Uw mededeling hierover als: “onlogisch, onwerkelijk en volstrekt niet effectief” mag tot zekere hoogte juist zijn, maar komt wel in een ander daglicht te staan nu blijkt dat de ex. art.12 Sv procedures tegen faillissementscuratoren steeds worden doorgeleid naar het Hof te ’s-Gravenhage, en wel naar Mr. J.W. Wabeke. Opleggingen door het Openbaar Ministerie in dergelijke zaken uit Noord-Holland en Limburg en andere delen van Nederland worden steeds naar het Hof te ’s-Gravenhage doorverwezen, waar Mr. J.W. Wabeke kennelijk als de “schoonmaker” voor het O.M. fungeert.

Op grond van bovengenoemde punten 1 tot en met 7 roepen wij de Processuele nietigheid in van de beschikking K/3170 van rechtswege, wegens schendingen van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd!

Naar onze stellige mening is sprake van absolute en/of subjectieve en/of substantiële nietigheid van voormelde beschikking.

Processuele nietigheid is van rechtswege en derhalve dwingend en imperatief, zodat partijen hier geen invloed op kunnen uitoefenen en het belang in de proceselementen zelf is gelegen. De rechter die daartoe bevoegd is, dient slechts te constateren of al dan niet nietigheid en derhalve nulliteit intreedt!

Ook het Hof te ’s-Gravenhage kan zich bij de uitvoering van haar processuele verrichtingen niet aan de geldigheid van vigerende wetsbepalingen met de sanctie van nietigheid bedreigd, onttrekken. Dit geldt derhalve ook voor het college, de voorzitter en de griffier van de terechtzitting in de onderhavig kwestie.

In afwachting van uw berichten.

Hoogachtend,

R. Kluun
Stichting Behoud Industrieel Erfgoed
Hendrixstraat 106
5912 BZ Venlo
Mob. 06-25251440
E-mail: curatorfraude@gmail.com