Het parlement zwijgt over curatorfraude en het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie

Letselschade . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Fraude en incompetentie bij faillissement Eco-Care

De heer R. Kluun is woordvoerder voor de eisers tegen Eco-Care recycling van een failliet verklaard bedrijf waarbij naar zijn zeggen grootselijk gesjoemeld is door belangenpartijen. Hij klaagt over de tendentieuze verslaglegging in Dagblad de Limburger, waardoor de bevolking onjuist is geïnformeerd over wat rond dit faillissement zich heeft afgespeeld. Vandaar deze publicatie. O.a. de faillissementsfraude bij Eco-Care recycling. Zie weigering rechterlijke waarheidsvinding en de open brief aan College van Procureurs Generaal en alle fracties in de Tweede Kamer. Zie de brief met aanklacht en 28 bewijsbare wetsovertredingen die volgens de richtlijn van oud-minister Hirsch Ballin die het College van Procureurs-generaal instrueert, om aantoonbare fraude (mede)gepleegd door een curator altijd op te leggen (doofpot), tot en met een art. 12 procedure bij het Gerechtshof. De rechtsstaat is daarmee helemaal om zeep. Zie de klokkenluidersbrief van de minister.

Rondschrijven van de vereniging ter bestrijding van Corruptie en Faillissementsfraude van curatoren
Pleidooi van R. Kluun in de hoorzitting van het Hof in Den Haag met aangifte van 28 strafbare feiten
Brandbrief aan de president en het bestuur van het Gerechtshof 's-Gravenhage over processuele nietigheid

Open brief aan "curator" en juridisch bedrijfsadviseur mr. MARCUS GERRITS.

(Van der Putt Advocaten Venray) Bladzijde 1 van 5.

Geachte heer Gerrits, 02.01.2014

Betreft: Uw handelingen als "curator".

Wij hebben u eerder wegens uw optreden als "curator" in faillissement Eco Care (B.V.) de onwetende curator, de fraudurator, de bankier, de malafide doorstart specialist en de adviseur van aansprakelijk gestelde vennootschapbestuurders genoemd. Dit was noch meningsuiting noch waardeoordeel, maar op feiten gebaseerde constateringen inzake uw optreden als curator in faillissement F09/168. Hoewel deze benamingen uw optreden hierin verduidelijken, zullen wij beleefdheidshalve met "Curator en uitvoerend bedrijfsadviseur bij malafide doorstart" of "Mijnheer de "curator" aanspreken.

Hier volgen meerdere constateringen omtrent uw optreden als "curator" bij de faillissementsafhandeling van de (vennootschap) Eco Care (BV) faill. 07 juli 2009, Rechtbank Roermond, faill. Nr. F09/168.

 • Welke curator pleegt reeds maanden voor de faillissementsuitspraak overleg met de bestuurder/kopers van de vennootschap waarvan hij later als curator wordt aangesteld?

 • Welke curator ontkent later een duidelijk mondeling en schriftelijk bij hem ingebracht bod van ruim drie maal hoger don zijn verkoop van de activa?

 • Welke curator stelt een branchegenoot en potentiŽle koper voor de activa van de failliet op vrijdagmiddag een ultimatum zijn bod de komende maandagochtend voor 09.00 te hebben ingebracht?

 • Welke curator staat toe dat een dag na de faillissementsuitspraak een hem (volgens zijn zeggen) totaal onbekende partij, door de bestuurder van de failliet aan hem voorgesteld werd als de "nieuwe eigenaren/overnamekandidaat," die reeds over de volledige activa van de failliet de beschikking krijgt, incl. voorraad, toegangssleutels en administratie en met inzet van eigen meegebracht personeel de volledige werkzaamheden overneemt en hiermee reeds in principe eigenaar is?

 • Welke curator vraagt hierna met spoed toestemming aan de R.C. voor verkoop aan deze partij?

 • Welke curator laat de crediteuren van de failliet pas na afronding van zijn verkoop weten dat er faillissement heeft plaatsgevonden en vermijdt de gebruikelijke publicaties op Staatscourant na te kijken?

 • Welke curator spreekt in zijn faillissementsverslag over "uitgebreide onderhandelingen met diverse partijen", terwijl het slechts een partij betrof omdat de overige twee partijen door hem voordien op listige wijze werden uitgesloten van elke onderhandeling?

 • Welke curator gebruikt achteraf de door kopers aan hem uitgereikte valse gegevens over opheffing van de failliet na de overname, om zijn spoedverkoop te rechtvaardigen, terwijl van opheffing nimmer sprake was maar van verhuizing en uitbreiding van activiteiten?

 • Welke curator negeert de door de boekhouding aan hem voorgelegde gegevens inzake leveringen onder de kostprijs aan de toekomstige kopers, productiecijfers en voorraad per faillissementsdatum?

 • Welke curator negeert de hem voorgelegde voorraadgegevens van degene die deze voorraad op de kg. nauwkeurig voor de failliet verwerkte, verzorgde en factureerde?

  Bladzijde 2 Open brief aan "curator" Marcus Gerrits (Van der Putt Advocaten Venray)

 • Welke curator negeert de daadwerkelijke voorraadinventarisatie/telling met productanalyse door de bedrijfsleider en voorman ter plaatse uitgevoerd op 08 en 09 juli 2009; en noemt dit later een personeelstaxatie?

 • Welke curator staat toe dat de voorraadtaxatie van o.m. 850 gevulde big-bags zonder productanalyse plaatsvindt? Maar uitsluitend op onjuiste en valse informatie van de bestuurder/kopers wordt aanvaard, als zijnde merendeels afval en onbewerkt product met de intentie de voorraad voor een fractie van de werkelijke waarde te verkrijgen!

 • Welke curator die door vier verschillende bij de voorraadproductie betrokkenen op het verschil van 453 ton (voor verkoop op faillissementsdatum aanwezig gereed materiaal) wordt gewezen negeert dit?

 • Welke curator geeft een bewijsbare voorraad t.w.v. € 205.000, nota bene op lopende leveringen voor € 10.000 aan zijn kopers van de failliet en durft nog over onderhandelingen te spreken?

 • Welke curator (en juridisch bedrijfsadviseur) geeft na zijn verkoop de administratie van de failliet aan de kopers retour en verklaart later niet meer over de volledige administratie te beschikken?

 • Welke curator geeft het machinepark van de failliet voor € 115.000 aan zijn kopers, welke bij openbare verkoop zeker het drievoudige had opgebracht?

 • Welke curator negeert de hem voorgelegde gegevens over de opzettelijk onjuiste opgaven van de bestuurder van de failliet inzake de bouwjaren van het machinepark, hem door meerdere partijen voorgelegd? Waaronder de voormalige eigenaar en een vooraanstaande machinehandel/taxateur met de duidelijke mededeling dat meerdere in het taxatierapport genoemde machines in de daarbij aangegeven bouwjaren nog niet bestonden!

 • Welke curator negeert de schriftelijke mededeling van een branchegenoot dat indien deze met de verkoop bekend was geweest, deze bereid was bijna het drievoudige bedrag voor dit machinepark te betalen en hierbij ook alle verhuiskosten voor zijn rekening had genomen?

 • Welke curator negeert het gegeven dat alleen al de scheidingsmachine (twee jaar voor faillissement voor ruim 450.000 aangeschaft) bij executieverkoop zijn totaalbedrag inventaris van slechts € 115.000 meervoudig zou overtreffen?

 • Welke curator doet zelfs niet de minste moeite voor het verkrijgen van een overtreffend bod van de faillieten en geeft dit ook toe?

 • Welke curator tracht zelfs opzettelijk een overtreffend bod op de failliet te voorkomen en een hogere opbrengst bij openbare verkoop te vermijden om een malafide doorstart te bewerkstelligen, zonder enige maatschappelijke reden en uitsluitend met het doel bestuurder/kopers onrechtmatig te bevoordelen?

 • Welke curator sluit met list en bedrog de enige twee overige overnamekandidaten uit om een malafide doorstart uit te kunnen voeren?
 • Welke curator negeert de hem voorgelegde gegevens over het spreekverbod door de bestuurder van de failliet op 08 juli 2009 opgelegd aan het personeel tegenover de taxateur?

 • Welke curator negeert de hem bekende verbale bedreiging van de bestuurder tegenover de bedrijfsleider, indien deze de juiste gegevens van de daadwerkelijke voorraadinventarisatie/telling zoals op 09 juli 2009 gereedgekomen, (de dag na het bezoek van de taxateur) alsnog bekend zou maken?

 • Welke curator negeert de hem gegeven informatie dat reeds zes maanden voor faillissement de productie werd verdubbeld en leveringen onder de kostprijs door de bestuurder aan de toekomstige kopers werd gedaan om meerdere redenen, waaronder het forceren van faillissement?

 • Welke curator staat toe dat door ontbreken van kennisgeving faillissement leveringen en diensten aan de failliet blijven plaatsvinden?

 • Welke curator zet de bedrijfsvoering van de failliet voort zonder toestemming van de R.C., zoals het faillissementswetboek voorschrijft?

 • Welke curator controleert niet of de vermeende B.V. voldeed aan de wettelijke eisen om met beperkte aansprakelijkheid aan het economisch verkeer deel te nemen?

  Bladzijde 3 Open brief aan "curator" Marcus Gerrits (Van der Putt Advocaten Venray)

 • Welke curator staat toe dat het door een klant ter verwerking afgegeven materiaal wordt meeverkocht (waaronder een deel ook na faillissementsdatum ingebracht) en negeert de eigendomsrechten anderhalf jaar lang om pas te handelen na dreiging van aangifte van diefstal tegen hem door de rechtmatige eigenaar?

 • Welke curator maakt op onbeschaamde wijze misbruik van zijn nevenfunctie als commissaris bij de Rabobank om klachten tegen hem het zwijgen op te leggen door de accountmanager van de bank en de failliet een spreekverbod tegen ons op te leggen en de bank te laten mededelen ons voor klachten tot de curator te wenden?

 • Welke curator geeft het personeel van de failliet direct na faillissement opdracht tot kleine uitleveringen van materiaal uit de voorraad waarvan de opbrengst al vele malen zijn 'bedongen' als totaal verkoopprijs van de voorraad van € 10.000 en die overtreft?

 • Welke curator schrijft zo vaak "Na gegeven toestemming van de rechter commissaris" in zijn verslagen, terwijl bekend is dat juist deze R.C. van de Rechtbank Roermond zijn volledige incompetentie als toezichthouder op zijn curatoren in een televisie interview bekend maakte en voordien wegens falend toezicht in dergelijke zaken meermalig de landelijke pers haalde? (Zie bijlage)

 • Welke curator maakt op deze wijze misbruik van zijn aanstelling als curator?

 • Welke curator geeft de R.C. en de rechtbank valse informatie, als zouden er drie bieders op de activa van de failliet zijn geweest, terwijl hij twee potentiŽle bieders op slinkse wijze de gelegenheid tot bieding heeft ontnomen en alleen beraad met de kopers heeft gevoerd om de activa met executiewaarde van 500.000 voor 125.000 over te dragen?

 • Welke curator negeert bestuurdersaansprakelijkheid, terwijl hij bekend was gemaakt met het gegeven dat zijn kopers reeds een half jaar voor faillissementsaanvraag trachtten meerdere crediteuren van de failliet of te kopen wegens een volgens hun zeggen toen al in technisch faillissement verkeren van de failliet?

 • Welke curator verzuimt de bestuurder van de failliet verantwoording of te laten leggen voor het feit dat deze het op de faillissementsdatum aanwezige materiaal van derden verzwijgt en laat meeverkopen?

 • Welke curator kijkt de andere kant op als blijkt dat ook alleen al dit materiaal een veelvoudige waarde vertegenwoordigde van zijn 'bedongen' verkoopbedrag van de totale voorraad van € 10.000?

 • Welke curator houdt achteraf nog steeds vol van niets geweten te hebben, terwijl hij vanaf het begin met alle malversaties door meerdere betrokkenen volledig werd geÔnformeerd?

 • Welke curator verschuilt zich nog steeds achter de reeds lang achterhaalde meningsuiting van medecurator mr. Stadig uit 2009/2010, die geen onbekende van Marcus Gerrits bleek te zijn en niet beschikte over de later bekend geworden gegevens; en zeker niet bekend kon zijn met de latere malversaties van "curator" Marcus Gerrits bij zijn faillissementsafhandeling?

 • Welke curator verklaart in 2010 in het bijzijn van mr. Stadig, de taxateur en de bedrijfsleider van de failliet dat er genoeg redenen zijn om aangifte tegen de bestuurder van de failliet te doen, dit om zijn eigen verantwoordelijkheid hierin te ontlopen dit veranderde in een "verhoor" voor de rechtbank? Dit werd anderhalf jaar uitstelt en tegen de uitdrukkelijke verzoeken van de crediteuren in beperkt tot alleen het punt van de voorraadfraude en dit op de meest bedrieglijke wijze aan de rechtbank voorlegd, in samenspraak met de bestuurder van de failliet. (Antwoord: een "curator" wiens samenwerking met bestuurder/kopers van de failliet bij de malafide doorstart reeds was afgerond en niet meer terug kon, zonder dat zijn duidelijke medewerking hieraan bekend zou worden...!)

 • Welke curator laat een feitenrelaas van door hem begane en voor een curator uiterst ongebruikelijke en malafide handelingen tijdens de weken na de faillissementsdatum bij de failliet, bijgehouden door de bedrijfsleider en ook aan de curator overhandigd onbeantwoord; en weigert elk commentaar hierop?

  Bladzijde 4 Open brief aan "curator" Marcus Gerrits (Van der Putt Advocaten Venray)

 • Welke curator rekent er op dat deze R.C. geen toestemming tot onderzoek zal geven alvorens tientallen klachten van crediteuren inkomen en dit dan niet toewijst aan ťťn van de 35 faillissementsrechtdeskundigen, maar aan een curator waar hij beroepscontacten mee heeft?

 • Welke curator maakt gebruik van het gegeven dat deze R.C. insolventies van de Rechtbank Roermond volledig incompetent blijkt te zijn voor zijn (onafhankelijke) controletaak en zich niet kan en wenst te verdiepen in onrechtmatige handelingen van zijn curatoren.(zie bijlage en zijn tv-interview op Youtube

 • Welke curator rekent er op malversaties straffeloos uit te kunnen voeren door falend toezicht, grove nalatigheid en gebrek aan dossierkennis van deze R.C.

 • Welke curator rekent er op van vervolging gevrijwaard te blijven omdat het Openbaar Ministerie stelselmatig aangiften tegen faillissementscuratoren oplegt en evt. onderzoeken beperkt? Waarvoor zelfs richtlijnen van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie zijn uitgegaan. Zie: www.sdnl.nl/opleggen.htm

 • Welke curator tracht de punten uit de aangifte tegen hem (en tegen de R.C. en de Rechtbank Roermond als verantwoordelijken voor het toestaan van de malversaties van haar curator) d.m.v. een kortgeding bij een voorzieningenrechter van dezelfde Rechtbank, en die ongeldig te laten verklaren en door een rectificatie van de beschuldigingen (zoals in de strafaangifte vermeld) van de crediteuren te eisen wegens mogelijke reputatieschade?

 • Welke curator tracht hiermee zijn belangen overeen te stemmen met de Rechtbank en hiermee de Rechtbank de gelegenheid te geven over haar eigen verantwoordelijkheid voor haar falend toezicht en die van de door haar aangestelde curator te laten beslissen?

 • Welke curator tracht zich 'het deksel voor de doofpot' te laten toewijzen door een voorzieningenrechter wegens reputatieschade? Dit zonder dat de faillissementsfraude inhoudelijk ter sprake mocht worden gebracht en de aangifte nog in behandeling was!

 • Welke curator bedriegt de Rechtbank en crediteuren door bij zijn "verhoor" van de bestuurder van de failliet deze de juiste voorraadinventarisatielijst te tonen met de daadwerkelijk uitgevoerde telling met productvermeldingen, door de bedrijfsleider en de voorman ter plaatse uitgevoerd op 08 en 09 juli 2009; en in de namiddag van 09 juli gereedgekomen, de dag nŠ het bezoek van de taxateur, om hierop het blijkbaar het afgesproken antwoord te accepteren dat dit: "Inderdaad de door de bedrijfsleider ingeleverde voorraadinventarisatielijst is, zoals ik deze aan de taxateur heb overhandigd."

  Ter verduidelijking:

  Mijnheer de curator, u toonde de juiste voorraadinventarisatielijst die nog niet gereed was op 08 juli bij het bezoek van de taxateur.

  Mijnheer de curator, u toonde de juiste lijst waarvan zelfs mr. Stadig (en de taxateur zelf) verklaarde dat deze nooit bij de taxateur is afgegeven.

  Mijnheer de curator, dit was de juiste tellijst waarvan u altijd beweerde deze niet eerder dan na afronding van de verkoop voor het eerst te hebben gezien en de inhoud daarna steeds heeft bestreden, omdat u de "verkoop voorraad" met juiste waarde van € 205.000 (op lopende leveringen) reeds met spoed voor € 10.000 had overgedragen!

  Mijnheer de curator, u toonde de juiste tellijst waarvan in alle verklaringen staat "onze voorraadinventarisatie van 08 en 09 full 2009 en met datum en paraaf werd door de bedrijfsleider bij elk product bevestigd!

  Mijnheer de curator, deze juiste tellijst was de reden van de bedreiging door de bestuurder tegen de bedrijfsleider, indien hij deze bekend zou maken!

  Mijnheer de curator, dit was de juiste tellijst waartoe u en de bestuurder op 08 juli opdracht aan de bedrijfsleider gaven en waarvan u dacht dat deze alleen bij de bestuurder/kopers bekend zou blijven. Mijnheer de curator, dit was de juiste tellijst met een verschil van 453 ton gereed materiaal en € 252.000 met de opgave van de bestuurder/kopers aan de taxateur!

  Bladzijde 5 Open brief aan "curator" Marcus Gerrits (Van der Putt Advocaten Venray)

 • Welke curator rekent er op dat deze  R.C.  geen toestemming tot onderzoek zal geven alvorens tientallen klachten van crediteuren inkomen en dit dan niet toewijst aan ťťn van de 35 faillissementsrechtdeskundigen, maar aan een curator waar hij beroepscontacten mee heeft.

 • Welke curator maakt gebruik van het gegeven dat deze R.C.  insolventies van de Rechtbank Roermond volledig incompetent blijkt te zijn voor zijn (onafhankelijke) controletaak en zich niet kan en wenst te verdiepen in onrechtmatige handelingen van zijn curatoren.(zie bijlage en zijn tv-interview op Youtube

 • Welke curator rekent er op malversaties straffeloos uit te kunnen voeren door falend toezicht, grove nalatigheid en gebrek aan dossierkennis van deze  R.C.

 • Welke curator rekent er op van vervolging gevrijwaard te blijven omdat het Openbaar Ministerie stelselmatig aangiften tegen faillissementscuratoren oplegt en evt. onderzoeken beperkt, (waarvoor zelfs richtlijnen van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie zijn uitgegaan)

 • Welke curator tracht de punten uit de aangifte tegen hem (en tegen de R.C. en de Rechtbank Roermond als verantwoordelijken voor het toestaan van de malversaties van haar curator) d.m.v. kort geding bij een voorzieningenrechter van dezelfde Rechtbank ongeldig te laten verklaren door rectificatie van de beschuldigingen (zoals in de strafaangifte vermeld) van de crediteuren te eisen wegens mogelijke reputatieschade.

 • Welke curator tracht hiermee zijn belangen overeen te stemmen met de Rechtbank en hiermee de Rechtbank de gelegenheid te geven over haar eigen verantwoordelijkheid voor haar falend toezicht en die van de door haar aangestelde curator te laten beslissen.

 • Welke curator tracht zich 'de deksel voor de doofpot' te laten toewijzen door een voorzieningenrechter wegens reputatieschade. Dit zonder dot de dat de faillissementsfraude inhoudelijk ter sprake mocht worden gebracht en de aangifte nog in behandeling was.

 • Welke curator bedriegt de Rechtbank en crediteuren door bij zijn "verhoor" van de bestuurder van de failliet deze de juiste voorraadinventarisatielijst te tonen met de daadwerkelijk uitgevoerde telling met productvermeldingen, door de bedrijfsleider en de voorman ter plaatse uitgevoerd op 08 en 09 juli 2009 en in de namiddag van 09 juli gereedgekomen, de dag nŠ het bezoek van de taxateur, om hierop het blijkbaar het afgesproken antwoord te accepteren dat dit: "inderdaad de door de bedrijfsleider ingeleverde voorraadinventarisatielijst is, zoals ik deze aan de taxateur heb overhandigd."

Rechter-commissaris moet zich alweer verantwoorden

door ARNOUD GROOT

ROERMOND, vrijdag
Een rechter-commissaris van de Roermondse rechtbank is wederom in opspraak geraakt. Mr. Hans Dethmers, die meerdere keren toestemming zon hebben gegeven voor verkoop van onroerend goed ver onder de marktwaarde, geeft toe zijn controlefunctie niet naar behoren te kunnen uitoefenen. Een betrokken advocaat noemt zijn optreden 'onaanvaardbaar'.

Manegehoudster Gemma van Dijk en haar Roermondse manege Centro Lusitano werden 15 januari vorig jaar failliet verklaard. Slechts twee weken later Het haar curator, de Roermondse advocaat mr. Chris Noordhuis, haar onverhoeds weten dat hij haar manege voor E 500.000 had verkocht. Onmiddellijk wees zij zowel de curator als de rechter-commissaris op het feit dat verschillende kandidaat-kopers hun interesse voor de manege kenbaar hadden gemaakt. Ook wees zij Dethmers op liet meest recente taxatierapport dat een executiewaarde van E 680.000 vermeldde. "Noordhuis liet mij echter weten dat er niets meer aan te doen was", aldus Van Dijk. Een poging de verkoop door de Roermondse rechtbank te laten tegenhouden strandde, omdat het onroerend goed toen reeds was geleverd.

Verschillende kandidaatkopers bevestigen tegenover deze krant hun interesse voor de manege. "Daarvan heb ik de curator destijds schriftelijk op de hoogte gesteld", aldus Harry Schade, commissaris bij verschillende Nederlandse bedrijven. "Maar helaas reageerde hij niet. Dat verwonderde mij toen zeer: een curator dient immers alles te doen om een zo hoog mogelijke opbrengst voor de schuldeisers te realiseren."

Rechter-commissaris Dethmers staat nog steeds achter zijn goedkeuring voor verkoop van de manege. "Op het moment dat ik die gaf. was ik niet op de hoogte van andere dan welhogere aanbiedingen." Curator Noordhuis bevestig dat hij 'is vergeten een kandidaat-koper terug te bellen en verwijst verder naar de goedkeuring van de rechter-commissaris voor de verkoop.

Vorige week berichtte deze krant reeds over het faillissement van een Brabants transportconsortium waarin rechter-commissaris Dethmers de verkoop van onroerend goed ver beneden de marktprijs goedkeurde. Het onroerend goed werd in eerste instantie voor ruim 2 ton verkocht, maar bracht een maand later een miljoen op. Ondanks herhaald reclameren door betrokken advocaten weigerde Dethmers ook bier actie te ondernemen. De Amsterdamse Ondernemingskamer gelastte vervolgens een onafhankelijk onderzoek in de zaak.

Advocaat Peter van de Laak, die optreedt namens de eigenaar van het gefailleerde transportbedrijf, noemt het optreden van Dethmers 'onaanvaardbaar. "Het is bekend dat rechters-commissarissen een buitengewoon zware werkdruk hebben". aldus Van de Laak. "Ik kan daarom nog begrijpen dat hij niet ieder faillissement op de voet kan volgen. Maar als je wordt geconfronteerd met hard bewijs dat er iets fout zit, moet je natuurlijk wel ingrijpen. Wat stelt je rol als onafhankelijk controleur anders nog voor?"

De Telegraaf van 5 januari 2008

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin